Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 102: Zezi o nguan nun

Ndɛ 102: Zezi o nguan nun

?AMUN si bla’n nin bian nɲɔn nga mun? Be flɛ bla’n kɛ Mali m’ɔ fin Magdala’n, Zezi i janvuɛ kun ɔn. Yɛ anzi mun yɛle bian nɲɔn nga be o tralɛ ufue nun lɛ’n. Sua ba kaan nga Mali su nian nun lɛ’n, i nun yɛ be fali Zezi i saka’n be sieli ɔ. Be flɛ i ndia. Sanngɛ Zezi i saka’n w’a mlin! ?Wan yɛ ɔ fali ɔ? Amun maan e nian.

Anzi’m be su kan ndɛ kle Mali m’ɔ fin Magdala’n.

Kɛ Zezi wuli’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wa seli Pilati kɛ: ‘Nannan, i nun mɔ Zezi te o nguan nun’n, i waan sɛ be kun i naan ɔ di cɛn ba nsan’n, ɔ cɛn. I sɔ’n ti’n, se sonja mun kɛ be ko nian ndia’n su. I liɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be su ko fɛmɛn i fuɛn’n, naan b’a se kɛ ɔ cɛnnin nguan!’ Pilati seli be kɛ be fa sonja mun naan be ko nian ndia’n su.

Sanngɛ kɛ Zezi wuli’n, i le nsan su’n, nglɛmun ndɛ kpa’n, be ɲin mɔ bé bó i bli’n, Zoova i anzi kun w’a bo nun. Ɔ kondoli ndia’n i ɲrun yɛbuɛ’n yili i lɔ. Srɛ m’ɔ kunnin sonja mun dan ti’n, b’a kwlá tuman be bo. Kɛ ɔ yoli sɔ mɔ be niannin ndia nun lɔ’n, b’a wunman Zezi i saka’n lɔ kun! Sonja sɔ wie’m be ɔli klɔ nun lɔ ko kan kleli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun. ?Amun si like nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ tɛ sɔ’m be yoli’n? Be mannin sonja’m be adi ninnge naan be bua ato. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be waan sonja’m be se kɛ: ‘Kɛ é láfi kɔnguɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ mun be wa fɛli i fuɛn’n.’

Blɛ kunngba sɔ nun’n, nn bla wie mɔ be ti Zezi i janvuɛ’n, be su ko nian ndia’n nun lɔ. B’a wunman like fi ndia’n nun, ɔ maan ɔ boli be nuan! Be ɲin mɔ bé bó i bli ɔ, anzi nɲɔn yɛ b’a bo nun yɛ, be wun tralɛ’n ti fitafita kpa. Be usali kɛ: ‘?Ngue ti yɛ amun kunndɛ Zezi wa ɔ? Be cɛnnin i nguan. Amun wɔ ndɛndɛ ko kan kle i sɔnnzɔnfuɛ mun.’ Bla sɔ’m be wanndili ndɛndɛ kpa! Sanngɛ atin nun’n bian kun jrannin be. ?Amun si sran sɔ’n? Zezi ɔ! Ɔ seli be kɛ: ‘Amun ko kan kle min sɔnnzɔnfuɛ mun.’

Kɛ bla’m be seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ Zezi o nguan nun naan be wunnin i’n, i su falɛ’n yoli kekle mannin be. Piɛli nin Zan be bɔbɔ be wanndi ɔli ndia’n nun lɔ nianlɛ, sanngɛ like fi nunman nun! Kɛ Piɛli nin Zan be jasoli ndia’n su lɔ’n, Mali m’ɔ fin Magdala’n kali be sin lɔ. I yɛ kɛ ɔ niannin ndia nun lɔ’n, ɔ wunnin anzi nɲɔn mun’n niɔn.

?Amun si lika nga Zezi i saka’n ɔ o’n? Ɲanmiɛn yɛ ɔ yoli maan i saka’n mlinnin ɔn. Nán wunnɛn kunngba nga Zezi fa wuli’n yɛ Ɲanmiɛn fa cɛnnin i nguan ɔn. Ɔ mannin Zezi i aolia nun sran wunnɛn kɛ anzi nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n sa. Kɛ ɔ ko yo naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a si kɛ ɔ o nguan nun’n, Zezi kwla fa klɔ sran wunnɛn fite be ɲrun. I sɔ yɛ é wá wún i ɔ.

Matie 27:62-66; 28:1-15; Lik 24:1-12; Zan 20:1-12.Kosan mun

 • ?Bla benin yɛ ɔ o desɛn’n su lɛ’n niɔn? ?Yɛ wan yɛle bian nɲɔn nga be o lɛ’n? ?Yɛ nin yɛ be ngba be o ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Pilati seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun kɛ be fa sonja mun naan be ko nian Zezi i ndia’n su ɔ?
 • ?Kɛ Zezi wuli’n, i cɛn nsan su’n, nglɛmun ndɛ kpa’n, ngue yɛ anzi kun yoli ɔ? ?Sanngɛ ngue yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be yoli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ bla nga be ɔli Zezi i ndia’n nun lɔ nianlɛ’n be nuan boli be wun ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Piɛli nin Zan be wanndi ɔli Zezi i ndia’n nun lɔ nianlɛ’n niɔn, yɛ ngue yɛ be wunnin i lɔ ɔ?
 • ?Nin yɛ Zezi i saka’n o ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Zezi yoli naan w’a fa kle i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ ɔ o nguan nun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 27:62-66 nin 28:1-15 nun.

  ?Zezi i nguan cɛnlɛ blɛ nun’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun, nin Farizifuɛ mun, ɔ nin sran kpɛnngbɛn mun be fɔnnin Ɲanmiɛn i wawɛ’n i wun ɔn? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Kanngan Lik 24:1-12 nun.

  ?Kɛ e fa e ɲin e sie i Zezi i nguan cɛnlɛ’n su’n, wafa sɛ yɛ Zoova kle kɛ ɔ fata kɛ e lafi bla’m be nuan ndɛ’n su ɔ? (Lik 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Kanngan Zan 20:1-12 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zan 20:8, 9 kle e kɛ sɛ e wunman Ɲanmiɛn nuan ndɛ wie’m be wlɛ’n, ɔ fata kɛ e tra e awlɛn e minndɛ ɔ? (Nya. 4:18; Mat. 17:22, 23; Lik 24:5-8; Zan 16:12)