ZEZI fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun blɛ sunman nun. Cɛn kun’n i sɔnnzɔnfuɛ kɔe ya nnun (500) be wunnin i. ?Kɛ Zezi fiteli be ɲrun’n, amun si ndɛ nga ɔ kan kleli be’n? Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ’n i su ndɛ yɛ ɔ kannin ɔn. Zoova sunmannin Zezi asiɛ’n su wa naan ɔ wa kan Sielɛ Blɛ sɔ’n i ndɛ. Kɛ be kunnin i m’ɔ cɛnnin nguan bɔbɔ’n, ɔ te di i sɔ junman’n ekun.

Zezi su sɛ i sin ɲanmiɛn su lɔ.

?Like’n i wafa nga Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ’n ti’n, ɔ te o amun klun? I yo, Sielɛ Blɛ’n sɔ’n ti Ɲanmiɛn bɔbɔ i awa, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ, Zezi yɛ ɔ ti sran kunngba nga Ɲanmiɛn fɛli i sieli i su famiɛn’n niɔn. Kɛ nga e dun mmua fa suannin’n sa’n, e wunnin kɛ Zezi wá yó famiɛn kpa, afin ɔ tali be nga awe kun be’n, ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue, ɔ cɛnnin wie’m be nguan bɔbɔ!

?Ɔ maan kɛ Zezi wá dí afuɛ akpi famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, ngue like kpa yɛ asiɛ’n ɔ́ ɲɛ́n i ɔ? Nanwlɛ, asiɛ’n wunmuan’n ɔ́ káci mɛn klanman. Sran kunlɛ, ɔ nin alɛ mun, ɔ nin tukpaciɛ mun, ɔ nin wie’n bɔbɔ sa’n, e su wunman be kun. E si kɛ i sɔ’n ti nanwlɛ, afin Ɲanmiɛn yili asiɛ’n kɛ Mɛn klanman sa naan sran’m be tran nun aklunjuɛ nun. I sɔ’n ti yɛ i klikli nun’n, ɔ yili Edɛni fie’n niɔn. Yɛ Zezi wá yó maan ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n, ɔ́ kpɛ́n su.

Siɛn’n, blɛ nga ɔ fata kɛ Zezi sɛ i sin ɲanmiɛn su lɔ’n w’a ju. Zezi yili i wun nglo kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun lele cɛn ba ablanan (40). Ɔ maan siɛn’n, be si kɛ ɔ o nguan nun ekun. Sanngɛ ka naan w’a yaci i sɔnnzɔnfuɛ mun asiɛ’n su wa’n, ɔ seli be kɛ: ‘Nán amun tu amun bo Zerizalɛmu wa, an minndɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n.’ Ɲanmiɛn i wawɛ’n, yɛle Ɲanmiɛn i wunmiɛn’n mɔ e kwla fa sunnzun aunmuan’n, ɔ́ wá úka Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be yo Ɲanmiɛn klun sa’n. I agualiɛ su’n, Zezi seli kɛ: ‘An kan min ndɛ’n lele fa ju asiɛ’n i awieliɛ.’

Kɛ Zezi wieli i sɔ’n kan cɛ’n, yɛ abonuan sa kun yoli ɔ. Yɛle kɛ ɔ su fu ɲanmiɛn su lɔ kɛ nga e fa wun i desɛn’n su wa’n sa. Kpɛkun ɲanmiɛn ble’n ɔ kɛtɛli i su i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun, ɔ maan b’a wunmɛn i kun. Kɛ Zezi fuli ɲanmiɛn su lɔ’n, yɛ ɔ boli i sɔnnzɔnfuɛ’m be sielɛ’n i bo asiɛ’n su wa ɔ.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be su nian nglo lɔ.

1 Korɛntfuɛ Mun 15:3-8; Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4;Sa Nga Be Yoli’n 1:1-11.Kosan mun

 • ?Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nɲɛ yɛ be wunnin i likawlɛ’n niɔn, yɛ ngue ndɛ yɛ ɔ kan kleli be ɔ?
 • ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ’n? ?Yɛ kɛ Zezi wá dí afuɛ akpi Famiɛn’n, wafa sɛ yɛ asiɛ’n su wa mɛn dilɛ’n, ɔ́ wá káci ɔ?
 • ?Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun lele cɛn nɲɛ, sanngɛ siɛn’n ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo ɔ?
 • ?Ka naan Zezi w’a jaso w’a wɔ ɲanmiɛn su’n, ngue yɛ ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be yo ɔ?
 • ?Ngue yɛ e wun i desɛn’n su lɛ ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ ɲanmiɛn ble’n ɔ katali Zezi su i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun lɛ ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 15:3-8 nun.

  ?Ngue ti yɛ akoto Pɔlu kwla jrannin su kannin Zezi i nguan cɛnlɛ’n i ndɛ ɔ? ?Yɛ ngue like yɛ andɛ Klist­fuɛ’m be kwla lafi su kpa be kɛn i ndɛ ɔ? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Eza. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 1:1-11 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n ɔ truli kɛ nga be kɛnnin i Sa Nga Be Yoli’n 1:8 nun sa’n niɔn? (Yol. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)