Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 113: Pɔlu o Rɔmu lɔ

Ndɛ 113: Pɔlu o Rɔmu lɔ

AMUN nian Pɔlu i sa jrɔkɔ’n, yɛ amun nian Rɔmu sonja nga ɔ niɛn i su’n. Pɔlu ti bisuafuɛ Rɔmu lɔ. Ɔ su minndɛ kɛ Rɔmufuɛ Sezali kan sa nga bé yó i’n. Ɔ ti bisuafuɛ sɔ, sanngɛ sran’m be kwla ko wun i wun.

Kɛ be juli Rɔmu lɔ’n, i le nsan su’n, Pɔlu sunmannin sran kɛ ɔ ko yia Zuifu kpɛnngbɛn mun kɛ be wa wun i wun. Zuifu kpɛnngbɛn’m be nun sunman lika nga be o Rɔmu lɔ’n be bali. Pɔlu boli Zezi nin Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ jasin’n fɛ’n kleli be. Wie’m be fali ndɛ’n su be kacili Klistfuɛ, yɛ wie’m be kusu b’a faman su.

Pɔlu o bisua.

Kusu sonja kwlakwla nga be fali be kɛ be nian Pɔlu su’n, ɔ boli jasin fɛ’n kleli be. Afuɛ nɲɔn nga Pɔlu dili i bisua’n nun lɔ’n, be kwlaa nga ɔ kwla bo jasin fɛ’n kle be’n, ɔ boli kleli be. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Sezali bɔɔ i awlobofuɛ’m be tili Sielɛ Blɛ jasin fɛ’n, ɔ maan be wie’m be kacili Klistfuɛ.

?Sanngɛ wan yɛle aofuɛ nga ɔ o tabli’n sin klɛ like lɛ’n? ?Amun wun sran sɔ’n i wlɛ? Ɛɛn, Timote ɔ. Jasin fɛ’n bolɛ’n ti be wlali Timote kusu bisua wie, sanngɛ be yili i. Siɛn’n, ɔ bali Pɔlu ukalɛ wa. ?Amun si like nga Timote su klɛ i lɛ’n? Maan e nian.

?Kɛ e kanngannin ndɛ ya kun ndɛ blu (110) nun’n, amun wla te kpɛn klɔ nga be flɛ be kɛ Filipu nin Efɛzi’n, be su? Pɔlu ukali be maan be takali Klistfuɛ asɔnun’n klɔ sɔ’m be su. Siɛn’n, m’ɔ o bisua’n, Pɔlu klɛli Klistfuɛ nga be o asɔnun sɔ’m be nun’n be fluwa. Fluwa sɔ’m be o Biblu’n nun, be flɛ be kɛ Efɛzfuɛ Mun, yɛ Filipfuɛ Mun. Pɔlu su kan ndɛ nga ɔ fata kɛ Timote klɛ ko man aniaan Klistfuɛ nga be o Filipu lɔ’n.

Filipfuɛ’m be yoli Pɔlu i ye kpa. Be fali like wie’m be blɛli Pɔlu bisua wa, ɔ maan siɛn’n, Pɔlu su klɛ fluwa kó lá be ase. Epafroditi yɛ ɔ fɛli i sɔ ninnge mun bali ɔ. Sanngɛ i wunnɛn wa yoli i ya kpa, ɔ ka kaan nn w’a wu. Siɛn’n w’a yo juejue, ɔ maan ɔ kwla sɛ i sin i klɔ lɔ. Kɛ ɔ́ wá sɛ́ i sin’n, ɔ wa fali fluwa nga Pɔlu nin Timote be klɛli’n ɔ fa ɔli Filipu.

Kɛ ɔ te o bisua lɔ’n, Pɔlu klɛli fluwa nɲɔn ekun, fluwa sɔ’m be o Biblu’n nun. Be nun kun yɛle fluwa nga ɔ klɛ ko mannin Klistfuɛ nga be o Kolɔsu lɔ’n. ?Amun si fluwa sɔ’n i dunman? Be flɛ i Kolɔsfuɛ Mun. Fluwa sɔ’m be nun kun yɛle nga ɔ klɛli ko mannin i janvuɛ kpa Filemɔn m’ɔ tran Kolɔsu’n. Fluwa sɔ’n kan Onezimu m’ɔ ti Filemɔn i kanga’n, i ndɛ.

Onezimu wanndili Filemɔn bali Rɔmu. Ɔ tili i kɛ Pɔlu o bisua Rɔmu lɛ. Ɔ bali Pɔlu wun wunlɛ, yɛ Pɔlu boli jasin fɛ’n kleli i ɔ. W’a cɛman yɛ Onezimu kusu kacili Klistfuɛ ɔ. Siɛn’n, Onezimu i wanndilɛ m’ɔ wanndili’n w’a yo i nsisɔ. ?Ɔ maan amun si ndɛ nga Pɔlu klɛli ko mannin Filemɔn?

Pɔlu klɛli Filemɔn kɛ ɔ yaci Onezimu i sa tɛ’n cɛ i. Pɔlu klɛli kɛ: ‘Ń fɛ́ i blɛ́ ɔ, nán kɛ ɔ kanga kunngba yɛ ɔ ti ɔ. Ɔ ti e niaan Klistfuɛ kpa kun.’ Kɛ Onezimu sɛ́ i sin Kolɔsu lɔ’n, ɔ fali fluwa nɲɔn sɔ’n yɛ ɔ fa ɔli ɔ. Klistfuɛ nga be o Kolɔsu lɔ’n be liɛ kun, yɛ Filemɔn liɛ kun. Kɛ Filemɔn tili kɛ i kanga Onezimu w’a kaci Klistfuɛ’n, ɔ dili aklunjuɛ dan!

Kɛ Pɔlu klɛ Klistfuɛ nga be o Filipu lɔ’n, ɔ nin Filemɔn be fluwa’n, ɔ le jasin fɛ kpa kan kle be ti ɔ. Pɔlu seli Klistfuɛ nga be o Filipu lɔ’n be kɛ: ‘M’an sunman Timote amun wun lɔ.’ Sanngɛ ɔ ukali su kɛ: ‘Ɔ cɛ kan, n bɔbɔ ń wá bá amun wun lɔ.’ Kpɛkun ɔ seli Filemɔn kɛ: ‘Siesie sua ba kun nun kpa fa sie min.’

Kɛ be yacili Pɔlu nun’n, ɔ ko niannin aniaan bian nin aniaan bla Klistfuɛ’m be osu klɔ sunman su. Sanngɛ i sin’n, be wlali Pɔlu bisua ekun Rɔmu lɔ. I blɛ sɔ nun’n, ɔ si kɛ bé wá kún i. Ɔ maan ɔ klɛli Timote i fluwa kɛ ɔ bla trɛlɛlɛ. Ɔ klɛli i se kɛ: ‘N jrannin kekle lafili Ɲanmiɛn su, siɛn’n like nga be fa yo sran ng’ɔ yo kpa i mo’n, Ɲanmiɛn ɔ́ wá fá mán min.’ Kɛ be kunnin Pɔlu i osu m’ɔ cɛ kan’n, yɛ be wa sacili Zerizalɛmu klɔ’n ekun ɔn, sanngɛ i lifuɛ’n Rɔmufuɛ mun yɛ be sacili i ɔ.

Sanngɛ ndɛ’n wie ekun o Biblu’n nun kpa. Ɲanmiɛn Zoova maan akoto Zan klɛli Biblu’n nun fluwa kasiɛn mun, Sa Nglo Yilɛ fluwa’n o fluwa nga ɔ klɛli’n be nun wie. Sa Nglo Yilɛ fluwa sɔ’n kan be ɲrun lɔ sa’m be ndɛ. Siɛn’n, amun e suan e ɲrun lɔ sa’m be ndɛ sɔ’n.

Sa Nga Be Yoli’n 28:16-31; Filipfuɛ Mun 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Ebre Mun 13:23; Filemɔn 1-25; Kolɔsfuɛ Mun 4:7-9; 2 Timote 4:7-9.Kosan mun

 • ?Kɛ Pɔlu o bisua Rɔmu lɔ’n, wan mun yɛ ɔ boli jasin fɛ’n kleli be ɔ?
 • ?Desɛn’n su’n, wan yɛle aofuɛ nga ɔ ti tabli’n sin lɛ’n, yɛ ngue yɛ ɔ su yo man Pɔlu ɔ?
 • ?Wan yɛle Epafroditi, yɛ kɛ ɔ sɛ i sin Filipu’n ngue yɛ ɔ fa ɔli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Pɔlu klɛli fluwa ko mɛnnin i janvuɛ kpa Filemɔn ɔn?
 • ?Kɛ be yacili Pɔlu nun’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ? ?Yɛ i sin’n, ngue yɛ be yoli i ekun ɔn?
 • ?Wan yɛ Zoova fɛli i kɛ ɔ klɛ Biblu’n nun fluwa kasiɛn mun ɔn, yɛ ngue ndɛ yɛ Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 28:16-31 ɔ nin Filipfuɛ Mun 1:13 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ kɛ Pɔlu o bisua’n, ɔ siesieli i blɛ’n niɔn, yɛ ngue like yɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n mannin Klistfuɛ asɔnun’n niɔn? (Yol. 28:23, 31; Fil. 1:14)

 • Kanngan Filipfuɛ Mun 2:19-30 nun.

  ?Klolɛ ndɛ benin yɛ Pɔlu kɛnnin i Timote nin Epafroditi be lika ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa Pɔlu i ajalɛ’n su wie ɔ? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Tɛs. 5:12, 13)

 • Kanngan Filemɔn 1-25 nun.

  ?Ngue su yɛ Pɔlu jrannin wlali Filemɔn fanngan kɛ ɔ yo like nga ɔ ti kpa’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ Klistfuɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla fɛ i sɔ ajalɛ’n su be nanti ɔ? (Flm. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga e wun i Filemɔn 13, 14 nun’n, ɔ kle kɛ Pɔlu i ɲin yi Klistfuɛ nga be o asɔnun nun be ninnge yolɛ’n niɔn? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 • Kanngan 2 Timote 4:7-9 nun.

  ?Kɛ Pɔlu sa’n, wafa sɛ yɛ e kwla lafi su kɛ sɛ e lafi Ɲanmiɛn su lele guɛ i ti nin i bo’n, Zoova kwla yo e mo ɔ? (Mat. 24:13; Ebr. 6:10)