Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nin be nga be tu be asɔnun’n nun’n e nanti ɔ?

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nin be nga be tu be asɔnun’n nun’n e nanti ɔ?

Sɛ e osufuɛ kun annzɛ e janvuɛ kun yaciman sa tɛ yolɛ naan be tu i asɔnun’n nun’n, e awlɛn’n ng’ɔ kpɔtɔ e klun’n i wunsu w’a sɔnman. Wafa nga é nánti sa sɔ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ nin sran asɔnun’n nun tulɛ i su ajalɛ sɔ mɔ Zoova fali’n be su’n, be yi klolɛ mɔ e klo Ɲanmiɛn tankaan’n i nglo. * Ndɛ sɔ maan e kwla usa kosan wie mun.

?Wafa sɛ yɛ ɔ nin i fata kɛ e nin be nga be tu be asɔnun’n nun’n e nanti ɔ? Biblu’n se kɛ: “Sɛ sran kun se i wun kɛ ɔ ti e niaan b’ɔ ti bla annzɛ bian kunndɛfuɛ’n, annzɛ b’ɔ ti sran bɔ i nyin yiman like’n, annzɛ ɔ te sɔ amuɛn’n, annzɛ ɔ ti nzowa kpɛfuɛ, annzɛ ɔ ti nzanbɔɛfuɛ, annzɛ ɔ de sran like wue kekle su’n, i sɔfuɛ’n yɛ n seli amun kɛ nán amun nin i san nun’n niɔn, yɛ nán amun nin i di like bɔbɔ.” (1 Korɛntfuɛ Mun 5:11) “Sran nga ndɛ nga Krist kle’n jumɛn i’n, b’ɔ uka su’n,” kɛ Biblu’n kɛ́n i ndɛ’n ɔ se kɛ: “Nán an sike i, nán an yo i blandɛ. Afin sran ng’ɔ yo i blandɛ’n, wuun w’a yo sa kunngba ng’ɔ yo be’n be wie.” (2 Zan 9-11) Ɲanmiɛn ninnge’m be nun annzɛ janvuɛ tralɛ nun o, e nin be nga be tuli be asɔnun’n nun e yoman like fi likawlɛ. Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1981, Desamblu 15 i bue 23 se kɛ: “Sran like yolɛ’n yɛ ɔ man yalɛ kokolɛ i wun atin’n niɔn. Kpɛkun yalɛ kokolɛ sɔ’n maan i sin’n, e nin sran sɔ’n e kwla tra janvuɛ. ?Ajalɛ sɔ’n i falɛ wo e klun?”

?Ɔ ti cinnjin kɛ nán maan e mantan be mlɔnmlɔn? Ɛɛn, sa sunman ti ɔ fata kɛ e yo sɔ. I klikli’n, yɛle kɛ i sɔ yolɛ’n wɔ e Ɲanmiɛn ɔ nin i Ndɛ’n be klolɛ’n. Nán kɛ aɲinyiɛ nga e fa man Zoova’n i yolɛ ti pɔpɔ ti yɛ e yo i sɔ ɔ. Nán Ɲanmiɛn i mmla nga be su falɛ’n timan kekle’n be ngunmin be su yɛ e fa ɔ. Kannzɛ bɔɔ be su falɛ’n ti kekle sɛ’n, e fa be su. Ɲanmiɛn mɔ e klo i’n ti, e nanti i mmla’m be kwlaa be su. Afin e si kɛ ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ, ɔ klo sran, naan i mmla’m be ti e kpa yolɛ liɛ. (Ezai 48:17; 1 Zan 5:3) I nɲɔn su’n, yɛle kɛ sɛ e nin sa tɛ yofuɛ  ng’ɔ kacimɛn i sa’n e sanman nun’n, i sɔ’n sasa e bɔbɔ’n nin asɔnun’n, ɔ maan Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n e su yoman fiɛn. Kpɛkun be su boman asɔnun’n i dunman tɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 5:6, 7) I nsan su’n, yɛle kɛ sɛ e nanti Biblu’n i mmla’n su tankaan kpa’n, ɔ́ kwlá úka sran nga be tuli i asɔnun’n nun’n. Wafa nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be siesieli ndɛ sɔ’n, sɛ i sɔ’n su yɛ e di’n, ɔ́ kwlá kán sa tɛ yofuɛ’n i awlɛn’n. Afin atrɛkpa’n, afɔtuɛ nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be mannin sran sɔ’n lele’n, ɔ nin a sɔman nun klanman. Ɔ maan sɛ ɔ wun kɛ sran nga be ti i klofuɛ’n be nin i diman kun’n, i sɔ’n úkɛ i naan ‘i ɲin w’a kpɛn i laa nun.’ I liɛ’n ɔ́ wún kɛ kannzu w’a fɔn dan, naan ɔ fata kɛ ɔ sɛ i sin Zoova i wun.​—Lik 15:17.

?Yɛ sɛ e osufuɛ wie yɛ be tuli i asɔnun’n nun’n nin? I liɛfuɛ’n, awlobo nunfuɛ nga be afiɛn’n mantan kpa’n, i sɔ’n kwla sa be Ɲanmiɛn mmla’n i su nantilɛ’n nian. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nin e osufuɛ sɔ’n e nanti ɔ? E kwlá kɛnmɛn i ngba, sanngɛ maan e fa e ɲin e sie i sa cinnjin nɲɔn su.

Wie liɛ’n, e nin sran nga be tuli i asɔnun’n nun’n, e tran awlo kunngba’n nun. Sanngɛ nán kɛ asɔnun’n nun mɔ be tuli i’n ti yɛ e nin i y’a kpɛ duo nun mlɔnmlɔn ɔn. Ɔ te yo e osufuɛ. Awlo nun ninnge ngba nga be yo be cɛn kwlaa’n, kɛ yalɛ kokolɛ nin aliɛ dilɛ ɔ nin ninnge uflɛ’m be yolɛ likawlɛ sa’n, e kwla yo be. Sanngɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ɲanman nga ɔ o sran sɔ’n nin i osufuɛ ng’ɔ nin be tran’n be afiɛn’n, ajalɛ nga ɔ fali’n ti’n, w’a kpɛ ɲanman sɔ’n nun. Ɔ maan i osufuɛ nga be te su Zoova’n, be nin i be kwlá yoman like fi likawlɛ kun. I wie yɛle kɛ sɛ awlobofuɛ’m be yia kɛ bé sú Ɲanmiɛn awlo lɔ’n, sran nga be tuli i asɔnun’n leman atin fɛmɛn wlaman be nun. Sanngɛ sɛ sran nga be tuli i asɔnun’n nun’n te yo ba mɔ w’a kpɛ cro’n, kɛ m’ɔ te o i si’n nin nin’n be bo wun ti’n, be yɛ ɔ fata kɛ be niɛn i lika ɔ. Ɔ maan klolɛ mɔ siɛ nin niɛn’m be klo be wa’n ti’n, kannzɛ bɔɔ be tuli i asɔnun’n nun’n, be nin ba’n be kwla suan awlo lɔ Biblu’n nun like. *​—Nyanndra Mun 6:20-22; 29:17.

 Wie liɛ kusu, e nin e osufuɛ sɔ mɔ be tuli i asɔnun’n nun’n e tranman likawlɛ. Kannzɛ bɔɔ ɔ fata kɛ e wun e wun’n, sanngɛ e kwla yo naan e nin i y’a wunman e wun tikatika. Klistfuɛ nga be te su Zoova’n, be su faman gblɛ naan be nin be osufuɛ sɔ’n b’a wun be wun. Zoova mɔ be klo i tankaan’n, ɔ nin i anuannzɛ mɔ be o nun’n ti’n, sran i asɔnun’n nun tulɛ’n i su mmla nga ɔ o Biblu’n nun’n, bé dí su. Sɛ e jran Zoova sin kpa’n, i sɔ’n úka sran nga be tuli i asɔnun’n nun’n, naan afɔtuɛ nga be mɛnnin i’n, w’a yo i wun sa ye. *​—Ebre Mun 12:11.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Sran asɔnun’n nun tulɛ’n, i su mmla nga Biblu’n man’n, ɔ wɔ be nga be bɔbɔ be klunklo su be tu asɔnun’n nun’n wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí ba mɔ w’a kpɛ cro’n, mɔ be tuli i asɔnun’n nun i su ndɛ wie ekun’n, an nian Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 2001, Ɔktɔblu 1 i bue 16-17 nin Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1988, Novamblu 15 i bue 20 nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí e osufuɛ nga be tuli be asɔnun’n nun be su ndɛ wie ekun’n, an nian Biblu’n nun ndɛ mma nga be yiyi nun Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1988, Avrili 15 i bue 26-28 nun ɔ nin Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman, afuɛ 2002, Utu i bue 3-4 nun wie.