Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 109: Piɛli ɔli Kɔrnɛyi i awlo lɔ

Ndɛ 109: Piɛli ɔli Kɔrnɛyi i awlo lɔ

AMUN nian, akoto Piɛli yɛ ɔ jin yɛ, yɛ i janvuɛ mun yɛle nga be jin i sin lɛ’n. ?Sanngɛ ngue ti yɛ bian nga w’a koto Piɛli bo ɔ? ?I sɔ’n nin i fata? ?Amun si sran sɔ’n?

Piɛli w’a ɔ Kɔrnɛyi i awlo lɔ.

Be flɛ bian sɔ’n kɛ Kɔrnɛyi. Ɔ ti Rɔmu sonja’m be su kpɛn’n kun. Ɔ siman Piɛli, sanngɛ be seli i kɛ ɔ ko yiɛ i naan ɔ bla i awlo lɔ. Amun maan e wun wafa nga ɔ yoli’n.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli’m be ti Zuifu, sanngɛ Kɔrnɛyi liɛ’n, ɔ timan Zuifu. Sanngɛ ɔ klo Ɲanmiɛn, ɔ srɛ i, yɛ ɔ yo sran’m be ye. Cɛn kun’n, nnɔsua wia nun anzi kun yili i wun nglo kleli i yɛ ɔ seli kɛ: ‘Ɲanmiɛn i wla o ɔ su, yɛ srɛlɛ mɔ a srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti. Ɔ maan, sunman sran Zope lɔ maan be ko yia Piɛli naan ɔ bla. Ɔ sike Simɔn mɔ i awlo’n o jenvie nuan lɛ’n.’

Be ja nun lɛ’n,Kɔrnɛyi sunmannin sran naan be ko kunndɛ Piɛli. Kɛ aliɛ cɛnnin mɔ be nga be sunmannin be’n, bé mántan klɔ’n i nuan lɔ’n, nn Piɛli o Simɔn i sua’n i ti gbagblagba’n su. Lɛ’n, Ɲanmiɛn yoli maan Piɛli wunnin like kun kɛ tannin dan kun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ su ba’n sa. Nnɛn wafawafa kwlaa o tannin sɔ nun. Ɲanmiɛn mmla nun’n ɔ fataman kɛ be di nnɛn sɔ mun, sanngɛ nɛn kun seli kɛ: ‘Piɛli jao, kun be di.’

Yɛ Piɛli seli kɛ: ‘Cɛcɛ! Like kain nin like fiɛn kɛ nga sa’n, n nin a faman wie n nin a wlaman min nuan nun le.’ Sanngɛ nɛn’n seli Piɛli kɛ: ‘Like nga Ɲanmiɛn bu i kɛ ɔ ti kpa siɛn’n, nán bu i kɛ ɔ ti kain.’ I sɔ’n yoli lele kpɛ nsan. Kɛ Piɛli wunman aolia nun like sɔ’n m’ɔ wunnin be’n be wlɛ’n, m’ɔ́ bú be su angunndan’n, kpɛkun sran mɔ Kɔrnɛyi sunmannin be’n be usɛli i osu awlo’n i ɲrun lɛ.

Piɛli jrali yɛ ɔ seli kɛ: ‘Sran nga amun kunndɛ i’n yɛle min. ?Ngue sa su yɛ amun bali ɔ?’ Kɛ be yiyili nun be seli kɛ anzi kun fiteli Kɔrnɛyi i ɲrun naan ɔ seli kɛ be wa flɛ Piɛli’n, yɛ Piɛli kplinnin su kɛ ɔ nin be kɔ ɔ. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n yɛ Piɛli nin i janvuɛ’m be ɔli Sezare, Kɔrnɛyi i wun lɔ ɔ.

Kɔrnɛyi yiɛli i awlobofuɛ mun, ɔ nin i osufuɛ mun, ɔ nin i janvuɛ mun. Kɛ Piɛli juli lɛ’n, Kɔrnɛyi ko kpɛli i atin. Ɔ kotoli Piɛli i bo kɛ nga amun fa wun i desɛn’n su wa’n sa. Sanngɛ Piɛli seli kɛ: ‘Jao, sran yɛle min.’ Ɔ ti nanwlɛ, afin Biblu’n se kɛ nán maan e koto klɔ sran bo. Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e koto i bo e mɛnmɛn i ɔ.

Siɛn’n, Piɛli boli jasin fɛ’n kleli be kwlaa nga be yiali lɛ’n. Piɛli seli kɛ: ‘Nanwlɛ, m’an wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ kpaman sran nun.’ Piɛli i nuan nin a tɔman, yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli be kwlaa mɔ be tie i ndɛ’n be nun ɔn. Yɛ be kwlaa be kannin aniɛn wafawafa wie mun. Kɛ Zuifu’m mɔ be lafi Zezi su mɔ be nin Piɛli bali’n be wunnin kɛ Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n mannin be mɔ be timan Zuifu’m be wie’n, ɔ boli be kwlaa be nuan. Afin be bu i kɛ Zuifu’m be ngunmin yɛ Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man be ɔ. I sɔ’n kleli be kɛ Ɲanmiɛn kpaman sran nun. I liɛ’n, ɔ buman nvle kun nunfuɛ kpa annzɛ cinnjin traman nvle uflɛ nunfuɛ. ?I sɔ’n timan like kpa kun m’ɔ fata kɛ ɔ ka e kwlakwla e ti nun ɔn?

Sa Nga Be Yoli’n 10:1-48; 11:1-18; Sa Nglo Yilɛ 19:10.Kosan mun

 • ?Wan yɛle bian nga w’a koto desɛn’n su lɛ’n?
 • ?Ngue ndɛ yɛ anzi kun kan kleli Kɔrnɛyi ɔ?
 • ?Zope lɔ’n, kɛ Piɛli o Simɔn i sua’n i ti gbagblagba’n su lɔ’n, ngue like yɛ Ɲanmiɛn maan ɔ wunnin i ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Piɛli seli Kɔrnɛyi kɛ nán maan ɔ koto i bo ɔ mɛnmɛn i ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ sa sɔ’n boli Zuifu nga be lafi Zezi su mɔ be ko sunmannin Piɛli’n be nuan ɔn?
 • ?Afɔtuɛ cinnjin benin yɛ Piɛli i Kɔrnɛyi awlo lɔ kɔlɛ’n ɔ man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 10:1-48 nun.

  ?Ngue yɛ Piɛli i ndɛ nga ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 10:42 nun’n, ɔ kle e jasin fɛ’n bolɛ junman’n i su ɔ? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Yol. 1:8)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 11:1-18 nun.

  ?Kɛ Piɛli wunnin weiin kɛ Zoova yo be nga be timan Zuifu’n be ye’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa i ajalɛ sɔ’n su ɔ? (Yol. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Efɛ. 5:17)