LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Like nga á yó’n, i bo’n kwla gua kpa annzɛ ɔ kwla gua tɛ.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Cɛn kun nglɛmun’n, suklu kɔlɛ w’a yoman Toma i fɛ. I kpa bɔbɔ’n, i waan ɔ kɔman suklu kun. Afin anglo nsan nga be sinnin lɛ’n nun’n, i wiengu’m be kɛnnin i wun ndɛ tɛtɛ suklu lɔ. Be tɔnnin i dunman bɔbɔ. Cɛn wie’n, i wiengu kun fin i fluwa’m be su naan be gua ase. Kpɛkun, ɔ yo kɛ nɛ́n i ɲinfu yɛ ɔ yoli sɔ sa. Wie liɛ kusu’n, sran’n fin i sin lɔ w’a fin i like. Kɛ ɔ́ kpɛ́ i ɲin ɔn, ɔ wunman sran trele ng’ɔ yoli i sa’n. Cɛn kun liɛ’n, Toma i wiengu kun klɛli i fluwa ɛntɛnɛti su. Kɛ ɔ kanngannin nun’n, srɛ kunnin i dan.

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Nán kɛ a kwlá yoman like fi mlɔnmlɔn ɔn! Kusu’n, nán ngondin yɛ ɔ fata kɛ a nin be tu naan b’a yaci wɔ yalɛ klelɛ ɔ. ?Yɛ ngue yɛ a kwla yo ɔ?

  •   NÁN TƐ SU. Biblu’n se kɛ: “Sɛ sinnglinfuɛ fa ya-a, ɔ yi i nglo. Sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’n i liɛ’n, be wun-mɛn i.” (Nyanndra Mun 29:11) Sɛ be kle wɔ yalɛ naan be wunman kɛ a fa ya’n, be kwla yaci ɔ diin.

  • NÁN YO BE WIE. Biblu’n se kɛ: “Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán an yo i wie.” (Rɔmfuɛ Mun 12:17) Sɛ a kunndɛ kɛ á yó be wie’n, i bo’n kwla gua tɛ.

  • SASA Ɔ WUN. Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n, kɛ ɔ wun kɛ ndɛ tɛ wie su ba’n, kpɛkuun w’a cuɛn i wun w’a yi i ja.” (Nyanndra Mun 22:3) Nán fa ɔ wun mantan be nga be klo ndɛnngan’n. Sɛ a wun kɛ be kunndɛ kɛ bé klé wɔ yalɛ’n, jaso lɛ kɔ.

  • YO LIKE NG’Ɔ KWLA BUBU BE SA SIN’N. Biblu’n se kɛ: “Sɛ sran fa ya kan ndɛ tɛ kle wɔ naan a tɛ i su amanniɛn su’n, i ya’n ɔ jɔ.” (Nyanndra Mun 15:1) A kwla tɛ be su aɲinsuɛ su. Wienun ɔn, be se wɔ kɛ a ti dan ngboko. I lɛ’n nun’n, a kwla ongo ɔ wati’n. Kpɛkun se kɛ: “N si sɔ. Sanngɛ, ń wá yó naan ń yó kaan.”

  • JASO BE WUN LƐ. Nora le afuɛ 19. Ɔ seli kɛ: ‘Kɛ sran kun kle wɔ yalɛ mɔ a tɛman su’n, a kle i kɛ a si ngwlɛlɛ trɛ i naan a sromɛn i. Naan a si ɔ awlɛn tra.’—2 Timote 2:24.

  • NÁN SRO BE. Titi’n, sran nga i wiengu’m be sie i nzɔliɛ kɛ ɔ ti srɛfuɛ’n, yɛ be kle i yalɛ ɔ. Sɛ ɔ wiengu’m be kle wɔ yalɛ naan be wun kɛ a sroman be’n, bé yáci wɔ diin.

  • NÁN FIA SU. Suklu klefuɛ kun seli kɛ: “Ń kán klé sran kwlaa nga i wiengu’m be kle i yalɛ’n kɛ nán maan ɔ fia su. Ɔ fata kɛ ɔ kan. I liɛ’n, be su kleman sran uflɛ i yalɛ ekun.”

Sɛ sran kun kle wɔ yalɛ naan ɔ wun kɛ a sromɛn i’n, i bɔbɔ yɛ ɔ sró wɔ ɔ