Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 98: Olivie Oka’n su

Ndɛ 98: Olivie Oka’n su

ZEZI yɛ ɔ o Olivie Oka’n su yɛ. Sran nnan nga be nin i be o lɛ’n, i akoto mun ɔn. Andre nin i niaan bian Piɛli, yɛ Zaki nin i niaan bian Zan. Zerizalɛmu lɔ Ɲanmiɛn sua’n yɛ amun wun i mmua lɔ lɛ.

Kɛ Zezi fuli aflunmun mɔ w’a kpɛ cro’n su bali Zerizalɛmu’n, i cɛn nɲɔn yɛ. E o jɔlɛ cɛn. Nglɛmun tutu kpa’n Zezi ɔli Ɲanmiɛn sua nun lɔ. Lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be waan bé trá Zezi naan bé kún i. Sanngɛ srɛ kunnin be sran’m be wun, afin nvlefuɛ’m be klo Zezi.

Zezi nin i akoto mun

Zezi flɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be kɛ ‘Wuo mun, ɔnda mma mun!’ Kpɛkun ɔ seli be ekun kɛ Ɲanmiɛn wá bú be fɔ be sa tɛtɛ kwlaa nga be yoli’n ti. I sin’n, Zezi fuli Olivie Oka’n su lɔ, kpɛkun yɛ i akoto nnan’n be boli i kosan usalɛ bo ɔ. ?Amun si kosan nga be usali Zezi’n?

Akoto’m be usɛli i be ɲrun lɔ sa’m be su kosan. Be si kɛ Zezi wá núnnún sa tɛ kwlaa nga ɔ o asiɛ’n su wa’n. Sanngɛ be waan bé sí blɛ nga ɔ́ wá yó i sɔ’n. ?Blɛ onin nun yɛ Zezi wá bá ekun naan wá dí Famiɛn’n niɔn?

Kɛ Zezi ɔ́ wá sɛ́ i sin’n, ɔ si kɛ i sɔnnzɔnfuɛ nga be o asiɛ’n su wa’n, be su kwlá wunmɛn i jrɛiin sa. Afin, ɔ́ ká ɲanmiɛn su lɔ, ɔ maan be su kwlá wunmɛn i lɔ. I sɔ’n ti’n, Zezi kleli i akoto mun nzɔliɛ wie mun mɔ bé wá klé kɛ w’a kaci Famiɛn ɲanmiɛn su lɔ ɔ. ?Nzɔliɛ sɔ’m be nun wie mun yɛle benin?

Zezi se kɛ bé wá dí alɛ dandan mun, sran kpanngban bé wá tɔ́ tukpaciɛ kpɛkun awe kpɛn be su, sran kunlɛ’n ɔ́ wá sɔ́n, yɛ asiɛ’n ɔ́ wá kéje dandan kpa. Zezi seli ekun kɛ bé wá bó Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ’n jasin’n asiɛ wunmuan’n su. ?E wun i sɔ ninnge mun andɛ? Ɛɛn! Ɔ maan e kwla lafi su siɛn’n kɛ Zezi w’a kaci Famiɛn ɲanmiɛn’n su lɔ. Ɔ ka kaan ɔ́ wá núnnún asiɛ’n su wa ninnge tɛtɛ kwlaa.

Matie 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Mark 13:3-10.Kosan mun

 • ?Zezi o nin desɛn’n su? ?Yɛ wan mun yɛ be nin i o lɛ ɔ?
 • ?Ngue sa yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be waan bé yó Zezi ɔ? ?Yɛ Zezi seli be sɛ?
 • ?Kosan benin yɛ akoto’m be usali Zezi ɔ?
 • ?Kɛ Zezi wá káci Famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, ninnge nga bé wá yí be wun nglo asiɛ’n su wa’n, ngue ti yɛ ɔ kannin be nun wie’m be ndɛ kleli i akoto mun ɔn?
 • ?Ka naan Zezi w’a nunnun asiɛ’n su wa ninnge tɛtɛ mun’n, ngue yɛ ɔ seli kɛ ɔ́ wá kpɛ́n su ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 23:1-39 nun.

  ?Kannzɛ bɔɔ ɔ timan tɛ kɛ e junman diwlɛ lɔ be flɛ sran mun e min’n, sanngɛ ndɛ nga Zezi kɛnnin i Matie 23:8-11 nun’n, ɔ kle kɛ i sɔ flɛlɛ’n nin i fata Klistfuɛ asɔnun’n nun? (Yol. 26:25; Rɔm. 13:7; 1 Piɛ. 2:13, 14)

  ?Ngue yɛ Farizifuɛ’m be fa jran sran’m be ɲrun naan b’a kaciman Klistfuɛ ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti tɛ’n be su kpɛnngbɛn’m be fa ajalɛ kunngba sɔ’n niɔn? (Mat. 23:13; Lik 11:52; Zan 9:22; 12:42; 1 Tɛs. 2:16)

 • Kanngan Matie 24:1-14 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Matie 24:13 yi i nglo kpa kɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn ɔn?

  ?Ndɛ mma “awieliɛ” m’ɔ o Matie 24:13 nun’n, i bo’n yɛle benin? (Mat. 16:27; Rɔm. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 • Kanngan Mark 13:3-10 nun.

  ?Ndɛ benin yɛ ɔ o Mark 13:10 nun m’ɔ kle kɛ ɔ ti cinnjin kɛ be bo jasin fɛ’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ Zezi i ndɛ ɔ yo e ɔ? (Rɔm. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)