Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Kosan 10 mɔ gbanflɛn nin talua’m be usa’n be su tɛlɛ

 KOSAN 2

?Ngue ti yɛ m bu i kɛ n timan klanman ɔn?

?Ngue ti yɛ m bu i kɛ n timan klanman ɔn?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Ninnge wie’m be ti cinnjin tra wafa nga kɛ a nian niannun nun’n a fa wun ɔ wun’n.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Kɛ Zulia niɛn i wun niannun nun’n, ɔ wun kɛ ɔ ti dan ngboko. Yɛ ɔ se i klun lɔ kɛ ɔ fata kɛ ɔ “yo kaan.” Sanngɛ nn i si nin i nin, ɔ nin i janvuɛ’m be se i kɛ ɔ ti “koklo.”

Zulia kunndɛli kɛ ɔ́ yo kaan. I sɔ’n ti’n, ɔ lali awe le nɲɔn kun naan ɔ́ kpɛ́ su “kilo nɲɔn kun.”

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Niannun wie’m be o lɛ’n, be kleman wafa nga sran’n fa ti’n i kpa. I wafa kunngba’n, a kwla bu i kɛ a timan klanman.

Sɛ a kunndɛ kɛ á yó klanman’n, ɔ timan tɛ. Afin, Biblu’n kan yasua nin bla wie mɔ be ti klanman’n, be ndɛ. Be nun wie yɛle Sara, nin Rasɛli, nin Abigaɛli, nin Zozɛfu, ɔ nin Davidi. Bla kun ekun o lɛ’n, be flɛ i kɛ Abisagi. Biblu’n waan ɔ ti “talua klanman sroesroe kpa.”—1 Famiɛn Mun 1:3, 4.

Gbanflɛn nin talua sunman be bu like nga bé yó naan b’a yo klanman’n i akunndan trilili. I sɔ’n ti, sa wie’m be kwla ɲan be.

  • Koko nun wa’n, be usali Amlɛnkɛn’m be lɔ talua wie’m be kosan. Kɛ be fali talua 100, be nun 58 be seli kɛ be ti dan ngboko. Sanngɛ nn, be nun 17 cɛ yɛ be ti dan sakpa ɔ.

  • Be usali Amlɛnkɛn’m be lɔ bla wie’m be kosan wie. Kɛ be fali bla 100, be nun 45 be seli kɛ be ti dan ngboko. Sanngɛ nn, be timan sɔ.

  • Gbanflɛn nin talua nga be bu i kɛ be ti dan ngboko’n, be nun wie’m be diman like kpa. Be yo sɔ naan bé yó kaan. I sɔ’n ti, be tɔ tukpacɛ.

 Sɛ a bu i kɛ a ti dan ngboko naan i sɔ’n ti, ɔ yoman wɔ kɛ a di like’n, nán fia su. Kan kle ɔ si, annzɛ ɔ nin, annzɛ sran kpɛnngbɛn kun mɔ a lafi i su’n. Biblu’n se kɛ: “Janvuɛ kpa’n ɔ nunnun wunfle. Be niaan’n kusu, ɔ nunnun mmoja.”—Nyanndra Mun 17:17.

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ Ɔ YO WƆ CINNJIN’N

Sran kun i nzuɛn’n ti yɛ be klo i annzɛ be klomɛn i ɔ. I wie yɛle Famiɛn Davidi i wa Absalɔmun liɛ’n. Biblu’n waan:

“Sran fi i klanman nin Absalɔm sɛ-man. [...] Ɔ lɛ-mɛn i lika kun b’ɔ yo-man nyɛnmɛn-ɔn. Sran kwlaa yi i ayɛ.”—2 Samiɛl 14:25.

Sanngɛ, ɔ yo i wun dandan yɛ ɲin blo sran like su, kpɛkun ɔ ti gblɛfuɛ. Biblu’n kanman Absalɔmun i wun ndɛ kpa mlɔnmlɔn. Ɔ se kɛ ɔ ti gblɛfuɛ naan ɔ kpɔ sran.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n man e afɔtuɛ nga mun:

‘An fa nzuɛn uflɛ b’ɔ maan amún yó kɛ sran bɔ Nyanmiɛn yili i uflɛ’n sa.’ —Kolɔsfuɛ Mun 3:10.

‘Kɛ amún síesíe amun wun’n, nán maan ɔ yo be wunnɛn su like kɛ be ti yolɛ, ɔ nin tralɛ klanman wlalɛ sa. Sanngɛ maan be wun amun klanman’n amun nzuɛn’n nun.’ —1 Piɛr 3:3, 4.

Sɛ a kunndɛ kɛ á yó klanman’n, ɔ timan tɛ. Sanngɛ, like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo wɔ cinnjin kpa’n yɛle wɔ nzuɛn’n. Sɛ ɔ nzuɛn’n ti kpa’n, sran’m bé kló wɔ. Nán ɔ sran waka’n yɛ bé nían ɔn. Be flɛ talua kun kɛ Felisia. Ɔ seli kɛ: “Sɛ a ti klanman’n, sran’m be nian wɔ. Sanngɛ, like nga be wla kpɛ́n su titi’n yɛle wɔ nzuɛn kpa’n.”

WAFA NGA A BU Ɔ WUN’N

?A bu i kɛ a ti klanman?

?Kɛ mɔ a kunndɛ kɛ á yó klanman’n ti’n, a ko wunnin dɔɔtrɔ wie’m be wun, annzɛ a diman aliɛ kpa?

?Ɔ lika beninfuɛ’n yɛ a kunndɛ kɛ ɔ kaci ɔ? (Tin ninnge nga be kan ɔ trele’n be su.)

  • MIN ƝINMA’N

  • MIN BUE’N

  • MIN TIMUƐN’N

  • MIN SRAN WAKA’N

  • MIN WUNNƐN KPLO’NMIN ƝRUN’N

  • Ɔ LIKA UFUƐ

Sɛ a tɛ kosan nɲɔn klikli’m be su kɛ ɛɛn, naan a tin kosan kasiɛn’n i su tɛlɛ wafa nsan, annzɛ nsan tra su i su’n, maan ɔ wla kpɛn ndɛ nga su: Ɔ lika nga a bu i kɛ ɔ timan klanman’n, atrɛkpa’n, sran uflɛ bumɛn i sɔ. Ɔ maan, a koko ngbɛn.—1 Samiɛl 16:7.