Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Kosan 10 mɔ gbanflɛn nin talua’m be usa’n be su tɛlɛ

 KOSAN 8

?Gblu tɔlɛ’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n wun i wlɛ ɔ?

?Gblu tɔlɛ’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n wun i wlɛ ɔ?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Afuɛ kwlaa nun’n, be tɔ yasua nin bla miliɔn kpanngban kpa be gblu. Sran nga be yo be sɔ kpa’n, yɛle gbanflɛn nin talua mun.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Be flɛ talua kun kɛ Anɛti. Cɛn kun’n, kɛ yasua kun yili i ase’n, ɔ wunnin kɛ sa su wa ɲɛn i. I waan: “E nin i e kplili kpa. N waan ń kpán kekle kpa. Sanngɛ, min nɛn’n w’a fiteman. N suli i bo, n tu min ja’n n sisili i, yɛ n titili i sa bui kekle kpa. Kpɛkun, ɔ wɔli min laliɛ. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, m’an kwlá yoman like fi kun.”

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Sɛ á nánti kɔ́ lika wie kɔnguɛ’n, a kwla sasa ɔ wun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, sa tɛ wie kwla ɲan wɔ. Biblu’n se kɛ: “Wanndilɛ i akatua’n ɔ ti-man be nga be wun kpɛ’n be liɛ titi. [...] Nán be nga be si sa’n yɛ be man be kɔmin su cɛn ngba-a. Afin kɛ blɛ’n fa ti bɔ sa’m be fa ju’n, i su like yɛ be wun i-ɔ.”—Akunndanfuɛ’n 9:11.

Sa ng’ɔ ɲannin Anɛti’n, w’a ɲan gbanflɛn nin talua wie mun le. Yɛle kɛ, sran mɔ be simɛn i’n yɛ ɔ nin be lali kekle nun ɔn. Wie liɛ kusu’n, sran mɔ be si i’n, annzɛ be osufuɛ bɔbɔ yɛ ɔ yoli be sɔ ɔ. Be flɛ talua kun kɛ Natali. Cɛn kun’n, gbanflɛn kaan kun m’ɔ tran be wun koko lɛ’n, ɔ nin i be lali kekle nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ le afuɛ blu cɛ. I waan: “Srɛ nin ɲannzuɛn m’ɔ kunnin min’n ti’n, n dun mmua n fiali su.”

 NÁN SE KƐ Ɔ BƆBƆ TI Ɔ

Anɛti bu i titi kɛ i bɔbɔ ti yɛ sa ɲɛnnin i ɔ. I waan: “Sa m’ɔ ɲannin min kɔnguɛ sɔ’n nun’n, m buli i akunndan sa trilili. N se min klun lɔ kɛ m’an kpliman kpa. Kɛ ɔ wɔli min laliɛ’n, srɛ kunnin min dan. M’an kwlá yoman like fi kun. Sanngɛ nn, ɔ le like kun m’ɔ fata kɛ n yo ɔ.”

Natali kusu bu i kɛ i bɔbɔ ti yɛ sa ɲɛnnin i ɔ. I waan: “N lafili min wun su dan. Baba nin manmin be seli e nin min niaan bla titi kɛ sɛ e fite gua su lɔ’n, e kan ngowa likawlɛ. Sanngɛ, m’an faman su. Ɔ maan, m bɔbɔ yɛ m mannin e mantanfuɛ sɔ’n i atin kɛ ɔ yo min sa sɔ’n niɔn. Sa sɔ’n boli min awlofuɛ’m be wla. Min ti yɛ i kwlaa sɔ’n juli ɔ. Ɔ yo min ya dan.”

?Sa ng’ɔ ɲannin Anɛti nin Natali’n, i wie w’a ɲan wɔ? ?Yɛ a bu i wie kɛ ɔ bɔbɔ ti yɛ sa sɔ’n ɲannin wɔ ɔ? Sɛ ɔ ti sɔ’n, maan ɔ wla kpɛn ndɛ nga su. Yɛle kɛ, kɛ be nin sran kun be la kekle nun’n, i sɔ’n kle kɛ nɛ́n i klun su yɛ be yoli i sɔ ɔ. Sran wie’m be buman gblu tɔlɛ’n i ndɛ cinnjin. Be se kɛ sɛ yasua’m be yo bla’m be sɔ’n, ɔ ti kpa. Yɛ wie liɛ’n be se kɛ, talua’m be bɔbɔ be kunndɛ kɛ be yo be sɔ. ?Sanngɛ, wan yɛ ɔ klo kɛ be nin i be la kekle nun ɔn? Ɔ maan, sɛ sran wie nin wɔ be lali kekle nun’n, nán se kɛ ɔ bɔbɔ ti ɔ.

Kɛ ɔ yo naan a bu i kɛ nán ɔ bɔbɔ ti yɛ sa ɲannin wɔ’n, ɔ timan pɔpɔ. Sran nga i sɔ sa ɲannin be’n, be fia su. Be se be klun lɔ kɛ be bɔbɔ ti yɛ be yoli be sɔ ɔ. Ɔ maan, be wla bo be wun trilili. ?Sanngɛ sɛ a fia sa nga be yoli wɔ’n su’n, wan yɛ ɔ yo i ye ɔ? ?Nán sran ng’ɔ yoli wɔ sa’n niɔn? I sɔ’n ti’n, like ng’ɔ fata kɛ a yo’n i wie yɛ.

KAN KLE SRAN

Kɛ Zɔbu m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ́ wún i ɲrun’n, Biblu’n kan like ng’ɔ yoli’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Klunngbɔ ng’ɔ o min klun lɔ’n ti, m muan-man min nuan.” (Zɔb 10:1) Yo kɛ Zɔbu sa. Sa ng’ɔ juli wɔ su’n, nán fia su. Kan kle sran nga a lafi i su’n. I liɛ’n, ɔ wun akunndan nga a bu’n m’ɔ tin wɔ su kɛ trɔ nɔnnin wie sa’n, ɔ su tinman ɔ su kun.

Sɛ ɔ wla bo ɔ wun’n, nán fia su. Kan kle sran wie naan ɔ uka wɔ.

Kɛ Anɛti yoli sɔ’n, ɔ yoli kpa mɛnnin i. I waan: “N kan n kleli min janvuɛ’n. Kpɛkun, ɔ wlali min fanngan kɛ n kan kle asɔnun kpɛnngbɛn kun nin i yi’n. I sɔ yɛ n yoli ɔ. Be nin min trannin ase, yɛ be nin min kokoli yalɛ kpɛ sunman. Be fɔnvɔli min dan. Be seli min kɛ, sa ng’ɔ ɲannin min’n, ɔ finman min bɔbɔ. Nán m bɔbɔ ti yɛ sa sɔ’n ɲannin min ɔn.”

Natali kannin sa ng’ɔ ɲɛnnin i’n kleli i si nin i nin. I waan: “B’a ijɔman min. Be wlali min fanngan kɛ n kan. I liɛ’n, ɔ su wlaman min klunngbɔ.”

Natali srɛli Ɲanmiɛn wie. I waan: “Kɛ n srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ yo min ye dan. Kɛ blɛ wie nun n kwlá kanman n klun ndɛ n kleman sran’n, yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n yo min ye kpa ɔ. Kɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn’n, n kan min klun ndɛ kwlaa n kle i. Kpɛkun, min wla gua ase.”

Biblu’n se kɛ: “Ɔ lɛ blɛ kun” mɔ sran yo juejue ɔ. (Akunndanfuɛ’n 3:3) A kwla wun kɛ ndɛ sɔ’n ti su. I sɔ’n ti’n, nian ɔ wun su naan w’a tɔman tukpacɛ. I wie yɛle kɛ, di like kpa, yɛ fa blɛ lo wunmiɛn kpa. Sanngɛ, like ng’ɔ́ yó wɔ ye dan kpa’n yɛle kɛ, fa ɔ wla’n gua Ɲanmiɛn Zoova su. Afin, i yɛ ɔ fɔnvɔ e sa’n kwlaa nun ɔn.—2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

 SƐ W’A JU BIAN ANNZƐ BLA JALƐ’N

Wienun ɔn, ɔ janvuɛ yasua’n i like ng’ɔ nin wɔ su yo’n, ɔ ti bla kunndɛlɛ ayeliɛ. I lɛ’n nun’n, se i juejue su kɛ: “N klomɛn i sɔ’n!” annzɛ “yi wɔ sa’n!” Nán srɛ kun wɔ kɛ ɔ su yoman wɔ janvuɛ kun. Sɛ i sɔ’n ti, i waan ɔ nin wɔ be nantiman kun’n, nn ɔ timan sran kpa. Sran ng’ɔ bu wɔ sran m’ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su wie’n, yɛ a nin i be san nun ɔn.

KƐ BE JIN BLA ANNZƐ YASUA KUN I WUN KƐ BE NIN I BÉ LÁ’N

“I nun mɔ n wo kolɛzi’n, yasua’m be cuɛn min sutiɛn ɲanman’n, kpɛkun be kan ndɛ ng’ɔ nin i fataman’n. Wie liɛ’n, be se kɛ sɛ be nin min la’n, ɔ́ wá yó min fɛ dan.”—Koreta.

?A bu i sɔ liɛ’n i sɛ?

  1. Be su di aɔwi.

  2. Be su tra ndalie.

  3. Be kunndɛ kɛ be nin i bé lá sakpa.

“Kɛ e fuli loto’n nun’n, yasua kun kannin ndɛ tɛtɛ wie mun kleli min. Kpɛkun, ɔ bitili min. N kpaloli i sa’n. Kpɛkun, n seli i kɛ ɔ jaso min wun lɛ. Ɔ niannin min kaiin.”—Kandisi.

?A bu i sɔ liɛ’n i sɛ?

  1. Ɔ su di aɔwi.

  2. Ɔ su tra ndalie.

  3. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin i bé lá sakpa.

“Afuɛ sin’n, yasua kun seli min kɛ ɔ klo min naan ɔ nin min sán nun. Sanngɛ nn, n seli i titi kɛ n kplinman su. Cɛn wie’n, ɔ fɛ i sa’n kpakpa min liɛ’n i wun. N se i kɛ ɔ yaci i sɔ yolɛ. Sanngɛ, ɔ yaciman. Kɛ cɛn kun, ń wlá min ngbabua’n, ɔ finnin min bo’n su.”—Betani.

?A bu i sɔ liɛ’n i sɛ?

  1. Ɔ su di aɔwi.

  2. Ɔ su tra ndalie.

  3. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin i bé lá sakpa.

Kosan kwlaa sɔ’m be su tɛlɛ nsan su’n yɛ ɔ ti nanwlɛ ɔ.

Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin sran kun bé lá’n, i like ng’ɔ yo’n timan aɔwi dilɛ, annzɛ ndalie tralɛ ngbɛn. ?Ngue yɛ ɔ kle sɔ ɔ?

Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin sran kun bé lá’n, ɔ jin i wun tititi. Kɛ sran’n se i kɛ ɔ yaci bɔbɔ’n, ɔ kplinman su.

Nán aɔwi yɛ sran’n di ɔ. Ɔ kwla tɔ i gblu bɔbɔ.