Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 116: E kwla ɲan nguan tititi

Ndɛ 116: E kwla ɲan nguan tititi

?AMUN wun fluwa nga ba bla kan ngalɛ’n nin i janvuɛ’m be su kanngan nun lɛ’n? Ɛɛn, fluwa kunngba nga amun su kanngan nun yɛ’n niɔn: Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n. Kpɛkun ndɛ kunngba nga amun su kanngan nun lɛ’n yɛ be su kanngan nun wie ɔ. Be flɛ i kɛ “E kwla ɲan nguan tititi.”

Ba yasua kan kun su kanngan fluwa nun.

?Amun si like nga be su suɛn i lɛ’n? I klikli nga be su suan’n yɛle kɛ sɛ e waan é trán nguan nun tititi’n, ɔ fata kɛ e si Zoova nin i Wa Zezi. Biblu’n se kɛ: ‘Kɛ be se kɛ bé ɲán anannganman nguan’n, i bo’n yɛle kɛ bé sí wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n nin Zezi Klist mɔ a sunmɛnnin i’n.’

?Wafa sɛ yɛ e kwla suan Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa Zezi be su like ɔ? I wafa kun yɛle Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n wunmuan’n i nun kannganlɛ’n. Ɔ kle e Zoova nin Zezi be su like kpanngban. ?Nɛ́n i ɔ? Kpɛkun ɔ kle e sa nga be yoli’n be su like kpanngban, ɔ nin sa nga bé wá yó’n be su like wie. Sanngɛ, nán kɛ fluwa nga i ngunmin nun cɛ yɛ ɔ fata kɛ e kanngan ɔn.

Biblu’n

?Amun wun fluwa kun nga ɔ nannan ase lɛ’n? Nyanmiɛn Ndɛ’n niɔn. Amun usa sran kun naan Biblu’n i akpasua nga ndɛ sɔ’m be o nun’n, ɔ kanngan nun man amun. Ninnge ngba nga ɔ fata kɛ e suan naan y’a su Zoova i klun su’n, naan y’a ɲan anannganman nguan’n, ɔ o Biblu’n nun. Ɔ maan ɔ fata kɛ e fa Biblu’n nun like suanlɛ’n titi’n e fa yo e nzuɛn.

Sanngɛ nán Zoova nin Zezi be su like kunngba yɛ ɔ fata kɛ e suan ɔn. E kwla si be su like kpanngban kpa, yɛ e kwla si wafa nga be kle like’n, sanngɛ nán i sɔ’n yɛ ɔ́ mán e anannganman nguan’n niɔn. ?Amun si like uflɛ nga ɔ ti cinnjin’n?

Like nga amun suan’n ɔ fata kɛ amun yo i nuan su sa. ?Zida Iskariɔtu i ndɛ’n te o amun klun? Sran 12 nga Zezi kpali be kɛ be yo i sɔnnzɔnfuɛ’n, ɔ o be nun wie. Zida sili Zoova nin Zezi be su like kpanngban kpa. ?Sanngɛ i bo’n guali sɛ mɛnnin i? Ɔ wa yoli aɲinblɔɛfuɛ, kpɛkun jɛtɛ ufue 30 ti’n, ɔ yili Zezi mɛnnin i kpɔfuɛ mun. Ɔ maan Zida su ɲanman anannganman nguan’n wie.

?Geazi mɔ ndɛ tre 69 nun e suɛnnin i su like’n, i su ndɛ’n te o amun klun? I waan ɔ́ fá tralɛ nin sika wie mɔ be timɛn i liɛ’n. Ɔ maan ɔ buali ato naan w’a ɲɛn i sɔ ninnge mun. Sanngɛ Zoova buli i fɔ. Ɔ maan e kusu sɛ e nantiman Ɲanmiɛn mmla’n su’n, ɔ́ wá bú e fɔ wie.

Sanngɛ sran kpa sunman lika be te lafi Zoova su be te su i titi. E kunndɛ kɛ é fá be ajalɛ’n su. ?Nɛ́n i ɔ? Maan e fa sran kɛ bakan Samiɛli sa m’ɔ suli Zoova titi’n i ajalɛ’n su. Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre ablenun nin nnun (55) nun’n sa’n, kɛ Samiɛli bó Zoova sulɛ bo Ɲanmiɛn sua nun lɔ’n, nn ɔ le afuɛ nnan annzɛ nnun cɛ. Ɔ maan kannzɛ bɔɔ amun ti gbanflɛn kan annzɛ talua kan’n, amun timan kaan sɔ ngboko Zoova i sulɛ nun.

Nanwlɛ, sran nga e kwlaa e waan é sɔ́nnzɔn i’n, yɛle Zezi Klist. I nun m’ɔ te yo yasua kan kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre 87 nun sa’n, ɔ o Ɲanmiɛn sua nun lɔ ɔ nin sran’m bé kókó i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, i su yalɛ. Maan e fɛ i ajalɛ’n su. Maan e bo e Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa Zezi Klist be su jasin fɛ’n nga e si i’n, e kle sran kwlaa. Sɛ e yo ninnge sɔ mun’n, é kwlá trán mɛn klanman nga Ɲanmiɛn wá tɛ́kɛ i asiɛ’n su wa’n i nun.

Zan 17:3; Jue Mun 145:1-21.Kosan mun

 • ?Sɛ e waan é ɲán anannganman nguan’n ngue yɛ ɔ fata kɛ e suan ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ e kwla suan Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi be su like kɛ ba bla kan nin i janvuɛ’m be yo i desɛn’n su lɛ sa’n niɔn?
 • ?Fluwa benin yɛ amun wun i desɛn’n su ekun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e ta nun kanngan ɔn?
 • ?Kɛ e wie Zoova nin Zezi be su like suan’n, ngue like uflɛ yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan anannganman nguan’n niɔn?
 • ?Afɔtuɛ benin yɛ e suɛnnin i ndɛ 69 nun’n niɔn?
 • ?Ajalɛ kpa benin yɛ bakan Samiɛli kleli i ndɛ 55 nun ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zezi i ajalɛ’n su ɔ? ?Yɛ sɛ e yo i sɔ’n, e ɲrun lɔ’n ngue like yɛ é kwlá yó ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zan 17:3 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi be su like silɛ’n, ɔ timan kɛ be ti nun sa ngbɛn sa silɛ ɔ? (Mat. 7:21; Zak 2:18-20; 1 Zan 2:17)

 • Kanngan Jue Mun 145:1-21 nun.

  ?Like sunman nga ti yɛ ɔ fata kɛ e manman Zoova’n, i wie yɛle benin? (Jue. 145:8-11; Ngl. 4:11)

  ?Wafa sɛ yɛ Zoova “ti kpa man sran mun be kwlakwla” ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo maan e fa e wun e mɛntɛn i kpa ekun ɔn? (Jue. 145:9; Mat. 5:43-45)

  ?Sɛ Zoova i ndɛ lo e’n, ngue yɛ i sɔ’n su e bo kɛ e yo ɔ? (Jue. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)