Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Kosan 10 mɔ gbanflɛn nin talua’m be usa’n be su tɛlɛ

 KOSAN 10

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla yo min ye ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla yo min ye ɔ?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

E kɛnngɛn i Biblu’n nun kɛ: “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, [Ɲanmiɛn] bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ.” (2 Timote 3:16) Sɛ ɔ ti sɔ sakpa’n, nn e kwla nanti ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n su.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Davidi su cisan loto nun. Lika nga w’a ju lɛ’n, ɔ siman lɔ laa. Kɛ ɔ nian ninnge nga be tali be akpɔ’m be nuan mɔ be kle atin’n, ɔ wun kɛ w’a mlin.

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN

Like nga a kwla yo’n:

  1. A kwla se sran wie kɛ ɔ kle wɔ atin’n.

  2. Sɛ be jajali lika’n i fluwa kun su’n, a kwla nian su.

  3. A kwla se kɛ á kɔ́ ɔ ɲrun naan kannzɛ ɔ yo sɛ’n á fíte atin kpa’n su.

Ajalɛ kasiɛnfuɛ’n yɛ ɔ ti be nun tɛfuɛ’n niɔn.

Sɛ a fa ajalɛ’n i nɲɔn su’n, ɔ́ yó kpa mán wɔ trá ajalɛ kliklifuɛ’n. Afin, be jajali lika’n i fluwa su. Yɛ a kwla nian su tikatika naan w’a mlinman.

I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n m’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ kwla yo wɔ ye.

Fluwa sɔ m’ɔ leman wunsu’n,

  • ɔ kwla kle wɔ ngwlɛlɛ naan w’a wun sa’m be trawlɛ.

  • ɔ kwla tike ɔ ɲin naan w’a si ɔ wun kpa, naan w’a kaci ɔ nzuɛn’n.

  • ɔ kwla kle wɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo naan ɔ liɛ w’a yo ye’n.

 BIBLU’N TƐ KOSAN CINNJIN’M BE SU

Kɛ e ko si ijɔ cɛ’n, nn y’a bo kosan usalɛ bo.

  • ?Ngue ti yɛ ɲanmiɛn su lɔ’n ti ble ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ nzraama’m be kpaja ɔ?

Kɛ e yo kaklaka’n, e usa kosan wie mun ekun.

  • ?Ngue ti yɛ sa tɛtɛ’m be ju ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ sran’m be wu ɔ?

?Yɛ sɛ Biblu’n w’a dun mmua tɛ kosan sɔ’m be su’n nin?

Sran sunman be se kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti ngua. Annzɛ ɔ ti lalafuɛ ndɛ naan i wlɛ wunlɛ’n ti kekle. ?Sanngɛ, ɔ ti sɔ sakpa? ?Annzɛ Biblu’n i wun akunndan nga sran’m be bu’n yɛ ɔ timan su ɔ? ?Annzɛ kusu’n, ato ndɛ yɛ be fali su ɔ?

Sran wie’m be bu i kɛ Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn. ?Sanngɛ, i sɔ’n ti nanwlɛ? Mɛn’n w’a tɔ nvati. Afɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n, nin tukpacɛ’n nin wie’n, ɔ nin yalɛ dilɛ’n nin sa kekleekle’m b’a yi i piɛ. ?Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ’n, ɔ kwla fɛ i sɔ sa mun yi i sran’m be su?

?A kunndɛ kɛ á sí kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n? Wafa nga Biblu’n tɛ su’n, ɔ kwla bo wɔ nuan.

Kɔlɛ a sieli i nzɔliɛ kɛ fluwa nga nun afɔtuɛ’m be fin Biblu’n nun. Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ kwla yo sran ye dan. Afin, ɔ ti Ɲanmiɛn i nuan ndɛ. Yɛ “be fa kle like, be fa kle sran mun lele be wun nanwlɛ’n, be fa tu be fɔ, be fa kle be sa nga be yo-ɔ ɔ ti kpa’n.” (2 Timote 3:16, 17) Biblu’n o lɛ w’a cɛ kpa. Sanngɛ, i nun ndɛ’n ti e blɛ sufuɛ’m be liɛ wie. Kanngan nun nian.