Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 KOSAN 4

?Kɛ n yo sa tɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo ɔ?

?Kɛ n yo sa tɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo ɔ?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Sɛ a yo sa tɛ naan a di i nanwlɛ’n, sran’m bé láfi ɔ su, yɛ ɔ wun kpája wɔ.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Kɛ Kimun nin i janvuɛ’m bé bó balɔn’n, Kimun toli balɔn’n. Kpɛkun, ɔ ko finnin be mantanfuɛ kun i loto’n i vitri’n naan w’a bo.

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

A KWLA YO LIKE NSAN:

 1. A kwla wanndi.

 2. A kwla se kɛ nán wɔ ɔ.

 3. A kwla di i nanwlɛ kle amun mantanfuɛ’n. Kpɛkun, a kwla se i kɛ á tó vitri uflɛ síe i osu.

A kwla se kɛ á wánndi. Sanngɛ, sɛ a di nanwlɛ’n, ɔ ti kpa. Sɛ sa nga a yoli’n ɔ ti tɛ dan bɔbɔ’n, di i nanwlɛ.

 LIKE NSAN NGA TI YƐ Ɔ FATA KƐ A DI NANWLƐ’N

 1. I sɔ’n ti kpa.

  Biblu’n se kɛ: “Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.”—Ebre Mun 13:18.

 2. Be nga be di sa tɛ nga be yo’n i nanwlɛ’n, be kwla yaci cɛ be.

  Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ fia sa tɛtɛ ng’ɔ yo be’n be su’n, ɔ yo-man kpa. Sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i sɔ sa liɛ mun’n, b’ɔ yaci be yolɛ’n,” bé yáci cɛ́ i.—Nyanndra Mun 28:13.

 3. I cinnjin kpafuɛ’n yɛle kɛ, Ɲanmiɛn klo i sɔfuɛ’n i sa.

  Biblu’n se kɛ: “Anannganman nyin ci klunwifuɛ mun. I aenguɛ kusu yɛlɛ klun-ufuefuɛ mun.”—Nyanndra Mun 3:32.

Karina le afuɛ 20. Cɛn kun’n polisie’m be fuli i alamannin afin kɛ ɔ fɛli i loto’n m’ɔ́ kɔ́ lika’n ɔ ɔli ndɛndɛ kpa. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a kan klemɛn i si. Sanngɛ, w’a kwlá fiaman su lele. I waan: “Kɛ afuɛ kun sinnin’n, baba wunnin alamannin’n i su fluwa mɔ min dunman klɛ su’n. M kpɛli min wun saɛ ba.”

?Ngue yɛ sa sɔ’n kle ɔ? Karina waan: “Sa tɛ su fialɛ’n timan kpa. Cɛn wie lele saan á wún i su afɛ’n.”

FA TU Ɔ WUN FƆ

Biblu’n se kɛ: “E kwlaa e fɔn sa sunman nun.” (Zak 3:2) Sran ng’ɔ di sa tɛ ng’ɔ yo’n i nanwlɛ’n, ɔ kle kɛ ɔ ti wun ase kanfuɛ naan ɔ wun sa wlɛ. Ɔ maan, nanwlɛ dilɛ’n ti kpa.

Fa sa nga a yo’n tu ɔ wun fɔ. Be flɛ talua kun kɛ Sonia. Ɔ seli kɛ: “Sa tɛ kwlaa nga n yo be’n, n fa tu min wun fɔ naan cɛn uflɛ m’an yomɛn i ekun.” ?Wafa sɛ yɛ a kwla yo sɔ wie ɔ?

Wienun ɔn, a fali ɔ si i moto’n, kpɛkun w’a ko saci. ?Ngue yɛ á yó ɔ?

 • ?Á bú i kɛ ɔ si su siemɛn i nzɔliɛ ti’n á fía su?

 • ?Á yíyí sa ng’ɔ juli’n nun weinwein klé ɔ si?

 • ?Á kán klé ɔ si, sanngɛ, á fá gúa sran uflɛ su?

Wienun ɔn, w’a diman junman kpa suklu lɔ. Afin w’a nianman fluwa nun kpa. ?Ngue yɛ á yó ɔ?

 • ?Á sé kɛ junman sɔ’n ti kekle ngboko?

 • ?Á dí i nanwlɛ kɛ ɔ fin wɔ bɔbɔ?

 • ?Á sé kɛ suklu klefuɛ’n kloman ɔ sa ti ɔ?

Sran ng’ɔ bu sa tɛ ng’ɔ yoli’n i akunndan trilili’n, ɔ ti kɛ loto nun cisanfuɛ m’ɔ́ kɔ́ lika’n ɔ niɛnmɛn i ɲrun sanngɛ, otrovizɛli’n nun yɛ ɔ nian’n sa.

 Sa nɲɔn sɔ’m be nun’n, bu siɛ’n annzɛ suklu klefuɛ’n i akunndan. ?Sɛ a di nanwlɛ’n, (1) ɔ si nin (2) ɔ like klefuɛ’n bé bú wɔ sɛ? ?Sɛ kusu w’a diman nanwlɛ’n, bé bú wɔ sɛ?

Siɛn’n, bu sa tɛ wie mɔ a yoli i laa’n i akunndan naan tɛ kosan nga’m be su.

?Sa benin yɛ a yoli ɔ? ?I sin’n, ngue yɛ a yoli ɔ?

 • N fiali su.

 • N fa guɛli i sran uflɛ su.

 • N dili i nanwlɛ.

?Sɛ w’a dimɛn i nanwlɛ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n wa yoli wɔ ɔ?

 • N wunnin min wun fɛ: N fin nun n fiteli.

 • Min klun titili min: Sɛ n si sɔ’n, nn m’an fiaman su.

?Ngue yɛ sɛ ɔ ti kɛ a yoli’n nn ɔ ti kpa ekun ɔn?

?Ngue yɛ sa tɛ nga a yoli’n, ɔ kleli wɔ ɔ?

?A BU I SƐ?

?Ngue ti yɛ sran wie’m be diman sa tɛ nga be yo’n i nanwlɛ ɔ?

?Sɛ a diman nanwlɛ’n, sran’m bé bú wɔ sɛ? ?Yɛ sɛ a di nanwlɛ’n, bé bú wɔ sɛ?—Lik 16:10.