Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 KOSAN 1

?N si min wun kpa?

?N si min wun kpa?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Sɛ a si ɔ wun kpa naan a si like ng’ɔ fataman kɛ a yo’n ɔ ti kpa. I liɛ’n, sɛ sa wie mian ɔ sa’n á fá ajalɛ kpa.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Karɛnin ɔli lika kun mɔ gbanflɛn nin talua’m be su yiyi be ɲin su lɔ’n. W’a diman miniti blu bɔbɔ. Kpɛkun, sran kun w’a flɛ i.

“?Karɛnin, ngue ti yɛ a jin lɛ sɔ ɔ?”

Karɛnin kpɛ́ i ɲin nían ɔn, i janvuɛ Zesika ɔ. I sa nun biɛli buteli nɲɔn, w’a tike be su. Yɛ Zesika fá kun mɛ́n i ɔ. Ɔ se i kɛ: “De, a kwla nɔn kan. A timan bakan kun. ?Nɛ́n i ɔ?”

Karɛnin kunndɛman kɛ ɔ́ nɔ́n nzan. Sanngɛ, Zesika ti i janvuɛ. Yɛ ɔ kunndɛman kɛ Zesika bu i kɛ i like yolɛ yo ya. Zesika timan sran tɛ. Ɔ maan sɛ ɔ su nɔn nzan kan’n, nán like tɛ yɛ ɔ su yo ɔ. Karɛnin se i klun lɔ kɛ: “Nzan ngbɛn yɛ Zesika su nɔn ɔn. Nán drɔgi ɔ.”

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Sɛ sa kɛ ngalɛ’n sa’n ju naan ɔ waan á fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n, ɔ fata kɛ a bu sran wafa nga a ti’n i akunndan. Kpɛkun, like ng’ɔ fata kɛ a yo’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ a yo’n, ɔ fata kɛ a wun i wlɛ. I liɛ’n, á kwlá nían ɔ wun su. A su yoman like nga sran uflɛ fa tin ɔ wun’n.—1 Korɛntfuɛ Mun 9:26, 27.

?Ngue yɛ á yó naan w’a kwla yo sɔ ɔ? Kosan nnan nga’m be su tɛlɛ’n wá tíke ɔ ɲin kpa.

Sɛ a wun like ng’ɔ fata kɛ a yo’n i wlɛ’n, jran su kpa. I liɛ’n, á yó kɛ waka mɔ i bo olui’m be wla ase kpa’n sa. Aunmuan ng’ɔ fita kekle kpa bɔbɔ’n, ɔ kwlá tumɛn i bo.

 1 ?NGUE YƐ N SI I YO KPA Ɔ?

Like nga a si i yo kpa mɔ a yo i titi’n, wun i wlɛ. I liɛ’n, á ɲán wunmiɛn yó i kpa ekun.

SRAN KUN MƆ BIBLU’N KƐN I NDƐ’N: Akoto Pɔlu seli kɛ: “Kannzɛ n si-man ijɔ kpa’n, sanngɛ sa wlɛ wunlɛ liɛ’n, n wun i wlɛ.” (2 Korɛntfuɛ Mun 11:6) Sran’m be kleli Pɔlu i yalɛ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn ndɛ’n m’ɔ wun i wlɛ kpa’n ti’n, ɔ kwla trɛli i awlɛn. I wun ndɛ tɛtɛ kwlaa nga i wiengu’m be kannin’n, w’a bubumɛn i sa sin.—2 Korɛntfuɛ Mun 10:10; 11:5.

BU Ɔ KLUN LƆ NIAN: Like nga a si i yo kpa mɔ a yo i titi’n, klɛ.

Siɛn’n, kan like ng’ɔ ti ɔ nzuɛn’n i ndɛ. (?A klo sran ukalɛ? ?Ɔ klun ti ufue? ?Be kwla lafi wɔ su? ?A yo ninnge mun dɔ su?)

2 ?NZUƐN TƐ BENIN YƐ Ɔ KLE MIN YALƐ Ɔ?

Mian ɔ ɲin naan wla ɔ nzuɛn tɛ’m be ase. Sɛ w’a yoman sɔ’n, bé klé ɔ yalɛ lele á káci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn.

SRAN KUN MƆ BIBLU’N KƐN I NDƐ’N: Pɔlu wunnin i kɛ nzuɛn tɛ wie’m be kle i yalɛ. Ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn mmla’n i su falɛ’n yo n fɛ min anwlɛn’n nun, sanngɛ n wun kɛ sa uflɛ o lɛ. Min nzuɛn b’ɔ maan n yo sa tɛ’n, ɔ nin akunndan nga b’ɔ maan n klo kɛ ń yó sa kpa’n, be ti kɛ sran nnyɔn bɔ be si akplowa sa, lele n fa tɛfuɛ’n su, ɔ maan n kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn.”—Rɔmfuɛ Mun 7:22, 23.

BU Ɔ KLUN LƆ NIAN: ?Ɔ nzuɛn tɛ benin yɛ a kunndɛ kɛ á wlá be ase ɔ?

 3 ?NGUE YƐ N KUNNDƐ KƐ Ń YÓ Ɔ?

?Sɛ a fu takisi kun nun naan a se i nun cisanfuɛ’n kɛ amun bo sin yia amun awlo’n lele naan i nun sannzin’n wie’n, ɔ́ bú wɔ sɛ? Ɔ su buman ɔ ngwlɛlɛfuɛ. Afin, ɔ ti sika sacilɛ.

Sa sɔ’n kle kɛ, ɔ fata kɛ a fa ɔ ɲin sie i like kun su kɛ á yó. Kpɛkun, kunndɛ wafa nga á yó like sɔ’n. I liɛ’n, a su kleman ɔ wun yalɛ ngbɛn.

SRAN KUN MƆ BIBLU’N KƐN I NDƐ’N: Pɔlu seli kɛ: “N liɛ’n, n wanndi sanngɛ n wanndi-man ngbɛn, yɛ n to acɔliɛ-ɔ ɔ to fuan-man.” (1 Korɛntfuɛ Mun 9:26) Pɔlu fɛli i ɲin sieli i like kun su kɛ ɔ́ yó. Kpɛkun, ɔ yoli.—Filipfuɛ Mun 3:12-14.

BU Ɔ KLUN LƆ NIAN: Like nsan mɔ a kunndɛ kɛ á yó be afuɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n, klɛ be.

4 ?NGUE YƐ N LAFI SU Ɔ?

Sɛ a wun like ng’ɔ fata kɛ a yo’n i wlɛ’n, jran su kpa. I liɛ’n, á yó kɛ waka mɔ i bo olui’m be wla ase kpa’n sa. Aunmuan ng’ɔ fita kekle kpa bɔbɔ’n, ɔ kwlá tumɛn i bo.

Sɛ ɔ leman like kun mɔ a lafiman su’n, a su kwlá faman ajalɛ trele kun. Á yó kɛ lolowlɛ m’ɔ kacikaci’n sa. Yɛle kɛ á nián ɔ wiengu’n be ayeliɛ’n su. Ɔ maan, be su wunman sran wafa trele kun nga a ti’n i wlɛ.

Sɛ a lafi like kun su’n, a su nianman sran uflɛ i ayeliɛ’n su. Yɛ bé sí sran wafa nga a ti’n.

SRAN KUN MƆ BIBLU’N KƐN I NDƐ’N: Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Daniɛli i gbanflɛn nun’n, ɔ seli kɛ “sɛ bé wú bé bá o, i liɛ’n,” ɔ́ nánti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. Blɛ sɔ nun’n, nn i osufuɛ’m be nunmɛn i wun lɛ. (Daniɛl 1:8) Daniɛli w’a kaciman le. Like ng’ɔ lafi su’n, i su yɛ ɔ nantili ɔ.

BU Ɔ KLUN LƆ NIAN: ?Ngue su yɛ a lafi ɔ? ?A lafi Ɲanmiɛn su? ?Ngue ti yɛ a lafi i su ɔ? ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa ɔ?

?A lafi su kɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be ti kpa dan? ?Ngue ti yɛ a lafi su sɔ ɔ?

?A kunndɛ kɛ á yó kɛ awie wla mɔ kɛ be kpaja’n, aunmuan’n fɛ i kɔ’n sa? ?Annzɛ a kunndɛ kɛ á yó kɛ waka mɔ i olui’n wla ase kpa mɔ kɛ aunmuan’n fita’n, ɔ tɔman’n sa? Sɛ a wun like ng’ɔ fata kɛ a yo’n i wlɛ kpa naan a jran su’n, á yó kɛ waka sɔ’n sa. Ɔ maan, á kwlá sé kɛ a si ɔ wun kpa.