Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 108: Damasi atin’n su

Ndɛ 108: Damasi atin’n su

?AMUN si sran nga ɔ la asiɛ wun lɛ’n? Sɔlu ɔ. Maan ɔ kpɛn amun klun kɛ i yɛ ɔ niannin be nga be finfinnin Etiɛni i yɛbuɛ’n, be tralɛ’m be su’n niɔn. Amun nian like nga ɔ kpajalɛ’n! ?Yɛ ngue sa ɔ?

Kɛ be kunnin Etiɛni’n, Sɔlu yɛ ɔ fali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ klelɛ’n i nun ta’n niɔn. Ɔ wlu awloawlo’m be nun, yɛ ɔ tra sran mun fite, kpɛkun be wla be bisua. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be sunman lika be wanndili ɔli klɔ uflɛ’m be su naan b’a ko “bo jasin fɛ’n.” Sanngɛ Sɔlu kɔ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kunndɛlɛ klɔ sɔ’m be su. Siɛn’n, ɔ o Damasi atin’n su. Sanngɛ abonuan sa kun wá jú Damasi atin’n su lɔ:

Be ɲin mɔ bé bó i bli’n, like wie m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n kpajali piaa guali Sɔlu i ɲrun. Ɔ tɔli asiɛ wun kɛ nga e fa wun i lɛ’n sa. Kpɛkun nɛn kun seli kɛ: ‘?Sɔlu, Sɔlu, ngue ti yɛ a kle min yalɛ sɔ ɔ?’ Be nga be ɔli Sɔlu sunmanlɛ’n, be wunnin kpajalɛ sɔ’n yɛ be tili nɛn’n, sanngɛ be kwlá wunman ndɛ nga nɛn’n kan’n i bo.

Ɲanmiɛn’n kpaja piaa gua Sɔlu su.

Sɔlu usali kɛ: ‘?Nannan, be flɛ ɔ sɛ?’

Nɛn’n seli kɛ: ‘Min Zezi, min yɛ a kle min yalɛ’n niɔn.’ Zezi seli sɔ afin kɛ Sɔlu klé i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ Zezi yɛ ɔ su kle i yalɛ sa.

Siɛn’n, Sɔlu usa kɛ: ‘?Nannan, ngue yɛ a klo kɛ n yo ɔ?’

Zezi seli kɛ: ‘Jao kɔ Damasi, sɛ a ju lɔ’n, bé wá klé wɔ like nga n waan a yo’n i kwlaa.’ Kɛ Sɔlu jasoli m’ɔ́ tíke i ɲinma’n, ɔ kwlá wunman ase kun. W’a kaci aɲinsifuɛ! Ɔ maan sran nga ɔ nin be ba’n, be trɛtrɛli i sa nun lele be fa juli Damasi.

Siɛn’n, Zezi su kan ndɛ kle i sɔnnzɔnfuɛ kun m’ɔ tran Damasi’n. Ɔ se i kɛ: ‘Ananiasi, jao kɔ atin mɔ be flɛ i kɛ Seiin’n su. Zidasi awlo lɔ’n, ko nian Sɔlu i osu. N fɛli i kɛ ɔ yo min junman difuɛ ngunmin kun.’

Ananiasi nian su yoli. Kɛ ɔ wunnin Sɔlu’n, ɔ fɛli i sa fuɛli i su yɛ ɔ seli kɛ: ‘E Min’n sunmannin min kɛ m ma tike ɔ ɲin naan Ɲanmiɛn i wawɛ’n fa wɔ kaci i liɛ mlɔnmlɔn.’ I osu kunngba sɔ nun’n, like wie kɛ kpatra wun bui sa ɔ fin i ɲin su tɔli, naan w’a wun ase.

Be fali Sɔlu dili junman kpa kɛ ɔ kle nvlenvle sunman be Ɲanmiɛn i ndɛ’n. I dunman nga sran kwlaa fa si i’n, yɛle akoto Pɔlu; ɔ́ wá klé e like kpanngban kpa ekun. Sanngɛ i klikli nun’n maan e dun mmua nian like nga Ɲanmiɛn sunmannin Piɛli kɛ ɔ ko yo’n.

Sa Nga Be Yoli’n 7:60; 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Kosan mun

 • ?Kɛ be kunnin Etiɛni’n, ngue yɛ Sɔlu yoli ɔ?
 • ?Kɛ Sɔlu kɔ Damasi’n, ngue abonuan sa yɛ ɔ juli atin’n su ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zezi seli Sɔlu kɛ ɔ yo ɔ?
 • ?Ngue like yɛ Zezi seli Ananiasi kɛ ɔ yo ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ Sɔlu kwla wunnin ase ekun ɔn?
 • ?Dunman benin yɛ sran’m be fa flɛ Sɔlu ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ Zezi fɛli i dili junman ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 7:60; 8:1-4 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ɲrɛnnɛn nga ɔ tɔli Klistfuɛ asɔnun uflɛ­uflɛ’n su’n, ɔ yoli maan be nga be lafi Klist su’n be truli lika’n nun ɔn? ?Yɛ like kunngba benin yɛ andɛ e wun i ɔ? (Yol. 8:4; Eza. 54:17)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 9:1-20 nun.

  ?Junman nsan benin yɛ Zezi yili i nglo m’ɔ o i klun kɛ ɔ́ fá mán Sɔlu kɛ ɔ di’n niɔn? (Yol. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rɔm. 11:13)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 22:6-16 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Ananiasi sa ɔ, yɛ ngue ti yɛ i sɔ yolɛ’n ti cinnjin ɔn? (Yol. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Piɛ. 1:14-16; 2:12)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 26:8-20 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Sɔlu i Klistfuɛ m’ɔ kacili’n, ɔ wla be nga be wun annzɛ be yi timan Klistfuɛ’n, be fanngan andɛ ɔ? (Yol. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Piɛ. 3:1-3)