Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

I su fitilɛ

I su fitilɛ

Amun mɔ amun klo Zoova’n:

Zezi seli kɛ: ‘Amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti amún ɲán amun ti.’ (Zan 8:32) Nanwlɛ, ndɛ sɔ’n wla fanngan dan! Kannzɛ bɔɔ e o mɛn’n i bue nuan blɛ kekle nga mɔ gblɛ’n w’a tru yɛ nun’n, e kwla si ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n. (2 Timote 3:1) ?Kpɛ klikli nga amun tili’n ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n yiyi nun’n, ɔ te o amun klun? Kɛ amun tili’n, ɔ yoli amun fɛ dan! ?Nɛ́n i ɔ?

Ɔ ti cinnjin kɛ e si ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n i kpa, naan e kan kle e wiengu mun. Kannzɛ bɔɔ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ɔ fata kɛ e bɔbɔ e nian su wie e nanti. Kɛ ɔ ko yo naan y’a yo sɔ’n, maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo sɔ ɔ? Kɔnguɛ kasiɛn, ka naan b’a kun Zezi’n, ndɛ nga ɔ kannin’n, ɔ tɛ kosan sɔ’n su. Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: ‘Sɛ an fa min ndɛ’n su’n, amún sí kɛ n klo amun tititi. Kɛ n fa n Si ndɛ’n su sɔ ɔ, ɔ maan n si kɛ ɔ klo min tititi.’Zan 15:10.

Maan e sie i nzɔliɛ kɛ, kɛ mɔ Zezi nantili i Si i ndɛ’n su’n, i ti yɛ i kusu kloli i ɔ. I kunngba’n wie yɛle e liɛ’n andɛ. Sɛ e waan Ɲanmiɛn klo e wie’n, ɔ fata kɛ e nanti i ndɛ’n su cɛn kwlaa. Nnɔsua kunngba sɔ’n, Zezi seli kɛ: ‘Sɛ an si sa sɔ’n naan an fa su’n, amun liɛ su ti ye.’Zan 13:17.

E lafi su kpa kɛ fluwa nga wá úka amun naan amun a fa ndɛ nanwlɛ’n su b’a nanti titi, naan amun a yo sa nga an yo-ɔ an si kɛ ‘Ɲanmiɛn kló amun’n, naan w’a man amun anannganman nguan’n.’Zid 21.

Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun