Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’

 NDƐ TRE 17

‘Maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa’

‘Maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa’

“Nyanmiɛn su bɔ an lafi kpa’n ti’n, [...] an yo sa nga an yo ɔ an si kɛ Nyanmiɛn klo amun’n.”ZID 20, 21.

1, 2. ?Junman benin yɛ e di ɔ? ?Ngue ti yɛ wafa nga e di junman sɔ’n, ɔ ti cinnjin kpa ɔ?

MAAN ɔ yo wɔ kɛ a su kplan sua kun sa. Junman sɔ’n i dilɛ’n fá blɛ kpanngban. Ɔ ti kekle sɔ, sanngɛ i dilɛ’n yo fɛ. I ti’n, maan be utu i o, maan be lɛngɛ i o, saan á dí junman sɔ’n lele gúɛ i ti nin i bo. Afin sɛ junman sɔ di kpa annzɛ ɔ di tɛ’n ɔ bɔbɔ yɛ á ɲɛ́n i nuan like andɛ nin ainman ɔn. ?Ngue ti ɔ? Afin ɔ bɔbɔ yɛ a ti sua nga a su kplan’n niɔn!

2 Zidi waan sua kplanlɛ junman sɔ’n yɛle e bɔbɔ e wun junman nga e di’n. Ɔ seli Klistfuɛ’m be kɛ “be yo sa nga be yo ɔ, be si kɛ Nyanmiɛn klo be’n.” Ndɛ kunngba nun’n, ɔ kannin like nga ɔ kwla uka be’n, i ndɛ. I waan: “Nyanmiɛn su bɔ an lafi kpa’n ti.” (Zid 20, 21) ?Ninnge benin wie’m be nun yɛ e kwla yo sɔ ɔ? Like nsan be kwla uka e.

MAAN E LAFI ZOOVA I MMLA SEIIN’M BE SU TITI

3-5. (a) ?Zoova i mmla’m be wun akunndan benin yɛ Satan waan ɔ́ láka e naan e bu ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu Ɲanmiɛn i mmla mun ɔn? ?Wafa sɛ yɛ mmla’m be wun akunndan nga e bu’n, ɔ ɲan ta e su ɔ? An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

3 I klikli su’n, Ɲanmiɛn i mmla mɔ e lafi su’n, maan e lafi su tankaan kpa. Fluwa nga i nun like suanlɛ nun’n, e wunnin Zoova i mmla kpanngban mɔ be wɔ e nzuɛn’n. ?Wafa sɛ yɛ e bu mmla sɔ mun ɔn? Satan kunndɛ kɛ ɔ́ láka e naan e bu i kɛ Zoova i mmla’m be ti kekle naan be su falɛ’n yo ya. Sanngɛ nán andɛ sa yɛ ɔ boli i sɔ yolɛ’n i bo ɔ. Afin ɔ si kɛ Edɛni fie’n nun lɔ’n, ɔ yoli sɔ yɛ ɔ ɲannin Adam nin Ɛvu ɔ.  (Bo Bolɛ 3:1-6) ?I aeliɛ sɔ’n kwlá ɲán e wie? Sɛ ɔ́ ɲán e annzɛ ɔ su ɲanman e’n, i kwlaa’n fin akunndan nga e bu’n.

4 4aan e fa sunnzun ase kun e nian: E su nanti lika klanman kun nun. Kpɛkun y’a wun kɛ jasa kun o e ɲrun lɛ. Lika nga e wun i bue kun lɔ’n ti klanman kpa. Ɔ maan ɔ yo e kɛ e wɔ lɔ sa. I klikli nun’n, kɛ e niɛn i sa’n, ɔ yo e kɛ jasa’n tanndan e ɲrun naan e kwlá yoman e klunklo like sa. Sanngɛ kɛ e nian jasa’n i toklo’n nun’n, e wun kɛ asɔmɔli wlɛfuɛ kpa kun o i bue kun lɔ! W’a sa kɛ ɔ su wa kun like wie dí sa. Siɛn’n, y’a wun kɛ kannzu jasa sɔ’n sasa e. ?Kɛ é sé yɛ’n, nnɛn wlɛfuɛ wie o lɛ m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí e ɔ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla e su nun kɛ: “An sasa amun wun, an niannian! Afin mmusu’m be si Satan b’ɔ ti amun kpɔfuɛ’n, ɔ ti kɛ asɔmɔli b’ɔ wlanwlan ɔ kpan kunndɛ nnɛn’n sa.”1 Piɛr 5:8.

5 Satan ti wlɛfuɛ, yɛ i gblɛ liɛ’n be kanman. Kɛ mɔ Zoova kloman kɛ e yo kɛ nnɛn sa Satan “b’ɔ kpɛ e gblɛ’n” i sa nun’n ti’n, ɔ kpɛli mmla fa sasa e. (Efɛzfuɛ Mun 6:11) Ɔ maan kɛ e bu Ɲanmiɛn mmla’n su akunndan’n, e wun kɛ e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ klo e. Kɛ e bu Ɲanmiɛn i mmla’m be akunndan sɔ’n, e wun kɛ be sasa e, kpɛkun be man e aklunjuɛ. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Zaki seli kɛ: “Nyanmiɛn mmla’n b’ɔ ti niannun kpa’n, sran ng’ɔ nian nun’n, b’ɔ nian nun tititi’n, [...] like ng’ɔ yo’n ɔ́ yó ye.”Zak 1:25.

6. ?Sɛ e waan é láfi Ɲanmiɛn i mmla’n su’n, ajalɛ kpafuɛ’n yɛle benin? An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

6 Ajalɛ kpafuɛ’n yɛle Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n. Afin ɔ yo maan Ɲanmiɛn kunngba’n m’ɔ sieli mmla’n, e lafi i su kpa tra laa’n. Kpɛkun e lafi i mmla mɔ ngwlɛlɛ o nun’n be su wie. Sunnzun ase kun yɛ: Ndɛ nga Zezi kannin mɔ i waan like kwlaa nga ɔ kleli e’n, e kusu e kle sran mun maan be fa su’n, ɔ o “Krist mmla’n” i nun wie. (Galasifuɛ Mun 6:2; Matie 28:19, 20) Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, Klistfuɛ’m be ɲin kpaman aɲia’m be bo kɔlɛ’n su wie. Afin kɛ be kɔ aɲia’m be bo’n, be wla be wiengu fanngan. (Ebre Mun 10:24, 25) Like  nga ɔ o Ɲanmiɛn i mmla’n nun wie’n, yɛle i srɛlɛ mɔ be wla e fanngan kɛ e srɛ i titi nanwlɛ nun’n. (Matie 6:5-8; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17) Kɛ é nánti mmla kɛ nga sa’m be su’n, e wun weiin kɛ be ti klolɛ su mmla kpa. Sɛ e nanti mmla sɔ’m be su’n, aunjuɛ nin aklunjuɛ nga be leman wunsu mɛn sukusuku nga nun’n, yɛ é ɲɛ́n i ɔ. Wafa nga e bɔbɔ e nantili Ɲanmiɛn mmla’n su’n, mɔ e liɛ yoli ye’n, ɔ yo maan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa. ?Nɛ́n i ɔ?

7, 8. ?Be nga be bu i kɛ, kɛ afuɛ’m bé sín’n, be su kwlaman Ɲanmiɛn i mmla’m be su nanti seiin’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla be fanngan ɔn?

7 Ɔ ju wie’n, kɛ afuɛ’m bé sín bé kɔ́’n, sran wie’m be usa be wun sɛ bé kwlá nánti Zoova i mmla’m be su bé gúɛ i ti nin i bo o. Srɛ kun be kɛ cɛn wie be kwla fɔn Ɲanmiɛn i mmla’n. Sɛ e bu i sɔ wie’n, maan e wla kpɛn ndɛ nga su: “Anannganman b’ɔ kpɔ amun ti’n, b’ɔ ti Izraɛl Nyanmiɛn’n, i ndɛ b’ɔ kan’n yɛ, i waan: ‘Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n kle amun ɔn. Min yɛ n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun sin nun’n niɔn. Sɛ ɔ ti kɛ amun sieli amun su mmla nga m mannin amun’n i bo’n, nn amún dí alaje. Sɛ alaje sɔ’n ti nzue’n, nn ń sé kɛ ɔ́ yó kɛ nzue ba kun b’ɔ sonji kpuu b’ɔ kpɛman’n  sa. Sɛ ɔ ti kɛ amun sieli amun su mmla sɔ’n i bo’n, nn amún ɲán muae. Sɛ muae sɔ’n ti jenvie’n, nn ń sé kɛ ɔ́ bó gúa cenje’n su tititi.’” (Ezai 48:17, 18) ?Y’a bu fanngan wlalɛ ndɛ sɔ’n su akunndan le?

8 Zoova su se e kɛ sɛ e nanti i mmla’n su’n, e liɛ yó ye. Sɛ e yo sɔ’n, Zoova tali e nda like nɲɔn su. I klikli’n yɛle kɛ e alaje yó kɛ nzue ba kun m’ɔ sonji kpuu m’ɔ kpɛman’n sa. I nɲɔn su’n, yɛle kɛ e muae’n yó kɛ jenvie’n, m’ɔ bo gua cenje’n su tititi’n sa. Sɛ e o jenvie’n nuan naan e nian jenvie’n m’ɔ bo gua cenje’n su’n, nanwlɛ é wún kɛ ɔ bo gua cenje’n su sa tititi. E wun kɛ, kɛ ɔ fɛ i laa nun lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, jenvie’n bo gua sɔ trilili. Zoova waan sɛ e sie e su i mmla’n i bo’n, e sa kpa nga e yo’n, sɛ ɔ ti jenvie’n nn ɔ́ bó gua cenje’n su tititi. Sɛ e mian e ɲin e sie e su Zoova i mmla i bo titi’n, ɔ su yiman e ase le. (Kanngan Jue Mun 55:23 nun.) Nanwlɛ, nda kɛ nga sa mɔ Zoova tali e’n, ɔ wla fanngan. Ɔ yo maan e lafi Zoova su tankaan kpa yɛ e wla e wun ase e nanti i mmla’m be su. ?Nɛ́n i ɔ?

“MAAN E MIAN E NYIN E YO SRAN”

9, 10. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be nin Zoova be afiɛn mantanlɛ’n kpa yo be cinnjin ɔn? (b) ?Sɛ e nin Zoova e afiɛn’n mantan kpa’n, wafa sɛ yɛ e di aklunjuɛ ɔ?

9 E wun junman dilɛ nun’n, like’n i nɲɔn su ’n yɛ: “Maan e mian e nyin e yo sran.” (Ebre Mun 6:1) Ɔ fata kɛ Klistfuɛ’n fa sran yolɛ’n sie i ɲrun. Like nga fɔ nunman nun’n, klɔ sran i sa kwlá tomɛn i. Sanngɛ sran yolɛ liɛ’n, ɔ kwla yo. Asa ekun’n, kɛ Klistfuɛ’m bé kɔ́ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, be klun jɔ kpa. ?Ngue ti ɔ?

10 Klistfuɛ nga ɔ nin Zoova be afiɛn’n mantan kpa’n, akunndan nga Zoova bu’n, i wie yɛ ɔ bu ɔ. (Zan 4:23) Pɔlu klɛli i kɛ: “Be nga klɔ sran nzuɛn’n tɛ yo be fɛ’n, klɔ sran ninnge’n yɛ ɔ lo be ɔ, sanngɛ be nga be ti Nyanmiɛn wawɛ’n liɛ’n, i ninnge’n yɛ ɔ lo be ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 8:5) Aklunjuɛ nga klɔ sran nzuɛn’n man’n, ɔ ti kaan sa, afin ɔ yo maan be  yo awɛn, yɛ be fa be ɲin sie i aɲanbeun ninnge’m be su. Sanngɛ be nga Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo be’n, be di aklunjuɛ dan, afin be ɲin o Zoova m’ɔ ti “Nyanmiɛn b’ɔ di aklunjuɛ’n” i su. (Jue Mun 104:31) Sran nga Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo i’n, kannzɛ bɔɔ be kle i yalɛ sɛ, sanngɛ ɔ wlɛ i wun ase yo Zoova i klun sa’n, yɛ ɔ di su aklunjuɛ. ?Ngue ti ɔ? Afin yalɛ klelɛ’n maan ɔ yi i nglo kɛ Satan ti gblɛfuɛ. Kpɛkun ɔ yo maan e kle kɛ e kwla jran kekle naan e kpaciman Ɲanmiɛn. Ɔ maan e Si m’ɔ o nglo lɔ’n, i klun jɔ.Nyanndra Mun 27:11; kanngan Zak 1:2, 3 nun.

11, 12. (a) ?Klistfuɛ kun m’ɔ yo like kun ‘lele’n,’ i su ndɛ benin yɛ Pɔlu kannin ɔn? ?Like nga be yo i “lele” i bo’n yɛle benin? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ ran kun yo naan w’a yo kpa kpinndinkpinndin ɔn?

11 Nán cɛn kunngba yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i ninnge’n lo sran kun yɛ ɔ yo sran ɔn. I sɔ’n fa blɛ. Ndɛ nga Biblu’n kan’n yɛ: “Sanngɛ be nga b’a yo sran bɔ be kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele b’a si i kpa’n, aliɛ’n ti be liɛ.” (Ebre Mun 5:14) Kɛ Pɔlu se kɛ ‘be kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele’n,’ ɔ fali Glɛki nun ndɛ mma kun mɔ laa Glɛki nvle’n nun sran ngba si i’n. Ɔ maan ɔ fali ‘sran nga ɔ kpinngbin i wun lele’n,’ i su sunnzun ase. ?Like nga be yo i lele sɔ’n, i bo’n yɛle benin? Siɛn’n, maan e fa e ɲin sie su.

Sran ng’ɔ di angleman’n, kɛ ɔ yo flan nun’n yɛ ɔ si i yo kpa-ɔ

12 Kɛ be wuli e’n, e siman like fi yo. I wie yɛle ba nɔnman sa kwla fɛmɛn i sa nin i ja mun yoman ninnge trele wie mun. Ɔ toto i sa’n yɛ wie liɛ’n i sa’n kpaci i bɔbɔ i ɲrun. I sɔ’n fu ba’n bɔbɔ nin sran nga ɔ le ba’n be nun yɛ ɔ kun be srɛ. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ba’n i sa tɔ ninnge sɔ’m be yolɛ nun. Ɔ kwla yo ninnge trele wie mun. Ɔ kunngun, ɔ jranjran, ɔ nanti, ɔ wanndi. * ?Yɛ sran nga ɔ kpinngbin i wun’n nin? Kɛ é nían m’ɔ́ tú kpɛn’n, ɔ́ dí angleman’n, ɔ́ yó ninnge’m be nuan su sɛsɛsɛ’n, e wun kɛ sran  wunnɛn’n ti kɛ mannzin kun mɔ w’a di junman lele’n sa. Sran nga i wun kpɛ sɔ’n, nán kɛ cɛn kunngba yɛ ɔ kwlɛli i yo ɔ. Sanngɛ ɔ yoli sɔ titi. Be wun kpinngbinlɛ kɛ ngalɛ sa’n, Biblu’n waan “ɔ ti kpa [kaan sa].” Sanngɛ sɛ é kwlá sé’n, be wun kpinngbinlɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n i kpa tra ngalɛ’n lele!1 Timote 4:8.

13. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele e si i kpa ɔ?

13 Fluwa nga nun’n, like nga ɔ ko uka e naan y’a kunndɛ sa kpa nin sa tɛ’n be ngbaciɛ lele y’a yo sran nga ɔ kpɔciman Zoova le’n, yɛ e kɛnnin i ndɛ ɔ. Kɛ cɛn kwlaa é fá ajalɛ’n, e Ɲanmiɛn srɛlɛ nun’n, maan e bu afɔtuɛ nga’m be su akunndan. Ɔ maan ajalɛ kwlaa nga é fá’n nun’n, maan e usa e wun kɛ: ‘?Biblu’n nun mmla benin yɛ ɔ nin ndɛ nga be kɔ likawlɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti be su ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ ɔ kwla jɔ min Ɲanmiɛn’n i klun ɔn?’ (Kanngan Nyanndra Mun 3:5, 6 nin Zak 1:5 be nun.) Ajalɛ kwlaa nga é fá mɔ é bú Biblu’n nun mmla’n i su akunndan’n, ɔ́ úka e naan y’a kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele y’a si i kpa. I sɔ aeliɛ’n úka e naan y’a kpɔciman Ɲanmiɛn, naan y’a ka sɔ titi.

14. ?Sɛ e kunndɛ kɛ é kɔ́ e ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e kpɛ i wun atin ɔn? ?Yɛ ngue nun yɛ ɔ fata kɛ e nian e wun su ɔ?

14 Sran ngba kwla kɔ i ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. Kannzɛ bɔɔ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ɔ le i wun ajalɛ. Sɛ e kunndɛ kɛ é kɔ́ e ɲrun’n, ɔ fata kɛ e di aliɛ. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Be nga b’a yo sran’n [...], aliɛ’n ti be liɛ.” Sɛ e kunndɛ kɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa’n, ɔ fata kɛ e ninnge nga Ɲanmiɛn  man e naan e nin i e afiɛn w’a sɛ kpa’n e fa be uka e wun. Sɛ e nanti like nga e suan’n su’n, i sɔ’n ti ngwlɛlɛ aeliɛ, afin Biblu’n se kɛ: “Akunndan’n i bo bowlɛ’n” niɔn. Ɔ maan ɔ fata kɛ e konvi sɔ nanwlɛ kpakpa nga e Si Ɲanmiɛn tu be ɲin kle e’n kpa. (Nyanndra Mun 4:5-7; 1 Piɛr 2:2) Sanngɛ nán kɛ Ɲanmiɛn i su like mɔ e si i kpa’n, ɔ nin ngwlɛlɛ m’ɔ kle e’n, i ti yɛ é bú i kɛ e kpa tra e wiengu mun ɔn. Maan e nian e wun su kpa titi naan tutre dilɛ’n w’a traman ndin e awlɛn’n nun lɔ. Pɔlu klɛli i kɛ: “Amun bɔbɔ an bu amun klun lɔ nian sɛ an lafi Krist su sakpa o.”2 Korɛntfuɛ Mun 13:5.

15. ?Sɛ e waan é yó kpa Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran ɔn?

15 Kannzɛ bɔɔ y’a wie sua’n kplan’n, sanngɛ i wun junman’n wieman le. Ɔ fata kɛ e niɛn i lika. Kpɛkun kɛ lika’n káci kɔ́’n, nn é úka sua ba’m be su. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a tin Ɲanmiɛn sulɛ’n nun kpa naan y’a ka sɔ titi ɔ? I kliklifuɛ’n yɛle Zoova nin sran klolɛ’n. Maan e klo Zoova nin e wiengu Klistfuɛ mun e wɔ e ɲrun titi. Kannzɛ e si sa naan e yo ninnge kpanngban’n, sɛ e kloman sran’n, nn i wunmuan ngalɛ’n ti ngbɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 13:1-3) Sanngɛ sɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran’n, e ɲin kwla ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun, ɔ maan é kɔ́ e ɲrun titi.

MAAN E ƝIN TRAN LIKE NGA ZOOVA MAAN E WLA O SU’N, I SU

16. ?Akunndan wafa benin yɛ Satan maan sran’m be bu ɔ? ?Yɛ e wun sasalɛ like benin yɛ Zoova man e ɔ?

16 E wun junman dilɛ nun’n, maan e nian like wafa kun ekun. Sɛ e kunndɛ kɛ é yó Klistfuɛ kpa’n, maan e nian e akunndan bulɛ wafa’n su. Atin nga e si kɛ Satan m’ɔ sie mɛn nga’n, ɔ fa sran mun sin su naan be mlin’n, ɔ fataman kɛ e fa su. Afin i sɔ’n saci sran’m be akunndan’n, ɔ maan be lafiman like fi su. (Efɛzfuɛ Mun 2:2) I sɔ akunndan’m be ti tɛ man Klistfuɛ’n, kɛ nga kakaa’m be didi waka sua’n sa. Sanngɛ aklunjuɛ su, Zoova man e like nga e kwla fa sasa e wun’n. Yɛle e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n.

17. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ ti cinnjin ɔn?

 17 Ɲanmiɛn i alɛ ninnge nga e kwla fa jran kekle Satan nin i mɛn’n be ɲrun’n, Biblu’n kan be ndɛ. Ninnge sɔ’m be nun cinnjin kpafuɛ’n yɛle “e ti bɔ e wla o su kɛ é nyɛ́n i’n,” m’ɔ ti kɛ kpongbo kle sa’n, mɔ e fa wla e ti’n. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:8) Laa kpa nun’n, sonja kun si kɛ sɛ alɛ kunlɛ nun w’a wlaman kpongbo kle’n, ɔ su kwlá ɲanman nguan. Kpongbo kle sɔ’n ti blalɛ. Kpɛkun be fa nnɛn kplo kata su. Sɛ be to sonja’n i ta mma’n, kpongbo kle’n sɛsɛ i ti lika’n. I kunngba’n, e ti mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ sasa e akunndan’n.

18, 19. ?Kɛ Zezi i ɲin w’a kpaman like nga i wla o su kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n i su’n, ajalɛ benin yɛ ɔ kleli ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fɛ i ajalɛ’n su ɔ?

18 Be ti mɔ be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n nun’n, Zezi kleli ajalɛ kpa. Ɲrɛnnɛn nga Zezi wunnin i kɔnguɛ kasiɛn naan w’a wu’n, maan e wla kpɛn su. Sika ti’n, i janvuɛ kpa kun m’ɔ nin i be ti koko nɲa nun ɔ timan’n, ɔ yoli i atɛ. I janvuɛ kun ekun seli kɛ ɔ simɛn i, sanngɛ nn ɔ si i kpa. Be onga’m be yacili i lɛ be wanndili. I nvle’n nunfuɛ’m be bɔbɔ be kacili be sin sili i. Be kpannin kɛ Rɔmu sonja’m be bobo i waka’n su be kun i. Nanwlɛ, e wun kɛ ɲrɛnnɛn nga Zezi wunnin i lɛ’n, e nin a wunmɛn i sɔ’n wie le. ?Nɛ́n i ɔ? ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ ukɛli i ɔ? Ebre Mun 12:2 se kɛ: “Kɛ ɔ bu i klun b’ɔ́ wá jɔ́’n i akunndan’n, ɔ kplinnin su maan be kunnin i waka’n su, w’a bumɛn i ɲin ase gualɛ’n i like fi, kɛ é sé yɛ’n w’a ko tran Nyanmiɛn i bia’n i fama su.” Zezi i ɲin w’a kpaman “i klun b’ɔ́ wá jɔ́’n” su le mlɔnmlɔn.

19 ?Aklunjuɛ benin yɛ ɔ o Zezi i ɲrun ɔn? Yɛle kɛ ɔ si kɛ sɛ ɲrɛnnɛn’n nun ɔ jran kekle’n, i sɔ’n mánmán Zoova i dunman sanwun’n. Zezi i kekle jranlɛ’n wa yili i nglo weiin kpa kɛ Satan ti gblɛfuɛ. Like uflɛ wie fi mɔ be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n, ɔ kwlá manman Zezi aklunjuɛ dan kɛ ngalɛ’n sa! Ɔ si kusu kɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ tankaan’n ti, Zoova wá rɛ́ i su. Ɔ maan ɔ́ sɛ́ i sin ɲanmiɛn su, i Si wun lɔ. Blɛ sɔ’n wá yó ɲɛnmɛn. Ɲrɛnnɛn kpanngban nga Zezi wunnin be’n nun’n,  i ɲin trannin like nga i wla o su kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n su. Afin ɔ ti aklunjuɛ like. Maan e fa ajalɛ kunngba sɔ’n su wie. E kusu, aklunjuɛ o e ɲrun lɔ. Zoova buli e sran e tinuntinun, afin e cenjele like kun m’ɔ mannin e’n, yɛle kɛ e sa tran i dunman’n i sanwun yolɛ nun wie. Sɛ ɲrɛnnɛn blɛ nun’n, e jran Zoova i Sielɛ’n i sin’n, naan e klo i titi kɛ e Si sa’n, é yí i nglo weiin kɛ Satan ti gblɛfuɛ.

20. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan, y’a fa e ɲin y’a sie i like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, i su titi ɔ?

20 Nán kɛ ɔ o Zoova i klun ngbɛn kɛ ɔ́ rɛ́ i sufuɛ’m be su ɔ. Sanngɛ i wun blibli i kɛ ɔ yo i sɔ’n bɔbɔ. (Ezai 30:18; kanngan Malasi 3:10 nun.) Kɛ Zoova fɛ i sufuɛ’m be klun like man be’n, ɔ di su aklunjuɛ. (Jue Mun 37:4) I ti’n, like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, maan e fa e ɲin e sie su kpa. Nán e bu Satan i mɛn tɛ kain nga i akunndan’n wie. Sɛ é nían naan e su yo sɔ’n, maan e srɛ Zoova tankaan kpa naan “e wun jɔ e fɔuun. E su wunman sa ti bɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.” Aunjuɛ sɔ’n ti’n e wla su boman, yɛ e akunndan’n su sannganman.Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

21, 22. (a) ?Like kpa benin yɛ “sran kpanngban kpa” mun be ɲin o su kɛ bé ɲɛ́n i ɔ? (b) ?Like nga Klistfuɛ’m be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n, yɛ ɔ ti cinnjin kpa man e ɔ? ?Kpɛkun ngue yɛ e gugu kɛ é yó ɔ?

21 Nanwlɛ, ɔ ti aklunjuɛ like kpa m’ɔ fata kɛ e bu su akunndan  ɔn! Sɛ e o “sran kpanngban kpa” ‘nga bé fín afɛ dan’n nun’n,’ be nun wie’n, maan e bu e ɲrun lɔ nguan m’ɔ cɛ kaan é wá ɲɛ́n i’n i akunndan e nian. (Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14) Kɛ Satan nin i mmusu’m be su tranman lɛ kun’n, e wun jɔ́ e fɔuun. Kɛ é sé yɛ’n i sɔ ndɛ’n i su falɛ’n kwla yo kekle man e. ?I kwlaa yoli o, e nga e o yɛ’n, e nun benin yɛ w’a tran mɛn nga Satan i aeliɛ tɛ’n nunman nun’n i nun le ɔ? Kɛ i sɔ aeliɛ tɛ’n ko tu lɛ’n, Zezi nin i sran 144.000 bé wá síe e. Kpɛkun aklunjuɛ su, é wá dí junman asiɛ’n su naan ɔ kaci mɛn klanman. Kɛ e wun kɛ tukpacɛ kwlaa bé wá wíe, mɔ e awlɛn su sran nga be wuli’n, bé wá sá be sin nguan nun ekun mɔ é sɔ́ be nun’n, mɔ é nánti atin nga Ɲanmiɛn klé e’n su’n, e wun blibli e! Kɛ fɔ’n jáso e nun kɔ́’n, nn é mántan mmlusuɛ dan kpa nga Rɔmfuɛ Mun 8:21 kɛn i ndɛ’n, i koko kpa. Like sɔ’n, yɛle “nyrun nga Nyanmiɛn mma’m bé nyɛ́n i cɛn nga bé nyán alaje’n.”

22 Alaje nga e bumɛn i akunndan bɔbɔ’n, yɛ Zoova kunndɛ kɛ e di i ɔ. Alaje sɔ’n i atin’n yɛle aɲinyiɛ’n. ?Ɔ fataman kɛ dɔ nga su e wla e wun ase naan e ɲin yi Zoova cɛn kwlaa? Maan e mian e ɲin yo like kwlaa naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa naan y’a yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e tititi’n!

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Fluwa sifuɛ dandan’m be waan wafa nga e wunnɛn’n kwla kpɔcikpɔci i wun’n, e bɔbɔ yɛ e tinngɛ i ɔ. I wie yɛle kɛ, kannzɛ bɔɔ e muanmuan e ɲinma’n, sanngɛ e kwla bo ndɛ. Sran nga i sɔ like’n nunmɛn i nun kun’n, ɔ kwlá jranman nglo, annzɛ ɔ kwlá tranman ase bɔbɔ.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

FLUWA NIN FLUWA PƐPLƐƐPLƐ MUN

Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun sran nga be lafili Ɲanmiɛn su kpa’n, be su ndɛ’n i su like suanlɛˊn kwla uka e dɔ nga su ɔ?