Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Flanga manmanlɛ, nin vote yolɛ, nin junman nga awa se e kɛ e di’n

Flanga manmanlɛ, nin vote yolɛ, nin junman nga awa se e kɛ e di’n

Flanga manmanlɛ. Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ sɛ be koto flanga kun bo annzɛ sɛ be to jue be mɛnmɛn i’n, ɔ ti kɛ be su sɔ i sa. Afin i sɔ’n kle kɛ delɛ’n fin nvle’n annzɛ nvle’n i siefuɛ mun, naan ɔ finman Ɲanmiɛn. (Ezai 43:11; 1 Korɛntfuɛ Mun 10:14; 1 Zan 5:21) Mɛn siefuɛ sɔ’m be nun kun yɛle laa Babilɔni klɔ’n i siefuɛ Nɛbikadnɛzali. Kɛ mɔ famiɛn sɔ’n waan ɔ́ yí i ɲrun m’ɔ le i nin i Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n be nglo klé i nvle nunfuɛ mun’n ti’n, ɔ takali sika sran kpandangblauun kpa kun. Kpɛkun ɔ seli i sa sufuɛ’m be kɛ, kɛ bé bó miziki’n kɛ manmanlɛ jue sa’n, maan be koto i bo naan be su sika sran’n. Sanngɛ Sadraki nin Mesaki, nin Abɛdnego mɔ be ti Zuifu’n, be waan kannzɛ bɔɔ bé kún be’n, sanngɛ be su suman sika ɔkwlɛ sran’n wie.Daniɛl ndɛ tre 3.

Be flɛ bian kun kɛ Karltɔnu Ayɛsi. Ɔ ti laa sa’m be su like suanfuɛ. I waan andɛ’n, “nvle’n i klolɛ nin i manmanlɛ nzɔliɛ like’n, yɛle flanga’n. Kɛ flanga’n sín, yasua’m be yi be ti kle’n. Asa kusu flanga’n i manmanlɛ’n ti, fluwa klɛfuɛ’m be klɛ ndɛ fɛfɛ mun, yɛ bakanngan’m be to i manmanlɛ jue.” Ɔ kan guali su ekun kɛ be nvle’n i klolɛ’n le i “cɛn dilɛ blɛ.” Yɛ ɔ le “be safuɲrɛn mun nin ninnge’m be sɔlɛ lika’m be cɛn dilɛ blɛ” wie. Kɛ sran’m be yiali nzra nun’n, Brezili nvle’n nun lɔ sonja’m be jɔlɛ difuɛ’m be su plezidan’n seli kɛ: “Be manman flanga’n yɛ be su i kɛ be fa su be nvle’n sa.” Fluwa kun se weiin kɛ, nanwlɛ, “flanga’n ti like sroesroe wie kɛ waka nda’n sa.”The Encyclopedia Americana.

 Fluwa kunngba sɔ’n seli koko nun wa kɛ nvle manmanlɛ jue’n, ɔ “yi be nvle’n i klolɛ’n i nglo. Kpɛkun blɛ sunman nun’n, i tolɛ nun’n, be bo flɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ sasa be nvle’n nin i siefuɛ mun.” Ɔ maan kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ jue mɔ be to be fa maman flanga’n ɔ ti kɛ be su su i sa’n, ɔ ti su. Fluwa kun kannin Amlɛnkɛn’m be lɔ Zoova i Lalofuɛ’m be mma mɔ be te kɔ suklu’n mɔ b’a kplinman su kɛ bé mánmán flanga’n be ndɛ kɛ: “Ndɛ sɔ wie’m be nun’n, jɔlɛ difuɛ’m be seli kɛ flanga manmanlɛ’n ti kɛ amuin sɔlɛ sa.”The American Character.

Kannzɛ bɔɔ Zoova i Lalofuɛ’m be wun kɛ Biblu’n tannin be flanga manmanlɛ’n, sanngɛ be seman be wiengu’m be kɛ nán be manman flanga’n. Be ɲin yi nvle’m be flanga mun, afin be si kɛ ɔ ti nvlenvle’m be nzɔliɛ like. Kpɛkun be ɲin yi awa mun, afin be si kɛ be yɛle “ngbɛnngbɛn mun” mɔ “Nyanmiɛn maan be nian be su’n.” (Rɔmfuɛ Mun 13:1-4) Kpɛkun mmla nga ɔ se kɛ be srɛ Ɲanmiɛn kɛ “ɔ nian famiɛn mun nin sran ngblingbli’m be kwlaa be su’n,” Zoova i Lalofuɛ’m be nanti su wie. Sanngɛ like nga e kunndɛ’n, yɛle kɛ “maan e di alaje, yɛ maan e nyan e ti fɔuun naan e sro Nyanmiɛn kpa, yɛ e nzuɛn’n yo kpa.”1 Timote 2:2.

Vote yolɛ. Sɛ sran uflɛ’m be waan bé yó vote’n, Klistfuɛ’m be seman be kɛ nán be yo. Be nga kusu mɔ vote yolɛ’n fa sielɛ’n wlali be sa nun’n, Klistfuɛ’m be ɲin yi be. Sanngɛ be faman be wun wlaman nvlenvle’m be politiki ndɛ’m be nun. (Matie 22:21; 1 Piɛr 3:16) ?Nvle nga mɔ be nun’n ɔ fata kɛ sran kwlaa yo vote’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun yo ɔ? ?Annzɛ sɛ kusu ɔ o nvle wie mɔ sran’m be fa be nga be kɔman vote yowlɛ lɔ’n be wun ya kpa’n, i nun’n, ɔ́ yó sɛ? Sɛ Klistfuɛ kun i wla kpɛn Sadraki nin Mesaki, nin Abɛdnego mɔ be ɔli Dira lɔ lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun be su’n, i klun akunndan’n kwla se i kɛ ɔ wɔ vote yowlɛ lika’n nun lɔ. Sanngɛ maan ɔ niɛn i wun kpa, naan w’a fɛmɛn i wun w’a wlɛmɛn i politiki ninnge’m be nun. Like nsiɛn nga ɔ fata kɛ ɔ fɛ i ɲin sie be su’n yɛ be lɔngɔ su yɛ:

  1. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be timan ‘mɛn nga nunfuɛ wie.’Zan 15:19.

  2. Klistfuɛ’m be ti Klist nin i sielɛ’n be janunfuɛ.Zan 18:36; 2 Korɛntfuɛ Mun 5:20.

  3. Klistfuɛ’m be asɔnun’n nun’n, be bo ti kun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nun, be klo be wiengu kɛ Klist fa klo be’n sa.1 Korɛntfuɛ Mun 1:10; Kolɔsfuɛ Mun 3:14.

  4. Sɛ e yo vote man sran kun’n, ninnge nga ɔ́ yó be ɔ ti ke e sa o nun wie sa. An nian mmla nga ɔ o 1 Samiɛl 8:5, 10-18; nin 1 Timote 5:22 nun’n.

  5. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be kunndɛli kɛ Zoova fa klɔ sran sie be su famiɛn’n, ɔ wunnin kɛ b’a kaci be sin b’a si i.1 Samiɛl 8:7.

  6. Kɛ Klistfuɛ’m bé kán Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ klé politikifuɛ wafa kwlaa’n, ɔ fataman kɛ be nuan’n usu be wun.Matie 24:14; 28:19, 20; Ebre Mun 10:35.

Junman nga awa se e kɛ e di’n. Nvle wie nun’n, awa se be nga be waan be diman sonja’n be kɛ be fa blɛ kun be di junman uflɛ wie sonja dilɛ’n i osu’n nun. Sɛ i sɔ sa’n to e’n, ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn. Wie liɛ’n, e kwla bo su e kle e niaan Klistfuɛ kun mɔ i ɲin w’a ti’n, kpɛkun ndɛ sɔ’n i su like nga e si i’n, e jran su e fa e ajalɛ’n.Nyanndra Mun 2:1-5; Filipfuɛ Mun 4:5.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Kpɛn be wla kɛ be bu be nga be sie be’n nin be nga be jran be ja nun’n be sran, maan be nyin yi be, sa kpa kwlaa nga be se be kɛ be yo’n, maan be yo maan sran’n kwlaa be wun kɛ be ti wɛtɛɛfuɛ.” (Tit 3:1, 2) Maan e fa ndɛ ngalɛ’n e sie e klun naan e fa kosan yɛ mun e usa e wun: ‘?Sɛ n di junman uflɛ nga be fa man min’n, min Klistfuɛ nzuɛn’n su saciman? ?Annzɛ kusu junman sɔ’n su faman min wlɛmɛn i Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n, be ninnge yolɛ’m be nun wie?’ (Mise 4:3, 5; 2 Korɛntfuɛ Mun 6:16, 17) ‘?I sɔ junman’n kwla tanndan min ja nun naan m’an diman min Klistfuɛ junman’n m’an guɛguɛmɛn i bo?’ (Matie 28:19, 20; Efɛzfuɛ Mun 6:4; Ebre Mun 10:24, 25) ‘?Annzɛ sɛ n di junman sɔ’n ń ɲán blɛ ń dí Ɲanmiɛn junman’n?’Ebre Mun 6:11, 12.

Sɛ Klistfuɛ kun kunndɛman kɛ ɔ́ kɔ́ bisua, naan i ti, ɔ bu akunndan lele naan ɔ wun kɛ ɔ kwla di junman sɔ mɔ awa se i kɛ ɔ di’n, ɔ fata kɛ i niaan Klistfuɛ’m be ɲin yi ajalɛ nga ɔ fali’n. (Rɔmfuɛ Mun 14:10) Sɛ kusu ɔ wun kɛ ɔ kwlá diman junman sɔ’n, ɔ fata kɛ be ɲin yi i ajalɛ sɔ’n wie.1 Korɛntfuɛ Mun 10:29; 2 Korɛntfuɛ Mun 1:24.