Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n
Zezi nin ba kanngan’m be su ijɔ.

FLUWA nga i nun ndɛ’m be ti nanwlɛ. Be fin Biblu’n m’ɔ le ɲrun tra mɛn nun fluwa ngba’n, i nun. Kɛ Ɲanmiɛn boli ninnge’m be yilɛ’n bo lele m’ɔ́ fá jú andɛ yɛ’n, i su ndɛ yɛ be kɛn i fluwa nga nun ɔn. Ɔ kan like nga Ɲanmiɛn sunnzun kɛ ɔ́ yó i e ɲrun lɔ’n, i ndɛ wie.

Ninnge wunmuan nga be o Biblu’n nun’n, be ndɛ yɛ fluwa nga kan ɔn. Ɔ kan sran nga be o Biblu’n nun’n, ɔ nin be sa nga be yoli’n, be ndɛ. I kusu, ɔ kan mɛn klanman nun anannganman nguan mɔ Ɲanmiɛn maan sran’m be wla’n o su’n, i ndɛ wie.

Ndɛ tre ya kun nin blu nin nsiɛn (116) yɛ be o fluwa’n nun ɔn. Be bubu fluwa’n nun akpasuaakpasua sɔ mɔcuɛ. Kwlaa naan b’a kan akpasua kun nun ndɛ’n, fluwa’n i bue nga be dun mmua to i’n, i nun’n, be bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Wafa nga sa’m be fa yoli lɔngɔ su’n, i su yɛ be niannin be kannin ndɛ mun ɔn. I sɔ’n uka e naan y’a si sa sɔ’m be yolɛ blɛ’n.

Aniɛn pɔpɔ nun yɛ be kannin sa sɔ’m be ndɛ ɔ. Ba kanngan mun, amun bɔbɔ amun nun sunman lika kwla kanngan nun. Siɛ nin niɛn mun, amún kwlá wún kɛ amun mma kanngan’m bé kló kɛ be kanngan ndɛ sɔ’m be nun kle be, naan be kan flan nun kle be. Ndɛ sɔ’m be su flanman be le. Amún wún kɛ i ba kanngan o, i sran kpɛnngbɛn o, fluwa sɔ’n i nun ndɛ’n ɔ́ yó be fɛ kpa.

Biblu’n nun ndɛ mma nga sa sɔ’m be fin nun’n, be klɛ be fluwa nɲa’n i ja ngua lɔ, maan amun kanngan be nun.

Be boli Biblu’n nun ndɛ mma nga be o fluwa nga nun’n, be kpɔlɛ. Kɛ ɔ ko yo naan i ba kanngan o, i kpɛnngbɛn o, be kwlaa b’a kwla wun be wlɛ kpa’n ti’n, be klɛ be aniɛn pɔpɔ nun. Biblu’n nun ndɛ mma nga be klɛ fluwa’n i ja ngua lɛ’n, be kle ndɛ’m be finwlɛ’n.