Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 KOSAN 9

?Ɔ fata kɛ n lafi su kɛ klɔ sran fin ndo?

?Ɔ fata kɛ n lafi su kɛ klɔ sran fin ndo?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Sɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun’n, nn e o asiɛ’n su sa ngbɛn. Sɛ kusu Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun’n, nn ɔ kwla tɛ sa nga be ju’n, be su kosan nga e fa usa e wun’n be su. Kpɛkun, e kwla si e ɲrun lɔ sa liɛ mun.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Alɛksi. Ɔ lafi su titi kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa ɔ. Sanngɛ, cɛn kun be suklu lɔ’n, be like klefuɛ kun yiyi nun kleli be kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun ɔn. Naan i kpa bɔbɔ’n, klɔ sran fin ndo. Yɛ fluwa sifuɛ dandan’m be kle weiin kɛ ɔ ti sɔ sakpa. Alɛksi i akunndan’n sanngannin dan ndɛ sɔ’n ti. Sanngɛ, w’a kunndɛman kɛ be yo i finfin. Ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘?Sɛ fluwa sifuɛ dandan’m be wunnin kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ’n, ndɛ benin yɛ n kwla kan ɔn?’

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, kɛ mɔ a wunnin i fluwa wie’m be nun kɛ klɔ sran fin ndo’n ti’n, á bú i nanwlɛ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Sran wie’m be se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa ɔ. Yɛ wie’m be se kɛ klɔ sran fin ndo. Sanngɛ be bue nɲɔn’n, be nun wie fi kwlá yiyiman sa nga ti yɛ ɔ kan sɔ’n i nun.

  • Sran wie’m be lafi su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa ɔ. Afin, be kleli be sɔ be asɔnun lɔ.

  • Sran wie’m be lafi su kɛ klɔ sran fin ndo. Afin, be kleli be sɔ suklu lɔ.

 BU KOSAN NSIƐN NGA’M BE AKUNNDAN

Biblu’n se kɛ: “Sua nga be o lɛ’n, sran yɛ ɔ kplannin be kwlaa-a, sanngɛ Nyanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-a.” (Ebre Mun 3:4) ?E kwla lafi ndɛ sɔ’n su?

?Sran kun kwla se kɛ sua m’ɔ o sa’n, nán sran yɛ ɔ kplannin ɔn? I wafa kunngba’n, ɔ fataman kɛ e se kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun ɔn.

SRAN’M BE SE KƐ: Like kun kpukeli ɲanmiɛn su lɔ, i sin yɛ ninnge’n kwlaa be boli nun ɔn.

1. ?Wan yɛ ɔ kpukeli like sɔ’n nun ɔn? ?Annzɛ ngue ti yɛ like sɔ’n kpukeli ɔ?

2. ?Ninnge’m be boli nun sa ngbɛn? ?Annzɛ kusu sran kun yɛ ɔ yili be ɔ? ?Beninfuɛ’n yɛ ɔ kwla yo nanwlɛ ɔ?

SRAN’M BE SE KƐ: Klɔ sran fin ndo.

3. ?Sɛ klɔ sran fin ndo’n, ngue ti yɛ e si ngwlɛlɛ tra ndo mun ɔn?

4. Mannzin ngbɛn sa mɔ nguan nunmɛn i nun’n, ngwlɛlɛfuɛ kun yɛ ɔ yi ɔ. ?Yɛ klɔ sran mɔ nguan o nun’n nin?

SRAN’M BE SE KƐ: Sa’m be kle weiin kɛ klɔ sran fin ndo.

5. ?Sran ng’ɔ kan sɔ’n, ɔ kpɛli i bo niannin kɛ ɔ ti nanwlɛ?

6. ?Nán kɛ sran wie’m be wun kɛ fluwa sifuɛ dandan’m be se kɛ klɔ sran fin ndo’n, i ti yɛ be lafi su sɔ wie ɔ?

“Sɛ a wlu bo ble kun nun naan a ko fite waka sua klanman kpa kun su’n, á sé kɛ: ‘Sua nga ti klanman o! Waka’m be bɔbɔ yɛ be sasali be wun su yɛ ɔ kacili sua ɔ.’ Ɔ kwlá yoman sɔ mlɔnmlɔn. I wafa kunngba’n, e lafi su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa ɔ.”—Zulia.

“Wienun ɔn, sran kun se wɔ kɛ like kun yɛ ɔ kpukeli yɛ fluwa nɲa’m be sasali be wun su yɛ be kacili fluwa wunmuan kun ɔn. ?Á bú i nanwlɛ?”—Guɛnin.

 LIKE NGA TI YƐ Ɔ FATA KƐ A LAFI ƝANMIƐN SU’N

Biblu’n wla e fanngan kɛ maan e “si ngwlɛlɛ.” (2 Timote 1:7) Ɔ maan, nán sa nga’m be ti yɛ ɔ fata kɛ a lafi Ɲanmiɛn su ɔ:

  • AKUNNDAN NGA A BU’N. (Ɔ yo wɔ kɛ sran kun m’ɔ le kwlalɛ’n ɔ o lɛ sa, i ti yɛ ɔ fata kɛ a lafi i su ɔ.)

  • LIKA NGA A ƝINNIN LƐ’N. (Nán se kɛ lɔfuɛ’m be lafi Ɲanmiɛn su ti yɛ a lafi i su wie ɔ.)

  • Ɔ OSUFUƐ MUN. (Nán se kɛ min si nin min nin be lafi Ɲanmiɛn su, i ti yɛ n lafi i su wie ɔ.)

Sanngɛ maan sa nga ti yɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ taka like kpa su.

“Kɛ suklu lɔ’n, e like klefuɛ’n kán junman nga e wunnɛn’n i lika fanunfanun’m be di’n be ndɛ’n, n wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa. E wunnɛn’n i lika kun le i junman m’ɔ di ɔ. Sanngɛ, be kwlaa be uka be wun. Yɛ blɛ sunman’n, e wunman nun. Nanwlɛ, klɔ sran wunnɛn’n, ɔ ti abonuan.”—Tereza.

“Kɛ n wun etazi dandan mun’n, annzɛ mmeli dandan mun’n, annzɛ loto mun’n, n usa min wun kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ yoli like nga ɔ?’ Loto m’ɔ o sa’n, ngwlɛlɛfuɛ mun yɛ be yili ɔ. Afin, be fa ninnge kanngan fanunfanun be sasali su yɛ ɔ kacili loto yɛ e fu nun ɔn. Sɛ sran yɛ ɔ yili loto’n, Ɲanmiɛn kusu yɛ ɔ yili klɔ sran ɔn.”—Risar.

“Kɛ ń súan ninnge’m be su like ń kɔ́’n, n wun i wlɛ kɛ klɔ sran kwlá finman ndo. [...] Kɛ be se kɛ klɔ sran fin ndo’n, m bu i kɛ i su lafilɛ’n ti kekle tra Ɲanmiɛn sulafilɛ’n.”—Antonin.

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN

Fluwa sifuɛ dandan’m b’a suan ninnge’m be su like lele. Sanngɛ, like nga ti yɛ be se kɛ klɔ sran fi ndo’n, be ngba be nuan sɛman su. Sɛ be bɔbɔ be nuan sɛman ndɛ sɔ’n su’n, nán wɔ yɛ a su siman su akplowa ɔ.