Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Wafa nga Biblu’n bu bla nin bian ralɛ’n nin nun titilɛ’n

Wafa nga Biblu’n bu bla nin bian ralɛ’n nin nun titilɛ’n

Zoova kunndɛ kɛ be nga be jali’n, be yo aja’n i nun nda nga be tali’n i nuan su sa. Kɛ Zoova já yasua nin bla klikli’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ fata kɛ yasua [...] fɛ i wun mɛntɛn i yi naan be nɲɔn’n be kaci sran wunmuan.’ Kɛ ɔ́ jú i ɲrun’n, Zezi Klist kan guali su kɛ: “Ɔ maan like nga Nyanmiɛn kan be bo nun’n, nán maan sran fi ti be nun.” (Bo Bolɛ 2:24; Matie 19:3-6) I sɔ’n ti’n, Zoova nin Zezi be ɲrun’n, saan wie’n cɛ yɛ maan aja’n kwla wie ɔ.  (1 Korɛntfuɛ Mun 7:39) Kɛ mɔ aja’n ti like nanndoliɛ’n ti’n, ɔ fataman kɛ e fa be wun ralɛ’n ndɛ’n e kan ngowa. Nanwlɛ, Zoova kloman be wun ralɛ nga ɔ takaman i mmla’n su’n.Malasi 2:15, 16.

?Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun mmla benin yɛ be wun ralɛ’n taka su ɔ? Ɔ ti su kɛ Zoova kloman kɛ be kunndɛ bian be wun bo annzɛ be kunndɛ bla be yi bo. Asa ekun ɔ kloman bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n. (Bo Bolɛ 39:9; 2 Samiɛl 11:26, 27; Jue Mun 51:6) Nanwlɛ, bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n i kain m’ɔ yo Zoova ti’n, ɔ man atin kɛ aeliɛ sɔ’n yɛ ɔ ti like nga be kwla jran su be ra be wun’n niɔn. (Be yiyi bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n nun kpa ndɛ tre 9 i ndɛ kpɔlɛ 7 nun.) Sran mɔ be fɔnnin i wun’n, Zoova mɛn i atin kɛ ɔ rɛ i wiengu kun nga ɔ kunndɛli bian annzɛ bla’n. Sɛ i waan ɔ nin i be raman kusu’n, ɔ o i bɔbɔ kunngba’n i sa nun wie. (Matie 19:9) I sɔ’n ti’n, sran nga be kunndɛli bian i bo annzɛ bla i bo’n, sɛ i waan ɔ́ rɛ́ i wiengu kun ng’ɔ yoli i sɔ like’n, i lɛ nun’n, w’a fɔnman Zoova mmla’n. Sanngɛ kusu’n, ɔ fataman kɛ asɔnun nunfuɛ’m be wlawla sran wie fi kɛ ɔ nin i wiengu’n be ra. Sa wie kusu ti’n, sran nga be fɔnnin i wun’n, ɔ kwla se kɛ ɔ rɛmɛn i wiengu kun’n, afin sran ng’ɔ fɔnnin’n i sa tɛ’n yoli i nsisɔ. I kwlaa yoli o, be nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n man be atin kɛ be ra be wun’n, be bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ be fa be ajalɛ’n niɔn. Kpɛkun ajalɛ sɔ’n i sin sa nga ɔ́ bá’n, maan ɔ sɔn be nun.Galasifuɛ Mun 6:5.

Blɛ wie nun’n, kɛ ɔ ko tɔ cinnjin kpa’n, kannzɛ bɔɔ sran fi w’a kunndɛman bian annzɛ bla i wiengu bo o, sanngɛ Klistfuɛ wie’m be seli kɛ bé títí nun annzɛ bé rá. I lɛ nun’n, Biblu’n waan sran nga ɔ yacili i wiengu’n, “maan ɔ ka lɛ annzɛ ɔ sɛ i sin.” (1 Korɛntfuɛ Mun 7:11) I sɔ Klistfuɛ’n leman atin jaman sran uflɛ. (Matie 5:32) Maan e nian blɛ nga mɔ kɛ ɔ ko tɔ cinnjin kpafuɛ’n sran wie’m be wunnin kɛ be kwla titi nun’n.

Sɛ sran kun i ɲinfu ɔ nianman i awlobofuɛ’m be lika’n. Sɛ yasua kun bɔbɔ i ɲinfu ɔ niɛnmɛn i awlobofuɛ’m be lika’n, yalɛ’n kwla di be. Biblu’n se kɛ: “Nga b’ɔ ti tɛ’n tra su’n yɛlɛ sran ng’ɔ niɛnmɛn i bɔbɔ i awlo’n i lika’n, ɔ timan Nyanmiɛn sufuɛ,  i tɛ liɛ’n tra sran ng’ɔ lafiman Krist su’n.” (1 Timote 5:8) Sɛ i sɔ sran’n waan ɔ kacimɛn i aeliɛ’n, bla’n kwla kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su, naan be mɛn i atin maan ɔ nin yasua’n be titi nun. Afin ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i bɔbɔ nin i mma’m be ti. Nanwlɛ, sɛ be kan kɛ Klistfuɛ kun waan ɔ niɛnmɛn i awlobofuɛ’m be lika’n, nán maan asɔnun kpɛnngbɛn’m be ɲin kpa i sɔ ndɛ’n su kaan sa. Afin sran nga ɔ yo i sɔ like’n, be kwla tu i asɔnun’n nun.

Be wiengu’n i sa kekleekle yolɛ. Sran kun i like yolɛ’n kwla yo ya tɛ kpa, ɔ maan i wiengu kun’n kwlá wunmɛn i wun fɛ, i sɔ’n ti ɔ o wie nuan bɔbɔ. Sɛ nzajefuɛ sɔ’n ti Klistfuɛ’n, maan asɔnun kpɛnngbɛn’m be nian nun kpa naan sɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ o. Afin sɛ ya tɛ falɛ nin nzaje sa yolɛ’n ti sran kun i nzuɛn’n, be kwla tu i asɔnun’n nun.Galasifuɛ Mun 5:19-21.

Sɛ sran kun tɛnndɛn i wiengu i ɲrun tɛtɛ kpa Zoova sulɛ nun’n. Ɔ wie yasua annzɛ bla mɔ b’a ja’n, be kwla wla be wiengu i ɲin nglonglo naan ɔ yaci Zoova sulɛ. Annzɛ kusu, naan ninnge wie’m be nun’n, ɔ fɔn Ɲanmiɛn mmla’n. I lɛ nun’n, sɛ sran nga ɔ o afɛ nun’n bu i kɛ like kunngba nga ɔ kwla yo naan w’a kle kɛ i “nyin yi Nyanmiɛn tra sran mun’n,” yɛle kɛ be titi nun awa ɲrun’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa.Sa Nga Be Yoli’n 5:29.

Sa ngba nga y’a kan be ndɛ lɛ’n be nun’n, sran fi leman atin mianman sran nga be fɔnnin i wun’n kɛ ɔ nin i wiengu kun’n be titi nun annzɛ nán ɔ nin i be titi nun. Kannzɛ bɔɔ, ɔ o nun kɛ be janvuɛ Klistfuɛ wie mɔ be ɲin w’a ti’n, ɔ nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla uka be’n, annzɛ be kwla man be Biblu’n nun afɔtuɛ wie’n, sanngɛ be siman sran kun nin i yi be afiɛn ndɛ’n i ngbɛsungbɛsu ngba. Saan Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ si i ɔ. Nanwlɛ, kɛ ɔ ko yo naan Klistfuɛ kun nin i yi annzɛ i wun b’a titi nun’n ti’n, sɛ Klistfuɛ sɔ’n blɔ ndɛ nga ɔ tɔ be afiɛn’n awlo lɔ’n, i sɔ sran’n kle kɛ i ɲin yiman Ɲanmiɛn annzɛ aja’n. Sran kwlaa nga ɔ fa gblɛ naan ɔ nin i wiengu be titi nun’n, Zoova wun i kwlaa ngalɛ’n kpan, like fi nunman lɛ mɔ Ɲanmiɛn wunmɛn i ɔ. Afin “like nga ɔ yili be’n wie fi fiɛmɛn i nyrun, i nyin ta be kwlaa. I ja su yɛ e kwlaa é kán sa nga e yoli’n niɔn.” (Ebre Mun 4:13) Sanngɛ sɛ sa wie tɔ cinnjin kpa naan i sɔ sa’n wieman’n, naan sɛ Klistfuɛ kun fa ajalɛ kɛ ɔ nin i wiengu kun’n  bé títí nun’n, sran fi leman atin kɛnmɛn i wun ndɛ tɛ. Afin i kwlaa yoli o, “bé wá fá e kwlaa kɔ́ Nyanmiɛn ja su.”Rɔmfuɛ Mun 14:10-12.