Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 114: Sa tɛ kwlaa i awieliɛ’n

Ndɛ 114: Sa tɛ kwlaa i awieliɛ’n

?NGUE yɛ amun wun i wa ɔ? Nnɛn kpanngɔ ufue mun ɔn. Sanngɛ amun nian lika nga be fin’n. Nnɛn kpanngɔ’m be fin ɲanmiɛn ble su lɔ yɛ be wanndi be ba ɔ! ?Nnɛn kpanngɔ’m be o ɲanmiɛn su lɔ sakpa?

Zezi w’a yo Famiɛn ɲanmiɛn su lɔ.

Cɛcɛ, nán nnɛn kpanngɔ jrɛiin mun ɔn. Like nga ti yɛ e si sɔ’n, yɛle kɛ nnɛn kpanngɔ’m be kwlá wanndiman ɲanmiɛn ble’n su lɔ. Sanngɛ nn Biblu’n kan ɲanmiɛn su lɔ nnɛn kpanngɔ’m be ndɛ. ?Amun si like ti’n?

Yɛle kɛ laa’n, be fa nnɛn kpanngɔ mun yɛ be fa be kun alɛ ɔ. ɔ maan kɛ Biblu’n kan nnɛn kpanngɔ nin i su fufuɛ mun mɔ be fin ɲanmiɛn su lɔ be jra’n be ndɛ’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn nin sran’m be su wa kun alɛ asiɛ’n su wa. ?Lika nga bé dí alɛ sɔ’n, amun si i dunman? Be flɛ i Armagedɔn. Alɛ sɔ’n yɛ ɔ́ núnnún asiɛ’n su wa sa tɛ kwlaa ɔ.

Armagedɔn alɛ sɔ nun’n, Zezi yɛ ɔ dun mmua alɛ kunfuɛ’m be ɲrun ɔn. Amun si kɛ Zezi yɛ Zoova fɛli i kɛ ɔ yo i awa’n i su famiɛn’n niɔn. I sɔ’n ti yɛ Zezi wla famiɛn kle’n niɔn. Yɛ tokofi’n kle kɛ ɔ́ wá kún Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ’m be kwlaa. ?Kɛ Ɲanmiɛn wá kún sran tɛfuɛ’m be kwlaa’n, i sɔ’n bó e nuan?

Amun sa amun sin ndɛ tre blu’n (10) su. ?Ngue yɛ amun wun i lɔ ɔ? Anannganman su nzue m’ɔ tɔli m’ɔ kunnin sran tɛ mun’n niɔn. ?Wan yɛ maan nzue dan sɔ’n tɔli ɔ? Ɲanmiɛn Zoova ɔ. Siɛn’n amun nian ndɛ tre blu nin nnun’n (15). ?Ngue yɛ amun wun i lɔ ɔ? Zoova maan sin’n su nunnun Sodɔmu nin Gomɔru.

Amun fa ndɛ tre ablasan nin nsan’n (33). Amun nian like nga w’a ɲan Eziptifuɛ’m be nnɛn kpanngɔ nin be alɛ kakaklolo mun’n. ?Wan yɛ ɔ yoli maan nzue’n katali be su ɔ? Zoova ɔ. Ɔ yoli i sɔ fa sɛsɛli i nvlefuɛ mun. Amun nian ndɛ tre ableso nin nsiɛn’n (76). Amún wún kɛ Izraɛlifuɛ’m be bɔbɔ mɔ be ti Zoova i nvle’n, be ayeliɛ tɛtɛ’n ti’n, Zoova yacili be lɛ maan be kpɔfuɛ’m be nunnunnin be.

Ɔ maan kɛ Zoova wá súnmɛn i ɲanmiɛn su lɔ sonja mun kɛ be wa nunnun asiɛ’n su sa tɛtɛ kwlaa’n, ɔ su boman e nuan. Amun bu i su angunndan kan be nian! Amun e nian fluwa i bue nga ɔ́ bɛ́ i sin lɔ’n nun.

Sa Nglo Yilɛ 16:16; 19:11-16.Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ Biblu’n kan nnɛn kpanngɔ nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n be ndɛ ɔ?
 • ?Be flɛ Ɲanmiɛn i alɛ nga ɔ́ wá fá wlá sran tɛ nga be o asiɛ’n su wa’n be sin’n, i sɛ? ?Yɛ alɛ sɔ’n i bo yɛle benin?
 • ?Desɛn’n su wa’n, wan yɛ alɛ sɔ nun’n ɔ́ wá dún mmua ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ wla famiɛn kle ɔ, kpɛkun i tokofi’n i bo yɛle benin?
 • ?Kɛ e nian ndɛ 10, 15 nin 33 nun’n, ngue ti yɛ kɛ Ɲanmiɛn wá núnnún sran tɛ mun’n, ɔ boman e nuan ɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ ndɛ 36 ɔ nin 76 nun be kle kɛ kannzɛ bɔɔ sran tɛ’m be tɔn be wun suɛn kɛ be su Ɲanmiɛn’n, sanngɛ Zoova wá núnnún be ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nglo Yilɛ 19:11-16 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle weiin kɛ Zezi Klist yɛ ɔ ti nnɛn kpanngɔ ufue’n su’n niɔn? (Ngl. 1:5; 3:14; 19:11; Eza. 11:4)

  ?Wafa sɛ yɛ mmoja nga ɔ guagua Zezi i tralɛ’n su’n, ɔ kle weiin kɛ ɔ́ kwlá be mlɔnmlɔn ɔn? (Ngl. 14:18-20; 19:13; Eza. 63:1-6)

  ?Wan mun yɛle alɛ kunfuɛ nga be su Zezi m’ɔ ti nnɛn kpanngɔ ufue su’n, i su’n niɔn? (Ngl. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)