Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 6

?Wafa sɛ yɛ é fá be ɲin su yiyilɛ kpafuɛ’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ é fá be ɲin su yiyilɛ kpafuɛ’n niɔn?

“An yo i kwlaa sɔ’n i nuan su maan Nyanmiɛn nyan nyrun.”​—1 KORƐNTFUƐ MUN 10:31.

1, 2. ?E ɲin su yiyilɛ nun’n, ajalɛ beninfuɛ’n yɛ ɔ fata kɛ e fa ɔ?

AMUN su wa di waka mma fɛfɛ kun. Sanngɛ amun a wun kɛ waka mma sɔ’n i bue kun ti kplɔwa. ?Amún yó i sɛ? Ajalɛ nsan yɛ. Amun kwla di i wunmuan’n, annzɛ amun kwla yi i wunmuan’n i blo, annzɛ kusu amun kwla kpɛ i bue saciwa’n be yi. Kpɛkun amun di i lika ng’ɔ ti kpa’n. ?Ajalɛ beninfuɛ’n yɛ amún fá ɔ?

2 Be ɲin su yiyilɛ’n kusu ti kɛ waka mma sɔ’n sa. Ɔ ju wie’n, e kunndɛ kɛ é yíyí e ɲin su. Sanngɛ e wun kɛ andɛ be ɲin su yiyilɛ ninnge’m be timan kpa. E kwla se kɛ b’a saci. ?I sɔ’n nun’n, é yó i sɛ? Sran wie’m be ɲin kpa like ng’ɔ ti tɛ’n su. Ɔ maan, be ɲin su yiyilɛ like kwlaa ng’ɔ o mɛn’n nun’n, be kpaman nun. Wie’m be kusu’n, kɛ ɔ ko yo naan sa tɛ w’a ɲanman be’n, be sa kɛnmɛn i sɔ ninnge mun mlɔnmlɔn. Wie’m be liɛ’n, nga be ti tɛ’n, be kɛnmɛn i kaan sa. Sanngɛ be fa be ɲin su yiyilɛ kpafuɛ’n. ?Ajalɛ beninfuɛ’n yɛ ɔ fata kɛ e fa naan y’a yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n niɔn?

3. ?Ngue yɛ e su wa fa e ɲin e sie su ɔ?

3 Ajalɛ i nsan sufuɛ’n yɛ e nun sunman é fá ɔ. E klo kɛ é yíyí e ɲin su. Sanngɛ e klo kɛ é fá be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti kpafuɛ’n. Ɔ maan, ɔ fata kɛ e wun wafa nga e kwla si be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n. I klikli nun’n, maan e nian wafa nga e ɲin su yiyilɛ like nga e fa’n, ɔ kwla ɲan ta e Zoova sulɛ’n su’n.

 “AN YO I KWLAA SƆ’N I NUAN SU MAAN NYANMIƐN NYAN NYRUN”

4. ?Wafa sɛ yɛ e wun mɔ e fa mannin Zoova’n, ɔ kan ajalɛ nga e fa naan y’a yiyi e ɲin su’n niɔn?

4 I afuɛ nɲɔn kun yɛ, aniaan bian kun mɔ be yoli i batɛmu afuɛ nga be fɛ i 1946 nun’n, ɔ seli kɛ: “Batɛmu yolɛ i su ijɔlɛ kwlaa nun’n, n siesie min wun kɛ min bɔbɔ min batɛmu yolɛ i bo yɛ n su kɔ sa.” ?Ngue ti yɛ aniaan’n yo sɔ ɔ? Ɔ yiyi nun kɛ: “Min wla w’a fiman su le kɛ n fali min wun n mannin Zoova. I sɔ’n ti yɛ n kwla suli i ndɛnman su ɔ.” Ndɛ sɔ’n, ɔ ti e kwlaa e klun su. ?Nɛ́n i ɔ? Sɛ e wla kpɛn su kɛ e fali e wun mannin Zoova kɛ é fá e nguan’n é sú i’n, i sɔ’n yó maan é kwlá trá e awlɛn. (Kanngan Akunndanfuɛ’n 5:4 nun.) Sɛ e bu e wun mɔ e fa mannin Ɲanmiɛn’n i akunndan’n, i sɔ’n kán e Klistfuɛ junman mɔ e di’n. Sanngɛ ɔ́ kán ajalɛ kwlaa nga é fá be’n wie. I wie yɛle e ɲin su yiyilɛ’n. Akoto Pɔlu blɛ su’n, ɔ tinnin i sɔ ndɛ’n su kleli Klistfuɛ mun. Ɔ klɛli i kɛ: “Sɛ amún dí like o, sɛ amún nɔ́n nzue annzɛ nzan o, sɛ amún yó like wie o, an yo i kwlaa sɔ’n i nuan su maan Nyanmiɛn nyan nyrun.”​—1 Korɛntfuɛ Mun 10:31.

5. ?Wafa sɛ yɛ Saun Yolɛ 22:18-20 i nun ndɛ’n uka e maan e wun e wun su nianlɛ ndɛ ng’ɔ o Rɔmfuɛ Mun 12:1 nun’n, i wlɛ ɔ?

5 Like kwlaa nga e yo’n, ɔ kan e Zoova sulɛ’n. Kɛ Pɔlu klɛli i niaan  Klistfuɛ nga be o Rɔmu lɔ’n be fluwa’n, ɔ fali ndɛ mma kun m’ɔ nin i fata’n, ɔ fa boli ndɛ cinnjin sɔ’n su. Ɔ wlali be fanngan kɛ: “An fa amun wun mɛn i kɛ sraka bɔ be jrɛ i’n sa, b’ɔ ti i liɛ mlɔnmlɔn bɔ i klun jɔ su, i yɛ ɔ ti i [sulɛ] wafa b’ɔ ti su ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 12:1) E wun nga e fa man Ɲanmiɛn mɔ be kɛn i ndɛ lɛ’n, e akunndan’n nin e awlɛn’n nin e wunmiɛn’n be o nun. E fɛ i sɔ ninnge’m be kwlaa e su Ɲanmiɛn. (Mark 12:30) Pɔlu waan e wla’n kwlaa mɔ e fa su Ɲanmiɛn’n, ɔ ti kɛ sraka mɔ be rɛ i’n sa. Kɛ be se kɛ ɔ ti kɛ sraka mɔ be rɛ i sa’n, akunndan kun o i sin. Yɛle kɛ e nian e wun su. Afin, Moizi Mmla nun’n, like kwlaa nga be fa yi sraka’n, sɛ lɛ o i wun’n, Ɲanmiɛn faman. (Saun Yolɛ 22:18-20) I kunngba’n, sɛ lɛ tran Klistfuɛ kun i Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, Ɲanmiɛn su kplinman su. ?Yɛ sɛ Klistfuɛ sɔ’n yo sɔ’n, ngue sa yɛ ɔ́ ɲɛ́n i ɔ?

6, 7. ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ kun kwla saci i wunnɛn’n niɔn? ?Yɛ i bo’n kwla gua sɛ?

6 Pɔlu seli Rɔmu lɔ Klistfuɛ’m be kɛ: “Nán an fa amun wunnɛn’n i bue kaan sa maan ɔ yo sa tɛ’n i junman like.” Ɔ kan kleli be ekun kɛ: “An wla amun nyoliɛ tɛtɛ’m be ase.” (Rɔmfuɛ Mun 6:12-14; 8:13) Pɔlu i fluwa klikli’n nun’n, ɔ kannin “e nyoliɛ tɛtɛ” sɔ wie’m be ndɛ. Kɛ ɔ́ kán mɛn’n nunfuɛ’m be sa tɛtɛ kain nga be yo’n i ndɛ’n, ɔ klɛli i kɛ: ‘Amuɛnnwua’n wo be nuan nun.’ ‘Kɛ be ti sran kunlɛ ngan’n, be jran ɔn ɔ jranman.’ “Nyanmiɛn timan like fi be nyrun, ɔ maan be nyin yimɛn i.” (Rɔmfuɛ Mun 3:13-18) Sɛ “nyoliɛ tɛtɛ” sɔ’n yɛ Klistfuɛ kun yo’n, ɔ kwla saci i wunnɛn’n. I wie yɛle kɛ sɛ andɛ Klistfuɛ kun i bɔbɔ ɲinfu, ɔ nian bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n, annzɛ nzaje sa yolɛ mun’n, ɔ ti kɛ w’a “fɛ [i ɲinma’n] naan ɔ yo sa tɛ’n i junman like” sa. Ɔ maan, i wunnɛn wunmuan’n ɔ́ sáci. I sɔ’n ti kannzɛ ɔ su Ɲanmiɛn sɛ’n,  ɔ su jɔmɛn i klun. (Mmla’n 15:21; 1 Piɛr 1:14-16; 2 Piɛr 3:11) Nanwlɛ, sɛ e ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti tɛ’n yɛ e ɲin o su’n, ɔ́ yó tɛ kpa mán e!

7 Be ɲin su yiyilɛ nun’n ajalɛ nga Klistfuɛ kun fa’n, ɔ ti like cinnjin kpa. Ɔ maan, ɔ fata kɛ e fa e ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti kpa’n, m’ɔ su saciman e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n. Siɛn’n maan e nian ng’ɔ ti kpa’n, ɔ nin ng’ɔ timan kpa’n be ngbaciɛ’n.

“AN KPƆ SA TƐ’N, NÁN AN NIAN”

8, 9. (a) ?E kwla bubu be ɲin su yiyilɛ’n i nun akpasua nɲɛ? (b) ?Be ɲin su yiyilɛ wafa benin yɛ ɔ fata kɛ e wanndi be ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

8 Be ɲin su yiyilɛ’n ti akpasua nɲɔn. Kun’n ti nga ɔ nin Klistfuɛ fataman mlɔnmlɔn’n. Yɛ kun ekun ti nga Klistfuɛ’m be kwla fa annzɛ kusu be kwla yaci i lɛ’n. Maan e nian akpasua klikli ng’ɔ nin Klistfuɛ fataman mlɔnmlɔn’n.

9 Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre klikli nun’n sa’n, Biblu’n bu be ɲin su yiyilɛ wie’m be fɔ. I wie yɛle ɛntɛnɛti su annzɛ flimu nun annzɛ televiziɔn nun ninnge annzɛ jue’m be nun ndɛ m’ɔ kan nzaje sa yolɛ’n, annzɛ bae dilɛ ninnge annzɛ aeliɛ tɛ annzɛ sa sukusuku yolɛ’n, be ndɛ’n. Annzɛ kusu ninnge wie mɔ be yi bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n, i nglo’n. Sran’m be yi aeliɛ sukusuku sɔ’m be nglo kɛ like kpa wie sa. Sanngɛ nn be fɔn Biblu’n nun mmla’n. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be wanndi i sɔ ninnge mun. (Sa Nga Be Yoli’n 15:28, 29; 1 Korɛntfuɛ Mun 6:9, 10; Sa Nglo Yilɛ 21:8) Sɛ Klistfuɛ’m be wanndi be ɲin su yiyilɛ tɛ sɔ mun’n, bé klé Zoova kɛ be ‘kpɔ sa tɛ’n, naan be niɛnmɛn i’ sakpa. Asa kusu’n, bé klé titi kɛ b’a “wla sa tɛ’n i ase.” Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ e “lafi Nyanmiɛn su sakpa.”​—Rɔmfuɛ Mun 12:9; Jue Mun 34:15; 1 Timote 1:5.

10. ?Be ɲin su yiyilɛ’n, i su akunndan bulɛ benin yɛ ɔ ti tɛ kpa ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

 10 Wie’m be kwla bu i kɛ sɛ be nian like tɛ’n, ɔ kwlá yoman be like fi. Be kwla se kɛ: ‘N kwla niɛn i sɔ like’n flimu annzɛ televiziɔn nun. Sanngɛ min bɔbɔ n su yoman wie.’ I sɔ akunndan bulɛ’n ti tɛ kpa. Ɔ kwla yo maan nzue flɔlɔ wlu e bo. (Kanngan Zeremi 17:9 nun.) ?I sɔ ninnge mɔ Zoova kloman be’n, sɛ e nian’n, e kwla se kɛ ‘e kpɔ sa tɛ’n, naan e nianman’? Sɛ e tɛ i sɔ sa tɛ’m be nian’n, ɔ́ yó maan e klun akunndan’n kéte kɛ like kokloko wie sa. (Jue Mun 119:70; 1 Timote 4:1, 2) I sɔ aeliɛ’n kwla saci e, ɔ maan sɛ sran uflɛ yo sa tɛ’n, e su bumɛn i fɔ.

11. ?Be ɲin su yiyilɛ nun’n, wafa sɛ yɛ ndɛ nga be kɛnnin i Galasifuɛ Mun 6:7 nun’n, ɔ ti nanwlɛ ɔ?

11 Sa wie mɔ be juli andɛ’n, yɛle kɛ Klistfuɛ wie’m be yoli sa tɛ dan kpa. Be ɲin su yiyilɛ ninnge be ti yɛ be tɔli sa tɛ’n nun ɔn. Kɛ be wunnin be ɲrun sa fiaan’n, be wa sili kɛ “like nga sran kun lua’n yɛ ɔ ti ɔ.” (Galasifuɛ Mun 6:7) Sanngɛ e kwla kpalo i sɔ ɲrɛnnɛn liɛ’n. Yɛle kɛ maan e lua ninnge nga be ti kpa’n. I liɛ’n, é tí like ng’ɔ ti kpa’n e mɛn dilɛ’n nun aklunjuɛ su.​—An nian kuku nga be flɛ i “ ?Be ɲin su yiyilɛ benin yɛ ń fá ɔ?” i nun.

E BƆBƆ E TIAUN AJALƐ NGA E NIAN BIBLU’N SU E FA’N

12. ?Wafa sɛ yɛ Galasifuɛ Mun 6:5, ɔ kan be ɲin su yiyilɛ’n niɔn? ?Yɛ ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a fa e bɔbɔ e tiaun ajalɛ ɔ?

12 Siɛn’n maan e kan e ɲin su yiyilɛ’n i akpasua nɲɔn su’n, i ndɛ. I yɛle nga be buman be fɔ sa trele’n, annzɛ nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n w’a sieman su mmla trele’n. Sɛ Klistfuɛ kun waan ɔ́ fá be ɲin su yiyilɛ sɔ’n be nun wie’n, ɔ fata kɛ ɔ nian ng’ɔ bu i kɛ ɔ ti kpa’n, naan w’a fa i bɔbɔ i tiaun ajalɛ. (Kanngan Galasifuɛ Mun 6:5 nun.) Sanngɛ sɛ ɔ fata kɛ e fɛ i sɔ ajalɛ liɛ’n, nán e bu i kɛ mmla fi nunman lɛ. Afin, mmla nin ndɛnanwlɛ nga be o Biblu’n nun’n, be  kwla uka e naan y’a wun akunndan nga Zoova bu’n. Sɛ e fa e ɲin e sie i mmla sɔ’m be su’n, bé úka e maan like kwlaa nun’n, é ‘sí like nga Zoova klo kɛ e yo’n.’ Like kwlaa sɔ’n, be ɲin su yiyilɛ’n o nun wie.​—Efɛzfuɛ Mun 5:17.

13. ?Ngue yɛ ɔ́ yó naan e sa w’a kanman be ɲin su yiyilɛ nga ɔ kwla lo Zoova i ngasi’n niɔn?

13 Nán Klistfuɛ’m be ngba yɛ be kwla si ngwlɛlɛ be wun sa’m be wlɛ kpa weiin ɔn. (Filipfuɛ Mun 1:9) Asa kusu’n, Klistfuɛ’m be wun i wlɛ kɛ be ɲin su yiyilɛ nun’n, ɔ le sran  kun nin i like m’ɔ klo i ɔ. I sɔ’n ti’n, e ɲin su yiyilɛ nun’n, nán e lafi su kɛ Klistfuɛ’m be kwlaa bé fá ajalɛ kunngba’n. Kannzɛ bɔbɔ ɔ ti sɔ’n, maan e mian e ɲin titi e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. Kɛ é yó sɔ’n, nn é mían e ɲin naan e sa w’a kanman be ɲin su yiyilɛ wie fi m’ɔ kwla lo Zoova i ngasi ɔ.​—Jue Mun 119:11, 129; 1 Piɛr 2:16.

14. (a) ?Kɛ é yíyí e ɲin su’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e ɲin tran su ɔ? (b) ?Ngue yɛ é yó naan Ɲanmiɛn ninnge’m b’a yo e cinnjin kpa?

14 Sɛ e waan é yíyí e ɲin su’n, maan e fa e ɲin e sie like kun su. Like sɔ’n yɛle blɛ nga e fa yiyi e ɲin su’n. Like nga e fa yiyi e ɲin su’n, yɛ ɔ kle like ng’ɔ ti kpa e ɲrun’n. Blɛ nga e fa yiyi e ɲin su’n, i liɛ’n ɔ kle like ng’ɔ ti e cinnjin’n. Klistfuɛ’m be liɛ’n, like ng’ɔ ti be cinnjin’n yɛle Ɲanmiɛn ninnge mun. (Kanngan Matie 6:33 nun.) ?Ɔ maan, ngue yɛ e kwla yo naan Ɲanmiɛn ninnge liɛ’m b’a yo e cinnjin ɔn? Akoto Pɔlu seli kɛ: “An nian amun nantilɛ bɔ an fa nanti’n i su kpa. Nán an yo kɛ sran b’ɔ wunman sa wlɛ’n sa, sanngɛ an yo ngwlɛlɛfuɛ. Kɛ amun a nyan amun ti’n, nán an tran lɛ ngbɛn, an yo like ng’ɔ yo sa ye’n, afin blɛ nga e o nun yɛ’n ti tɛ.” (Efɛzfuɛ Mun 5:15, 16) Maan e siesie blɛ nga e fa yiyi e ɲin su’n. Sɛ e yo sɔ’n, ɔ́ úka e naan y’a ɲan e ti y’a “wun like nga be ti kpa’n be wlɛ.” Ninnge kpa sɔ’m be kwla yo naan y’a yo sran Ɲanmiɛn sulɛ’n nun.​—Filipfuɛ Mun 1:10.

15. ?Kɛ é yíyí e ɲin su’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e sasa e wun e tratra su ɔ?

15 Kɛ é yíyí e ɲin su’n, ɔ fata kɛ e sasa e wun e tratra su. ?Wafa sɛ? Maan e fa e ɲin e sie i waka mma nga e fɛli i su sunnzun ase’n, i su ekun e nian. Sɛ e waan é kpɛ́ waka mma sɔ’n i lika ng’ɔ ti saciwa’n, nán lika ng’ɔ sacili’n yɛ é nían su sa tɛɛn yɛ é kpɛ́ ɔ. Sanngɛ é kpɛ́ i lɔun kan. I kunngba’n, kɛ é yíyí e ɲin su’n, maan e nian ajalɛ kunngba’n su. Klistfuɛ ng’ɔ nanti ngwlɛlɛ su’n, ɔ faman ninnge nga Biblu’n bu i fɔ’n, ɔ fa yiyimɛn i ɲin su. Sanngɛ kusu’n, be ɲin su yiyilɛ kwlaa nga ɔ si jrɛiin kɛ ɔ timan kpa naan ɔ  kwla saci ɔ nin Zoova be afiɛn’n, ɔ fa yiyimɛn i ɲin su. (Nyanndra Mun 4:25-27) Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su nantilɛ cɛn kwlaa’n yɛ ɔ́ úka e naan y’a yo sɔ ɔ.

MAAN E FA E ƝIN E SIE I “LIKE NG’Ɔ TIMAN TƐ MLƆNMLƆN’N” SU

Kɛ e ɲin yiyilɛ nun’n e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, i sɔ’n sasa e

16. (a) ?Wafa sɛ yɛ e nzuɛn’n nun’n, e kwla kle kɛ e wun ninnge mun kɛ Zoova sa ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn mmla’n i su nantilɛ cɛn kwlaa’n, ɔ kwla kaci e ajuin ɔn?

16 Klistfuɛ kpa’m be liɛ’n, kɛ bé yíyí be ɲin su’n, be dun mmua bu Zoova i akunndan. Biblu’n kan sran’n i wafa nga Zoova ti’n, ɔ nin i mmla’m be ndɛ. Famiɛn Salomɔn kannin ninnge nga Zoova kpɔ be’n be ndɛ. Ninnge sɔ’m be nun wie yɛle “gblɛ kun, sran kunlɛ kun, sran wun akunndan tɛ bulɛ kun, sa tɛ yolɛ bɔ be fa cici be ti’n kun.” (Nyanndra Mun 6:16-19) ?Wafa nga Zoova bu i sɔ ninnge mun’n, ɔ yo e sɛ? Jue tofuɛ’n wla e fanngan kɛ ‘e mɔ e klo Zoova’n, e kpɔ sa tɛ’n.’ (Jue Mun 97:10) E ɲin su yiyilɛ nun’n, maan e kle sakpa kɛ like nga Zoova kpɔ i’n, e kpɔ i wie. (Galasifuɛ Mun 5:19-21) Nán e wla fi su. Like nga e yo i nvialiɛ nun’n, ɔ nin like nga e yo i nzra nun’n, be yi sran’n i wafa nga e ti i sakpa’n, i nglo. (Jue Mun 11:4; 16:8) Ɔ maan, sɛ e nzuɛn’n nun’n, e tu e klun naan wafa nga Zoova fa wun ninnge mun’n, i su yɛ e nian e nanti’n, i sɔ’n úka e naan cɛn kwlaa y’a nian Biblu’n nun mmla’m  be su y’a fa ajalɛ. Sɛ e yo sɔ’n, ɔ́ káci e ajuin.​—2 Korɛntfuɛ Mun 3:18.

17. ?Ka naan y’a fa like kun kɛ é fá yíyí e ɲin su’n, kosan benin yɛ ɔ fata kɛ e fa usa e wun ɔn?

17 ?E ɲin su yiyilɛ nun’n, ngue ekun yɛ e kwla yo naan y’a fa ajalɛ ng’ɔ ti Zoova liɛ’n su ɔ? Maan e bu kosan nga su akunndan. ‘?Wafa sɛ yɛ like sɔ’n kwla kan min, ɔ nin wafa nga e nin Ɲanmiɛn e nanti’n niɔn?’ Wie liɛ’n, kwlaa naan y’a nian flimu wie’n, e kwla usa e wun kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ ninnge nga bé wá klé be flimu sɔ nun’n, bé kán min klun akunndan’n niɔn?’ Maan e nian i sɔ ninnge’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n.

18, 19. (a) ?Wafa sɛ yɛ mmla ng’ɔ o Filipfuɛ Mun 4:8 nun’n, ɔ kwla uka e naan y’a nian e ɲin su yiyilɛ’n su ɔ? (b) ?Mmla benin ekun yɛ be kwla uka e naan y’a fa be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti kpa’n niɔn? (An nian ja ngua lɔ nzɔliɛ’n.)

18 Mmla cinnjin kun o Filipfuɛ Mun 4:8 nun. I waan: “Maan amun akunndan’n tran like kwlaa ng’ɔ ti kpa’n, nin sa kwlaa bɔ sran yo ɔ ɔ ti kpa’n be su, yɛle: ndɛ nanwlɛ’n, nin like nga be bu i like kpa’n, nin like ng’ɔ ti i nuan su’n, nin sa ng’ɔ timan tɛ mlɔnmlɔn’n, nin like ng’ɔ ti klanman’n, yɛ ndɛ nga be ti ɔ ɔ jɔ be klun’n.” Nán be ɲin su yiyilɛ ndɛ yɛ Pɔlu su kɛn i wa ɔ. Sanngɛ, ɔ su kan akunndan nga e bu i e klun lɔ’n, i ndɛ. Ninnge nga be jɔ Ɲanmiɛn klun’n, be su akunndan yɛ ɔ fata kɛ e bu ɔ. (Jue Mun 19:15) Sanngɛ, e ɲin su yiyilɛ’n nun’n, maan e nian Pɔlu i ndɛ sɔ’n su e fa ajalɛ. ?Wafa sɛ?

19 Maan e usa e wun kɛ: ‘?Flimu nga n nian be’n, ɔ nin video nun ngowa nga n kan’n, ɔ nin jue nga n tie’n, ɔ nin ninnge uflɛ nga n yo’n, be yo maan “like ng’ɔ timan tɛ mlɔnmlɔn’n” su yɛ min ɲin o ɔ?’ ?Sɛ n wieli flimu wie nian’n, like benin yɛ be yoli i flimu nun mɔ m bu su akunndan ɔn? Sɛ like ng’ɔ kali e ti nun’n, ɔ timan tɛ’n, nn e ɲin su yiyilɛ sɔ’n ti kpa. Sanngɛ sɛ like ng’ɔ kali e ti  nun’n ti tɛ’n, nn e ɲin su yiyilɛ sɔ’n timan kpa. Ɔ kwla saci e bɔbɔ. (Matie 12:33; Mark 7:20-23) ?Ngue ti yɛ ɔ kwla saci e ɔ? Afin ninnge tɛtɛ nga be timan kpa’n mɔ e bu be su akunndan’n, be kwla yo maan e wla bo e wun. Be kwla yo maan e klun titi e. Yɛ be kwla saci e nin Ɲanmiɛn e afiɛn. (Efɛzfuɛ Mun 5:5; 1 Timote 1:5, 19) Kɛ mɔ be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ timan kpa’n, ɔ kwla saci e’n ti’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e kpalo i. * (Rɔmfuɛ Mun 12:2) Maan e yo kɛ jue tofuɛ’n m’ɔ srɛli Zoova’n sa. Ɔ seli kɛ: “Yo maan n yi min nyin ninnge ngbɛnngbɛn’m be su.”​—Jue Mun 119:37.

MAAN E BU E WIENGU’M BE AKUNNDAN

20, 21. ?Wafa sɛ yɛ ndɛ ng’ɔ o 1 Korɛntfuɛ Mun 10:23, 24 nun’n, ɔ kan e ɲin su yiyilɛ kpa’n i ndɛ ɔ?

20 Pɔlu kannin Biblu’n nun mmla kun ndɛ. Kɛ e bɔbɔ é fá e tiaun ajalɛ’n, maan e nian mmla sɔ’n su. Ɔ seli kɛ: “E kwla sa’n kwlaa yo, sanngɛ nɛ́n i ngba yɛ maan sran yo sran ɔn. Nán maan sran fi bu i bɔbɔ wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan.” (1 Korɛntfuɛ Mun 10:23, 24) ?Wafa sɛ yɛ mmla sɔ’n kan be ɲin su yiyilɛ nga e kwla fa’n niɔn? Ɔ fata kɛ e usa e wun kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ be ɲin su yiyilɛ nga n fa’n, ɔ kan min wiengu mun ɔn?’

21 E klun akunndan’n maan e kwla se kɛ be ɲin su yiyilɛ wie o lɛ’n, e ‘kwla yo’ annzɛ ɔ ti e klun su. Sanngɛ sɛ e sie i nzɔliɛ kɛ e niaan Klistfuɛ wie o lɛ naan i sɔ’n ti’n, i akunndan’n kwla bu i fɔ’n, maan e yaci i yolɛ. ?Ngue ti ɔ? Afin, e kunndɛman kɛ é ‘yó e niaan’m be tɛ.’ Annzɛ kɛ nga Pɔlu fa kannin’n sa’n, e kunndɛman kɛ “é yó Krist i tɛ.” Sɛ e yo sɔ’n, Ɲanmiɛn i sulɛ ndɛnman su’n, ɔ́ yó kekle mán e niaan mun. I ti’n, maan e fa ndɛ nga e sie e klun kpa: “Nán an saci Nyanmiɛn i asɔnun’n.” (1 Korɛntfuɛ  Mun 8:12; 10:32) Andɛ Klistfuɛ’m be fa be ɲin su yiyilɛ’n i su afɔtuɛ nga Pɔlu mannin’n su. Ɔ maan, be ɲin su yiyilɛ kwlaa nga sran ‘kwla yo’ mɔ sanngɛ ‘nɛ́n i ngba yɛ maan sran yo sran’n,’ Klistfuɛ’m be sa kɛnmɛn i mlɔnmlɔn.​—Rɔmfuɛ Mun 14:1; 15:1.

22. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be kplin su kɛ ninnge wie’m be nun’n, ɔ le sran kun nin i akunndan ɔn?

22 E wiengu’m be akunndan bulɛ nun’n, like uflɛ kun o lɛ m’ɔ fata kɛ e fa ɲin e sie su ɔ. Be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ nin i fata’n nun’n, sɛ Klistfuɛ kun o lɛ naan i akunndan’n sanngan ndɛndɛ’n, nán maan ɔ miɛn i wiengu mun kɛ i akunndan’n liɛ’n su yɛ be fa ɔ. Sɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ ti kɛ loto nun kisanfuɛ kun m’ɔ o atin kun su sa, mɔ i waan saan fii i wiengu’m be fɛ atin’n liɛ’n su naan be kisan loto’n nun kɛ i sa’n. I sɔ aeliɛ’n nin i fataman. E niaan’m be klolɛ’n ti’n, sran nga i akunndan’n sanngan ndɛndɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ bu i wiengu Klistfuɛ’m be akunndan. Kannzɛ be ɲin su yiyilɛ nun’n, be fa ajalɛ wie m’ɔ nin i liɛ’n be sansan be wun’n, naan ɔ fɔnman Klistfuɛ mmla’n, ɔ fata kɛ i ɲin yi ajalɛ nga be fali’n. Sɛ ɔ yo sɔ’n, “sran’m be kwlaa bé wún kɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ.”​—Filipfuɛ Mun 4:5; Akunndanfuɛ’n 7:16.

23. ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun i wlɛ weiin kɛ e ɲin su yiyilɛ nga e fali’n, ɔ ti kpa ɔ?

23 ?Sɛ e waan é bó i kpɔlɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla wun i wlɛ weiin kɛ e ɲin su yiyilɛ’n ti kpa ɔ? Be ɲin su yiyilɛ kwlaa ng’ɔ ti sukusuku mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n bu i fɔ’n, maan e wlɛ i ase. Mmla nga be o Biblu’n nun mɔ be kwla uka e naan y’a wun be ɲin su yiyilɛ ng’ɔ ti kpa’n, maan e nanti be su. Be ɲin su yiyilɛ nga be kwla saci e akunndan’n, nán e sa kan be mlɔnmlɔn. Kusu be ɲin su yiyilɛ nga ɔ kwla saci sran uflɛ annzɛ e niaan Klistfuɛ’m be akunndan’n, maan e tu e klun e wlɛ i ase. Maan ajalɛ nga e mian e ɲin e fa naan y’a yo sɔ’n, ɔ manman Ɲanmiɛn naan e bɔbɔ nin e awlobofuɛ mun, e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 19 Be ɲin su yiyilɛ nun’n, mmla uflɛ wie mun mɔ e kwla nanti su’n, be o Nyanndra Mun 3:31; 13:20; Efɛzfuɛ Mun 5:3, 4; Kolɔsfuɛ Mun 3:5, 8, 20 nun.