Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 107: Be su finfin Etiɛni i yɛbuɛ

Ndɛ 107: Be su finfin Etiɛni i yɛbuɛ

SRAN nga ɔ koto wa yɛ’n, be flɛ i Etiɛni. Ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa kun. Sanngɛ amun nian like nga be su yo i siɛn’n! Sran ngalɛ’m be su fa yɛbuɛ dandan wie’m be finfin i. ?Ngue ti yɛ be kpɔ Etiɛni dan sɔ lele mɔ be yo i sa kain sɔ’n niɔn? Amun e nian sa ti mɔ be yo i sɔ’n.

Be su finfin Etiɛni i yɛbuɛ.

Ɲanmiɛn maan Etiɛni yoli abonuan sa mun. I sɔ’n timan sran wie’m be klun su, ɔ maan nanwlɛ ndɛ nga Etiɛni kan kle sran mun’n, be nin i be sili su akplowa. Sanngɛ Ɲanmiɛn mannin Etiɛni i ngwlɛlɛ yɛ ɔ yiyili nun weiin kɛ i kpɔfuɛ’m be kle gblɛ like. I sɔ’n kunnin be ya dan kpa. I sɔ’n ti’n, be trɛli i yɛ be seli nvlefuɛ mun kɛ be wa tɔn i suɛn.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n usɛli i kɛ: ‘?Sa sɔ’n yoli sɔ sakpa?’ Biblu’n nun ndɛ’n yɛ Etiɛni fa tɛli i kosan’n su klanman ɔn. I atabo’n su’n, ɔ kannin wafa nga sran tɛ’m be fa kpɔli Zoova i nuan ijɔfuɛ mun m’ɔ finman andɛ’n, i ndɛ. Kpɛkun, ɔ ukali su kɛ: ‘Amun ti kɛ sran sɔ mun sa. Amun kunnin Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i sufuɛ’n, yɛ amun a faman Ɲanmiɛn i mmla’n su.’

I sɔ’n yoli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be ya dan kpa! Be trili. Sanngɛ Etiɛni mɛnnin i ti’n su yɛ ɔ seli kɛ: ‘An nian! N wun ɲanmiɛn su lɔ kɛ ɔ ti tikewa, yɛ Zezi jin Ɲanmiɛn i fama su.’ I sɔ’n ti’n, be tanninnin be su’n, be kpannin kekle kpa, yɛ be kwlaa be tɔli Etiɛni su ɔ. Be trɛli i yɛ be cuɛnnin ɔli klɔ’n i sin lɔ ɔ.

Klɔ’n i sin lɔ’n, be yili be tralɛ’n mannin gbanflɛn kun kɛ ɔ tra nun. Be flɛ i Sɔlu. ?An wun i? Kpɛkun yɛ be wie’m be wa finfinnin Etiɛni i yɛbuɛ ɔ. Etiɛni kotoli, kɛ nga amun fa wun i wa’n sa, ɔ srɛ Ɲanmiɛn se kɛ: ‘Zoova, sa nga be yo min yɛ’n, nán fa sie ɔ klun.’ Ɔ si kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun yɛ be wlawlali sran sɔ mun ɔn. I sin’n, yɛ Etiɛni wuli ɔ.

?Sɛ sran kun yo amun sa tɛ’n, amún yó i wie, annzɛ amún sé Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo i wie? Etiɛni nin Zezi b’a yomɛn i sɔ. Be nga bɔbɔ mɔ be yoli be sa tɛ’n, be liɛ’n be yoli be aklunye. Maan e mian e ɲin e fa be ajalɛ’n su.

Sa Nga Be Yoli’n 6:8-15; 7:1-59; 8:1.Kosan mun

 • ?Wan yɛle Etiɛni, yɛ ngue yɛ Ɲanmiɛn ukɛli m’ɔ yoli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Etiɛni kannin m’ɔ kunnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be ya dan’n niɔn?
 • ?Kɛ sran’m be cuɛnnin Etiɛni be ɔli klɔ’n i sin lɔ’n, ngue yɛ be yoli i ɔ?
 • ?Desɛn’n su lɛ’n, wan yɛle gbanflɛn nga ɔ jin siɛn lɔ mɔ tralɛ’m be guɛ i wun lɛ’n?
 • ?Ka naan Etiɛni w’a wu’n, ɔ srɛli Zoova seli sɛ?
 • ?Sɛ e waan é fá Etiɛni i ajalɛ’n su’n, sɛ sran kun yo e tɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 6:8-15 nun.

  ?Suɛn tɔnlɛ ayeliɛ benin yɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti tɛ’n be su kpɛnngbɛn’m be waan bé fá jrán Zoova i Lalofuɛ’m be jasin fɛ’n bolɛ’n niɔn? (Yol. 6:9, 11, 13)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 7:1-60; 8:1 nun.

  ?Ngue yɛ ɔ ukali Etiɛni m’ɔ boli jasin fɛ’n jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun ɔn? ?Yɛ afɔtuɛ benin yɛ i sɔ ajalɛ’n kwla man e ɔ? (Yol. 7:58-60; 8:1; Rɔm. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Piɛ. 3:15)

  ?Be nga be tanndan e junman’n i ɲrun’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nin be e nanti ɔ? (Yol. 7:58-60; Mat. 5:44; Lik 23:33, 34)