Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

 NDƐ TRE 15

Maan e di e sa ti junman’n i nuan like

Maan e di e sa ti junman’n i nuan like

“Sran kun di [...] i sa ti junman’n i nuan like.”AKUNNDANFUƐ’N 3:13.

1-3. (a) ?Wafa sɛ yɛ sran sunman bu junman dilɛ’n niɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n se e kɛ e bu junman dilɛ’n niɔn? ?Yɛ kosan benin yɛ é wá tɛ́ be su like suanlɛ nga nun ɔn?

ANDƐ mɛn’n nun’n, junman dilɛ’n timan sran sunman be aklunjuɛ like. Afin, cɛn kwlaa be kɔ junman. Be fa blɛ kpanngban be di junman sɔ’n, sanngɛ nán kɛ be klo i ti ɔ. ?Wafa sɛ yɛ be nga be bu i sɔ akunndan’n, be kwla fa be ɲin be sie i be junman su naan b’a klo i kpa ɔ?

2 Biblu’n waan junman dilɛ’n nin i su mmlusuɛ’n be ti like kpa. Salomɔn klɛli i kɛ: “Yɛ n wunnin kɛ blɛ bɔ sran kun di like b’ɔ nɔn nzan’n b’ɔ di i sa ti junman’n i nuan like’n, Nyanmiɛn yɛ ɔ fɛ i sɔ’n mɛn i ɔ.” (Akunndanfuɛ’n 3:13) Zoova m’ɔ klo e m’ɔ kunndɛ titi kɛ ɔ́ fá like ng’ɔ ti kpa mán e’n, i waan e di aklunjuɛ naan e di e sa ti junman’n i nuan like. Sɛ e waan é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e titi’n, wafa nga ɔ bu junman’n, i sɔ yɛ e bu i wie ɔ. Yɛ junman dilɛ’n i su mmla ng’ɔ sieli’n, maan e nanti be su.Kanngan Akunndanfuɛ’n 2:24; 5:18 nun.

3 Ndɛ tre nga nun’n, é wá tɛ́ kosan nnan su: ?Wafa sɛ yɛ e kwla di e sa ti junman’n i nuan like ɔ? ?Junman wafa benin yɛ i dilɛ’n nin Klistfuɛ kpa fataman ɔn? ?Wafa sɛ yɛ é yó naan e junman dilɛ’n nin e Ɲanmiɛn sulɛ’n b’a tiatiaman be wiengu ja su ɔ? ?Junman cinnjin beninfuɛ’n yɛ e kwla di ɔ? I klikli nun’n, maan e nian  junman difuɛ mɔ be leman wunsu’n. Be yɛle Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist.

JUNMAN DIFUƐ DANFUƐ’N NIN I UKAFUƐ’N

4, 5. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ Zoova i junman ng’ɔ di’n, ɔ ba nvlɛ ɔ?

4 Zoova yɛ ɔ ti junman difuɛ danfuɛ’n niɔn. Bo Bolɛ 1:1 waan: “Kɛ mɛn’n bo i bo’n, Nyanmiɛn yili nglo nin asiɛ’n.” Kɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n nin i su ninnge kwlaa’n, ɔ seli kɛ “ɔ yoli kpa dan.” (Bo Bolɛ 1:31) Sɛ é kwlá sé’n, junman ng’ɔ dili i asiɛ’n su’n, i klun jɔli su kpa. Zoova m’ɔ ti Ɲanmiɛn’n m’ɔ “di [...] aklunjuɛ’n,” ɔ dili ninnge ng’ɔ yili be’n, be su aklunjuɛ dan kpa.Jue Mun 104:31.

5 E Ɲanmiɛn m’ɔ ti junman difuɛ dan’n, ɔ yaciman junman dilɛ le. Kɛ Ɲanmiɛn wieli asiɛ’n nin i su ninnge’m be yi m’ɔ cɛli kpa’n, Zezi seli kɛ: “Cɛn kwlakwlakwla n Si di junman.” (Zan 5:17) ?Ngue junman yɛ e Si’n i sa o nun ɔn? Ɔ o ɲanmiɛn su lɔ, sanngɛ ɔ kle sran’m be atin yɛ ɔ nian be lika titi. Ɔ fɛli i wawɛ’n ‘boli’ Klistfuɛ wie’m be “uflɛ.” Ɔ maan, be nin Zezi bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. (2 Korɛntfuɛ Mun 5:17) Ɔ dili junman naan i nuan ndɛ’n kpɛn su klɔ sran’m be lika. Yɛle kɛ be nga be klo i’n, be ɲan anannganman nguan mɛn uflɛ kun nun. (Rɔmfuɛ Mun 6:23) Junman sɔ’n mɔ Zoova dili’n, saan i su aklunjuɛ cɛ yɛ ɔ́ dí ɔ. Sran akpinngbin be sɔli Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n nun. Be fali be wun be mantannin Ɲanmiɛn yɛ be kacili be nzuɛn’n, naan b’a yo like nga be yo ɔ be si kɛ Ɲanmiɛn klo be’n.Zan 6:44.

6, 7. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ nán andɛ sa yɛ Zezi di junman kpa ɔ?

6 Zezi kusu ti sran m’ɔ tu i klun di junman kpa ɔ. I nun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, kɛ Ɲanmiɛn yí ninnge kwlaa mɔ be o ‘ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa’n,’ nn Zezi o i wun lɛ “i sa o junman’n su.” (Nyanndra Mun 8:22-31; Kolɔsfuɛ Mun 1:15-17) Kɛ Zezi bali asiɛ’n su’n, w’a yaciman  junman dilɛ. I bakan nun’n, ɔ suannin sua kplanlɛ junman. Ɔ maan be wa flɛli i kɛ “ajuin difuɛ.” * (Mark 6:3) Junman sɔ’n i dilɛ nun’n, ɔ fata kɛ be mian be ɲin yɛ be si ninnge kpanngban yo. Afin blɛ sɔ’n nun’n, lika nga be yo sua kplanlɛ’n i wun ninnge’m be atɛ’n, be nunman lɛ. Kolan nunman lɛ, yɛ ɔ leman lika kun mɔ be kwla to waka ɔ. Maan ɔ yo e kɛ Zezi su kunndɛ i waka ɔ́ fá dí i ajuin difuɛ junman’n sa. Atrɛkpa’n, i bɔbɔ ko bu waka’n, yɛ ɔ cuɛn i ase lele i junman diwlɛ lɔ. Wienun ɔn, Zezi su kplan sua kun. Ɔ tu sua’n su, ɔ yo anuan mun, yɛ ɔ yo awlo’n nun ninnge wie mun ekun. Ɔ maan, junman nga be di m’ɔ man aklunjuɛ’n, Zezi dili wie.

7 Ɲanmiɛn i junman dilɛ’n nun’n, Zezi w’a sisimɛn i bo. Ɔ dili junman cinnjin kpa sɔ’n, afuɛ nsan nin sin. Kɛ m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ bó jasin fɛ’n klé sran sunman lika’n ti’n, w’a cuɛncuɛnmɛn i ja ase. Ɔ jaso ndɛ kpa, yɛ ɔ di junman sɔ’n lele kɔnguɛ. (Lik 21:37, 38; Zan 3:2) Ɔ tuli ajalɛ “ɔli klɔ dandan nin kanngan’n kwlaa be su, ɔ kannin Nyanmiɛn ndɛ, ɔ boli Nyanmiɛn sielɛ jasin fɛ’n kleli be.” (Lik 8:1) Kɛ Zezi bó jasin fɛ’n, ɔ nantili kilo kpanngban kpa naan w’a to klɔ mun.

8, 9. ?Zezi i sa ti junman’n i nuan like benin yɛ ɔ ɲɛnnin i ɔ?

8 ?Ɲanmiɛn junman dilɛ nun’n, Zezi dili i sa ti junman’n i nuan like? Ɛɛn! Afin, sɛ jasin fɛ’n bolɛ’n ti kɛ awie gualɛ sa’n, nn Zezi guali wie. Yɛ awie mɔ w’a blo’n mɔ w’a ju i kpɛlɛ. Ɲanmiɛn i junman dilɛ wafa sɔ’n, ɔ mannin Zezi i wunmiɛn maan aliɛ dilɛ bɔbɔ sa’n w’a yomɛn i cinnjin. (Zan 4:31-38) Asiɛ’n su wa’n, kɛ Zezi wieli i junman’n di’n m’ɔ́ kɛ́n i su ndɛ klé i Si’n, amun e bu aklunjuɛ ng’ɔ dili’n, i akunndan e nian. Ɔ seli kɛ: “N yoli  maan a nyannin kɔmin asiɛ’n su wa, yɛ junman nga a mannin min kɛ n di’n, n wieli i di.”Zan 17:4.

9 Nanwlɛ, Zoova nin Zezi yɛ be ti sran klikli nga be di be sa ti junman’n i nuan like’n niɔn. Zoova i klolɛ’n ti’n, e ‘nian like ng’ɔ yo’n su, e yo.’ (Efɛzfuɛ Mun 5:1) Zezi mɔ e klo i’n ti’n, like’n ng’ɔ yoli’n e ‘nian su naan y’a nanti i ajalɛ liɛ’n su.’ (1 Piɛr 2:21) Siɛn’n, wafa nga e kusu e kwla di e sa ti junman’n i nuan like’n, maan e nian.

WAFA NGA E DI E SA TI JUNMAN’N I NUAN LIKE’N

Sɛ e nanti Biblu’n nun mmla’m be su’n, bé úka e naan y’a di e sa ti junman’n i nuan like

10, 11. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a bu e junman’n i wun akunndan kpa ɔ?

10 Klistfuɛ kpa’m be mɛn dilɛ nun’n, be di junman. E kunndɛ kɛ junman nga e di’n, ɔ man e aklunjuɛ naan like nga e ɲɛn i’n, ɔ ju e. Sanngɛ sɛ junman nga e di’n, ɔ timan e klun su’n, ɔ kwla yo kekle man e. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, wafa sɛ yɛ e kwla di e sa ti junman’n i nuan like ɔ?

11 Maan e bu akunndan kpa. Nán titi yɛ e kwla kaci sa nga be o e su’n niɔn. Sanngɛ e kwla kaci e akunndan bulɛ wafa’n. Junman’n i su akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n, sɛ i wie yɛ e bu’n, ɔ kwla uka e naan y’a bu junman’n i su akunndan kpa. I wie yɛle kɛ sɛ e ti awlobo kpɛnngbɛn’n, maan e si kɛ sɛ bɔbɔ junman nga e di’n, ɔ timan e klun su’n, sanngɛ i ti yɛ e kwla nian e awlobofuɛ’m be lika ɔ. Ɲanmiɛn ɲrun’n e awlɛn su sran’m be lika nianlɛ’n ti cinnjin kpa. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ sran ng’ɔ niɛnmɛn i awlobofuɛ’m be lika’n “i tɛ liɛ’n tra sran ng’ɔ lafiman Krist su’n.” (1 Timote 5:8) Maan e wun i wlɛ kɛ junman nga e di’n, i ti yɛ e kwla yo e klunklo ninnge wie mun ɔn. I ti yɛ e kwla yia ninnge nga Ɲanmiɛn fa mannin e kɛ e yo’n be nuan. Akunndan bulɛ wafa sɔ’n kwla uka e naan like nga e le i’n w’a ju e. Atrɛkpa’n, e wiengu junman difuɛ’m be dimɛn i sɔ aklunjuɛ’n wie.

12. ?Sɛ e di junman kpa naan e di nanwlɛ’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gua kpa man e ɔ?

 12 Maan e tu e klun e di junman kpa yɛ e di nanwlɛ. Sɛ e di junman kpa naan e sa’n tɔ nun’n, e kwla ɲan su mmlusuɛ. Junman difuɛ kpa nin be nga be sa si ngwlɛlɛ junman dilɛ nun’n, yɛ junman su min’m be kunndɛ be kpa ɔ. (Nyanndra Mun 12:24; 22:29) E mɔ e ti Klistfuɛ kpa kusu’n, ɔ fata kɛ e junman dilɛ nun’n, e di nanwlɛ. Nán e wua sika, ɔ nin junman su lɔ ninnge wie mun. Annzɛ nán e fa junman dilɛ blɛ’n e yo like uflɛ. (Efɛzfuɛ Mun 4:28) Ndɛ tre ng’ɔ sinnin lɛ’n kleli kɛ, nanwlɛ dilɛ’n ɔ le su mmlusuɛ. Junman difuɛ  nga i nanwlɛ dilɛ’n ti be bo i dunman kpa’n, be kwla lafi i su. Kpɛkun kannzɛ e junman su min’n sie i nzɔliɛ kɛ e ti junman difuɛ kpa’n, annzɛ ɔ siemɛn i nzɔliɛ o, e kwla di aklunjuɛ. Afin “e si e klun lɔ weiin kɛ y’a yoman sa fi.” Kpɛkun e si kɛ Ɲanmiɛn mɔ e klo i’n, e jɔ i klun.Ebre Mun 13:18; Kolɔsfuɛ Mun 3:22-24.

13. ?E junman su lɔ’n, e nzuɛn kpa’n i bo’n kwla gua sɛ?

13 Maan e si kɛ e nzuɛn’n kwla manman Ɲanmiɛn. Sɛ e yi e Klistfuɛ nzuɛn’n i nglo e junman su lɔ’n, sran wie’m be kwla sie i nzɔliɛ. ?Yɛ i bo’n gúa sɛ? I sɔ’n ti’n, “be bu e Defuɛ Nyanmiɛn’n i ndɛ nga e kle’n i ndɛ kpa.” (Tit 2:9, 10) Nanwlɛ, e nzuɛn kpa’n kwla uka e wiengu mun naan b’a wun kɛ e Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n ti kpa. Ɔ kwla yo be klanman. Sɛ e nzuɛn’n kpa’n ti’n, e wiengu junman difuɛ kun sɔ Ɲanmiɛn ndɛ’n nun klanman’n, wafa nga i sɔ’n yó e fɛ’n, maan e bu i akunndan e nian! Maan e fa e ɲin e sie i like cinnjinfuɛ nga su. ?Sɛ e wun i wlɛ kɛ e nzuɛn kpa’n manman Zoova naan ɔ jɔ i klun’n, mmlusuɛ benin yɛ i kpa tra ngalɛ’n niɔn?Kanngan Nyanndra Mun 27:11 nin 1 Piɛr 2:12 be nun.

KƐ E KUNNDƐ JUNMAN’N MAAN E FA NGWLƐLƐ

14-16. ?Junman dilɛ nun’n kɛ é fá ajalɛ’n, like cinnjin benin yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie su ɔ?

14 Junman nga é dí’n, i kunndɛlɛ nun’n, ninnge nga e kwla yo’n, ɔ nin nga e kwlá yoman’n, Biblu’n w’a kpɛman be su mmla tɛkɛtɛkɛ. Nɛ́n i sɔ’n ti yɛ junman kwlaa nga be fa kle e’n, é tɔ́ su é dí ɔ. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka e naan y’a ɲan junman kpa mɔ Ɲanmiɛn klun jɔ su ɔ. Yɛ ɔ kwla uka e naan y’a faman junman ng’ɔ jɔman Ɲanmiɛn klun’n. (Nyanndra Mun 2:6) Junman dilɛ’n nun kɛ é fá ajalɛ’n, maan e fa e ɲin e sie i like cinnjin nɲɔn su.

15 ?Ninnge nga Biblu’n bu be fɔ’n, be o junman sɔ’n nun? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se weiin kɛ nán e wua, nán e bua ato yɛ nán e yo amuin fi. (Ezipt Lɔ Tulɛ 20:4; Sa Nga Be Yoli’n 15:29; Efɛzfuɛ Mun 4:28; Sa Nglo Yilɛ 21:8) Junman kwlaa nga i  sɔ’n o nun’n, e su diman wie. Zoova mɔ e klo i’n ti’n, e leman atin mlɔnmlɔn e diman junman kun m’ɔ́ fá e yí i ninnge mɔ be yolɛ fɔn Ɲanmiɛn mmla’n, be nun.Kanngan 1 Zan 5:3 nun.

16 ?Sɛ n di junman sɔ’n, ɔ́ yó maan n sa trán aeliɛ wie mɔ Ɲanmiɛn i ɲin ci i’n, i nun? Sunnzun ase kun yɛ. Wienun ɔn, junman nga e di’n, ɔ ti sran’m be nun sɔlɛ junman. Annzɛ kɛ be flɛ sran mun telefɔnu nun’n, e yɛ e tɛ su ɔ. ?Sɛ  be fɛ i sɔ junman’n man Klistfuɛ kun dɔɔtrɔ kun mɔ be tu kuɛ lɔ’n, i nun’n, ɔ́ yó i sɛ? Nanwlɛ, i junman sɔ’n i dilɛ nun’n, i sa’n nunman kuɛ tulɛ’n nun sa trele. ?Sanngɛ dɔɔtrɔ kun mɔ i junman liɛ ng’ɔ di’n yɛle kuɛ tulɛ’n, mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n bu i fɔ’n, sɛ Klistfuɛ sɔ’n di junman lɔ’n, ɔ su ukaman dɔɔtrɔ sɔ’n naan i junman’n w’a ba nvlɛ yɛ ɔ o lɛ? (Ezipt Lɔ Tulɛ 21:22-24) E mɔ e klo Zoova’n, e kunndɛman kɛ é yó ninnge nga mɔ Ɲanmiɛn’n Ndɛ’n bu be fɔ’n.

17. (a) ?Sɛ e waan é fá junman dilɛ’n i su ajalɛ’n, ngue like yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie su kpa ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i “ ?Ɔ nin i fata kɛ n di junman sɔ’n?” i nun.) (b) ?Wafa sɛ yɛ e klun akunndan’n kwla uka e naan y’a fa ajalɛ nga ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n niɔn?

17 Blɛ sunman nun’n, junman dilɛ nun’n, sɛ e fa e ɲin e sie kosan cinnjin nɲɔn nga be usali be ndɛ kpɔlɛ 15 nin 16 nun’n, be su’n, e kwla wun ajalɛ nga é fá’n. Asa ekun’n, junman dilɛ ndɛ’n i su ajalɛ falɛ nun’n, maan e bu ninnge  wie’m be akunndan. Nán e bu i kɛ sran kpa nanwlɛfuɛ’n, ɔ́ kpɛ́ sa kwlaa nga be kwla ju’n be su mmla tɛkɛtɛkɛ mun. I lɛ’n nun yɛ ɔ fata kɛ e fa ngwlɛlɛ e nanti ɔ. Kɛ nga e fa wunnin i Ndɛ tre 2 nun sa’n, ɔ fata kɛ e suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n naan ɔ tinngɛ e klun akunndan’n, naan e wun wafa nga é nánti cɛn kwlaa’n. Sɛ e ‘kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele e si i kpa’n,’ e klun akunndan’n kwla uka e naan y’a fa ajalɛ nga be jɔ Ɲanmiɛn klun’n. Yɛ ɔ́ yó maan é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ ɔ klo e titi’n.Ebre Mun 5:14.

MAAN E NANTI NGWLƐLƐ SU JUNMAN DILƐ NDƐ’N NUN

18. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn ninnge’m be yolɛ nun’n, ngwlɛlɛ su nantilɛ’n timan pɔpɔ ɔ?

18 Kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ “i bue nuan’n,” mɔ ‘lika’n ɔ́ yó kekle’n,’ ajalɛ nga e ko fa naan w’a uka e naan Ɲanmiɛn w’a klo e titi’n, ɔ su yoman pɔpɔ. (2 Timote 3:1) Kɛ e ɲan junman kun’n, kɛ ɔ ko yo naan junman sɔ’n w’a fiman e sa’n, i sɔ’n kwla yo kekle wie. E mɔ e ti Klistfuɛ kpa’n, e si kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e di junman kpa naan y’a nian e awlobofuɛ’m be lika. Sɛ y’a nianman e wun su’n, mianlɛ nga e wiengu’m be mian e junman su lɔ’n, annzɛ kusu mɛn’n nun aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ akunndan bulɛ’n, be kwla tanndan e ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. (1 Timote 6:9, 10) Maan e nian wafa nga e kwla nanti ngwlɛlɛ su’n naan e “wun like nga be ti kpa’m be wlɛ.”Filipfuɛ Mun 1:10.

19. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Zoova su yɛ e fa e wla’n kwlaa e gua ɔ? ?Yɛ ngue like yɛ i sɔ’n kwla uka e naan y’a faman e wun y’a wlaman nun ɔn?

19 Maan e fa e wla’n kwlaa e gua Zoova su. (Kanngan Nyanndra Mun 3:5, 6 nun.) ?Nán Zoova yɛ ɔ fata kɛ e fa e wla’n kwlaa e guɛ i su ɔ? I kwlaa yoli o, ɔ nian e lika. (1 Piɛr 5:7) Ɔ si like nga ɔ mian e sa’n tra e bɔbɔ ba’n. Kpɛkun i sa’n timan tankaan. (Jue Mun 37:25) I sɔ’n ti’n, sɛ e fa e su e sie i nuan bo’n, ɔ ti kpa. Ɔ kpɛn e wla kɛ: “Like nga amún  yó’n, nán an yo i sika klolɛ’n ti. Maan amun nyin yi like nga an lɛ i’n, afin Nyanmiɛn bɔbɔ seli kɛ: ‘N su yaciman wɔ, n su kpɔciman wɔ mlɔnmlɔn.’” (Ebre Mun 13:5) Blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ kpanngban be kwla di i nanwlɛ kɛ Ɲanmiɛn nian e lika. Sɛ e lafi su kpa kɛ Zoova nían e lika’n, e awlobofuɛ’m be lika nianlɛ’n, ɔ su yoman ngokoɛ  ndɛ lele. (Matie 6:25-32) E junman’n su faman e Ɲanmiɛn ninnge’m be blɛ’n kɛ jasin fɛ’n bolɛ nin aɲia’m be bo kɔlɛ’n sa.Matie 24:14; Ebre Mun 10:24, 25.

20. ?Kɛ be se kɛ be ɲinma’n ti kpa’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e ɲinma’n kwla yo kpa titi ɔ?

20 Maan e ɲinma’n yo kpa. (Kanngan Matie 6:22, 23 nun.) E ɲinma’n m’ɔ ti kpa’n i bo’n, yɛle kɛ e faman ninnge kpanngban e tanndanman e wun. Klistfuɛ nga i ɲinma’n ti kpa’n, like kunngba nga ɔ fɛ i ɲin sie su’n yɛle Ɲanmiɛn klun sa yolɛ. Sɛ e ɲinma’n ti kpa sakpa’n, e ɲin su bloman junman nga i akatua’n ti dan’n, ɔ nin mɛn dilɛ wafa ng’ɔ ti kpakpa’n be su. Kusu aɲanbeun ninnge kunndɛlɛ m’ɔ leman kpɛbo’n, mɔ sran’m be bu i kɛ sɛ b’a ɲɛnmɛn i’n be su diman aklunjuɛ’n, e su faman e ti e wlaman nun. ?Wafa sɛ yɛ e ɲinma’n kwla yo kpa titi ɔ? Nán e bo kalɛ ngbɛnngbɛn lele naan ɔ tin e su. Nán e kunndɛ aɲanbeun ninnge nga be fa e blɛ wunmuan’n. Biblu’n nun afɔtuɛ m’ɔ se kɛ “sɛ e nyan like e di’n, yɛ sɛ e nyan tannin kla’n,” maan ɔ ju e’n, e fa su. (1 Timote 6:8) Like nga e kwla yo naan e ɲinma’n w’a yo kpa’n, maan e yo.

21. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e siesie ninnge nga e kunndɛ kɛ é yó’n mun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa sie i e like kwlaa ɲrun ɔn?

21 Maan e fa Ɲanmiɛn ninnge mun sie e ɲrun yɛ e yo be nuan su like. Kɛ mɔ e mɛn’n dilɛ nun e blɛ’n w’a sɔnman’n ti’n, ɔ fata kɛ e siesie ninnge nga e kunndɛ kɛ é yó’n. Sɛ w’a yoman sɔ’n, ninnge nga be timan cinnjin’n, be kwla fa e blɛ ngba’n. Ɔ maan, bé káta ninnge cinnjin’m be su. ?E mɛn dilɛ nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa sie i like kwlaa ɲrun ɔn? Mɛn’n nun’n, sran wie’m be fa suklu dandan dilɛ’n be fa sie i like kwlaa ɲrun. I liɛ’n be kwla di mɛn nga nun junman dandan wie. Sanngɛ Zezi wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be fanngan kɛ “an dun mmua fa amun wun man Nyanmiɛn maan ɔ sie amun.” (Matie 6:33) Nanwlɛ, e mɔ e ti Klistfuɛ kpa’n, e mɛn dilɛ nun’n, maan e dun mmua fa e wun man Ɲanmiɛn naan ɔ sie e. Like kwlaa nga e yo’n, ajalɛ nga e fa o, like nga  e fa sie i e ɲrun kɛ é yó o, maan be kwlaa be kle kɛ Ɲanmiɛn ninnge mun nin i klun sa yolɛ’n, be ti cinnjin kpa be tra mɛn’n nun ninnge’m be kunndɛlɛ’n.

MAAN E DI JUNMAN KPA JASIN FƐ’N I BOLƐ’N NUN

Sɛ mɛn’n dilɛ nun e fa jasin fɛ’n bolɛ’n e sie i like kwlaa ɲrun’n, é klé kɛ e klo Zoova

22, 23. (a) ?Klistfuɛ kpa’m be junman cinnjinfuɛ’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ junman sɔ’n ti e cinnjin wie ɔ? (An nian “ Ajalɛ nga n fali’n mannin min aklunjuɛ yɛ like nga n le i’n ju min” i nun.) (b) ?Nda benin yɛ e tɛli i junman dilɛ’n i lika ɔ?

22 Kɛ mɔ e si kɛ e o mɛn’n i bue nuan koko kpa’n ti’n, junman cinnjin nga Klistfuɛ kpa’m be di’n, yɛ e fa e ɲin e sie su ɔ. Yɛle jasin fɛ’n bolɛ’n, ɔ nin sran mun be ukalɛ naan be yo Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n. (Matie 24:14; 28:19, 20) Kɛ Zezi m’ɔ ti e ajalɛ Manfuɛ’n sa’n, e kunndɛ kɛ é wlá e wun ase é dí junman sɔ mɔ maan sran’m be ɲan nguan’n. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ junman sɔ’n ti e cinnjin ɔn? Ɲanmiɛn i nvle’n nunfuɛ’m be nun sunman lika mɔ be ti jasin fɛ’n bofuɛ’n, be tu be klun be di junman sɔ’n. Wie’m be siesieli be wun naan b’a yo atin bofuɛ annzɛ ngaliɛ difuɛ. Siɛ nin niɛn wie mun, kɛ be wunnin kɛ Ɲanmiɛn ninnge’m be yolɛ’n ti cinnjin’n ti’n, be wlali be mma’m be fanngan kɛ be yo blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ. ?Be nga be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n juejue su’n be ɲan be sa ti junman’n i nuan like? Ɛɛn! Sɛ e tu e klun e su Zoova’n, saan e mɛn dilɛ’n ɔ́ mán e aklunjuɛ. Kpɛkun i su mmlusuɛ’n e kwlá kanman.Kanngan Nyanndra Mun 10:22 nun.

23 E nun sunman e di dɔ kpanngban e junman su lɔ naan y’a nian e awlobofuɛ’m be lika. Maan ɔ kpɛn e klun kɛ Zoova kunndɛ kɛ e di e sa ti junman’n i nuan like. Sɛ e akunndan bulɛ nin e aeliɛ’n nin Ɲanmiɛn i mmla’n be kɔ likawlɛ’n, e kwla di aklunjuɛ junman nga e di’n, i nun. Sanngɛ maan e ta nda kɛ junman nga e di’n, ɔ su faman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ’n m’ɔ ti e junman cinnjinfuɛ’n, i blɛ’n. Sɛ e fa junman sɔ’n e sie i like kwlaa ɲrun’n, é klé kɛ e klo Zoova naan é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ ɔ klo e titi’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i kɛ “ajuin difuɛ” lɛ’n, “be fa kan be nga be di waka nun junman’n, be ndɛ. Ɔ kwla yo sua kplanfuɛ. Annzɛ awlo’n nun ninnge wie kɛ bia sa mɔ be fa waka be yo’n, i yofuɛ. Annzɛ kusu waka nun ninnge uflɛ wie mun.”