Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 111: Gbanflɛn kun lafili

Ndɛ 111: Gbanflɛn kun lafili

ƆO! Ɔo! ?Ngue sa ɔ? ?Like yaya wie li yɛ w’a yo gbanflɛn nga ɔ la asiɛ wun lɛ’n ti ɔ? Nian! Yasua nga bé bá lɛ’n, be nun kun yɛle Pɔlu! ?Amun wun Timote wie? ?Gbanflɛn m’ɔ la asiɛ wun lɛ’n ɔ fin fenɛtri nun tɔli ti ɔ?

Pɔlu su ba Etikisi i cɛnlɛ.

Ɛɛn, tɔlɛ yɛ gbanflɛn sɔ’n tɔli ɔ. Pɔlu su kan ndɛ kle Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga be o Troasi lɔ’n. Ɔ si kɛ ɔ su wunman be wun koko nun wa, afin sɛ aliɛ cɛn’n, ɔ́ fú mmeli nun kɔ́. Ɔ maan, Pɔlu kan ndɛ kleli be mɔ be yiali lɛ’n lele fa juli kɔnguɛ mbluniɛn nun.

Lika nga be yiali’n ti nglo sua. Yɛ gbanflɛn nga be flɛ i Etikisi’n, ɔ ti fenɛtri nun yɛ ɔ lafili ɔ. Ɔ maan ɔ fin nglo sua’n i nsan su lɔ tɔli! I sɔ’n ti yɛ sran’m be fa akluntitiɛ yɛ be niɛn i’n niɔn. Kɛ bé mɛ́n i su ɔ, fɔuun w’a wu!

Kɛ Pɔlu wunnin kɛ gbanflɛn sɔ’n w’a wu’n, ɔ lɛli i su yɛ ɔ toli i sa blɛli i. Kpɛkun ɔ seli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mɔ be wla w’a bo be wun’n be kɛ: ‘An gua amun wla ase, i ɲin o su!’ Ɔ ti abonuan sa kun. Pɔlu cɛnnin gbanflɛn’n i nguan! I sɔ’n ti’n, sran’m be kwlaa nga be yiali lɛ’n be wla’n guali ase dan kpa.

Be kwlaa be fuli nglo sua’n nun lɔ ekun. Kpɛkun be dili like likawlɛ. I sin’n, Pɔlu nin be kokoli yalɛ lele lika’n fa cɛnnin. Sanngɛ Etikisi w’a lafiman kun! I sin’n, Pɔlu, nin Timote, ɔ nin be nga ɔ nin bé tú ajalɛ’n, be fuli mmeli nun naan b’a wɔ. ?Amun si lika nga be su kɔ’n?

Pɔlu i jasin fɛ’n bolɛ’n i nun ajalɛ tulɛ’n i nsan su’n, w’a wie. Siɛn’n, ɔ su sɛ i sin i klɔ. I sin salɛ sɔ nun’n, Pɔlu kunngba dili afuɛ nsan Efɛzi lɔ. Ɔ maan ajalɛ nsan su sɔ’n, ɔ cɛli trali ajalɛ i nɲɔn su nga ɔ tuli’n.

Kɛ ɔ tuli i bo Troasi lɛ’n, mmeli’n ko jrannin Mile lɛ kan. Kɛ mɔ Efɛzi mantan Mile wun koko ti’n, Pɔlu sunmannin sran kɛ be ko yia Efɛzi asɔnun kpɛnngbɛn mun naan ɔ kan ndɛ kasiɛn kle be. I sin’n naan mmeli’n w’a tu i bo’n, be wun titilɛ yoli annvɔ! Be tɔli i nun, yɛ be ɲinmuɛn guali.

I agualiɛ su’n, mmeli’n juli Sezare. Pɔlu ko sikeli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga be flɛ i Filipu’n i awlo lɔ. Kpɛkun, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Agabisi ɔ ko toli Pɔlu naan w’a se i kɛ, sɛ ɔ kɔ Zerizalɛmu’n, bé wlɛ́ i bisua. Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n fa kannin’n sa’n, ɔ kpɛnnin su. Kpɛkun, kɛ Pɔlu dili afuɛ nɲɔn bisua nun Sezare lɛ’n, be fɛli i be ɔli Rɔmufuɛ’m be siefuɛ Sezali ja su naan bé dí i jɔlɛ. ?Kɛ bé fɛ́ i bé kɔ́ Rɔmu’n, amun si sa nga ɔ juli’n? Amun e nian sa sɔ’n.

Sa Nga Be Yoli’n 19 lele 26.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su’n, wan yɛle gbanflɛn nga ɔ la asiɛ wun lɛ’n, yɛ ngue yɛ w’a yo i ɔ?
 • ?Kɛ Pɔlu wunnin kɛ gbanflɛn sɔ’n w’a wu’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Ninfan yɛ Pɔlu nin Timote, ɔ nin be nga be nin be tuli ajalɛ’n, be su kɔ ɔ? ?Yɛ kɛ be jrannin Mile lɛ’n ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Agabisi kan kleli Pɔlu ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ndɛ sɔ’n kpɛnnin su ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 20:7-38 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ kɛ nga Pɔlu fa kɛnnin i Sa Nga Be Yoli’n 20:26, 27 nun sa’n, e kwla kle kɛ ‘sɛ sran mun be mlin’n ɔ ti be bɔbɔ be ndɛ ɔ’? (Eze. 33:8; Yol. 18:6, 7)

  ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be ‘yo sran m’ɔ lafi ndɛ nanwlɛ nga be kleli i’n su ɔ’? (Yol. 20:17, 29, 30; Tit 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 26:24-32 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Pɔlu jrannin Rɔmufuɛ m’ɔ ti’n i su fa boli jasin fɛ nga Zezi fa mɛnnin i’n, i kpa ɔ? (Yol. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lik 21:12, 13)