Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 KOSAN 3

?Ń yó sɛ naan e nin baba annzɛ manmin e nuan w’a sɛ?

?Ń yó sɛ naan e nin baba annzɛ manmin e nuan w’a sɛ?

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI CINNJIN’N

Sɛ a nin ɔ si annzɛ ɔ nin be nuan sɛ’n, ɔ klun jɔ́.

?NGUE YƐ Á YÓ Ɔ?

Sa kun yɛ: Jɛfu le afuɛ 17. Cɛn kun Mlan cɛn nnɔsua’n, ɔ wieli awlo lɔ junman’n i di. I sin’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yíyí i ɲin su kan. Ɔ ko sɔli televiziɔn’n i nuan. Yɛ ɔ langali bia’n nun naan ɔ́ nían.

Yɛ i si bali ɔ. Kɛ ɔ wunnin like nga Jɛfu su yo’n, ɔ fali ya.

Ɔ seli kɛ: “Jɛfu, ɔ fata kɛ a uka wɔ niaan kan’n naan ɔ di suklu lɔ junman mɔ be mɛnnin i’n. ?Yɛ televiziɔn yɛ a la lɛ nian ɔn? ?Ngue ti yɛ like nga a se kɛ á yó’n, a yomɛn i le ɔ?”

Yɛ Jɛfu íjɔ i konviabo ɔ. Ɔ seli kɛ: “Baba w’a ba ekun.”

I si niɛn i siin, kpɛkun ɔ usɛli i kɛ: “?Ɔ waan nzɛ?”

“M’an kanman ndɛ, baba.” Kɛ ɔ́ kán sɔ’n, nn w’a cisɛn i nuan’n yɛ i ɲin ta nglo.

Ɔ yoli i si i ya dan. Ɔ seli kɛ: “?A nin min yɛle i sɔ’n?”

?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó naan a nin ɔ si annzɛ ɔ nin b’a kanman ndɛ ɔ?

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN!

Sɛ á kɔ́ lika naan a wun kɛ b’a tannin atin’n, a kwla fa atin uflɛ. Kɛ a nin ɔ si, annzɛ ɔ nin bé kán ndɛ’n, a kwla yo sɔ wie.

Sɛ á kɔ́ lika naan a wun kɛ b’a tannin atin’n, á fá atin uflɛ. Kɛ a nin ɔ si, annzɛ ɔ nin bé kán ndɛ’n, yo sɔ wie.

 NIAN SA KUN:

Be flɛ talua kun kɛ Lea. Ɔ seli kɛ: “E nin min baba e kwlá kokoman yalɛ. Cɛn wie’n, n kan ndɛ n kle i lele kpɛkun ɔ se min kɛ: ‘Yaci! ?Min li yɛ a kan ndɛ’n kle min ɔn?’”

LEA KWLA YO LIKE NSAN.

 1. Ɔ kan ndɛ’n i kekle kle i si.

  Ɔ kwla se kɛ: “Nian, min ndɛ cinnjin kpa ɔ! Sie ɔ su.”

 2. Ɔ kanman ndɛ klemɛn i si kun.

  Lea kwla jaso i si i ɲrun lɛ. Kpɛkun, ɔ kɛnmɛn i ndɛ’n kun.

 3. Ɔ minndɛ blɛ ng’ɔ si kɛ i si kwla sie i su kpa i nuan bo’n.

  Ɔ kwla kan ndɛ’n kle i si trele, annzɛ ɔ kwla klɛ i fluwa.

?Ngue ekun yɛ a kwla se Lea kɛ ɔ yo ɔ?

NIAN: Lea i si i akunndan o like uflɛ su. Ɔ maan, w’a siemɛn i su Lea i nuan bo. I sɔ’n ti, Lea fali ya. Sɛ Lea fa ajalɛ 1, ɔ́ kpɛ́n i si su. I lɛ’n nun’n, i si su wunman like nga ti yɛ ɔ kpɛn i su’n. Ɔ maan, ɔ su siemɛn i su mlɔnmlɔn kun. Afin, Lea w’a bumɛn i sran. (Efɛzfuɛ Mun 6:2) Yɛ be nuan su sɛman.

Sɛ á kɔ́ lika naan a wun kɛ b’a tannin atin’n, á fá atin uflɛ. Kɛ a nin ɔ si, annzɛ ɔ nin bé kán ndɛ’n, yo sɔ wie.

Ajalɛ i 2 su’n i falɛ’n timan kekle. Sanngɛ, ɔ timan ngwlɛlɛ ayeliɛ. Afin i kwlaa m’ɔ yoli o, ɔ fata kɛ Lea kan like ng’ɔ miɛn i sa’n i ndɛ kle i si. ?Sɛ w’a kanman’n, ɔ́ yó sɛ naan i si w’a ti i wun ɲanman nun? Ɔ maan, sɛ ɔ fa ya naan w’a kanman ndɛ’n, i bɔbɔ i wun tɛ yɛ ɔ su yo ɔ.

Sɛ Lea fa ajalɛ’n i 3 su’n, ɔ ti kpa. Kannzɛ i si siemɛn i su i nuan bo’n, ɔ seman kɛ ɔ kanman ndɛ klemɛn i kun. Sɛ ɔ minndɛ blɛ nga i si kwla sie i su’n, annzɛ ɔ klɛ i fluwa’n, ɔ ti kpa.

Sɛ ɔ klɛ i si i fluwa’n, ɔ kwla kɛn i klun ndɛ’n kwlakwla. Kɛ i si wá kánngan fluwa’n nun’n, ɔ́ kwlá wún like ng’ɔ miɛn i sa’n i wlɛ. Kpɛkun, ɔ kwla ti i wun ɲanman nun. Ɔ maan, sɛ Lea fa ajalɛ nsan su’n, ɔ́ yó kpa mɛ́n i bɔbɔ nin i si. Sɛ ɔ kan ndɛ’n kle i si trele, annzɛ ɔ klɛ i fluwa’n, ɔ ti kpa. Biblu’n se kɛ: “Maan e yo sa ng’ɔ jɔ e wiengu klun’n.”—Rɔmfuɛ Mun 14:19.

?Ngue ekun yɛ Lea kwla yo ɔ?

Like kun ekun nga a bu i kɛ ɔ kwla yo’n, klɛ i lika nga nun. Kpɛkun, klɛ wafa nga i bo’n gúa’n.

 KAN NDƐ’N I WEINWEIN

Nán bu i kɛ ndɛ nga a kan’n, ɔ si annzɛ ɔ nin’n, ɔ́ ká lɛ wún i wlɛ kpa.

WIENUN ƆN:

Ɔ si annzɛ ɔ nin’n, ɔ usa wɔ like nga ti yɛ a mlan ɔ ɲrun’n. Kpɛkun, a tɛ su kɛ: “Ijɔlɛ yoman n fɛ.”

Ɔ si annzɛ ɔ nin’n, ɔ kwla bu i kɛ a su se kɛ: “N lafiman wɔ su naan m’an kan min klun ndɛ m’an kle wɔ. Min janvuɛ’n yɛ ń kán ń klé i ɔ.”

Wienun ɔn, ɔ sa w’a mian. Ɔ si annzɛ ɔ nin’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó wɔ ye. Kpɛkun, a se i kɛ: “Ɔ timan kekle. N kwla ɲɛn i trawlɛ.”

 • ?Wafa sɛ ɔ si nin ɔ nin ɔn be wunnin ɔ ndɛ’n i wlɛ ɔ?

 • ?Wafa sɛ yɛ a kwla tɛ be su klanman ɔn?