Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 106: B’a fin bisua’n nun b’a fite

Ndɛ 106: B’a fin bisua’n nun b’a fite

AMUN nian, anzi kun su tike bisua’n i anuan’n. Ɔ su yi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun bisua nun lɔ fite. ?Ngue ti yɛ be wlali be bisua ɔ?

Anzi kun w’a yi akoto mun bisua’n nun w’a fite.

Ɲanmiɛn i wawɛ’n wluli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun ɔ nin a cɛman. Kpɛkun amun nian like nga ɔ juli’n: Piɛli nin Zan be ɔli Zerizalɛmu lɔ Ɲanmiɛn i sua nun lɔ nnɔsua nun. Lɔ’n, bian kun mɔ be wu i fɔlɛfuɛ’n, ɔ ti anuan’n i wun lɛ. Sran’m be fɛ i cɛn kwlaa be wa sie i Ɲanmiɛn i sua’n i anuan nun lɛ, naan ɔ srɛ be nga be wlu Ɲanmiɛn i sua nun lɔ’n be sika. Kɛ ɔ wunnin Piɛli nin Zan’n, ɔ seli be kɛ be mɛn i like. ?Ngue yɛ akoto mun bé yó ɔ?

Be jrannin, be niannin fɔlɛfuɛ bian’n siin. Piɛli seli kɛ: ‘Jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ liɛ’n, n leman wie. Sanngɛ like nga n le i’n, ń fá mán wɔ. Zezi dunman nun jaso nanti!’ Piɛli sɔli bian i sa fama’n, ɔ mɛnnin i su, i osu kunngba nun lɛ’n kpɛkun bian’n su nanti. Kɛ sran’m be wunnin i sɔ’n, ɔ boli be nuan yɛ i abonuan sa sɔ’n yoli be fɛ kpa.

Piɛli seli kɛ: ‘Ɲanmiɛn i tinmin m’ɔ fa cɛnnin Zezi i nguan’n, i yɛ e fa yoli abonuan sa nga ɔ.’ Kɛ ɔ nin Zan be nuan te o ndɛ su’n, yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, nin Ɲanmiɛn i sua’n su kpɛn’n, nin Sadisefuɛ’m be bali ɔ. Be fali ya dan kpa afin Piɛli nin Zan be kan kleli sran mun kɛ be cɛnnin Zezi i nguan. Ɔ maan be trali be wlali be bisua.

Kɛ lika’n cɛnnin’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, nin kpɛnngbɛn mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun be yiali. Be fali Piɛli nin Zan, ɔ nin bian nga be yoli i juejue’n be bali. Be usali kɛ: ‘?Wan dunman nun yɛ amun yoli abonuan sa sɔ’n niɔn?’

Piɛli seli be kɛ Ɲanmiɛn i tinmin nga ɔ fa cɛnnin Zezi’n, i dunman nun ɔn. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wunman sa kun yowlɛ, afin be kwlá seman kɛ b’a yoman abonuan sa. Ɔ maan be wlali be su nun kpa kɛ nán be fa Zezi dunman’n be bo jasin fɛ’n kun, yɛ be yacili be nun ɔn.

Kɛ cɛn’m bé sín’n, nn akoto mun bé fá Zezi i dunman’n bé bó jasin fɛ’n, nn bé yó sran’m be juejue. Abonuan sa nga be yo be’n, be truli. Kpɛkun be nga be tran klɔ nga be mantan Zerizalɛmu lɛ’n, be fa tukpacifuɛ’m be blɛli akoto mun naan be yo be juejue. I sɔ’n yoli maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be fali be ɲin cili akoto mun, ɔ maan be ko trali be wlali be bisua. Sanngɛ b’a cɛman bisua’n nun lɔ.

Kɔnguɛ’n, an nian, Ɲanmiɛn i anzi’n wa tikeli bisua anuan’n. Anzi seli be kɛ: ‘An wɔ Ɲanmiɛn i sua nun lɔ, an kɛn i ndɛ’n kwlaa kle sran mun.’ Kɛ lika’n cɛnnin mɔ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, nin mmla klefuɛ mun, nin Sadisefuɛ’m be seli kɛ be ko fa akoto mun bisua lɔ be bla’n, nn b’a wɔ lalaa. I sin’n, sran’m be wunnin be Ɲanmiɛn sua nun lɔ be su kle like, yɛ be ko trali be bali jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun ɔn.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be seli kɛ: ‘?Y’a wlaman amun su nun kpa kɛ nán maan an kle like Zezi dunman nun kun? Sanngɛ nian, amun a fa amun ndɛ sɔ’n b’a tru Zerizalɛmu klɔ’n nun.’ Yɛ akoto’m be seli kɛ: ‘Sɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn tra sran mun’n, ɔ ti kpa tra kɛ e ɲin yi sran’n.’ Ɔ maan b’a jranman “jasin fɛ’n” i bolɛ. ?Nán ajalɛ kpa kun m’ɔ fata kɛ e nanti su’n yɛ ɔ o lɛ ɔ?

Sa Nga Be Yoli’n Ndɛ tre 3 lele 5.Kosan mun

 • ?Cɛn kun nnɔsua wia nun mɔ Piɛli nin Zan bé kɔ́ Ɲanmiɛn sua nun lɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Piɛli kan kleli bian fɔlɛfuɛ’n niɔn, yɛ ngue yɛ Piɛli fa mɛnnin i m’ɔ ti kpa tra sika’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be fali ya ɔ, yɛ ngue yɛ be yoli Piɛli nin Zan ɔn?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Piɛli kan kleli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun ɔn? ?Yɛ ngue like yɛ be wlali akoto’m be su nun kpa kɛ nán be yo i kun ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, ɔ nin mmla klefuɛ mun, ɔ nin Sadisefuɛ mun be fali be ɲin cili akoto mun ɔn? ?Yɛ kɛ be wlali akoto’m be bisua i kpɛ nɲɔn su’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Kɛ be fali akoto mun bali jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun’n, ngue ndɛ yɛ akoto’m be kannin ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 3:1-10 nun.

  ?Sɛ bɔbɔ andɛ e yiman atrɛ ninnge mun’n, wafa sɛ yɛ Piɛli i ndɛ nga ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 3:6 nun’n, ɔ uka e maan e wun Sielɛ Blɛ jasin fɛ’n i ta’n niɔn? (Zan 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 4:1-31 nun.

  ?Kɛ e jasin fɛ’n bolɛ junman nun’n be kle e yalɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla fa afuɛ ya kpɔlɛ klikli nun, e niaan Klistfuɛ’m be ajalɛ’n su ɔ? (Yol. 4:29, 31; Efɛ. 6:18-20; 1 Tɛs. 2:2)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 5:17-42 nun.

  ?Laa blɛ nun nin andɛ’n, wafa sɛ yɛ be nga be timan Zoova sufuɛ bɔbɔ’n, be kleli kɛ be bu jasin fɛ’n junman dilɛ’n i wun angunndan kpa ɔ? (Yol. 5:34-39)