LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Sɛ a fua kpa kɛ a yoman sa tɛ naan be mian ɔ kɛ a yo’n, a su yoman. Á jrán kekle.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Zozɛfu. Kɛ i wiengu suklu ba nɲɔn bé mɛ́ntɛn i lɔ’n, i klun tili i piaa. Afin gbanflɛn sɔ’m be jrɛnnin i wun kpɛ nɲɔn le mɔcuɛ kunngba’n nun kɛ ɔ nɔn siklɛti. I kpɛ nsan su nga bé bá’n yɛ ɔ o lɛ ɔ.

Be nun kun seli i kɛ:

“Cɛn kwlaa ɔ kunngba yɛ a sin ɔn. Maan n kle wɔ min janvuɛ kun.”

Kɛ ɔ́ sé kɛ i “janvuɛ” kun’n, ɔ bu i ɲinma’n kplɛ. Kpɛkun, ɔ fa like kun i pɔsu’n nun fiteli. Ɔ su fa man Zozɛfu.

Zozɛfu nían ɔn, siklɛti o i sa mma afiɛn. I klun tili i dan ekun.

Yɛ ɔ seli be kɛ: “Amun yaci. N seli amun kɛ n nɔnman...”

Gbanflɛn kunfuɛ’n, seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ srɛ kun wɔ ɔ? Nán srɛ kun wɔ!”

Zozɛfu tɛli i su juejue su kɛ: “Srɛ kunman min.”

Gbanflɛn kun’n fɛ i sa yili i Zozɛfu kɔmin su. Kpɛkun, ɔ se i blɛlɛ kɛ: “Ɔ li nɔn kaan sa.”

Kunfuɛ’n fa siklɛti’n sie i Zozɛfu i nuan wun koko kpa. Kpɛkun, ɔ se i blɛlɛ wie kɛ: “E su kan kleman sran fi. Yɛ sran fi su timɛn i le.”

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

 BU NDƐ NGA I AKUNNDAN

?Zozɛfu i wiengu nɲɔn sɔ’m be buli like nga be yo’n i akunndan laa? ?Nán sran wie yɛ ɔ lakali be ti yɛ be nɔn siklɛti ɔ? Ɔ kwla yo sɔ. Atrɛkpa’n, sran uflɛ yɛ ɔ seli be kɛ be yo sɔ ɔ. Yɛ kɛ mɔ be kunndɛman kɛ be nin i be afiɛn saci ti’n, be fali su.

?Sɛ sa ng’ɔ juli Zozɛfu su’n i wie ju wɔ su’n, á yó sɛ naan w’a fite nun?

 1. BUABUA Ɔ WUN SIE

  Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n, kɛ ɔ wun kɛ ndɛ tɛ wie su ba’n, kpɛkuun w’a cuɛn i wun w’a yi i ja. Sanngɛ be nga be bɔbɔ be kwlá uka-man be wun’n be liɛ’n, be ko kuku be wun yi nun, kpɛkuun b’a wun i nuan sa fiaan.”—Nyanndra Mun 22:3.

  Kpɛ sunman’n, a kwla wun i wlɛ kɛ ɔ wiengu’m bé wá mían ɔ kɛ a yo like wie. Wienun ɔn, a wun kɛ ɔ wiengu suklu ba’m be o ɔ ɲrun lɔ, be su nɔn siklɛti. Sɛ a buabua ɔ wun sie’n, á wún like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.

 2. BU AKUNNDAN

  Biblu’n se kɛ: “Nán an yo sa nga bɔ maan amún kókó i sin’n.”—1 Piɛr 3:16.

  Usa ɔ wun kosan nga: ‘?Sɛ n su min wiengu’m be su e yo like nga be su yo’n wie’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gúa mán min ɔn?’ Atrɛkpa’n, bé kló ɔ sa le nɲɔn kun. ?Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ klun jɔ́? ?Ɔ janvuɛ’m be ti’n, á sáci ɔ dunman?—Ezipt Lɔ Tulɛ 23:2.

 3. FA AJALƐ KUN

  Biblu’n se kɛ: “Sran akunndanfuɛ’n ɔ sro sa tɛ yolɛ’n.”—Nyanndra Mun 14:16.

  I kwlaa m’ɔ yoli o, ɔ fata kɛ a fa ajalɛ kun naan a suɛ i sin sa kwlaa ng’ɔ́ bá’n. Biblu’n kle kɛ Zozɛfu nin Zɔbu, yɛ Zezi be fali ajalɛ kpa. Naan sanngɛ, Kaɛn nin Ezau, nin Zidasi be fali ajalɛ tɛ. ?Yɛ ɔ li, ajalɛ benin yɛ á fá ɔ?

Biblu’n se kɛ: “Fa nanwlɛ’n yo kɛ wɔ aliɛ sa, di.” (Jue Mun 37:3) Bu ajalɛ nga á fá’n i sin sa ng’ɔ kwla ju’n i akunndan. I liɛ’n, á wún ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan’n. Yɛ á ɲán su mmlusuɛ.

Nán ɔ klun titi wɔ. Yɛ nán kunndɛ kɛ á kán ndɛ kpanngban. A kwla se be juejue su kɛ CƐCƐ. Annzɛ kɛ ɔ ko yo naan b’a wun i wlɛ kɛ a su yoman like nga be su yo’n wie’n, a kwla se kɛ:

 • “An yaci min diin.”

 • “N yoman ninnge tɛtɛ ngalɛ mun.”

 • “Amun siman min kpa ti ɔ.”

Kɛ a kan sɔ’n, jran su kpa. Á wún kɛ bé yáci ɔ diin ndɛndɛ kpa, yɛ i sɔ’n bó ɔ nuan bɔbɔ.

 SƐ BE YO Ɔ FINFIN’N

Sɛ ɔ wiengu’m be kle ɔ yalɛ naan a lo ɔ wun man be’n, a su ɲanman ɔ ti.Á yó be klun sa cɛn kwlaa.

?Sɛ ɔ wiengu’m be yo wɔ finfin’n, ngue yɛ á yó ɔ? Wienun ɔn, be se wɔ kɛ: “Fia o, a ti srɛfuɛ.” Be nga be kle be wiengu’m be yalɛ’n, be ta sɔ kan kpa. ?I lɛ’n nun’n, ngue yɛ á yó ɔ? Like nga a kwla yo’n, be nun nɲɔn yɛ.

 • A kwla fa yo aɔwi. (Se kɛ: “Ɛɛn, n ti srɛfuɛ.” Kpɛkun like nga ti yɛ a yoman kɛ be sa’n, yiyi nun kpe kan.)

 • A kwla kaci ndɛ’n yi be su. Like nga ti yɛ a yoman kɛ be sa’n, yiyi nun kle be. Kpɛkun, kan ndɛ kun naan be bu akunndan. (Se kɛ: “Kɛ n wun kɛ amun mɔ an ti ngwlɛlɛfuɛ’n, amun nɔn siklɛti’n, ɔ bo min nuan.”)

Sɛ be yaciman ɔ yalɛ klelɛ’n, jaso be wun lɛ! Maan ɔ tran ɔ klun kɛ sɛ a jasoman be wun lɛ’n, bé klé ɔ yalɛ trá laa’n. Sɛ a jaso be wun lɛ’n, i sɔ’n klé kɛ a kunndɛman kɛ á fá sran uflɛ i ayeliɛ’n su.

A kwlá seman kɛ á fía ɔ wiengu’m be wun tititi naan b’a kleman ɔ yalɛ. Sanngɛ a kwla bu like nga á yó’n i akunndan. Like nga ti yɛ a yoman kɛ be sa’n, yiyi nun kle be naan be wun kɛ nán be yɛ be sie wɔ ɔ. I kwlaa yoli o, ɔ bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ a fa ajalɛ kun ɔn.—Zozie 24:15.