Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 110: Timote w’a kaci Pɔlu i ukafuɛ

Ndɛ 110: Timote w’a kaci Pɔlu i ukafuɛ

GBANFLƐN nga amun wun i nin Pɔlu yɛ’n, ɔ suan Timote. Timote nin i awlobofuɛ’m be tran Listri. Be flɛ i nin’n kɛ Enisi yɛ be flɛ i nannan bla’n kɛ Loisi.

Pɔlu i Listri balɛ’n, i kpɛ nsan su yɛ. Pɔlu nin Barnabasi be tuli ajalɛ be bali Listri jasin fɛ’n bolɛ’n, i afuɛ kun yɛ. Yɛ siɛn’n, Pɔlu nin i janvuɛ Silasi b’a sa be sin wa ekun.

Timote nin Pɔlu

?Amun si ndɛ nga Pɔlu su kan kle Timote’n? Ɔ su usɛ i kɛ: ‘?A kunndɛ kɛ a nin Silasi nin min bé kɔ́? A kwla uka e jasin fɛ’n i bolɛ nun nvlenvle’m be nun.’

Timote seli kɛ: ‘Ɛɛn, n nin amun é kɔ́.’ Ɔ maan Timote yacili i awlobofuɛ mun naan ɔ nin Pɔlu nin Silasi b’a ɔ likawlɛ. Sanngɛ ka naan y’a kan be ajalɛ tɛnndɛn nga bé wá tú i lɛ’n i ndɛ’n, maan e nian sa nga ɔ́ wá jú Pɔlu su’n. Kɛ Zezi fiteli Pɔlu ɲrun Damasi atin’n su’n, i afuɛ blu nin nso (17) yɛ.

Nán amun wla fi su kɛ Pɔlu bali Damasi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrɛnnɛn klelɛ, sanngɛ i bɔbɔ’n wa yoli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie siɛn’n! I sin’n, Pɔlu i kpɔfuɛ’m be wa cicili kɛ bé kún i, afin be kloman Zezi i su jasin fɛ’n nga ɔ bo’n. Sanngɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yoli maan Pɔlu kwla wanndili. Be fɛli i be wlali gbogbo kun nun naan b’a jrɛ i klɔ i wun talɛ nga be sili’n i sin lɔ.

I sin ekun’n, Pɔlu ɔli Antiɔsu jasin fɛ’n bolɛ. Antiɔsu lɔ yɛ be boli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be Klistfuɛ’n flɛlɛ’n i bo ɔ. Siɛn’n b’a sunman Pɔlu nin Barnabasi kɛ be tu ajalɛ be wɔ nvle mmuammua kpa’m be su be ko bo jasin fɛ’n. Klɔ sɔ’m be nun kun yɛle Listri, Timote i klɔ’n.

Siɛn’n, afuɛ ko ju kun bɔɔ w’a sin, Pɔlu w’a sɛ i sin Listri wa ekun. ?Kɛ Timote nin Pɔlu nin Silasi be tuli ajalɛ’n, amun si lika nga be ɔli’n? Amun e nian lika nga be jɛjɛli i desɛn’n su naan e suan klɔ ngalɛ’m be nun wie’m be dunman.

I klikli nun’n, be ɔli klɔ kun m’ɔ o Ikoni i wun lɛ’n su, kpɛkun be ɔli klɔ uflɛ kun mɔ be flɛ i Antiɔsu wie’n, i su. I sin’n, be ɔli Troasi nin Filipu, ɔ nin Tɛsaloniki, yɛ Bere. ?Amun wun Atɛni lika nga be jɛjɛli i desɛn’n su lɛ’n su? Pɔlu boli jasin fɛ’n lɔ wie. I sin’n, be boli jasin fɛ’n Korɛnti lɔ afuɛ kun nin sin. Kɛ ɔ yoli’n, be kali Efɛzi lɛ kan. Kpɛkun be fali mmeli be fa sali be sin Sezare, naan b’a tu ajalɛ b’a ɔ Antiɔsu, lɔ yɛ Pɔlu kali ɔ.

Ɔ maan Timote tuli ajalɛ kilo akpiakpi mun ɔli nvle’m be nun, ɔ ukali Pɔlu “jasin fɛ’n” bolɛ’n nun, yɛ be takali Klistfuɛ asɔnun kpanngban kpa. ?Kɛ á wá yó kpɛnngbɛn’n, á kúnndɛ yó Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa nga ɔ lafi Ɲanmiɛn su kɛ Timote sa?

Sa Nga Be Yoli’n 9:19-30; 11:19-26; Ndɛ tre 13 lele 17; 18:1-22.

Fluwa nga be jajali lika’m be su’n.

1. Rɔmu; 2. Malti; 3. Bere; 4. Tɛsaloniki; 5. Korɛnti; 6. Filipu; 7. Atɛni; 8. Krɛti; 9. Troasi; 10. Efɛzi; 11. Mile; 12. Kolɔsu; 13. Antiɔsu; 14. Ikoni; 15. Listri; 16. Sipri; 17. Antiɔsu; 18. Sezare; 19. Zope; 20. Damasi; 21. Zerizalɛmu; 22. Jenvie dan’n (Mediterane)Kosan mun

 • ?Wan yɛle gbanflɛn nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n, yɛ nin yɛ ɔ tran ɔn, yɛ be flɛ i nin’n nin i nannan bla’n sɛ?
 • ?Kɛ Pɔlu seli Timote kɛ ɔ bla naan ɔ nin i nin Silasi be tu ajalɛ be ko bo jasin fɛ’n nvlenvle’m be nun’n, ngue ndɛ yɛ Timote kannin ɔn?
 • ?Nin yɛ be boli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be Klist­fuɛ’n i flɛlɛ’n, i bo ɔ?
 • ?Kɛ Pɔlu, Silasi nin Timote be jasoli Antiɔsu’n, klɔ wie benin nun yɛ be ɔli ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Timote ukali Pɔlu ɔ, yɛ andɛ’n, kosan benin yɛ ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be fa usa be wun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 9:19-30 nun.

  ?Kɛ be tanndannin jasin fɛ’n bolɛ’n i ɲrun’n, wafa sɛ yɛ Pɔlu sɛsɛli i wun ɔn? (Yol. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 11:19-26 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 11:19-21, 26 nun’n, ɔ kleli kɛ Zoova i wawɛ’n o jasin fɛ’n bolɛ junman’n su ɔ?

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 13:13-16, 42-52 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 13:51, 52 nun’n, ɔ kle kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a manman be yale klelɛ’n i atin naan w’a bubu be sa sin ɔn? (Mat. 10:14; Yol. 18:6; 1 Piɛ. 4:14)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 14:1-6, 19-28 nun.

  ?Kɛ be se kɛ ‘be fa be wlali Zoova mɔ be lafi i su’n, i sa nun’n,’ wafa sɛ yɛ kɛ é fɔ́nvɔ be nga be ti uflɛ’n, ndɛ sɔ’n kwla uka e naan e ngokoɛ’n w’a tratraman su ɔ? (Yol. 14:21-23; 20:32; Zan 6:44)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 16:1-5 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ klɛn wlalɛ nga Timote bɔbɔ klunklo su ɔ dili su’n, ɔ kle kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e yo ‘like kwlaa jasin fɛ’n ti’ ɔ? (Yol. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tɛs. 2:8)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 18:1-11, 18-22 nun.

  ?Zezi i jasin fɛ’n junman’n m’ɔ dili’n, i su ndɛ benin yɛ Sa Nga Be Yoli’n 18:9, 10 kan ɔn? ?Yɛ fanngan benin yɛ i sɔ yolɛ’n wla e andɛ ɔ? (Mat. 28:20)

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

AMUN KLE AMUN MMA’M BE LIKE

Timote kunndɛli kɛ ɔ́ úka sran mun

?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a di aklunjuɛ dan kɛ Timote sa ɔ?