Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 105: Be minndɛli Zerizalɛmu lɔ

Ndɛ 105: Be minndɛli Zerizalɛmu lɔ

SRAN nga amun wun be yɛ’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun ɔn. Be fali Zezi i ndɛ’n su yɛ be kali Zerizalɛmu lɛ. Yɛ kɛ be o likawlɛ bé mínndɛ’n, like kun kplali dan kpa yɛ ɔ fali sua mɔ be o nun’n i wunmuan’n niɔn. Like sɔ’n yoli kɛ aunmuan dan kun sa. Kpɛkun like wie m’ɔ ti kɛ sin taaman sa’n, ɔ trantrannin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa be ti su. ?Amun wun sin taaman nga ɔ o be ti su kunngunngun lɛ’n? ?I ngba ngalɛ’n, i bo’n yɛle benin?

Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, Ɲanmiɛn i wawɛ’n wluli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun.

Abonuan sa kun ɔn! Zezi sɛli i sin i Si wun lɔ ɲanmiɛn su lɔ, ɔ maan ɔ su fa Ɲanmiɛn i wawɛ’n ɔ́ fá mán i sɔnnzɔnfuɛ mun. ?Amun si like nga Ɲanmiɛn i wawɛ’n suli be bo mɔ be yoli’n? Be kwlaa be wa kannin aniɛn fanunfanun mun.

Sran sunman lika nga be o Zerizalɛmu’n, be tili like nga ɔ bali kɛ aunmuan dan sa’n, ɔ maan be bali sa sɔ’n i nianlɛ. Be nun wie’m be ti nvle uflɛ nunfuɛ, yɛ be bali Izraɛlifuɛ’m be Pantekɔti cɛn’n i dilɛ wie. Abonuan sa benin yɛ sran sɔ’m be wunnin i ɔ! Be wunnin kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be su kan abonuan ninnge nga Ɲanmiɛn yoli be’n, sran nga be o lɛ sɔ’n, be bɔbɔ be klɔ aniɛn’m be nun.

Sran sɔ’m be seli kɛ: ‘?Ai! Be kwlaa nga be ijɔ yɛ’n, naan Galilefuɛ mun ɔn, ɔ yo sɛ yɛ maan e kwlaa e ti e bɔbɔ e aniɛn’n be nuan nun ɔn?’

Piɛli jasoli naan w’a yiyi nun w’a kle be. Ɔ mɛnnin i nɛn’n su, yɛ wafa nga be kunnin Zezi ɔ nin wafa nga Zoova cɛnnin i nguan’n, ɔ kannin i ndɛ kleli sran mun. Ɔ seli kɛ: ‘Siɛn’n Zezi o Ɲanmiɛn i fama su ɲanmiɛn su lɔ. Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ m’ɔ seli kɛ ɔ́ fá mán’n, ɔ fa mɛnnin i, yɛ ɔ fali like nga amun wun i mɔ amun ti i ngan yɛ’n mannin sran mun ɔn.’

Kɛ Piɛli wieli ndɛ’n i kan’n, ɔ wluwluli be nun sunman lika be wun. Yɛ be usali kɛ: ‘?É yó i sɛ?’ Piɛli seli be kɛ: ‘An kaci amun nzuɛn’n maan be yo amun batɛmu.’ Ɔ maan cɛn sɔ nun’n sran mɔ be ju bɔɔ akpi nsan (3.000) kun be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ.

Sa Nga Be Yoli’n 2:1-47.Kosan mun

 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ sa’n, ngue yɛ ɔ juli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga be minndɛli Zerizalɛmu lɔ’n be su ɔ?
 • ?Abonuan sa benin yɛ be nga be ɔli Zerizalɛmu lɔ cɛn dilɛ’n, be wunnin i ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Piɛli yiyili nun kleli sran mun ɔn?
 • ?Piɛli i ndɛ nga ɔ kannin’n, ɔ yoli be nga be tili’n be sɛ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ seli be kɛ be yo ɔ?
 • ?E blɛ liɛ nun afuɛ 33 nun Pantekɔti nun’n, sran nɲɛ yɛ be yoli be batɛmu ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 2:1-47 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Piɛli i ndɛ nga ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 2:23, 36 nun’n, ɔ kle kɛ Zuifu nvle wunmuan’n i sa o Zezi i wie’n nun ɔn? (1 Tɛs. 2:14, 15)

  ?Ɲanmiɛn ndɛ’n i nun yiyilɛ’n, i su ajalɛ kpa benin yɛ Piɛli kleli ɔ? (Yol. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  ?‘Ɲanmiɛn i lika nga ɔ sie’n, i lakle’n’ mɔ Zezi seli kɛ ɔ́ fá mán Piɛli’n, wafa sɛ yɛ Piɛli fali i nun klikli’n ɔ dili junman ɔn? (Yol. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)