Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 115: Mɛn klanman uflɛ kun

Ndɛ 115: Mɛn klanman uflɛ kun

AMUN nian waka dandan nin waka ɲrɛ’n nin oka dandan nga mun. ?Lika sɔ’n timan klanman? Amun nian kɛ wannzannin’n su di like bakan’n i sa nun ɔn. An nian nnɛn kpanngɔ mun yɛ asɔmɔli nga be la ijre’n su lɔ’n. ?Wan yɛ ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ trán lika kɛ nga sa nun ɔn?

Ɲanmiɛn klo kɛ amun tran mɛn klanman kun nun tititi asiɛ’n su. Yɛ ɔ kloman kɛ sa tɛ nin ɲrɛnnɛn nga sran mun be wun i andɛ’n, be tɔ amun su. I sɔ’n ti yɛ Biblu’n tali be nga bé trán mɛn klanman nun nda’n niɔn: ‘Ɲanmiɛn nin bé trán. Be su wuman kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun. Laa ninnge sɔ’m be su tranman lɛ kun.’

Zezi wá yó maan abonuan ninnge sɔ’m bé kpɛ́n su. ?Amun si blɛ mɔ bé kpɛ́n su’n? Kɛ Zezi wá wíe asiɛ’n su wa sa tɛ nin sran tɛ mun be kwlaa bé núnnún’n, yɛ bé kpɛ́n su ɔ. Maan ɔ kpɛn e klun kɛ, i nun mɔɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ɔ yoli sran sunman juejue yɛ ɔ cɛnnin wie mun be nguan bɔbɔ. I sɔ yɛ Zezi yoli naan w’a kle like nga i famiɛn dilɛ blɛ nun’n ɔ́ wá yó i asiɛ wunmuan’n su’n niɔn.

Maan e bu wafa nga mɛn klanman nun tranlɛ’n ɔ́ wá yó fɛ asiɛ’n su’n i angunndan e nian! Zezi nin be nga ɔ kpa be sieli be ngunmin’n, bé wá dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Famiɛn sɔ’m bé wá nían sran’m be kwlaa be lika, yɛ bé nían be su naan be kwlaa be di aklunjuɛ. Maan e nian like nga ɔ fata kɛ e yo’n, naan Ɲanmiɛn w’a man e anannganman nguan mɛn klanman’n nun’n.

Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Mɛn klanman’n nun lɔ’n


Kosan mun

 • ?Ngue like yɛ Biblu’n kɛn i ndɛ kɛ é wá ɲɛ́n i Mɛn Klanman’n nun asiɛ’n su wa ɔ?
 • ?Nda benin yɛ Biblu’n tali be nga bé trán Mɛn Klanman’n nun’n niɔn?
 • ?Blɛ benin nun yɛ Zezi yó maan ninnge ɲɛnmɛn sɔ’m bé kpɛ́n su?
 • ?I nun mɔɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ngue yɛ ɔ yoli m’ɔ kle like nga kɛ ɔ́ wá dí Famiɛn Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ’n nun’n ɔ́ wá yó’n niɔn?
 • ?Kɛ Zezi nin i ukafuɛ’m bé wá dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, ngue yɛ e lafi su kɛ bé wá yó i asiɛ’n su wa ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nglo Yilɛ 5:9, 10 nun.

  ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ be nga bé síe asiɛ’n afuɛ akpi nun’n, bé yó Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ, nin sran mɔ be klo sran, mɔ be si aunnvuɛ ɔ? (Efɛ. 4:20-24; 1 Piɛ. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Kanngan Sa Nglo Yilɛ 14:1-3 nun.

  ?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn, ɔ nin bua gbanflɛn’n be dunman’n klɛ sran akpiakpi ya sran akpiakpi ablanan nin nnan (144. 000) be ngban su’n, i bo yɛle benin? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Ngl. 3:12)