Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 99: Nglo sua ba dan kun nun

Ndɛ 99: Nglo sua ba dan kun nun

CƐN nɲɔn w’a sin, e o wue’n kɔnguɛ. Zezi nin i akoto blu nin nɲɔn’n be bali Delɛ Cɛn Aliɛ’n dilɛ nglo sua ba dan nga e wun i desɛn’n su lɛ’n i nun. Sran nga amun wun i m’ɔ su kɔ lɛ’n, Zida Iskariɔtu ɔ. Ɔ su ko kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun wafa nga be kwla tra Zezi’n.

E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n

Ka naan lika w’a cɛn’n, Zida ɔli ko usali be kɛ: ‘?Sɛ n fɛ i man amun’n, ngue yɛ amún mán min ɔn?’ Be waan: ‘Jɛtɛ ufue ablasan.’ I ti Zida su ko to sran sɔ mun naan be wa tra Zezi. ?Nán sa tɛ yɛle i sɔ’n?

Kɛ be wieli Delɛ Cɛn Aliɛ’n i di’n, Zezi kpɛli like ngunmin uflɛ kun dilɛ i ba. Ɔ fali kpaun bubuli nun fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, yɛ ɔ seli kɛ: ‘Amun di, kpaun nga ɔ o yɛ’n, ɔ ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ, amun ti yɛ n su fa man ɔn.’ Kpɛkun ɔ fali klowa kun mɔ divɛn o nun’n fa mannin be, yɛ ɔ seli kɛ: ‘Amun nɔn, like ng’ɔ o klowa nun’n, ɔ ti min mmoja i nzɔliɛ, amun ti yɛ be su wa guɛ i ase ɔ.’ Biblu’n flɛ i kɛ ‘E Min i Aliɛ’n.’

I nun mɔ Izraɛlifuɛ’m be o Ezipti lɔ’n, Ɲanmiɛn i anzi kun sinsinnin be sua’m be su ko kunnin Eziptifuɛ’m be awlobo’m be mma klikli mun. Ɔ maan, kɛ be wla w’a kpɛn sa sɔ’n su’n ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be di Delɛ Cɛn Aliɛ’n niɔn. Sanngɛ, siɛn’n Zezi waan i sɔnnzɔnfuɛ’m be wla kpɛn i nguan nga be dunman nun ɔ fa mannin’n, i su. I ti ɔ seli be kɛ i aliɛ’n ngunmin kun nga ɔ kpɛli i ba lɛ’n, maan be wla kpɛn su afuɛ kwlaa nun.

Yɛ kɛ be wieli e Min’n i Aliɛ’n i di’n, Zezi seli i akoto’m be kɛ be yo yakpa naan be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ɔ yo tankaan. I agualiɛ su’n be toli jue be manmannin Ɲanmiɛn yɛ be ɔli ɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn lika’n w’a wɔ mmua kpa, w’a ju kɔnguɛ afiɛn w’a tra. Amun e nian lika nga be su kɔ’n.

Matie 26:14-30; Lik 22:1-39; Zan ndɛ tre 13 lele 17; 1 Korɛntfuɛ Mun 11:20.Kosan mun

 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ’n, ngue ti yɛ Zezi nin akoto blu nin nɲɔn’n be bali nglo sua ba dan kun nun’n niɔn?
 • ?Wan yɛle sran nga ɔ su kɔ lɛ’n? ?Yɛ ngue yɛ ɔ su ko yo ɔ?
 • ?Kɛ be wieli Delɛ Cɛn Aliɛ’n di’n, aliɛ ngunmin kun benin yɛ Zezi kpɛli i dilɛ ba ɔ?
 • ?Sa benin ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be di Delɛ Cɛn Aliɛ’n niɔn? ?Yɛ aliɛ ngunmin kun nga be kpɛli i dilɛ ba’n, ngue su yɛ ɔ kpɛn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wla ɔ?
 • ?Kɛ be wieli e Min’n i Aliɛ’n i di’n, ngue ndɛ yɛ Zezi kannin kleli i akoto mun ɔn? ?Yɛ kɛ ɔ yoli sɔ’n ngue yɛ be yoli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 26:14-30 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Matie 26:15 kle kɛ Zida bɔbɔ i ɲinfu yɛ ɔ fali Zezi mannin ɔn?

  ?Like nɲɔn nga Zezi i mmoja’n maan e ɲɛn i’n, yɛle benin? (Mat. 26:27, 28; Zer. 31:31-33; Efɛ.1:7; Ebr.9:19, 20)

 • Kanngan Lik 22:1-39 nun.

  ?Kɛ be se kɛ Satan w’a fa Zida mlɔnmlɔn’n i bo’n yɛle benin? (Lik 22:3; Zan 13:2; Yol. 1:24, 25)

 • Kanngan Zan 13:1-20 nun.

  ?Kɛ nga e fa e wun i Zan 13:2 nun’n sa’n, ɔ nin i fata kɛ be bu sa nga Zida yoli’n i fɔ? ?Yɛ afɔtuɛ benin yɛ i sɔ’n kwla man Ɲanmiɛn i sufuɛ mun ɔn? (Bob. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Zak 1:13, 14)

  ?Ngue ajalɛ kpa m’ɔ leman wunsu’n yɛ Zezi kleli i sa trele ɔ? (Zan 13:15; Mat. 23:11; 1 Piɛ. 2:21)

 • Kanngan Zan 17:1-26 nun.

  ?Kɛ Zezi srɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ti kɛ be “yo sran wunmuan” kun’n, i bo’n yɛle benin? (Zan 17:11, 21-23; Rɔm. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)