Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 17

‘Maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa’

‘Maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa’

“Nyanmiɛn su bɔ an lafi kpa’n ti’n, [...] an yo sa nga an yo ɔ an si kɛ Nyanmiɛn klo amun’n.”​—ZID 20, 21.

1, 2. ?Junman benin yɛ e di ɔ? ?Ngue ti yɛ wafa nga e di junman sɔ’n, ɔ ti cinnjin kpa ɔ?

MAAN ɔ yo wɔ kɛ a su kplan sua kun sa. Junman sɔ’n i dilɛ’n fá blɛ kpanngban. Ɔ ti kekle sɔ, sanngɛ i dilɛ’n yo fɛ. I ti’n, maan be utu i o, maan be lɛngɛ i o, saan á dí junman sɔ’n lele gúɛ i ti nin i bo. Afin sɛ junman sɔ di kpa annzɛ ɔ di tɛ’n ɔ bɔbɔ yɛ á ɲɛ́n i nuan like andɛ nin ainman ɔn. ?Ngue ti ɔ? Afin ɔ bɔbɔ yɛ a ti sua nga a su kplan’n niɔn!

2 Zidi waan sua kplanlɛ junman sɔ’n yɛle e bɔbɔ e wun junman nga e di’n. Ɔ seli Klistfuɛ’m be kɛ “be yo sa nga be yo ɔ, be si kɛ Nyanmiɛn klo be’n.” Ndɛ kunngba nun’n, ɔ kannin like nga ɔ kwla uka be’n, i ndɛ. I waan: “Nyanmiɛn su bɔ an lafi kpa’n ti.” (Zid 20, 21) ?Ninnge benin wie’m be nun yɛ e kwla yo sɔ ɔ? Like nsan be kwla uka e.

MAAN E LAFI ZOOVA I MMLA SEIIN’M BE SU TITI

3-5. (a) ?Zoova i mmla’m be wun akunndan benin yɛ Satan waan ɔ́ láka e naan e bu ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu Ɲanmiɛn i mmla mun ɔn? ?Wafa sɛ yɛ mmla’m be wun akunndan nga e bu’n, ɔ ɲan ta e su ɔ? An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

3 I klikli su’n, Ɲanmiɛn i mmla mɔ e lafi su’n, maan e lafi su tankaan kpa. Fluwa nga i nun like suanlɛ nun’n, e wunnin Zoova i mmla kpanngban mɔ be wɔ e nzuɛn’n. ?Wafa sɛ yɛ e bu mmla sɔ mun ɔn? Satan kunndɛ kɛ ɔ́ láka e naan e bu i kɛ Zoova i mmla’m be ti kekle naan be su falɛ’n yo ya. Sanngɛ nán andɛ sa yɛ ɔ boli i sɔ yolɛ’n i bo ɔ. Afin ɔ si kɛ Edɛni fie’n nun lɔ’n, ɔ yoli sɔ yɛ ɔ ɲannin Adam nin Ɛvu ɔ.  (Bo Bolɛ 3:1-6) ?I aeliɛ sɔ’n kwlá ɲán e wie? Sɛ ɔ́ ɲán e annzɛ ɔ su ɲanman e’n, i kwlaa’n fin akunndan nga e bu’n.

4 4aan e fa sunnzun ase kun e nian: E su nanti lika klanman kun nun. Kpɛkun y’a wun kɛ jasa kun o e ɲrun lɛ. Lika nga e wun i bue kun lɔ’n ti klanman kpa. Ɔ maan ɔ yo e kɛ e wɔ lɔ sa. I klikli nun’n, kɛ e niɛn i sa’n, ɔ yo e kɛ jasa’n tanndan e ɲrun naan e kwlá yoman e klunklo like sa. Sanngɛ kɛ e nian jasa’n i toklo’n nun’n, e wun kɛ asɔmɔli wlɛfuɛ kpa kun o i bue kun lɔ! W’a sa kɛ ɔ su wa kun like wie dí sa. Siɛn’n, y’a wun kɛ kannzu jasa sɔ’n sasa e. ?Kɛ é sé yɛ’n, nnɛn wlɛfuɛ wie o lɛ m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí e ɔ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla e su nun kɛ: “An sasa amun wun, an niannian! Afin mmusu’m be si Satan b’ɔ ti amun kpɔfuɛ’n, ɔ ti kɛ asɔmɔli b’ɔ wlanwlan ɔ kpan kunndɛ nnɛn’n sa.”​—1 Piɛr 5:8.

5 Satan ti wlɛfuɛ, yɛ i gblɛ liɛ’n be kanman. Kɛ mɔ Zoova kloman kɛ e yo kɛ nnɛn sa Satan “b’ɔ kpɛ e gblɛ’n” i sa nun’n ti’n, ɔ kpɛli mmla fa sasa e. (Efɛzfuɛ Mun 6:11) Ɔ maan kɛ e bu Ɲanmiɛn mmla’n su akunndan’n, e wun kɛ e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ klo e. Kɛ e bu Ɲanmiɛn i mmla’m be akunndan sɔ’n, e wun kɛ be sasa e, kpɛkun be man e aklunjuɛ. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Zaki seli kɛ: “Nyanmiɛn mmla’n b’ɔ ti niannun kpa’n, sran ng’ɔ nian nun’n, b’ɔ nian nun tititi’n, [...] like ng’ɔ yo’n ɔ́ yó ye.”​—Zak 1:25.

6. ?Sɛ e waan é láfi Ɲanmiɛn i mmla’n su’n, ajalɛ kpafuɛ’n yɛle benin? An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

6 Ajalɛ kpafuɛ’n yɛle Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n. Afin ɔ yo maan Ɲanmiɛn kunngba’n m’ɔ sieli mmla’n, e lafi i su kpa tra laa’n. Kpɛkun e lafi i mmla mɔ ngwlɛlɛ o nun’n be su wie. Sunnzun ase kun yɛ: Ndɛ nga Zezi kannin mɔ i waan like kwlaa nga ɔ kleli e’n, e kusu e kle sran mun maan be fa su’n, ɔ o “Krist mmla’n” i nun wie. (Galasifuɛ Mun 6:2; Matie 28:19, 20) Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, Klistfuɛ’m be ɲin kpaman aɲia’m be bo kɔlɛ’n su wie. Afin kɛ be kɔ aɲia’m be bo’n, be wla be wiengu fanngan. (Ebre Mun 10:24, 25) Like  nga ɔ o Ɲanmiɛn i mmla’n nun wie’n, yɛle i srɛlɛ mɔ be wla e fanngan kɛ e srɛ i titi nanwlɛ nun’n. (Matie 6:5-8; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17) Kɛ é nánti mmla kɛ nga sa’m be su’n, e wun weiin kɛ be ti klolɛ su mmla kpa. Sɛ e nanti mmla sɔ’m be su’n, aunjuɛ nin aklunjuɛ nga be leman wunsu mɛn sukusuku nga nun’n, yɛ é ɲɛ́n i ɔ. Wafa nga e bɔbɔ e nantili Ɲanmiɛn mmla’n su’n, mɔ e liɛ yoli ye’n, ɔ yo maan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa. ?Nɛ́n i ɔ?

7, 8. ?Be nga be bu i kɛ, kɛ afuɛ’m bé sín’n, be su kwlaman Ɲanmiɛn i mmla’m be su nanti seiin’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla be fanngan ɔn?

7 Ɔ ju wie’n, kɛ afuɛ’m bé sín bé kɔ́’n, sran wie’m be usa be wun sɛ bé kwlá nánti Zoova i mmla’m be su bé gúɛ i ti nin i bo o. Srɛ kun be kɛ cɛn wie be kwla fɔn Ɲanmiɛn i mmla’n. Sɛ e bu i sɔ wie’n, maan e wla kpɛn ndɛ nga su: “Anannganman b’ɔ kpɔ amun ti’n, b’ɔ ti Izraɛl Nyanmiɛn’n, i ndɛ b’ɔ kan’n yɛ, i waan: ‘Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n kle amun ɔn. Min yɛ n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun sin nun’n niɔn. Sɛ ɔ ti kɛ amun sieli amun su mmla nga m mannin amun’n i bo’n, nn amún dí alaje. Sɛ alaje sɔ’n ti nzue’n, nn ń sé kɛ ɔ́ yó kɛ nzue ba kun b’ɔ sonji kpuu b’ɔ kpɛman’n  sa. Sɛ ɔ ti kɛ amun sieli amun su mmla sɔ’n i bo’n, nn amún ɲán muae. Sɛ muae sɔ’n ti jenvie’n, nn ń sé kɛ ɔ́ bó gúa cenje’n su tititi.’” (Ezai 48:17, 18) ?Y’a bu fanngan wlalɛ ndɛ sɔ’n su akunndan le?

8 Zoova su se e kɛ sɛ e nanti i mmla’n su’n, e liɛ yó ye. Sɛ e yo sɔ’n, Zoova tali e nda like nɲɔn su. I klikli’n yɛle kɛ e alaje yó kɛ nzue ba kun m’ɔ sonji kpuu m’ɔ kpɛman’n sa. I nɲɔn su’n, yɛle kɛ e muae’n yó kɛ jenvie’n, m’ɔ bo gua cenje’n su tititi’n sa. Sɛ e o jenvie’n nuan naan e nian jenvie’n m’ɔ bo gua cenje’n su’n, nanwlɛ é wún kɛ ɔ bo gua cenje’n su sa tititi. E wun kɛ, kɛ ɔ fɛ i laa nun lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, jenvie’n bo gua sɔ trilili. Zoova waan sɛ e sie e su i mmla’n i bo’n, e sa kpa nga e yo’n, sɛ ɔ ti jenvie’n nn ɔ́ bó gua cenje’n su tititi. Sɛ e mian e ɲin e sie e su Zoova i mmla i bo titi’n, ɔ su yiman e ase le. (Kanngan Jue Mun 55:23 nun.) Nanwlɛ, nda kɛ nga sa mɔ Zoova tali e’n, ɔ wla fanngan. Ɔ yo maan e lafi Zoova su tankaan kpa yɛ e wla e wun ase e nanti i mmla’m be su. ?Nɛ́n i ɔ?

“MAAN E MIAN E NYIN E YO SRAN”

9, 10. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be nin Zoova be afiɛn mantanlɛ’n kpa yo be cinnjin ɔn? (b) ?Sɛ e nin Zoova e afiɛn’n mantan kpa’n, wafa sɛ yɛ e di aklunjuɛ ɔ?

9 E wun junman dilɛ nun’n, like’n i nɲɔn su ’n yɛ: “Maan e mian e nyin e yo sran.” (Ebre Mun 6:1) Ɔ fata kɛ Klistfuɛ’n fa sran yolɛ’n sie i ɲrun. Like nga fɔ nunman nun’n, klɔ sran i sa kwlá tomɛn i. Sanngɛ sran yolɛ liɛ’n, ɔ kwla yo. Asa ekun’n, kɛ Klistfuɛ’m bé kɔ́ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, be klun jɔ kpa. ?Ngue ti ɔ?

10 Klistfuɛ nga ɔ nin Zoova be afiɛn’n mantan kpa’n, akunndan nga Zoova bu’n, i wie yɛ ɔ bu ɔ. (Zan 4:23) Pɔlu klɛli i kɛ: “Be nga klɔ sran nzuɛn’n tɛ yo be fɛ’n, klɔ sran ninnge’n yɛ ɔ lo be ɔ, sanngɛ be nga be ti Nyanmiɛn wawɛ’n liɛ’n, i ninnge’n yɛ ɔ lo be ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 8:5) Aklunjuɛ nga klɔ sran nzuɛn’n man’n, ɔ ti kaan sa, afin ɔ yo maan be  yo awɛn, yɛ be fa be ɲin sie i aɲanbeun ninnge’m be su. Sanngɛ be nga Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo be’n, be di aklunjuɛ dan, afin be ɲin o Zoova m’ɔ ti “Nyanmiɛn b’ɔ di aklunjuɛ’n” i su. (Jue Mun 104:31) Sran nga Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo i’n, kannzɛ bɔɔ be kle i yalɛ sɛ, sanngɛ ɔ wlɛ i wun ase yo Zoova i klun sa’n, yɛ ɔ di su aklunjuɛ. ?Ngue ti ɔ? Afin yalɛ klelɛ’n maan ɔ yi i nglo kɛ Satan ti gblɛfuɛ. Kpɛkun ɔ yo maan e kle kɛ e kwla jran kekle naan e kpaciman Ɲanmiɛn. Ɔ maan e Si m’ɔ o nglo lɔ’n, i klun jɔ.​—Nyanndra Mun 27:11; kanngan Zak 1:2, 3 nun.

11, 12. (a) ?Klistfuɛ kun m’ɔ yo like kun ‘lele’n,’ i su ndɛ benin yɛ Pɔlu kannin ɔn? ?Like nga be yo i “lele” i bo’n yɛle benin? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ ran kun yo naan w’a yo kpa kpinndinkpinndin ɔn?

11 Nán cɛn kunngba yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo sran kun yɛ ɔ yo sran ɔn. I sɔ’n fa blɛ. Ndɛ nga Biblu’n kan’n yɛ: “Sanngɛ be nga b’a yo sran bɔ be kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele b’a si i kpa’n, aliɛ’n ti be liɛ.” (Ebre Mun 5:14) Kɛ Pɔlu se kɛ ‘be kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele’n,’ ɔ fali Glɛki nun ndɛ mma kun mɔ laa Glɛki nvle’n nun sran ngba si i’n. Ɔ maan ɔ fali ‘sran nga ɔ kpinngbin i wun lele’n,’ i su sunnzun ase. ?Like nga be yo i lele sɔ’n, i bo’n yɛle benin? Siɛn’n, maan e fa e ɲin sie su.

Sran ng’ɔ di angleman’n, kɛ ɔ yo flan nun’n yɛ ɔ si i yo kpa-ɔ

12 Kɛ be wuli e’n, e siman like fi yo. I wie yɛle ba nɔnman sa kwla fɛmɛn i sa nin i ja mun yoman ninnge trele wie mun. Ɔ toto i sa’n yɛ wie liɛ’n i sa’n kpaci i bɔbɔ i ɲrun. I sɔ’n fu ba’n bɔbɔ nin sran nga ɔ le ba’n be nun yɛ ɔ kun be srɛ. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ba’n i sa tɔ ninnge sɔ’m be yolɛ nun. Ɔ kwla yo ninnge trele wie mun. Ɔ kunngun, ɔ jranjran, ɔ nanti, ɔ wanndi. * ?Yɛ sran nga ɔ kpinngbin i wun’n nin? Kɛ é nían m’ɔ́ tú kpɛn’n, ɔ́ dí angleman’n, ɔ́ yó ninnge’m be nuan su sɛsɛsɛ’n, e wun kɛ sran  wunnɛn’n ti kɛ mannzin kun mɔ w’a di junman lele’n sa. Sran nga i wun kpɛ sɔ’n, nán kɛ cɛn kunngba yɛ ɔ kwlɛli i yo ɔ. Sanngɛ ɔ yoli sɔ titi. Be wun kpinngbinlɛ kɛ ngalɛ sa’n, Biblu’n waan “ɔ ti kpa [kaan sa].” Sanngɛ sɛ é kwlá sé’n, be wun kpinngbinlɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n i kpa tra ngalɛ’n lele!​—1 Timote 4:8.

13. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele e si i kpa ɔ?

13 Fluwa nga nun’n, like nga ɔ ko uka e naan y’a kunndɛ sa kpa nin sa tɛ’n be ngbaciɛ lele y’a yo sran nga ɔ kpɔciman Zoova le’n, yɛ e kɛnnin i ndɛ ɔ. Kɛ cɛn kwlaa é fá ajalɛ’n, e Ɲanmiɛn srɛlɛ nun’n, maan e bu afɔtuɛ nga’m be su akunndan. Ɔ maan ajalɛ kwlaa nga é fá’n nun’n, maan e usa e wun kɛ: ‘?Biblu’n nun mmla benin yɛ ɔ nin ndɛ nga be kɔ likawlɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti be su ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ ɔ kwla jɔ min Ɲanmiɛn’n i klun ɔn?’ (Kanngan Nyanndra Mun 3:5, 6 nin Zak 1:5 be nun.) Ajalɛ kwlaa nga é fá mɔ é bú Biblu’n nun mmla’n i su akunndan’n, ɔ́ úka e naan y’a kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele y’a si i kpa. I sɔ aeliɛ’n úka e naan y’a kpɔciman Ɲanmiɛn, naan y’a ka sɔ titi.

14. ?Sɛ e kunndɛ kɛ é kɔ́ e ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e kpɛ i wun atin ɔn? ?Yɛ ngue nun yɛ ɔ fata kɛ e nian e wun su ɔ?

14 Sran ngba kwla kɔ i ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. Kannzɛ bɔɔ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ɔ le i wun ajalɛ. Sɛ e kunndɛ kɛ é kɔ́ e ɲrun’n, ɔ fata kɛ e di aliɛ. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Be nga b’a yo sran’n [...], aliɛ’n ti be liɛ.” Sɛ e kunndɛ kɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa’n, ɔ fata kɛ e ninnge nga Ɲanmiɛn  man e naan e nin i e afiɛn w’a sɛ kpa’n e fa be uka e wun. Sɛ e nanti like nga e suan’n su’n, i sɔ’n ti ngwlɛlɛ aeliɛ, afin Biblu’n se kɛ: “Akunndan’n i bo bowlɛ’n” niɔn. Ɔ maan ɔ fata kɛ e konvi sɔ nanwlɛ kpakpa nga e Si Ɲanmiɛn tu be ɲin kle e’n kpa. (Nyanndra Mun 4:5-7; 1 Piɛr 2:2) Sanngɛ nán kɛ Ɲanmiɛn i su like mɔ e si i kpa’n, ɔ nin ngwlɛlɛ m’ɔ kle e’n, i ti yɛ é bú i kɛ e kpa tra e wiengu mun ɔn. Maan e nian e wun su kpa titi naan tutre dilɛ’n w’a traman ndin e awlɛn’n nun lɔ. Pɔlu klɛli i kɛ: “Amun bɔbɔ an bu amun klun lɔ nian sɛ an lafi Krist su sakpa o.”​—2 Korɛntfuɛ Mun 13:5.

15. ?Sɛ e waan é yó kpa Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran ɔn?

15 Kannzɛ bɔɔ y’a wie sua’n kplan’n, sanngɛ i wun junman’n wieman le. Ɔ fata kɛ e niɛn i lika. Kpɛkun kɛ lika’n káci kɔ́’n, nn é úka sua ba’m be su. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a tin Ɲanmiɛn sulɛ’n nun kpa naan y’a ka sɔ titi ɔ? I kliklifuɛ’n yɛle Zoova nin sran klolɛ’n. Maan e klo Zoova nin e wiengu Klistfuɛ mun e wɔ e ɲrun titi. Kannzɛ e si sa naan e yo ninnge kpanngban’n, sɛ e kloman sran’n, nn i wunmuan ngalɛ’n ti ngbɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 13:1-3) Sanngɛ sɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran’n, e ɲin kwla ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun, ɔ maan é kɔ́ e ɲrun titi.

MAAN E ƝIN TRAN LIKE NGA ZOOVA MAAN E WLA O SU’N, I SU

16. ?Akunndan wafa benin yɛ Satan maan sran’m be bu ɔ? ?Yɛ e wun sasalɛ like benin yɛ Zoova man e ɔ?

16 E wun junman dilɛ nun’n, maan e nian like wafa kun ekun. Sɛ e kunndɛ kɛ é yó Klistfuɛ kpa’n, maan e nian e akunndan bulɛ wafa’n su. Atin nga e si kɛ Satan m’ɔ sie mɛn nga’n, ɔ fa sran mun sin su naan be mlin’n, ɔ fataman kɛ e fa su. Afin i sɔ’n saci sran’m be akunndan’n, ɔ maan be lafiman like fi su. (Efɛzfuɛ Mun 2:2) I sɔ akunndan’m be ti tɛ man Klistfuɛ’n, kɛ nga kakaa’m be didi waka sua’n sa. Sanngɛ aklunjuɛ su, Zoova man e like nga e kwla fa sasa e wun’n. Yɛle e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n.

17. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ ti cinnjin ɔn?

 17 Ɲanmiɛn i alɛ ninnge nga e kwla fa jran kekle Satan nin i mɛn’n be ɲrun’n, Biblu’n kan be ndɛ. Ninnge sɔ’m be nun cinnjin kpafuɛ’n yɛle “e ti bɔ e wla o su kɛ é nyɛ́n i’n,” m’ɔ ti kɛ kpongbo kle sa’n, mɔ e fa wla e ti’n. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:8) Laa kpa nun’n, sonja kun si kɛ sɛ alɛ kunlɛ nun w’a wlaman kpongbo kle’n, ɔ su kwlá ɲanman nguan. Kpongbo kle sɔ’n ti blalɛ. Kpɛkun be fa nnɛn kplo kata su. Sɛ be to sonja’n i ta mma’n, kpongbo kle’n sɛsɛ i ti lika’n. I kunngba’n, e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ sasa e akunndan’n.

18, 19. ?Kɛ Zezi i ɲin w’a kpaman like nga i wla o su kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n i su’n, ajalɛ benin yɛ ɔ kleli ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fɛ i ajalɛ’n su ɔ?

18 Be ti mɔ be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n nun’n, Zezi kleli ajalɛ kpa. Ɲrɛnnɛn nga Zezi wunnin i kɔnguɛ kasiɛn naan w’a wu’n, maan e wla kpɛn su. Sika ti’n, i janvuɛ kpa kun m’ɔ nin i be ti koko nɲa nun ɔ timan’n, ɔ yoli i atɛ. I janvuɛ kun ekun seli kɛ ɔ simɛn i, sanngɛ nn ɔ si i kpa. Be onga’m be yacili i lɛ be wanndili. I nvle’n nunfuɛ’m be bɔbɔ be kacili be sin sili i. Be kpannin kɛ Rɔmu sonja’m be bobo i waka’n su be kun i. Nanwlɛ, e wun kɛ ɲrɛnnɛn nga Zezi wunnin i lɛ’n, e nin a wunmɛn i sɔ’n wie le. ?Nɛ́n i ɔ? ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ ukɛli i ɔ? Ebre Mun 12:2 se kɛ: “Kɛ ɔ bu i klun b’ɔ́ wá jɔ́’n i akunndan’n, ɔ kplinnin su maan be kunnin i waka’n su, w’a bumɛn i ɲin ase gualɛ’n i like fi, kɛ é sé yɛ’n w’a ko tran Nyanmiɛn i bia’n i fama su.” Zezi i ɲin w’a kpaman “i klun b’ɔ́ wá jɔ́’n” su le mlɔnmlɔn.

19 ?Aklunjuɛ benin yɛ ɔ o Zezi i ɲrun ɔn? Yɛle kɛ ɔ si kɛ sɛ ɲrɛnnɛn’n nun ɔ jran kekle’n, i sɔ’n mánmán Zoova i dunman sanwun’n. Zezi i kekle jranlɛ’n wa yili i nglo weiin kpa kɛ Satan ti gblɛfuɛ. Like uflɛ wie fi mɔ be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n, ɔ kwlá manman Zezi aklunjuɛ dan kɛ ngalɛ’n sa! Ɔ si kusu kɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ tankaan’n ti, Zoova wá rɛ́ i su. Ɔ maan ɔ́ sɛ́ i sin ɲanmiɛn su, i Si wun lɔ. Blɛ sɔ’n wá yó ɲɛnmɛn. Ɲrɛnnɛn kpanngban nga Zezi wunnin be’n nun’n,  i ɲin trannin like nga i wla o su kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n su. Afin ɔ ti aklunjuɛ like. Maan e fa ajalɛ kunngba sɔ’n su wie. E kusu, aklunjuɛ o e ɲrun lɔ. Zoova buli e sran e tinuntinun, afin e cenjele like kun m’ɔ mannin e’n, yɛle kɛ e sa tran i dunman’n i sanwun yolɛ nun wie. Sɛ ɲrɛnnɛn blɛ nun’n, e jran Zoova i Sielɛ’n i sin’n, naan e klo i titi kɛ e Si sa’n, é yí i nglo weiin kɛ Satan ti gblɛfuɛ.

20. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan, y’a fa e ɲin y’a sie i like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, i su titi ɔ?

20 Nán kɛ ɔ o Zoova i klun ngbɛn kɛ ɔ́ rɛ́ i sufuɛ’m be su ɔ. Sanngɛ i wun blibli i kɛ ɔ yo i sɔ’n bɔbɔ. (Ezai 30:18; kanngan Malasi 3:10 nun.) Kɛ Zoova fɛ i sufuɛ’m be klun like man be’n, ɔ di su aklunjuɛ. (Jue Mun 37:4) I ti’n, like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, maan e fa e ɲin e sie su kpa. Nán e bu Satan i mɛn tɛ kain nga i akunndan’n wie. Sɛ é nían naan e su yo sɔ’n, maan e srɛ Zoova tankaan kpa naan “e wun jɔ e fɔuun. E su wunman sa ti bɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.” Aunjuɛ sɔ’n ti’n e wla su boman, yɛ e akunndan’n su sannganman.​—Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

21, 22. (a) ?Like kpa benin yɛ “sran kpanngban kpa” mun be ɲin o su kɛ bé ɲɛ́n i ɔ? (b) ?Like nga Klistfuɛ’m be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n, yɛ ɔ ti cinnjin kpa man e ɔ? ?Kpɛkun ngue yɛ e gugu kɛ é yó ɔ?

21 Nanwlɛ, ɔ ti aklunjuɛ like kpa m’ɔ fata kɛ e bu su akunndan  ɔn! Sɛ e o “sran kpanngban kpa” ‘nga bé fín afɛ dan’n nun’n,’ be nun wie’n, maan e bu e ɲrun lɔ nguan m’ɔ cɛ kaan é wá ɲɛ́n i’n i akunndan e nian. (Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14) Kɛ Satan nin i mmusu’m be su tranman lɛ kun’n, e wun jɔ́ e fɔuun. Kɛ é sé yɛ’n i sɔ ndɛ’n i su falɛ’n kwla yo kekle man e. ?I kwlaa yoli o, e nga e o yɛ’n, e nun benin yɛ w’a tran mɛn nga Satan i aeliɛ tɛ’n nunman nun’n i nun le ɔ? Kɛ i sɔ aeliɛ tɛ’n ko tu lɛ’n, Zezi nin i sran 144.000 bé wá síe e. Kpɛkun aklunjuɛ su, é wá dí junman asiɛ’n su naan ɔ kaci mɛn klanman. Kɛ e wun kɛ tukpacɛ kwlaa bé wá wíe, mɔ e awlɛn su sran nga be wuli’n, bé wá sá be sin nguan nun ekun mɔ é sɔ́ be nun’n, mɔ é nánti atin nga Ɲanmiɛn klé e’n su’n, e wun blibli e! Kɛ fɔ’n jáso e nun kɔ́’n, nn é mántan mmlusuɛ dan kpa nga Rɔmfuɛ Mun 8:21 kɛn i ndɛ’n, i koko kpa. Like sɔ’n, yɛle “nyrun nga Nyanmiɛn mma’m bé nyɛ́n i cɛn nga bé nyán alaje’n.”

22 Alaje nga e bumɛn i akunndan bɔbɔ’n, yɛ Zoova kunndɛ kɛ e di i ɔ. Alaje sɔ’n i atin’n yɛle aɲinyiɛ’n. ?Ɔ fataman kɛ dɔ nga su e wla e wun ase naan e ɲin yi Zoova cɛn kwlaa? Maan e mian e ɲin yo like kwlaa naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa naan y’a yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e tititi’n!

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Fluwa sifuɛ dandan’m be waan wafa nga e wunnɛn’n kwla kpɔcikpɔci i wun’n, e bɔbɔ yɛ e tinngɛ i ɔ. I wie yɛle kɛ, kannzɛ bɔɔ e muanmuan e ɲinma’n, sanngɛ e kwla bo ndɛ. Sran nga i sɔ like’n nunmɛn i nun kun’n, ɔ kwlá jranman nglo, annzɛ ɔ kwlá tranman ase bɔbɔ.