Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Akpasua 8: Ndɛ kwlaa nga Biblu’n kan’n be kpɛn su

Akpasua 8: Ndɛ kwlaa nga Biblu’n kan’n be kpɛn su

Nán kɛ laa sa nga be kpɛnnin su’n be kunngba cɛ yɛ Biblu’n kan be ndɛ ɔ. Sanngɛ, ɔ kan e ɲrun lɔ sa nga bé wá jú’n be ndɛ wie. Klɔ sran kwlá kanman e ɲrun lɔ sa’m be ndɛ. I sɔ’n ti yɛ e si kɛ Biblu’n ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n niɔn. ?E ɲrun lɔ sa’m be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

Ɔ kan Ɲanmiɛn i alɛ dan kun ndɛ. Alɛ sɔ nun’n, Ɲanmiɛn wá núnnún klunwi’n, ɔ nin sran tɛ mun asiɛ’n su, sanngɛ be nga be su i’n, ɔ́ sásá be. Zezi mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n, ɔ́ wá yó maan Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé dí alaje nin aklunjuɛ, kpɛkun be su tɔman tukpaciɛ kun, yɛ be su wuman kun.

?Kɛ Ɲanmiɛn wá yó maan asiɛ wunmuan’n káci mɛn klanman’n, i sɔ’n yoman e fɛ? Sanngɛ, sɛ e waan é trán mɛn klanman sɔ nun wie’n, ɔ fata kɛ e yo like kun. Fluwa’n i akpasua kasiɛn nun’n, é súan like nga ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan abonuan ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán be nga be su i’n. Ɔ maan, amun kanngan AKPASUA MƆCUƐ’N nun naan amun si e ɲrun lɔ sa nga Biblu’n kan be ndɛ’n.

Mɛn klanman’n nun lɔ’n