Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 103: Zezi yi i wun nglo kle i sɔnnzɔnfuɛ mun

Ndɛ 103: Zezi yi i wun nglo kle i sɔnnzɔnfuɛ mun

KƐ PIƐLI nin Zan be jasoli Zezi i ndia’n su lɔ’n, Mali kunngba kali lɔ. Ɔ su sun. Kpɛkun yɛ ɔ kɛn i wun ase niannin ndia’n nun lɔ kɛ nga e fa wunnin i desɛn kasiɛn’n su lɔ’n sa. Ɔ wunnin anzi nɲɔn ndia’n i klun lɔ! Be usɛli i kɛ: ‘?Ngue ti yɛ a sun ɔn?’

Mali tɛli su kɛ: ‘B’a fa min Min’n i fuɛn’n, n siman lika nga be yili i’n.’ Kpɛkun kɛ Mali kpɛ i ɲin nían’n, sran kun yɛ ɔ jin yɛ. Sran sɔ’n usɛli i kɛ: ‘?Wan yɛle nga a su kunndɛ i yɛ’n?’

Mali bu i kɛ fiefuɛ’n niɔn, yɛ ɔ buli i kɛ atrɛkpa i yɛ ɔ fali Zezi i saka’n niɔn. Ɔ maan ɔ seli kɛ: ‘Sɛ wɔ yɛ a fali’n, kle min lika nga a ko yili i’n.’ Sanngɛ nn ɔ nin Zezi bɔbɔ yɛle nga be su ijɔ lɛ’n. I wunnɛn nga Ɲanmiɛn fa mɛnnin i ti, Mali w’a kwlá wunmɛn i wlɛ. Sanngɛ kɛ ɔ boli Mali i dunman’n, yɛ ɔ wa wunnin i wlɛ kɛ Zezi ɔ. Yɛ trɛlɛ ɔ wanndi ko kan kleli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: ‘N wunnin e Min’n!’

Le kunngba sɔ nun’n, sran nɲɔn be su kɔ klɔ nga be flɛ i Emaisi’n su lɔ, kpɛkun sran kun wa toli be, ɔ nin be su san nun. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be awlɛn w’a kpɔtɔ be klun, afin b’a kun be Min’n. Sanngɛ kɛ bé kɔ́’n, sran sɔ’n yiyi Biblu’n nun sa sunman be nun wie kleli be, ɔ maan i sɔ’n kpajali be wun. I agualiɛ’n su’n, kɛ like dilɛ ti be jrannin’n, be wa wunnin i wlɛ kɛ Zezi yɛle sran sɔ’n. Kpɛkun Zezi mlinnin be ɲrun lɛ, yɛ trɛlɛ i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn sɔ’n be sa be sin Zerizalɛmu lɔ ɔ. Be ko kannin sa sɔ mun kleli akoto mun.

I blɛ kunngba sɔ nun’n, Zezi fiteli Piɛli ɲrun. Kɛ be kɛnnin i sɔ’n kleli be onga mun’n, be wun bliblili be. Kpɛkun Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn sɔ’m be ko toli akoto nga be o Zerizalɛmu lɔ’n. Wafa nga Zezi fa fiteli be ɲrun atin’n su’n, be kan kleli be. ?Kɛ be kan kle be cɛ’n, amun si abonuan sa nga ɔ yoli be ja osu kunngba nun lɛ’n?

Amun nian desɛn’n su. Anuan’n ti ɲinwa, sanngɛ bé nían ɔn, Zezi w’a bo nun. Amun nian kɛ ɔ yo i sɔnnzɔnfuɛ’m be fɛ ɔ! ?Nán aklunjuɛ cɛn yɛle nga? ?Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun kpɛ nɲɛ? ?Amun kwla kali? ?Ɔ ti kpɛ lele nnun?

Zezi su fɛ i wun kle i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun.

Kɛ Zezi fíte be ɲrun sɔ’n, nn akoto Toma nunman lɛ wie. Ɔ maan Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli kɛ: ‘E wunnin e Min’n!’ Sanngɛ Toma seli kɛ ɔ fata kɛ i bɔbɔ ɲinma sa’n, ɔ wun Zezi kwlaa naan w’a fa su. Kɛ ɔ dili le mɔcuɛ kun’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be o sua ba kun nun, b’a ɲin be sin anuan ekun, yɛ cɛn sɔ nun’n Toma nin be yɛ be o lɛ ɔ. Bé nían ɔn, Zezi yɛ w’a fite sua nun yɛ. Toma fali su siɛn’n.

Zan 20:11-29; Lik 24:13-43.Kosan mun

 • ?Ngue ndɛ yɛ Mali kan kleli sran nga ɔ buli i fiefuɛ’n niɔn, sanngɛ ngue ti yɛ maan ɔ sili kɛ Zezi ɔ?
 • ?Ngue yɛ ɔ ɲannin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn nga be su kɔ Emaisi klɔ’n su lɔ’n niɔn?
 • ?Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn’m be seli akoto’m be kɛ be wunnin Zezi’n, ngue abonuan sa yɛ ɔ yoli ɔ?
 • ?Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun kpɛ nɲɛ?
 • ?Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli kɛ be wunnin be Min’n, ngue ndɛ yɛ Toma kannin ɔn, yɛ kɛ ɔ dili le mɔcuɛ kun’n, ngue sa yɛ ɔ yoli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Zan 20:11-29 nun.

  ?Zan 20:23 nun’n, Zezi seli kɛ klɔ sran’m be le atin be yaci sran’m be wun sa tɛ’n cɛ? Amun yiyi nun. (Jue. 49:3, 8; Eza. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Zan 2:1, 2)

 • Kanngan Lik 24:13-43 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian nun e suan Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n niɔn? (Lik 24:32, 33; Ɛsd. 7:10; Mat. 5:3; Yol. 16:14; Ebr. 5:11-14)