Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Akpasua 7: Kɛ ɔ fɛ i Zezi i nguan cɛnlɛ’n lele Pɔlu i bisua wlalɛ’n

Akpasua 7: Kɛ ɔ fɛ i Zezi i nguan cɛnlɛ’n lele Pɔlu i bisua wlalɛ’n

Kɛ be kunnin Zezi’n, i cɛn nsan su yɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i nguan ɔn. I cɛn sɔ nun’n, ɔ fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun lele kpɛ nnun. Ɔ fiteli be ɲrun sɔ lele cɛn ba ablanan. Kpɛkun kɛ ɔ́ fú nglo lɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be sunman lika be wunnin i. Kɛ ɔ fuli nglo lɔ’n, i cɛn ba blu su’n, Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga be minndɛli Zerizalɛmu lɔ’n.

I sin’n, Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ’m be wlali akoto’m be bisua, sanngɛ anzi kun wa deli be. Klistfuɛ’m be ɲrun tanndanfuɛ’m be finfinnin Etiɛni i yɔbuɛ lele ɔ wuli. Sanngɛ é wá súan wafa nga Zezi kpali be ɲrun tanndanfuɛ sɔ’m be nun kun fa yoli i sufuɛ ngunmin kun’n. Sran sɔ’n yɛ ɔ́ wá káci akoto Pɔlu’n niɔn. Kpɛkun kɛ Zezi wuli m’ɔ dili afuɛ nsan nin sin’n, Ɲanmiɛn sunmannin Piɛli kɛ ɔ ko bo jasin fɛ’n kle Kɔrnɛyi nin i awlobofuɛ mun mɔ be timan Zuifu’n.

Kɛ afuɛ ko ju 13 sinnin’n, yɛ Pɔlu boli i ngaliɛ difuɛ junman klikli’n i bo ɔ. I ngaliɛ difuɛ junman dilɛ sɔ’n, i kpɛ nɲɔn su’n, ɔ nin Timote yɛ be ɔli ɔ. É wá wún blɛ fɛfɛ sunman nga Ɲanmiɛn jasin fɛ’n bolɛ ti’n, Pɔlu nin i janvuɛ’m be tuli ajalɛ’n. I agualiɛ su’n, bé wá wlá Pɔlu bisua Rɔmu lɔ. Kɛ ɔ dili afuɛ nɲɔn’n be yili i, sanngɛ bé wá wlɛ́ i bisua ekun kpɛkun bé kún i. AKPASUA NSO’N i nun ndɛ kwlaa dili afuɛ ko ju 32.

Ɲanmiɛn’n kpaja piaa gua Sɔlu su.