Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Aata dilɛ nun ndɛnngan’m be siesielɛ

Aata dilɛ nun ndɛnngan’m be siesielɛ

Kɛ nga e wun i 1 Korɛntfuɛ Mun 6:1-8 nun’n sa’n, akoto Pɔlu kannin Klistfuɛ’m be afiɛn ndɛ mɔ be fa kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n i ndɛ. I waan i wla bo i wun afin Korɛnti lɔ Klistfuɛ wie’m be “yaci Nyanmiɛn mma’m be lɛ be fa ndɛ sɔ’n kɔ be bɔ be timan Kristfuɛ’n be ja su.” (Ndɛ mma 1) Like nga ti yɛ ɔ fataman kɛ Klistfuɛ’m be fa be wiengu ɔ be mɔ be timan Klistfuɛ’n be ja su’n, naan sanngɛ maan be siesie i asɔnun’n nun’n, Pɔlu yiyili nun kpa. Maan e nian like nga ti yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, kpɛkun e nian sa wie mɔ afɔtuɛ sɔ’n wɔman be trele’n.

Sɛ e nin e wiengu Klistfuɛ e di aata naan ndɛnngan tɔ e afiɛn’n, maan e dun mmua e nian Zoova i mmla’n su e siesie ndɛ sɔ’n. Nán e nian e bɔbɔ e atin liɛ’n su. (Nyanndra Mun 14:12) Kɛ nga Zezi fa kannin’n sa’n, sɛ ndɛ tɔ’n, maan e siesie i ndɛndɛ naan ndɛ sɔ’n w’a yoman dan. (Matie 5:23-26) Nga m’ɔ ti tɛ’n, yɛle kɛ Klistfuɛ wie’m be ndɛ kanlɛ m’ɔ yo ya’n ti’n, be ko sanmannin be wiengu, be mɔ be timan Klistfuɛ’n be ja su. Pɔlu se kɛ: “Kɛ amun nun sran kun nin kun be sanman be wun’n, nanwlɛ, ɔ ti amun nyin ase gualɛ dan!” ?Ngue ti ɔ? Afin i sɔ aeliɛ’n saci asɔnun’n ɔ nin Ɲanmiɛn mɔ e su i’n, be dunman. I sɔ’n ti’n, maan e fa e ɲin e sie i Pɔlu i ndɛ nga su: “?Ngue ti yɛ sa nga be yo amun’n ɔ sɔnman amun nun ɔn?”Ndɛ mma 7.

Pɔlu seli ekun kɛ Ɲanmiɛn mannin asɔnun’n i ajalɛ naan sɛ ndɛ tɔ’n b’a siesie. Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n yoli maan Klistfuɛ mɔ be ti asɔnun kpɛnngbɛn’n, be si ngwlɛlɛ. Ɔ maan Pɔlu waan ‘kɛ Klistfuɛ’m be ɲan ndɛ’n, asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla siesie be niaan Klistfuɛ’m be afiɛn.’ (Ndɛ mma 3-5) Sɛ be yo sa tɛ kpa kɛ suɛn tɔnlɛ annzɛ ndrunmun dilɛ sa’n, Zezi kleli ajalɛ nsan mɔ e kwla nanti su ɔ. I klikli nun’n, maan e mian e ɲin e flɛ e niaan’n i aamiɛn e kan kle i. I nɲɔn su’n, sɛ ɔ wunmɛn  i wlɛ’n, maan e fa sran kun annzɛ nɲɔn uka e su. Kpɛkun i nsan su’n, sɛ w’a faman ajalɛ klikli nɲɔn’n be su’n, maan e kan kle asɔnun kpɛnngbɛn mun.Matie 18:15-17.

Nanwlɛ, e si kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be timan mmla sifuɛ annzɛ aata difuɛ naan se kɛ bé fɛ́ i sɔ mmla’n klé aniaan mun. Sɛ aata dilɛ nun ndɛnngan tɔ aniaan’m be afiɛn’n, nán kɛ bé jájá wafa nga bé kán ndɛ sɔ’n naan w’a kpɛ’n ti ɔ. Sanngɛ be kunndɛ kɛ bé úka be naan be nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n su be siesie ndɛ sɔ’n, naan be nuan sɛ be wun amanniɛn su. Sɛ ndɛ’n ti kekle’n naan be wunmɛn i trawlɛ’n, be kwla bo su kle akpasua sunianfuɛ’n, annzɛ Betɛli lɔfuɛ mun. Sanngɛ nán sa ngba yɛ Pɔlu i afɔtuɛ sɔ’n kan be ɔ. ?Sa sɔ mun yɛle benin?

Ndɛ wie’m be nun’n, ɔ fata kɛ be ɔ awa ja su. Sanngɛ sran nga ɔ fa ndɛ’n kɔ lɔ’n, nán kɛ i bɔbɔ i ngunmin i akunndan bulɛ ti ɔ. Ɔ kunndɛ kɛ be siesie ndɛ’n amanniɛn su. Wie liɛ’n, saan jɔlɛ difuɛ’m be ja su cɛ yɛ be kwla ɲan fluwa wie kɛ be wun ralɛ fluwa sa ɔ. Annzɛ kusu ba’m be lika nianlɛ nin be sika falɛ, annzɛ asiransi i sika falɛ be wun fluwa ɔ. Sɛ banki kun su tɔ naan e dunman o sran nga be sika o lɔ’n be nun wie’n, ɔ fata kɛ e wɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su naan y’a ɲɛn i wun fluwa mun. Wienun ɔn aniaan wie kwla kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su naan w’a sɛsɛ i bɔbɔ i wun. *

Sɛ be fɛ i sɔ ajalɛ naan akunndan tɛ fi nunmɛn i sin’n, nn ndɛ nga Pɔlu kannin’n, b’a diman nun fɔ. * Sanngɛ like nga ɔ fata kɛ ɔ yo Klistfuɛ kun i cinnjinfuɛ’n, yɛle Zoova i dunman’n i sanwun yolɛ, ɔ nin aunjuɛ nin bo kun yolɛ m’ɔ o asɔnun’n nun’n. Like nga be dun mmua fa sie Klistfuɛ’m be nzɔliɛ’n, yɛle be wiengu klolɛ’n. I kusu sran m’ɔ klo sran’n, ‘ɔ bumɛn i bɔbɔ wun akunndan.’1 Korɛntfuɛ Mun 13:4, 5; Zan 13:34, 35.

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Ɔ ju wie’n, Klistfuɛ kun kwla yo i wiengu wie i sa tɛ kpa. Ɔ kwla yo gblu tɔlɛ, annzɛ i sa kwla to i, ɔ kwla kun sran, ɔ kwla yo awie wualɛ. I sɔ sa’m be juman titi. Sanngɛ sɛ i sɔ sa ju’n, naan be fa kɔ awa ja su, naan ɔ ju jɔlɛ difuɛ’m be ja su bɔbɔ’n, sran nga ɔ sanmannin i wiengu’n, w’a fɔnman Klistfuɛ mmla’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Sɛ e kunndɛ kɛ é wún i su ndɛ wie ekun’n, maan e nian Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1997, Marsi 15 i bue 17-22, ɔ nin Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1991, Ɔktɔblu 15 i bue 25-28 nun.