Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?A bu Biblu’n i sɛ?

?A bu Biblu’n i sɛ?

 

?A bu i kɛ . . .

 

  • i nun ndɛ’n fin klɔ sran?

  • i nun ndɛ’m be ti ngua?

  • i nun ndɛ’n fin Ɲanmiɛn?

 

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

 

“Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ.”—2 Timote 3:16, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

 

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

 

Biblu’n tɛ kosan cinnjin kpa’m be su klanman.—Nyanndra Mun 2:1-5.

 

Ɔ kwla kle ɔ atin kpa titi.—Jue Mun 119:105.

 

E ɲrun lɔ ninnge kpakpa nga ɔ kan be ndɛ’n, be cici sran wla.—Rɔmfuɛ Mun 15:4.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nsan ti’n, e kwla se kɛ ɛɛn:

  • I nun ndɛ’m be sansanman be wun. Sran kɔe 40 yɛ be klɛli Biblu’n niɔn. I klɛlɛ’n dili afuɛ 1.600 tra su. I klɛfuɛ’m be nun sunman b’a siman be wiengu. Ɔ nin i sɔ ngba’n, i nun ndɛ’m be sansanman be wun, yɛ be kwlaa be fa e ɲin sie i ndɛ cinnjin kunngba’n su.

  • Laa sa’m be su ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ. Kpɛ sunman’n, kɛ sa sifuɛ’m bé kán laa sa’m be ndɛ’n, wie liɛ’n kwlalɛ mɔ be kwlali be nvle’n, be fia su. Sanngɛ Biblu’n i klɛfuɛ’m be liɛ’n, be dili be wun nanwlɛ. Sɛ be bɔbɔ annzɛ be nvle’n nunfuɛ’m be fɔn’n, be kɛn i ndɛ weinwein.—2 Be Nyoliɛ 36:15, 16; Jue Mun 51:3-6.

  • I nun ndɛ’m be kpɛn su. Afuɛ 200 ka naan b’a saci Babilɔni klɔ’n, Biblu’n dun mmua kɛnnin i ndɛ. (Ezai 13:17-22) Ɔ kannin wafa nga bé sáci klɔ’n i ndɛ. Sanngɛ nɛ́n i ngba ɔ. Ɔ boli famiɛn ng’ɔ́ fá klɔ’n i dunman wie!—Ezai 45:1-3.

    Biblu’n nun ndɛ kpanngban uflɛ wie’m be kpɛnnin su kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fa kannin’n sa cɛ. I sɔ like yɛ fluwa m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n ɔ yo ɔ. ?Nɛ́n i ɔ?—2 Piɛr 1:21.

 BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

 

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka e ɔ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su EZAI 48:17, 18 ɔ nin 2 TIMOTE 3:16, 17 be nun.