Kosan 10 mɔ gbanflɛn nin talua’m be usa’n be su tɛlɛ

Sɛ a nanti afɔtuɛ nga’m be su’n, á wún sa nga be ju wɔ su’n, be trawlɛ.

KOSAN 1

?N si min wun kpa?

Wun like ng’ɔ fata kɛ a yo’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ a yo’n i wlɛ. Yɛ wun like nga a si i yo kpa’n, ɔ nin nga a simɛn i yo’n, ɔ nin like nga a kunndɛ kɛ á yó’n be wlɛ. I liɛ’n, sɛ sran wie jran ɔ wun kɛ a yo like wie’n, á fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n.

KOSAN 2

?Ngue ti yɛ m bu i kɛ n timan klanman ɔn?

?Kɛ a nian niannun nun’n, a bu i kɛ a timan klanman’n? A kwla yo ninnge wie mun naan w’a bumɛn i sɔ kun

KOSAN 3

?Ń yó sɛ naan e nin baba annzɛ manmin e nuan w’a sɛ?

Sɛ a fa afɔtuɛ nga’m be su’n, a nin baba nin manmin bé kókó yalɛ klanman titi.

KOSAN 4

?Kɛ n yo sa tɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo ɔ?

E ngba e yo sa tɛ. Ɔ kusu a kwla yo sa tɛ. ?Sɛ i sɔ sa’n ju’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo ɔ?

KOSAN 5

?Sɛ be kle min yalɛ suklu lɔ’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

Nán kɛ a kwlá yoman like fi mlɔnmlɔn ɔn. Kusu’n, nán ngondin yɛ ɔ fata kɛ a nin be tu naan b’a yaci wɔ yalɛ klelɛ ɔ.

KOSAN 6

?Sɛ min wiengu’m be mian min kɛ n yo sa tɛ’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

Kɛ e ko yo naan y’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n, ɔ timan pɔpɔ.

KOSAN 7

?Sɛ sran kun waan ɔ nin min lá’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

Kɛ gbanflɛn nin talua kun be ngunmin be sannin nun titi’n, i sin sa ng’ɔ juli’n, bu i akunndan.

KOSAN 8

?Gblu tɔlɛ’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n wun i wlɛ ɔ?

Blɛ sunman’n, gbanflɛn nin talua mun yɛ be tɔ be gblu ɔ. ?Ngue yɛ á yó naan i sɔ sa’n w’a juman ɔ su ɔ?

KOSAN 9

?Ɔ fata kɛ n lafi su kɛ klɔ sran fin ndo?

?Ndɛ benin yɛ e kwla fa su ɔ?

KOSAN 10

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla yo min ye ɔ?

Sran kpanngban be se kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ ti ngua dilɛ ndɛ. Naan be diman su kun. Yɛ wie’m be waan i nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ ti kekle. Sanngɛ, be ndɛ sɔ’m be timan nanwlɛ.