Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

 NDƐ TRE 10

Aja’n ti like kun mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ klo e’n fa cɛli e ɔ

Aja’n ti like kun mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ klo e’n fa cɛli e ɔ

“Nyanman nga be fali nyanman nsan yɛ be fa wɔli’n i nun kpɛlɛ ti kekle.”AKUNNDANFUƐ’N 4:12.

1, 2. (a) ?Kosan benin yɛ e kwla usa e wun be nga b’a ja uflɛuflɛ’n be lika ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ? (b) ?Kosan benin yɛ é wá tɛ́ su ndɛ tre nga nun ɔn?

?AMUN klo aja bo kɔlɛ? Sran kpanngban be klo sɔ wie. Afin, ɔ ti aklunjuɛ dilɛ blɛ. E wun kɛ be nga be ja be wun’n, b’a wlawla be wun kpa. Kusu kɛ e nian be ɲrun’n, e wun kɛ aklunjuɛ’n w’a kun be kpo! Cɛn sɔ’n nun’n, srilɛ yɛ ɔ o be nuan ɔn. Kpɛkun be bu be ɲrun lɔ ninnge kpakpa’m be akunndan.

2 Sanngɛ aja’n bɔbɔ sa’n w’a tɔ nvati andɛ. E lafi su kɛ aja’n yó kpa mán be nga b’a ja be wun uflɛuflɛ’n. Sanngɛ, wie liɛ’n e kwla usa e wun kɛ: ‘?Aja sɔ’n yó fɛ? ?Ɔ́ cɛ́ kpa?’ Kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n, ɔ fin wafa nga yasua’n nin bla’n bé nánti aja’n i su mmla nga Ɲanmiɛn mannin’n su’n. (Kanngan Nyanndra Mun 3:5, 6 nun.) Sɛ be waan bé yó sa nga be yo ɔ be si kɛ Ɲanmiɛn klo be’n, ɔ fata kɛ be nanti Ɲanmiɛn i mmla’n su. Maan e nian wafa nga Biblu’n tɛ kosan nnan nga be lɔngɔ su yɛ’n, be su’n. ?Ngue ti yɛ be ja bla annzɛ bian ɔn? ?Sran’n i wafa benin yɛ ń jɛ́ i ɔ? ?É yó sɛ naan y’a ja bla annzɛ bian? ?Ngue yɛ ɔ kwla uka be nga be jali’n naan b’a di aklunjuɛ titi ɔ?

?NGUE TI YƐ BE JA BLA ANNZƐ BIAN ƆN?

3. ?Sɛ ninnge ngbɛnngbɛn wie’m be ti yɛ e ja e wun’n, ngue ti yɛ i sɔ’n timan ngwlɛlɛ aeliɛ ɔ?

3 Sran wie’m be waan sɛ é dí aklunjuɛ’n, nn y’a ja bla annzɛ bian. Ato dan kpa yɛle ngalɛ’n! Afin Zezi mɔ w’a jaman  bla’n, ɔ seli kɛ be nga be leman bla annzɛ bian’n, ɔ ti kpa. Yɛ ɔ seli i ndɛ tiefuɛ’m be kɛ sɛ be waan be jaman bla annzɛ bian’n, ɔ ti kpa wie. (Matie 19:11, 12) Akoto Pɔlu kusu kannin kɛ sɛ sran kun w’a jaman bla annzɛ bian’n, ɔ ti kpa. (1 Korɛntfuɛ Mun 7:32-35) Zezi nin Pɔlu b’a kpɛman mmla kɛ nán e ja bla annzɛ bian. I li bɔbɔ’n, be nga be kle like kɛ nán be ja bla nin bian’n, be like klelɛ sɔ’n, ɔ fin “like nga mmusu bɔ be laka sran’n be kle’n.” (1 Timote 4:1-3) Sran nga i waan ɔ́ sú Zoova naan ɔ siemɛn i ɲin nɲɔnnɲɔn’n, ɔ kwla fa blɛ m’ɔ nin a jaman bla annzɛ bian’n, ɔ yo i sɔ like. Sɛ ninnge ngbɛnngbɛn wie kɛ e wiengu mɔ be mianmian e sa’n, i ti yɛ e waan e su ja e wun’n, i sɔ’n timan ngwlɛlɛ aeliɛ.

4. ?Wafa sɛ yɛ aja ng’ɔ ti kpa’n, ɔ kwla uka siɛ nin niɛn mun naan b’a ta be mma mun kpa ɔ?

4 ?Ɔ le like kpa wie mɔ i ti yɛ e kwla ja bla annzɛ bian ɔn? Ɛɛn. Afin, aja’n ti like kun mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ klo e’n fa cɛli e ɔ. (Kanngan Bo Bolɛ 2:18 nun.) Ɔ maan, aja’n ɔ man mmlusuɛ wie mun. I ti’n e kwla di aklunjuɛ. I wie yɛle kɛ aja ng’ɔ ti kpa’n yɛ ɔ ti awlobo tranlɛ’n i bo ase wlalɛ kpafuɛ’n niɔn. Afin, ɔ fata kɛ ba’m be tran awlobo ng’ɔ ti fɔun’n, i nun. Ɔ fata kɛ be si nin be nin be ta be, be klo be, be tu be fɔ, yɛ be kle be ngwlɛlɛ. (Jue Mun 127:3; Efɛzfuɛ Mun 6:1-4) Sanngɛ nán ba wulɛ ngunmin ti yɛ ɔ fata kɛ e ja e wun ɔn.

5, 6. (a) ?Kɛ nga Akunndanfuɛ’n 4:9-12 fa kan’n sa’n, mmlusuɛ benin wie mun yɛ janvuɛ’m be ɲɛn i ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ aja’n kwla yo kɛ ɲanman nga be fali ɲanman nsan yɛ be fa wɔli’n sa ɔ?

5 Biblu’n nun ndɛ mma nga ndɛ tre yɛ’n taka su’n, maan e fa e ɲin e sie i ɲrun nin i sin’n su. I waan: “Sɛ sran nnyɔn be bo yo kun’n, ɔ ti kpa tra sran kunngba bɔ i ngunmin wo’n. Afin kɛ be ti nnyɔn’n, be nyan be junman’n i su mmlusuɛ dan. Yɛ sɛ kun tɔ ɔ, i wiengu kun’n mɛn i su. Sran nga i kunngba’n yɛ ɔ wo’n, i yako, afin sɛ ɔ tɔ’n, ɔ su nyanman sran b’ɔ́ mɛ́n i su ɔ. I kunngba’n, blɛ bɔ sran nnyɔn be la likawlɛ’n, ayrɛ kunman be. ?Sanngɛ sran nga i ba kunngba yɛ ɔ la’n, ɔ́ yó sɛ naan ayrɛ w’a kunmɛn i? Sɛ sran  kun fa utre wla be sin’n, be nnyɔn’n be kwla jrɛn i nyrun. Nyanman nga be fali nyanman nsan yɛ be fa wɔli’n i nun kpɛlɛ ti kekle.”Akunndanfuɛ’n 4:9-12.

6 Ndɛ sɔ’n, i klikli nun’n, ɔ wɔ janvuɛ tralɛ’n. Aja’n nun kusu’n, ɔ fata kɛ yasua’n nin bla’n be yo janvuɛ kpa. Kɛ nga ndɛ sɔ’n kan’n sa’n, ɔ fata kɛ yasua’n nin bla’n be nian be wiengu lika, be fɔnvɔ be wiengu. Yɛ ɔ fata kɛ be sasa be wiengu. Sɛ e waan aja’n taka kpa’n, ɔ fataman kɛ ɔ ka yasua’n nin bla’n be ngunmin be afiɛn. Afin, kɛ nga Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n fa kan’n sa’n, ɲanman nga ɲanman nɲɔn yɛ be fa wɔli’n, i nun kpɛlɛ’n su yoman kekle. Sanngɛ nga ɲanman nsan yɛ be fa wɔli’n, i nun kpɛlɛ’n ti kekle. Sɛ Zoova klun sa yolɛ’n, yɛ ɔ ti yasua’n nin bla’n be like cinnjin’n, nn be aja’n ɔ ti kɛ ɲanman nga be fali ɲanman nsan yɛ be fa wɔli’n sa. Sɛ be bue nɲɔn’n be wun i wlɛ kɛ Zoova klun sa’n yɛ ɔ ti cinnjin’n, be aja’n ɔ́ táka kpa.

7, 8. (a) ?Afɔtuɛ benin yɛ Pɔlu klɛli mannin Klistfuɛ nga be nin a jaman be wun mɔ be konvi tran bla nin bian su’n niɔn? (b) ?Ngue yɛ Biblu’n waan ɔ kwla tɔ be nga be o aja nun’n, be su ɔ?

7 Aja’n nun kunngba yɛ ɔ fata kɛ yasua kun nin bla kun be si sua ɔ. Sɛ aja’n nun yɛ yasua nin bla’n be si sua’n, i sɔ’n ti like kpa m’ɔ man aklunjuɛ ɔ. (Nyanndra Mun 5:18) Kannzɛ sran nga ɔ nin a jaman bla annzɛ bian’n, w’a yo kpɛnngbɛn sɛ’n, sanngɛ bla nin bian akonvisɔɛ’n kwla kle i yalɛ. I sɔ liɛ’n, sɛ b’a nianman be wun su’n, ɔ kwla fa be yi i sa tɛ’n nun. Ɲanmiɛn maan Pɔlu mannin be nga be nin a jaman bla’n nin bian’n be afɔtuɛ. Ɔ seli kɛ: “Sɛ be kwlá traman be anwlɛn’n, maan be ja bla nin bian, afin sɛ be ja kun’n, ɔ ti kpa tra kɛ be konvi tran bla nin bian su’n.”1 Korɛntfuɛ Mun 7:9; Zak 1:15.

8 Like nga ti yɛ sran’m be ja bla annzɛ bian’n, ɔ ti fanunfanun. Sanngɛ aja’n nun’n, ɔ ti cinnjin kɛ be wun i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ be ɲin tran like nga be kwla yo’n, i su. Kɛ nga Pɔlu fa kannin’n sa’n, be nga be o aja nun’n “bé wún be nyin su.” (1 Korɛntfuɛ Mun 7:28) Sa nga be nga be o aja nun be wun  i’n, be nga be leman bla nin bian’n be wumɛn i wie. ?Sɛ e waan é já bla annzɛ bian’n, wafa sɛ yɛ é yó naan e su sa’m b’a sɔnman ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ é yó naan y’a ɲan mmlusuɛ kpanngban ɔn? Ajalɛ kun nga e kwla fa’n, yɛle kɛ maan ngwlɛlɛ su e fa bla annzɛ bian kpa.

?WAN YƐ Ɔ KWLA YO SRAN KPA NGA Ń JƐ́ I’N NIƆN?

9, 10. (a) ?Wafa sɛ yɛ Pɔlu kleli kɛ sɛ e nin sran ng’ɔ lafiman Klist su’n e san nun’n, ɔ kwla yo tɛ man e ɔ? (b) ?Sɛ e kpalo Ɲanmiɛn mmla’n naan e ja sran ng’ɔ lafiman Klist su’n, blɛ suman nun’n, i bo’n gua sɛ?

9 Ɲanmiɛn maan Pɔlu klɛli mmla cinnjin kun m’ɔ fata kɛ be nga be waan bé já be wun’n, be fa su ɔ. I waan: “Nán amun nin be nga be lafiman Krist su’n, bɔ amun nzuɛn’n sɛman’n, an san nun.” (2 Korɛntfuɛ Mun 6:14) Ɔ ti kɛ fie difuɛ mun sa. Sɛ be fa nnɛn nɲɔn mɔ be wunmiɛn’n sɛman’n be fa sie i be kɔmin su waka kunngba bo’n, be nɲɔn’m bé fɛ́ kpa. I kunngba’n niɔn, sɛ e ja sran nga ɔ lafiman Klist su’n, mɔ e nin i e nzuɛn’n sɛman’n, saan é ísɛ i bo nzuɛn’n. Yɛle kɛ sɛ bian’n nin bla’n, be nun kun waan ɔ́ yó sa nga ɔ yo ɔ, ɔ si kɛ Zoova klo i’n, naan kun liɛ’n, i sɔ’n timɛn i liɛ’n su’n, like ng’ɔ ti be cinnjin be mɛn dilɛ nun’n, bé sánsán be wun. Ɔ maan, i agualiɛ su’n lika’n sánngan. I sɔ’n ti’n, Pɔlu wlali Klistfuɛ’m be fanngan kɛ maan be aja’n, ɔ yo “e Min’n i klun su.”1 Korɛntfuɛ Mun 7:39.

10 Wienun ɔn, Klistfuɛ nga be nin a jaman bla annzɛ bian’n, be kwla bu i kɛ sɛ be ja sran ng’ɔ timan Klistfuɛ’n, ɔ flunman tra kɛ be ngunmin be tran’n. Wie mun bɔbɔ be ɲinfu be kpalo Biblu’n nun afɔtuɛ’n. Kpɛkun be ja sran ng’ɔ suman Zoova’n. Kpɛ sunman’n, i agualiɛ’n yoman kpa. Sran sɔ’m b’a ja, sanngɛ be kwlá faman sin gbo kunngba nun. Yɛle kɛ like ng’ɔ ti be cinnjin’n, ɔ timan sran nga be jɛli i’n, i cinnjin wie. Ɔ maan, wafa nga aja’n nun i ngunmin trán siɛn’n, ɔ ti tɛ kpa tra laa m’ɔ nin a jaman bla annzɛ  bian’n. Ng’ɔ yo ɲɛnmɛn’n, yɛle kɛ Klistfuɛ sunman mɔ be ti cɛgbaka’n, be fa Biblu’n nun afɔtuɛ sɔ’n su. (Kanngan Jue Mun 32:8 nun.) Sɛ bɔbɔ cɛn wie lele be waan bé já bian annzɛ bla’n, be ngunmin be tran lele naan b’a ɲan sran kun b’a jɛ i Ɲanmiɛn Zoova i sufuɛ’m be nun.

11. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan ngwlɛlɛ su y’a wun bla annzɛ bian nga é jɛ́ i’n niɔn? (An nian kuku nga be flɛ i  ?Sran’n i wafa benin yɛ n kunndɛ kɛ ń jɛ́ i ɔ? nun wie.)

11 Nán kɛ sran’n ti Zoova i Lalofuɛ’n ti yɛ ɔ kwla yo bla kpa annzɛ bian kpa man e ɔ. Sɛ e bu bla annzɛ bian jalɛ i akunndan’n, maan e kunndɛ sran nga i nzuɛn’n, ɔ nin i Ɲanmiɛn ninnge’m be kunndɛlɛ’n, ɔ nin i Ɲanmiɛn klolɛ’n, be nin e liɛ’n be kɔ likawlɛ’n. Sran kpa nanwlɛfuɛ’n kleli e aja’n i su like kpanngban. Ɔ maan sɛ e nanti Biblu’n nun afɔtuɛ sɔ’m be su naan e srɛ Ɲanmiɛn’n, kpɛkun e nian be su e ajalɛ’m be falɛ nun’n, ɔ ti ngwlɛlɛ aeliɛ. *Kanngan Jue Mun 119:105 nun.

12. ?Aja’n nun’n, ngue yɛ nvle sunman nun be yo ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ ɔ o Biblu’n nun m’ɔ kle e atin ɔn?

12 Lika wie’m be nun’n, siɛ nin niɛn’m be kunndɛ bla nin bian be man be mma mun. Nvle sɔ’m be nun’n, sran’m be si kɛ siɛ nin niɛn’m be si ngwlɛlɛ yɛ be si aja’n nun ndɛ. Ɔ maan, be yɛ be fa bla annzɛ bian ng’ɔ nin i fata’n, be man be mma mun ɔn. Aja nga be siesie i sɔ’n, blɛ sunman nun’n ɔ yo ye kɛ Abraamu blɛ su’n sa. Abraamu seli i sufuɛ’n kɛ ɔ ko ja bla man i wa Izaaki. I ajalɛ sɔ’n ti kpa man siɛ nin niɛn mun andɛ. Nán sika annzɛ aɲanbeun’n yɛ ɔ yoli Abraamu i cinnjin ɔn. Sanngɛ ng’ɔ yoli i cinnjin’n, yɛle kɛ bla nga Izaaki jɛ́ i’n, ɔ fata kɛ ɔ yo Zoova i sufuɛ. *Bo Bolɛ 24:3, 67.

 ?É YÓ SƐ NAAN E AJA’N W’A YO YE?

13-15. (a) ?Wafa sɛ yɛ mmla ng’ɔ o Nyanndra Mun 24:27 nun’n, ɔ kwla uka gbanflɛn kun m’ɔ bu bla jalɛ’n i akunndan ɔn? (b) ?Sɛ talua kun bu bian jalɛ’n i akunndan’n, ngue yɛ ɔ kwla yo naan w’a siesie i wun ɔn?

13 Sɛ bla annzɛ bian jalɛ o e klun’n, ɔ fata kɛ e usa e wun kɛ: ‘?M’an ju i sɔ like’n i yolɛ?’ Nán bla nin bian klolɛ, annzɛ bla nin bian nna, annzɛ sran mɔ e kunndɛ kɛ ɔ yo e wun nglɛnglɛ’n, annzɛ ba wulɛ’n, be su akunndan nga e bu’n yɛ é jrán su naan y’a se kɛ y’a ju i sɔ yolɛ ɔ. Sanngɛ ninnge wie’m be o lɛ m’ɔ fata kɛ sran nga i waan ɔ́ já bla annzɛ bian’n, ɔ fɛ i ɲin sie su ɔ.

14 Ɔ fata kɛ gbanflɛn ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ já bla’n, ɔ bu mmla ng’ɔ o yɛ’n i su akunndan kpa. Mmla sɔ’n waan: “Dun mmua wie ɔ junman nga be o guasu lɔ’n be di, yɛ ɔ fie’m be su junman mun, wie be di naan w’a bu sua kplanlɛ’n wun akunndan.” (Nyanndra Mun 24:27) ?Ngue like yɛ be fa e ɲin sie su wa ɔ? Blɛ sɔ’n nun’n, sɛ yasua kun waan ɔ́ já bla naan ɔ́ táka i awlobo’n, ɔ fata kɛ ɔ usɛ i wun kɛ: ‘?N kwla nian bla’n nin ba nga é wú be’n be lika?’ Ɔ fata kɛ ɔ dun mmua di junman, ɔ niɛn i fie’m be lika. Mmla kunngba’n yɛ e nanti su wie andɛ ɔ. Yasua nga i waan ɔ́ já bla’n, ɔ fata kɛ ɔ siesie i wun naan w’a sua aja’n i nun trɔ’n. Sɛ yasua’n te le wunmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ di junman. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ sran ng’ɔ niɛnmɛn i fuɛ’m be lika’n, mɔ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun ɔ taman be’n, i tɛ liɛ’n tra sran ng’ɔ lafiman Ɲanmiɛn su’n!Kanngan 1 Timote 5:8 nun.

15 I kunngba’n, bla nga i waan ɔ́ já bian’n, ɔ fata kɛ ɔ siesie i wun naan w’a sua aja’n i nun trɔ’n wie. Nzuɛn wie m’ɔ fata kɛ bla kun ɔ ɲɛn i’n naan w’a ukɛ i wun’n, naan b’a nian awlobofuɛ’m be lika’n, Biblu’n kan be ndɛ. (Nyanndra Mun 31:10-31) Bla nin yasua nga be kpli be ja’n, mɔ b’a siesieman be wun naan b’a sua aja’n i nun trɔ’n, be bɔbɔ be ngunmin be wun akunndan yɛ be bu ɔ. Be buman sran nga bé jɛ́ i’n i akunndan. Sanngɛ ng’ɔ ti cinnjin trɛ i ngba’n yɛle  kɛ be nga be waan bé já bla nin bian’n, maan be nanti Ɲanmiɛn mmla ng’ɔ kan aja ndɛ’n, be su.

16, 17. ?Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun mmla benin yɛ ɔ fata kɛ be nga be waan bé já bla nin bian’n be bu su akunndan ɔn?

16 Kɛ be se kɛ aja’n ti’n be siesie be wun’n, yɛle kɛ junman nga aja nun’n, Ɲanmiɛn fa mannin yasua’n nin bla’n, be bu i akunndan. Kɛ be se kɛ Klistfuɛ awlobo’n nun’n yasua’n yɛ ɔ sie’n, maan sran ng’ɔ́ já bla’n ɔ wun i wlɛ. Nɛ́n i sɔ’n ti yɛ ɔ́ tín i awlobofuɛ’m be su ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ ɔ fa Zezi i sran sielɛ’n i ajalɛ’n su. (Efɛzfuɛ Mun 5:23) I kunngba’n, Klistfuɛ bla’n kusu’n, i junman liɛ’n m’ɔ le ɲrun’n, ɔ fata kɛ ɔ wun i wlɛ. ?Ɔ́ kplín su kɛ i wun’n sie i? (1 Korɛntfuɛ Mun 11:3) Ɔ ti su kɛ ɔ nanti Zoova nin Klist be mmla liɛ’n su. (Galasifuɛ Mun 6:2) Sanngɛ sielɛ nga i wun’n sie awlobo’n, ɔ ti mmla uflɛ i nzɔliɛ. ?Bla’n kwlá ló i wun mán sielɛ sɔ m’ɔ fin klɔ sran mɔ fɔ o i nun’n? Sɛ ɔ kwlá yoman sɔ’n nán ɔ bo wɛ ja bian.

17 Asa kusu’n, aja’n nun’n, ɔ fata kɛ bla’n nin yasua’n be wiengu i ndɛ lo be. (Kanngan Filipfuɛ Mun 2:4 nun.) Pɔlu klɛli i kɛ: “Ɔ ti amun liɛ wie. Maan yasua kun klo i yi kɛ ɔ fa klo i bɔbɔ wun’n sa, yɛ maan mmla’m be kusu be bu be wun’m be sran.” Ɲanmiɛn maan Pɔlu wunnin i wlɛ kɛ like ng’ɔ ti yasua’n i cinnjin’n yɛle kɛ i yi’n, ɔ bu i sran. Yɛ like ng’ɔ ti bla’n i cinnjin’n yɛle kɛ i wun’n, ɔ klo i.Efɛzfuɛ Mun 5:21-33.

Soman bolɛ blɛ nun’n, ngwlɛlɛ su’n, bla nin yasua kpanngban be fa sran uflɛ naan ɔ nian be su

18. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ yasua nin bla nga be o soman nun’n, be tra be awlɛn ɔn?

18 Soman bolɛ blɛ’n timan be ɲin su yiyilɛ blɛ ngbɛn. Ɔ ti blɛ mɔ be fa suan be wiengu silɛ ɔ. I liɛ’n sɛ aja’n kwla yo ye’n bé wún i wlɛ. Asa kusu’n, ɔ ti be awlɛn tralɛ blɛ! Be konvi m’ɔ sɔ bla nin bian m’ɔ ti aja’n nun like’n, ɔ kwla yo dan. Sanngɛ bla nin yasua nga be klo be wiengu sakpa’n, be su yoman sa wie m’ɔ kwla yo naan sran nga be klo i’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n w’a saci. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:6) Ɔ maan sɛ y’a bo soman’n maan e tra e awlɛn. Sɛ y’a ja bla  annzɛ bian o, sɛ e nin a jaman wie o, nzuɛn sɔ’n kwla yo e kwlaa e wun sa ye.

?É YÓ SƐ NAAN E AJA’N W’A CƐ TITI?

19, 20. ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga Klistfuɛ’m be bu aja’n, ɔ nin wafa nga andɛ mɛn’n nunfuɛ’m be bu i’n, be afiɛn ɔn? An fa sunnzun ase be yiyi nun.

19 Sɛ yasua kun nin bla kun be kunndɛ kɛ be aja’n, ɔ cɛ titi’n, ɔ fata kɛ be nuan sɛ nda nga be tali’n su. Nanwlɛ, aja’n timan mɛn dilɛ’n i awieliɛ. Sanngɛ ɔ ti i bo bolɛ uflɛ. Ɔ ti like mɔ Zoova kunndɛ kɛ ɔ cɛ’n, i bo bolɛ. (Bo Bolɛ 2:24) Sanngɛ andɛ’n, mɛn nunfuɛ’m be buman aja’n i sɔ. Nvle wie nun’n, sran’m be waan aja’n ti kɛ “bɔlɛ yɛ b’a cici sa.” Sanngɛ be wunmɛn i wlɛ kɛ like nga be fa aja’n be sunnzun i lɛ’n, ɔ yi wafa nga sran sunman be bu aja’n, i nglo. ?Wafa sɛ? Kannzɛ bɔlɛ nga be cici’n, ɔ kwla cɛ kpa’n, sanngɛ nán e wla fi su kɛ i ɲannjilɛ’n kusu kwla yo pɔpɔ wie.

20 Andɛ’n, sran kpanngban be bu aja’n kɛ le nɲɔn kun like sa. Afin be bu i kɛ i sɔ’n yɛ ɔ́ mán be like nga be wla o su’n niɔn. Ɔ o be klun kɛ sɛ bé nían naan be wunman be wun fɛ’n, be kwla ra. Nán e wla fi su kɛ Biblu’n fali be nga be o aja’n nun’n fa sunnzunnin ɲanman. Ɲanman nga be fa tra mmeli’n, be sɔ kpa. Kannzɛ bɔbɔ maan seke’n kpɛ dan kpa sɛ, naan be kpitakpita be wiengu su sɛ, sanngɛ be kpɛman. I kunngba’n yɛle aja’n liɛ’n. Ɔ fata kɛ aja’n cɛ. Nán e wla fi ndɛ nga Zezi kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Like nga Nyanmiɛn kan be bo nun’n, nán maan sran fi ti be nun.” (Matie 19:6) Sɛ y’a ja bla annzɛ bian’n, i sɔ yɛ ɔ fata kɛ e bu aja’n niɔn. ?I sɔ’n mɔ be kan’n ti’n, nn ɔ ti kɛ aja’n yo nɔnnin sa? Cɛcɛ.

21. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ yasua kun nin i yi’n be yo i be wiengu’n i lika ɔ? ?Ngue yɛ ɔ kwla uka be naan b’a yo i sɔ ɔ?

21 Ɔ fata kɛ yasua kun nin i yi’n be bu be wiengu’n i wun akunndan kpa. Sɛ be mian be ɲin naan be wiengu’n i nzuɛn kpa’n, ɔ nin i ɲin m’ɔ mian yo ninnge mun yɛ be  nian’n, be aja’n mán be aklunjuɛ. ?Sɛ e fa e ɲin e sie i e wun annzɛ e yi mɔ fɔ o i nun’n, i nzuɛn kpa’n su’n, i su ɔ? Zoova liɛ’n, like nga e kwlɛmɛn i yo’n, ɔ seman e kɛ e yo. Ɔ maan, e lafi Zoova su naan ɔ bu e wun akunndan kpa titi. Jue tofuɛ’n usali kɛ: “?Anannganman, sɛ ɔ waan á nían tɛ nga e yo’n, wan cɛ yɛ ɔ ka lɛ ɔ ɔ́ yó ye ɔ?” (Jue Mun 130:3) Ɔ fata kɛ yasua’n nin i yi’n be bu be wiengu akunndan kpa. Yɛ maan be yaci be wiengu i sa cɛ i.Kanngan Kolɔsfuɛ Mun 3:13 nun.

22, 23. ?Wafa sɛ yɛ Abraamu nin Sara be kle be nga be o aja nun andɛ’n, be ajalɛ kpa ɔ?

 22 Kɛ afuɛ’m bé sín’n mɔ aja’n trá ndin’n, i nun tranlɛ’n kwla yo fɛ kpa. Biblu’n kan Abraamu nin Sara mɔ b’a yo kpɛnngbɛn’n be aja’n, i ndɛ. Nán kɛ kekle’n w’a tɔman be su be aja’n nun ɔn. Maan e bu Sara i akunndan e nian. Ɔ tran awlo klanman nun. Yɛ klɔ nga be tran su’n, ɔ ti aboje klɔ. Sanngɛ, kɛ ɔ ɲannin afuɛ kɔe 60, be jasoli lɛ be ko trannin tannin sua nun lele be fa wuli. Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ loli i wun maan i wun sieli i. Ɔ yoli Abraamu i ukafuɛ kpa kun. Kɛ ɔ ko yo naan ajalɛ nga Abraamu fa’n, be bo’n w’a gua klanman’n ti’n, ɔ suannin be bo aɲinyiɛ su. Nɛ́n i nuan bui su yɛ ɔ buli i wun’n i sran ɔn. “I klun lɔ” bɔbɔ’n, ɔ flɛli i wun kɛ i min. (Bo Bolɛ 18:12; 1 Piɛr 3:6) I ɲin m’ɔ yi Abraamu’n, ɔ fin i awlɛn’n nun.

23 Ndɛ nga e kɛn i lɛ’n, ɔ kleman kɛ sa kwlaa yɛ Abraamu nin Sara be nuan sɛ su ɔ. Cɛn kun’n, Sara tuli Abraamu i aswre. Ndɛ sɔ’n “w’a yoman” Abraamu “fɛ mlɔnmlɔn.” Sanngɛ Zoova seli Abraamu kɛ ɔ yo like nga Sara kannin’n. Ɔ maan Abraamu kɛnnin i wun ase niannin su yoli. I sɔ’n ti’n, i awlobo’n ɲannin su mmlusuɛ kpa. (Bo Bolɛ 21:9-13) Andɛ yasua nin bla nga be o aja nun’n, kannzɛ bɔbɔ be aja’n w’a cɛ sɛ, sanngɛ be kwla nian Ɲanmiɛn sufuɛ sɔ’m be ajalɛ’n su.

24. ?Aja’n i wafa benin yɛ ɔ manman Ɲanmiɛn Zoova ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

24 Klistfuɛ asɔnun’n nun’n, be nga be di aklunjuɛ be aja’n nun’n, be diman be yalɛ. Afin, bla’n bu i wun sran. Yasua’n kusu klo i yi’n yɛ ɔ bu i sran wie. Yɛ be nuan sɛ be wun naan b’a fa Zoova klun sa yolɛ’n b’a fa sie i like kwlaa ɲrun. Sɛ e waan é já bla annzɛ bian’n, sran nga é fɛ́ i’n maan e yo i ngwlɛlɛ su. Maan e dun mmua e siesie e wun kpa naan fɔundi’n nin klolɛ’n b’a tran aja’n nun. Sɛ e yo sɔ’n, ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn Zoova. Sɛ e aja’n ti kɛ ngalɛ sa’n, ɔ́ kwlá úka e naan y’a yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e titi’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 11 An nian Wafa nga awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ’n, i ndɛ tre 2 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Laa Ɲanmiɛn sufuɛ kpa wie’m be ja bla nda. Kɛ Zoova nin i sufuɛ kpa sɔ mun nin Izraɛli nvle’n be trannin’n, w’a tanninman be i sɔ yolɛ. Nɛ́n i yɛ ɔ kpɛli bla nda jalɛ’n i ba ɔ. Sanngɛ kɛ m’ɔ ti be aeliɛ’n ti’n, ɔ kpɛli mmla sieli su. Ɔ fata kɛ ɔ ka Klistfuɛ’m be klun kɛ Zoova w’a manman i sufuɛ’m be atin kun kɛ be ja bla nda.Matie 19:9; 1 Timote 3:2.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

An fa amun wun mantan Zoova

“Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti”

Korɛntfuɛ Mun fluwa klikli’n kan ninnge 14 mɔ be nun’n e kwla yi klolɛ’n i nglo’n be ndɛ.