Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 KOSAN 7

?Sɛ sran kun waan ɔ nin min lá’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

?Sɛ sran kun waan ɔ nin min lá’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Like nga á yó’n, cɛn wie lele á wún i nuan.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Ivɛti nin Zan be si be wun w’a di anglo nɲɔn cɛ. Sanngɛ, ɔ yo i kɛ be si be wun w’a cɛ sa. Afin, be klɛ be wun fluwa pɔrtablu su, annzɛ be flɛ be wun telefɔnun nun sa ɔ wieman. Kɛ kun bo ndɛ kun bo’n, i wiengu kun’n kwla guɛ i bo mɛn i! Siɛn’n, Zan su kunndɛ kɛ be yo like uflɛ.

Anglo nɲɔn nga be sinnin lɛ’n nun’n, kɛ Zan nin Ivɛti bé kɔ́ lika’n be tra be wiengu sa’n nun. Kpɛkun be tɔ be wiengu nun kan. Ivɛti kunndɛman kɛ ɔ́ yó like uflɛ. Kusu’n, ɔ kunndɛman kɛ ɔ nin Zan bé títí nun. Afin, kɛ ɔ nin Zan be o’n ɔ wun i wun fɛ kpa. Ɔ se i klun lɔ kɛ: ‘E nin Zan e klo e wun...’

?Sɛ w’a ju bla annzɛ bian jalɛ naan i sɔ sa ju wɔ su’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Sɛ be cɛ wɔ tralɛ klanman kun naan a fa yo tafuɛn’n, i sɔ’n klé kɛ a bumɛn i like cinnjin. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn waan yasua nin i yi’n yɛ be kwla si sua ɔ. Sran ng’ɔ nantiman mmla sɔ’n su’n, ɔ bu bla nin bian jalɛ’n i like finfin.

Sɛ a fu waka kun su naan ɔ waan á tú kɛ anunman’m be liɛ’n sa’n saan á tɔ́. Yɛ á wún i su afɛ. I kunngba’n yɛle sran ng’ɔ nantiman Ɲanmiɛn i mmla’n su’n i liɛ’n. I mmla sɔ’n kun se kɛ: “Nán an kunndɛ bla nin bian.”—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:3.

?Sran ng’ɔ nantiman mmla sɔ’n su’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gúa mɛ́n i ɔ? Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ kunndɛ bla annzɛ bian’n, ɔ yo i sɔ sa liɛ’n guɛ i bɔbɔ kplo’n nun.” (1 Korɛntfuɛ Mun 6:18) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ ɔ?

 Gbanflɛn nin talua nga be kunndɛ bla annzɛ bian’n, sa ng’ɔ ju be su blɛ sunman’n i wie yɛ:

  • BE WLA BO BE WUN. Gbanflɛn nin talua nga be kunndɛli bla annzɛ bian’n, be nun sunman be waan i sin’n, ɔ yoli be ya kpa.

  • BE LAFIMAN BE WIENGU SU KUN. Kɛ be ko wie i sɔ sa’n yo’n, be wiengu kun’n i wun akunndan nga be bu’n, ɔ kaci. Be kwla se be klun lɔ kɛ: ‘?Ɔ nin wan yɛ be lali ekun ɔn?’

  • Ɔ YO BE NSISƆ. Like nga talua sunman be kunndɛ’n, yɛle kɛ maan yasua sasa be. Be kunndɛman kɛ yasua’n, ɔ nin be la. Gbanflɛn sunman kusu’n, be kloman talua mɔ be nin i be lali’n kun.

  • Ndɛ’n i atabo’n: Sɛ sran kun timan ɔ wun, annzɛ ɔ yi naan a nin i be la’n, i sɔ’n ti ɔ wun finfin yolɛ. (Rɔmfuɛ Mun 1:24) Ɔ maan, nán yo ɔ wun finfin mlɔnmlɔn.

Kle kɛ a kwla tra ɔ awlɛn naan a buman “bla nin bian” kunndɛlɛ akunndan. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:3) Sɛ cɛn wie lele a ja bla annzɛ bian’n, a nin i be kwla si sua. I liɛ’n, ɔ su yoman ɔ nsisɔ. Sanngɛ, ɔ wla gua ase.—Nyanndra Mun 7:22, 23; 1 Korɛntfuɛ Mun 7:3.

 BU NDƐ NGA I AKUNNDAN

  • ?Sɛ sran kun klo wɔ sakpa’n, ɔ́ yó wɔ like m’ɔ́ yó wɔ ya ɔ?

  • ?Sɛ ɔ ndɛ lo sran kun’n, ɔ́ sé kɛ a yo like mɔ maan a nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n sáci’n?—Ebre Mun 13:4.