Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 11

“Maan e bu aja’n i like dan”

“Maan e bu aja’n i like dan”

“Ɔ gbanflɛn nun bla’n yɛ klo i titi ɔ.”​—NYANNDRA MUN 5:18.

1, 2. ?Ndɛ benin yɛ é wá yíyí nun ɔn? ?Yɛ ngue ti ɔ?

?AMUN a ja bla annzɛ bian? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, amun di aklunjuɛ amun aja’n nun, annzɛ amun su wun amun ɲrun kpa? ?Amun nin amun yi annzɛ amun wun amun afiɛn su ti nun? ?Aja’n su bɔn amun bue nun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, amun wla kwla bo amun wun. Afin, aklunjuɛ nga amun dili i aja’n i bo bolɛ’n nun’n w’a kaci aklunfian. Kɛ mɔ amun ti Klistfuɛ’n, amun kunndɛ kɛ amun aja’n manman Zoova m’ɔ ti Ɲanmiɛn mɔ amun klo i’n. Ɔ maan, amun ɲrun nga amun wun i dɔ nga su’n ti’n, amun wla w’a bo amun wun. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ nán amun se kɛ amun liɛ w’a wie mlɔnmlɔn.

2 Andɛ’n, Klistfuɛ wie’m be o lɛ’n, be aja’n yo fɛ. Sanngɛ i bo bolɛ’n nun’n, be wunnin be ɲrun kpa. Be wa wunnin wafa ng’ɔ fata kɛ be nanti naan be afiɛn’n w’a sɛ kpa’n. E kusu e aja’n kwla yo fɛ kpa wie. ?Wafa sɛ?

MAAN E FA E WUN E MANTAN ƝANMIƐN NIN E YI ANNZƐ E WUN

3, 4. ?Ngue ti yɛ sɛ yasua kun nin bla kun be mian be ɲin naan b’a fa be wun b’a mantan Ɲanmiɛn’n, be afiɛn’n sɛ́ ɔ? An fa sunnzun ase be yiyi nun.

3 Sɛ bla’n nin yasua’n be mian be ɲin naan be fa be wun be mantan Ɲanmiɛn’n, be afiɛn’n sɛ́. ?Ngue ti ɔ? Maan e fa oka kun mɔ i ngua lika’n ti tɛtrɛ’n, mɔ i nglo’n ti piembie’n i su sunnzun ase e nian. Yasua’n o oka’n i ngua lika’n tɛtrɛ’n, i bue kun su, yɛ bla’n o i bue uflɛ kun su lɔ. Be  nɲɔn’n be su fu oka’n su. I bo bolɛ’n nun’n, be afiɛn’n ti nun kpa. Sanngɛ kɛ bé fú bé kɔ́’n, nn be afiɛn’n mántan. ?Akunndan ng’ɔ o sunnzun ase sɔ’n nun’n m’ɔ gua e wla ase’n, e wun i wlɛ?

4 E ɲin mɔ e mian e su Zoova kpa’n, e kwla fa sunnzun e ɲin mɔ e mian e fu oka’n su’n. Kɛ mɔ e klo Zoova’n ti’n, sɛ é kwlá sé’n, e mian e ɲin e fu oka’n su. Sanngɛ sɛ e nin e yi annzɛ e wun e afiɛn’n w’a ti nun’n, ɔ ti kɛ oka kun o lɛ naan sran kun jin i bue kun, sran kun jin i bue kun sa. ?Sanngɛ kɛ é fú é kɔ́’n, ɔ́ yó sɛ? Nanwlɛ, i bo bolɛ’n nun’n, e afiɛn’n kwla ti nun kpa. Sanngɛ kɛ é mían e ɲin naan y’a fa e wun y’a mantan Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ, kɛ é fú oka’n su é kɔ́’n, nn e afiɛn’n m’ɔ ti nun’n, ɔ́ mántan su. Nanwlɛ, sɛ  e fa e wun e mantan Ɲanmiɛn’n, e nin e yi annzɛ e wun e afiɛn’n sɛ́. ?Sanngɛ kɛ é sé yɛ’n, ajalɛ trele benin sa yɛ é fá naan w’a yo ye ɔ?

Sɛ e nanti Biblu’n nun mmla’n su’n e aja’n trá ndin kpa.

5. (a) ?Ajalɛ kun mɔ e kwla fa naan y’a fa e wun y’a mantan Zoova naan e nin e yi annzɛ e wun e afiɛn’n w’a sɛ’n, yɛle benin? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu aja’n niɔn?

5 Ajalɛ cinnjin kun mɔ sɛ é kwlá sé’n, e kwla fa naan e nin e yi annzɛ e wun y’a fu oka sɔ’n su’n, yɛle kɛ e nanti aja’n i su afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n man e’n, be su. (Jue Mun 25:4; Ezai 48:17, 18) I ti’n, e nian afɔtuɛ trele kun mɔ akoto Pɔlu mannin’n. I waan: “Maan sran’m be kwlaa be bu aja’n i like dan.” (Ebre Mun 13:4) Kɛ Zoova bu aja’n kɛ nga sa cɛ. Ɔ ti like m’ɔ le ɲrun ɔn.

ZOOVA MƆ E KLO I’N TI Ɔ

6. ?Ka naan Pɔlu w’a man aja’n i su afɔtuɛ’n, ndɛ ng’ɔ kannin’n ɔ nin ng’ɔ kɛnnin i sin’n ɔ kle sɛ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ ɔ ka e klun ɔn?

6 E mɔ e ti Ɲanmiɛn i sufuɛ’n, e nin e yi’n annzɛ e wun’n, e si kɛ aja’n ti like dan. Afin, Zoova yɛ ɔ kpɛli i ba ɔ. (Kanngan Matie 19:4-6 nun.) Ɔ maan, sɛ e wunman e wun fɛ aja’n nun’n, nán aja’n mɔ e si kɛ ɔ ti like dan’n, i ngunmin ti yɛ é yí i nglo kɛ e klo e yi annzɛ e wun naan e bu i sran ɔn. ?Sanngɛ ngue ti ɔ? Aja’n m’ɔ fata kɛ e bu i like dan’n, maan e sie i su ndɛ nga Pɔlu kannin’n i nzɔliɛ. W’a seman kɛ “aja’n ti like dan.” Sanngɛ i waan “maan be bu [...] aja’n i like dan.” Nán ndɛ ngbɛn sa yɛ Pɔlu kannin ɔn. Sanngɛ fanngan yɛ ɔ su wla e ɔ. * Sɛ e wla w’a fiman ndɛ sɔ’n su’n, ɔ́ yó maan wafa nga é fá bú e yi annzɛ e wun i sran’n, é yí i nglo ekun. ?Ngue ti yɛ é yó sɔ ɔ?

7. (a) ?Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun mmla benin yɛ e nanti su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ? (b) ?Aɲinyiɛ’n i nuan su like kpa’n yɛle benin?

7 Maan e usa e wun kɛ wafa sɛ yɛ e bu Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun mmla uflɛ wie mun ɔn. I wie yɛle Ɲanmiɛn Ndɛ’n  ng’ɔ se e kɛ e bo jasin fɛ’n naan sran’m be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n. Annzɛ ng’ɔ se e kɛ e yia e su Ɲanmiɛn’n. (Matie 28:19; Ebre Mun 10:24, 25) Nanwlɛ, e si kɛ ɔ ju wie’n, mmla sɔ’m be su falɛ’n timan pɔpɔ. Afin, be nga e bo jasin fɛ’n e kle be’n, be sɔman nun klanman. Annzɛ e junman’n ti’n, asɔnun aɲia’m be bo kɔlɛ’n ti kekle. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ e mian e ɲin kpa e bo jasin fɛ’n yɛ e kɔ asɔnun aɲia’m be bo. Sran fi kwlá jranman e. Satan bɔbɔ kwlá jranman e! ?Ngue ti ɔ? Afin e klun mɔ e tu e klo Zoova’n, ɔ yo maan e nanti i ndɛ’m be su. (1 Zan 5:3) ?Kɛ e yo sɔ’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gua klanman ɔn? Jasin fɛ’n i bolɛ’n nin asɔnun aɲia’m be bo kɔlɛ’n, be yo maan e wla gua ase yɛ e klun jɔ sakpa. Afin, e si kɛ Ɲanmiɛn klun sa’n yɛ e su yo ɔ. E wla m’ɔ gua ase sɔ’n, ɔ nin e klun m’ɔ jɔ sakpa sɔ’n, be man e fanngan. (Neemi 8:10) ?Ngwlɛlɛ benin yɛ ɔ o ndɛ sɔ’n nun ɔn?

8, 9. (a) ?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan y’a nanti mmla’n ng’ɔ se kɛ e bu aja’n i like dan’n i su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ? (b) ?Ajalɛ nɲɔn benin yɛ é wá fá e ɲin síe be su siɛn’n niɔn?

8 Kannzɛ bɔbɔ ɔ kwla yo kekle’n, sanngɛ klolɛ mɔ e klo Ɲanmiɛn’n ti’n, e mian e ɲin e nanti i mmla ng’ɔ se e kɛ e bo jasin fɛ’n naan e wɔ aɲia’m be bo’n, be su. I kunngba’n niɔn, klolɛ mɔ e klo Zoova’n, ɔ yo maan fanngan nga i Ndɛ’n wla e kɛ ‘maan [e] bu [e] aja’n i like dan’n,’ e nanti su. Kannzɛ bɔbɔ ɔ kwla yo kekle man e’n, sanngɛ e nanti su. (Ebre Mun 13:4; Jue Mun 18:30; Akunndanfuɛ’n 5:4) Asa kusu’n, kɛ e mian e ɲin e bo jasin fɛ’n mɔ e kɔ asɔnun aɲia’m be bo’n, Ɲanmiɛn ra e su. I kusu sɛ e mian e ɲin naan e bu aja’n i like dan’n, kɛ Zoova wá rá e su’n, é wá síe i nzɔliɛ.​—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:3; Ebre Mun 6:10.

9 ?Wafa sɛ yɛ e kwla bu aja’n i like dan ɔn? Maan e kpalo aeliɛ nga mɔ maan e aja’n kwla saci’n. Ɔ fata kusu kɛ e fa ajalɛ wie mun naan e nin e yi annzɛ e wun e afiɛn’n w’a mantan kpa.

 NÁN E NUAN NUN NDƐ’N NIN E AELIƐ’M BE SOKPA AJA’N

10, 11. (a) ?Aeliɛ benin yɛ ɔ sokpa aja’n niɔn? (b) ?Kosan benin yɛ ɔ fata kɛ e nin e yi annzɛ e wun e bu su akunndan ɔn?

10 Klistfuɛ bla kun m’ɔ le bian’n, blɛ wie nun’n, ɔ seli kɛ: “N srɛ Zoova kɛ ɔ man min wunmiɛn naan n tra min awlɛn.” ?Ngue ti ɔ? I waan: “Min wun’n i nuan nun ndɛ’n yo ya sa fiaan. Be wunman kannvuɛn min wun. Wie liɛ’n ɔ se min kɛ ‘w’a flan min!’ annzɛ ‘a ti finfinfuɛ!’ I sɔ nzowa’n kpɔtɔli min awlɛn.” Bla sɔ’n kan aja’n nun aeliɛ tɛ kpa kun i ndɛ. Yɛle be wiengu i ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n.

11 Nanwlɛ, kɛ Klistfuɛ awlobo nun’n, yasua’n nin bla’n be kpɛkpɛ be wun nzowa mɔ be bo be manngu wla’n, i sɔ’n yo annvɔ. Afin, ndɛ sɔ’n i ya m’ɔ yo be’n, i wielɛ’n ti kekle! Sɛ yasua’n nin i yi’n be kpɛ be wiengu nzowa’n, nn be buman aja’n i like dan. ?I lɛ nun’n, e aja’n ti sɛ? Sɛ e waan é wún i wlɛ’n, ajalɛ kun yɛle kɛ e kan e wun ase naan e usa e yi’n annzɛ e wun’n kɛ: “?Min nuan nun ndɛ’n yo ɔ sɛ?” Sɛ e yi annzɛ e wun waan blɛ sunman nun’n, e nuan nun ndɛ’n wɔ i safle’n, ɔ fata kɛ e kaci e sa.​—Galasifuɛ Mun 5:15; kanngan Efɛzfuɛ Mun 4:31 nun.

12. ?Ngue yɛ maan sran kun i Ɲanmiɛn sulɛ’n kwla yo ngbɛn Ɲanmiɛn ɲrun ɔn?

12 Maan e wun i wlɛ kpa kɛ aja’n nun’n, wafa nga e kan ndɛ e kle e wiengu’n, ɔ kan e Zoova sulɛ’n. Biblu’n waan: “Sɛ sran kun bu i wun kɛ ɔ su Nyanmiɛn sanngɛ ɔ siemɛn i nuan’n diin’n, i Nyanmiɛn sulɛ’n ti ngbɛn, ɔ su lɛkɛ i wun.” (Zak 1:26) E nuan nun ndɛ’n nin e Ɲanmiɛn sulɛ’n be kɔ likawlɛ. Biblu’n w’a seman kɛ, kɛ mɔ e ti Klistfuɛ’n ti’n, nn sa nga e yo be awlo lɔ’n be timan cinnjin sɔ liɛ. Nán maan e laka e wun. Ndɛ cinnjin kpa yɛ ɔ o lɛ. (Kanngan 1 Piɛr 3:7 nun.) E kwla si like wie yo. E kwla tu e klun e yo like. Sanngɛ sɛ e kan e yi annzɛ e wun i ndɛ tɛtɛ’n, nn e su sokpa aja’n. Ɔ maan, e Ɲanmiɛn sulɛ’n kwla yo ngbɛn.

13. ?Wafa sɛ yɛ aja’n nun’n, sran kun kwla bo i wiengu wla ɔ?

 13 Aja’n nun’n, ɔ fataman kɛ yasua’n nin bla’n be yo naan sa wie nun’n, be bo be wiengu i wla. Maan e fa sunnzun ase nɲɔn: Aniaan bla kun m’ɔ le ba’n, sanngɛ m’ɔ leman bian’n, ɔ flɛ aniaan Klistfuɛ kun m’ɔ le bla’n i tikatika naan ɔ mɛn i afɔtuɛ. Kɛ ɔ flɛ aniaan bian’n, be ijɔlɛ’n cɛ kpa. Aniaan bian kun kusu ɔ nin a jaman bla. Le mɔcuɛ kwlaa’n ɔ nin aniaan bla kun m’ɔ le bian’n be bo jasin fɛ’n likawlɛ be cɛ kpa. Sunnzun ase sɔ’m be nun’n, aniaan bla m’ɔ le bian’n nin aniaan Klistfuɛ m’ɔ le bla’n, be akunndan nga be bu’n, ɔ kwla yo kpa. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ be aeliɛ’n, ɔ kan sran kun i yi annzɛ i wun liɛ’n niɔn? Bla kun mɔ i sɔ sa liɛ’n juli i su’n seli kɛ: “Kɛ n wun i kɛ min wun’n ɲɛnmɛn i ti naan ɔ nin min w’a tran mɔ sanngɛ ɔ nin aniaan bla uflɛ yɛ be o nun cɛn kwlaa’n, i sɔ’n bo min wla. Ɔ yo maan n se min wun kɛ n timan like fi.”

14. (a) ?Aja’n i nun ndɛ benin yɛ ɔ o Bo Bolɛ 2:24 nun ɔn? (b) ?Kosan benin yɛ ɔ fata kɛ e fa usa e wun ɔn?

14 Ɔ ti su kɛ bla sɔ’n nin be nga aja’n nun’n, be wun i sɔ sa liɛ mun’n, be wla bo be wun. Be wiengu kun’n, ɔ nantiman aja’n i su mmla nga Ɲanmiɛn mɛnnin i yɛ’n su. I waan: “Ɔ fata kɛ yasua kpaci i si nin i nin, yɛ ɔ fɛ i wun mɛntɛn i yi.” (Bo Bolɛ 2:24) Ɔ ti su kɛ be nga b’a ja bian’n annzɛ bla’n, ɔ fata kɛ be ɲin yi be si nin be nin mun titi. Sanngɛ Ɲanmiɛn mmla’n siesieli i kɛ sran nga ɔ fata kɛ be dun mmua fa be ɲin sie i su siɛn’n, yɛle be yi annzɛ be wun. I kunngba’n niɔn, Klistfuɛ’m be klo be wiengu Klistfuɛ mun kpa. Sanngɛ sran nga ɔ fata kɛ be dun mmua fa be ɲin sie i su’n, yɛle be yi annzɛ be wun. Ɔ maan, kɛ sran uflɛ fa be nga b’a ja bian nin bla’n be blɛ lele’n, i sɔ’n nin i fataman. I li sɛ e ti yasua naan aniaan bla wie yɛ ɔ fa e blɛ’n, annzɛ sɛ e ti bla naan aniaan bian wie yɛ ɔ fa e blɛ’n, i sɔ’n kwla kle yalɛ aja’n nun. ?Atrɛkpa’n, nɛ́n i sɔ’n ti yɛ ndɛnngan o e aja’n nun ɔn? Maan e usa e wun kɛ: ‘?N fa blɛ  naan e nin min yi annzɛ min wun y’a tran? ?Yɛ n fa min ɲin n sie i su kɛ nga ɔ nin i fata’n sa?’

15. ?Kɛ nga Matie 5:28 fa kan’n sa’n, ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ Klistfuɛ nga b’a ja bla’n nin bian’n be fa be ɲin sie i sran uflɛ su ɔ?

15 Asa ekun’n, sɛ Klistfuɛ nga b’a ja bla’n nin bian’n, be fa be ɲin sie i sran uflɛ su’n, ɔ ti kɛ be su nanti lika ndrɔn nun sa. Nga ɔ yo ɲrɛnnɛn’n yɛle kɛ Klistfuɛ wie mɔ be jali  bian nin bla’n, be fali be ɲin sieli sran uflɛ su, ɔ maan klolɛ wa bali nun. (Matie 5:28) I agualiɛ su’n, be wa sokpali be aja’n. Pɔlu kannin aeliɛ sɔ’n i su ndɛ. Maan e nian.

“BE BƆ B’A JA BE WUN’N, NÁN MAAN BE YO SA SUKUSUKU”

16. ?Aja’n i su ndɛ benin yɛ Pɔlu kannin ɔn?

16 Pɔlu seli kɛ: “Maan [...] be bu aja’n i like dan.” I sin’n, ɔ kan guali su kɛ: “[Yɛ] be bɔ b’a ja be wun’n, nán maan be yo sa sukusuku. Afin be nga be kunndɛ bla annzɛ bian [sukusuku’n], ɔ nin be nga be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo’n mun’n, Nyanmiɛn nin be lɛ i.” (Ebre Mun 13:4) Saan aja’n nun kunngba cɛ yɛ yasua’n nin bla’n be kwla si sua ɔ. Ɔ maan, Klistfuɛ’m be nanti Ɲanmiɛn ndɛ nga su: “Ɔ gbanflɛn nun bla’n yɛ klo i titi ɔ.”​—Nyanndra Mun 5:18.

17. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ nin i fataman kɛ wafa nga mɛn’n nunfuɛ’m be bu be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n, ɔ ɲan ta e su ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian Zɔbu i ajalɛ’n su ɔ?

17 Be nga be le bla nin bian mɔ be nin sran uflɛ be la’n, be yi i nglo weiin kɛ be buman Ɲanmiɛn i mmla nga be kan e nzuɛn’n be like fi. Andɛ’n, sran sunman be bu i kɛ be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n ti like kpa. Sanngɛ maan akunndan nga sran’m be bu i be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n su’n, ɔ yo sɛ, ɔ fataman kɛ i sɔ’n ɲan ta e su. Nán e wla fi su kɛ i kwlaa yoli o, nán klɔ sran yɛ ɔ́ dí e jɔlɛ ɔ. Sanngɛ “be nga be kunndɛ bla annzɛ bian [sukusuku’n], ɔ nin be nga be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo’n mun’n, Nyanmiɛn nin be lɛ i.” (Ebre Mun 10:31; 12:29) I sɔ’n ti’n, wafa nga Zoova bu i sɔ like’n, maan Klistfuɛ’m be bu i sɔ wie. (Kanngan Rɔmfuɛ Mun 12:9 nun.) Maan e wla kpɛn ndɛ nga Zɔbu m’ɔ ti laa sran’n, ɔ kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “N tali nda kɛ n faman min nyinma n kpɛman talua wie kannglɛ.” (Zɔb 31:1) Nanwlɛ, sɛ Klistfuɛ kpa’m be kunndɛman  kɛ bé tɔ́ be wiengu bo bla annzɛ bian kunndɛlɛ nun’n, ɔ fata kɛ be nian be ɲinma’n su. Naan nán be kpɛ sran ng’ɔ timan be yi annzɛ be wun’n, i kannglɛ.​—An nian kuku nga be flɛ i “Wafa nga Biblu’n bu bla nin bian ralɛ’n nin nun titilɛ’n” nun’n, be nun.

18. (a) ?Zoova ɲrun’n, wafa sɛ yɛ be wiengu bo bla annzɛ bian kunndɛlɛ’n, ɔ ti tete like ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ be wiengu bo bla annzɛ bian kunndɛlɛ’n nin amuin sɔlɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ?

18 ?Zoova ɲrun’n, wafa sɛ yɛ be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n, ɔ ti tete like ɔ? Moizi mmla’n kwla uka e naan y’a wun akunndan nga Zoova bu’n. Izraɛli lɔ’n, be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n, ɔ nin amuin sɔlɛ’n ti’n be kwla kun sran kun. (Saun Yolɛ 20:2, 10) ?E wun wafa nga sa tɛ nɲɔn sɔ’m be kɔ likawlɛ’n? I yo, sɛ Izraɛlifuɛ kun sɔ amuin’n, ɔ saci aenguɛ nga ɔ nin Zoova be trali’n. I kunngba’n sɛ Izraɛlifuɛ kun kunndɛ bla i yi bo annzɛ bian i wun bo’n, ɔ saci aenguɛ nga ɔ nin i yi annzɛ i wun be trali’n. Sran nga ɔ yo sa tɛ nɲɔn sɔ’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ ti kɛ sran bo waka kpɛlɛ sa. (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:5, 6; Mmla’n 5:9; kanngan Malasi 2:14 nun.) Ɔ maan, Zoova m’ɔ ti kpa mɔ e kwla lafi i su’n i ɲrun’n, sa sɔ’m be ti tete like.​—Jue Mun 33:4.

19. ?Nda nga e tɛli i kɛ e kunndɛman bla e yi bo annzɛ bian e wun bo’n, ngue yɛ ɔ kwla wlɛ i bo ase kpa ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

19 Sakpa, Klistfuɛ’m be diman Moizi mmla’n su. Sanngɛ, sɛ e wla kpɛn su titi kɛ laa Izraɛli lɔ’n, be yi bo bla kunndɛlɛ’n annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ’n, ɔ ti tete like’n, i sɔ’n kwla wla Klistfuɛ’m be nda nga be tɛli i kɛ be yomɛn i sɔ like’n, i bo ase kpa. ?Ngue ti ɔ? Maan e nian sunnzun ase nga: ?E wlu asɔnun sua kun nun e ko koto be waka sran’m be bo e srɛ Ɲanmiɛn ɔ yo ye? É sé kɛ ‘cɛcɛ!’ ?Nɛ́n i ɔ? ?Sanngɛ sɛ be man e sika kpanngban’n, e konvi sɔ́ i sɔ like’n i yolɛ? ‘Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn!’ ?Nɛ́n i ɔ? Ɔ su baman Klistfuɛ kpa kun i akunndan nun kɛ ɔ yaci Zoova lɛ naan ɔ sɔ amuin. I sɔ’n yo i kain. I wafa kunngba’n, i kwlaa yoli o, ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be wla akunndan nga ti yɛ be kwla yaci  be Ɲanmiɛn Zoova i sulɛ’n, i ase. Yɛ be wla akunndan nga ti yɛ be kwla yaci be yi’n annzɛ be wun’n i lɛ be ko kunndɛ sran uflɛ’n, i ase. (Jue Mun 51:3, 6; Kolɔsfuɛ Mun 3:5) E su kunndɛman le kɛ é yó like wie m’ɔ kwla jɔ Satan i klun’n, mɔ sanngɛ ɔ sokpa Zoova annzɛ aja’n m’ɔ siesieli’n.

WAFA NGA E AJA’N TRÁ NDIN KPA’N

20. ?Sa benin yɛ ɔ juli aja wie’m be nun ɔn? An fa sunnzun ase be yiyi nun.

20 E wla aeliɛ nga ɔ sokpa aja’n i ase. ?Ajalɛ benin yɛ e kwla fɛ i ekun naan y’a bu e yi’n nin e wun’n be sran y’a tra laa ɔ? Sɛ e waan é tɛ́ su’n, maan e fa aja’n e sunnzun sua kun. I sin’n, maan e fa be nga be o aja’n nun’n, be nuan nun ndɛ fɛ’n, ɔ nin sa kpa nga be yo be wiengu’n, ɔ nin sa kpa uflɛ wie mun ekun m’ɔ kle kɛ be bu aja’n i like dan’n, e fa sunnzun ninnge nga be fa yo sua’n i nun klanman’n. Sɛ bla’n nin yasua’n be afiɛn’n mantan’n, be aja’n ti kɛ sua kun mɔ b’a siesie nun ninnge nglanman mun’n sa. Sɛ be wiengu klolɛ’n kan ase’n, ɔ ti kɛ nn ninnge nglanman sɔ’m be ɲin su kpa sa. Ɔ maan, aja’n yó kɛ sua mɔ ninnge nglanman nunman nun’n sa. Kɛ mɔ e kunndɛ kɛ é nánti Ɲanmiɛn i mmla m’ɔ se kɛ “maan be bu [...] aja’n i like dan” i su’n ti’n, é wá mían e ɲin é yó naan aja’n w’a yo kpa. Nanwlɛ, like nanndoliɛ m’ɔ ti like dan’n, ɔ fata kɛ e siesie i ye. ?Wafa sɛ yɛ é yó sɔ ɔ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Akunndan’n yɛ be fa kplan sua ɔ. Ngwlɛlɛ’n kusu yɛ maan ɔ jran ɔn. Ngwlɛlɛ’n yɛ maan be fa ninnge kpakpa nga be yo nyɛnmɛn’n be siesie nun ɔn.” (Nyanndra Mun 24:3, 4) Maan e nian wafa nga aja’n nun’n, e kwla nanti ndɛ sɔ’n su’n.

21. ?Wafa sɛ yɛ blɛblɛblɛ e kwla yo naan e aja’n w’a tra ndin kpa ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i  ?Ń yó sɛ naan min aja’n w’a yo kpa w’a wɔ i Ɲrun? nun wie.)

21 Ninnge kpakpa nga be yo nyɛnmɛn’n mɔ maan awlobo tranlɛ’n yo fɛ’n, yɛle sran klolɛ kpa’n, ɔ nin be ɲin  m’ɔ yi Ɲanmiɛn’n, ɔ nin Ɲanmiɛn mɔ be lafi i su kpa’n. (Nyanndra Mun 15:16, 17; 1 Piɛr 1:7) Ninnge sɔ’m be yo maan aja’n tra ndin kpa. ?Sanngɛ awlo nga be kɛn i ndɛ ɲanndra fluwa’n nun’n, e sieli like ti mɔ i nun ninnge kpakpa’m be yo ɲɛnmɛn’n, i nzɔliɛ? Ɛɛn, “ngwlɛlɛ’n” niɔn. Kɛ sran’m be nanti Biblu’n nun ngwlɛlɛ’n su’n, ɔ kaci be aeliɛ’n yɛ ɔ yo maan be klo be wiengu kpa ekun. (Rɔmfuɛ Mun 12:2; Filipfuɛ Mun 1:9) Nanwlɛ, blɛ kwlaa nga e nin e yi annzɛ e wun e tran likawlɛ e nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, annzɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin Réveillez-vous ! nga be kan aja ndɛ’n be nun’n, ɔ ti kɛ e su nian e sua nun ninnge kpakpa mɔ be yo ɲɛnmɛn’n sa’n. Sɛ Zoova i klolɛ’n ti yɛ e aja’n nun’n, e nanti afɔtuɛ nga e wunnin be like suanlɛ nga nun’n, be su’n, sɛ é kwlá sé’n, e su fa ninnge kpakpa mun e siesie e sua’n nun. Ɔ maan, ninnge nglanman nga mɔ maan e aja’n yoli fɛ’n, be ɲin kwla fite ekun.

22. ?Sɛ e mian e ɲin e yo naan e aja’n tra ndin kpa’n, aklunjuɛ benin yɛ e kwla di ɔ?

22 Nanwlɛ, sɛ e waan é síesíe ninnge nglanman sɔ mun kunngunngun ekun’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin. Ɔ kwla fa blɛ kpanngban. Sanngɛ sɛ e mian e ɲin e yo e liɛ ng’ɔ fata kɛ e yo’n, e klun jɔ́, afin e nanti Biblu’n nun mmla nga su: “An [dun mmua] bu amun wiengu sran.” (Rɔmfuɛ Mun 12:10; Jue Mun 147:11) I kwlaa yoli o, e ɲin nga e mian e bu e aja’n i like dan’n, ɔ́ yó maan é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn kló e’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Ndɛ nga Pɔlu dun mmua kannin’n ɔ nin ng’ɔ kɛnnin i sin’n, be kle kɛ ɔ su wla e fanngan.​—Ebre Mun 13:1-5.