Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 97: Zezi ba Famiɛn balɛ

Ndɛ 97: Zezi ba Famiɛn balɛ

KƐ ZEZI yoli aɲinsifuɛ nɲɔn nga be srɛsrɛ like di’n be juejue’n, ɔ bali klɔ kaan kun su Zerizalɛmu wun lɛ. Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn kɛ: ‘An wɔ klɔ m’ɔ o amun ɲrun lɛ’n su. Amún wún aflunmun mɔ w’a kpɛ cro’n mɔ be minndɛli i’n. Amun ɲannji i blɛ min.’

Kɛ be fali aflunmun mɔ w’a kpɛ cro’n blɛli Zezi’n, ɔ trɛnnin i su. Ɔ fuli su ɔli Zerizalɛmu. Zerizalɛmu nunman mmua. Kɛ ɔ juli klɔ i wun lɛ’n, sran kpanngban kpa be bɛli i atin kpalɛ. Be nun sunman lika be sɛli be tannin mun atin’n nun. Be wie mun kusu be bubuli mme nɲa mun guɛguɛli i atin’n su, yɛ be kpan seli kɛ: ‘Sran nga ɔ ba Zoova dunman nun’n maan ɔ ɲan nguan!’

Sran’m be su sɔ Zezi nun klanman.

Laa, kɛ ɔ ko yo naan Izraɛli famiɛn’m b’a yi be wun nglo b’a kle nvlefuɛ mun’n, kɛ bé bá Zerizalɛmu’n, ɔ fata kɛ be fu aflunmun kun mɔ w’a kpɛ cro’n i su. I sɔ’n yɛ Zezi su yo ɔ. Yɛ nvlefuɛ’m be kle kɛ be kunndɛ kɛ Zezi yo be famiɛn. Sanngɛ nán nvlefuɛ’m be ngba yɛ be kunndɛ i sɔ ɔ. E kwla wun i sɔ liɛ’n sa nga be yoli Zezi’n, i nun m’ɔ ɔli Ɲanmiɛn sua nun lɔ’n.

Ɲanmiɛn sua nun lɔ’n, Zezi yo aɲinsifuɛ nin bubuwafuɛ’m be juejue. Kɛ ba kanngan’m be wunnin ninnge sɔ’n, be kpannin be manmannin Zezi. I sɔ’n kunnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ya, yɛ be seli Zezi kɛ: ‘?A ti ndɛ nga ba kanngan’m be kan’n?’

Zezi tɛli su kɛ: ‘N ti.’ ?Ndɛ nga be klɛli kɛ: ‘A fa ɔ manmanlɛ’n wlɛli ba kanngan nin be nga be tɛ nɔn’n be nuan’n,’ an nin a kɛnngɛnmɛn i le?” Ɔ maan ba kanngan’m be manmannin Ɲanmiɛn i famiɛn’n ekun.

É kúnndɛ é yó kɛ ba kanngan nga mun sa. ?Nɛ́n i ɔ? Sran wie’m be kunndɛ kɛ bé jrán e Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ jasin nga e bo’n. Sanngɛ Zezi i abonuan ninnge nga ɔ́ wá yó mán sran mun’n, é kán é klé sran wie mun.

Nán kɛ Zezi te o asiɛ’n su wa’n yɛ ɔ boli i famiɛn dilɛ’n i bo ɔ. ?Cɛn benin yɛ blɛ sɔ’n jú ɔ? I sɔ blɛ’n yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be waan bé wún i wlɛ ɔ. É kɛ́nngɛn i sɔ’n ndɛ nga é wá wún i lɛ’n nun.

Matie 21:1-17; Zan 12:12-16.Kosan mun

 • ?Kɛ Zezi bá klɔ nga ɔ mantan Zerizalɛmu lɛ su’n, ngue yɛ ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be yo ɔ?
 • ?Desɛn’n su’n, kɛ Zezi juli Zerizalɛmu wun lɛ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Kɛ ba kanngan’m be wunnin kɛ Zezi su yo aɲinsifuɛ nin bubuwafuɛ’m be juejue’n, ngue yɛ be yoli ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Zezi kan kleli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nga be fali ya’n niɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ ba kanngan nga be manmannin Zezi sa’n niɔn?
 • ?Ndɛ benin yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be waan bé wún i bo ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 21:1-17 nun.

  ?Wafa nga Zezi wluli Zerizalɛmu lɔ kɛ Famiɛn sa’n, ɔ nin wafa nga Rɔmufuɛ’m be blɛ liɛ su sonja kpɛnngbɛn’m be yo ninnge’n, be ngbaciɛ’n yɛle benin? (Mat. 21:4, 5; Zkr. 9:9; Fil. 2:5-8; Kol. 2:15)

  ?Kɛ Zezi wlú Ɲanmiɛn sua nun lɔ’n, ajalɛ benin yɛ ndɛ nga ba kanngan’m be kɛnnin i Jue Mun 118 nun’n, ɔ man gbanflɛn nin talua mun ɔn? (Mat. 21:9, 15; Jue. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Piɛ. 3:18)

 • Kanngan Zan 12:12-16 nun.

  ?Mme nɲa nga nvlefuɛ’m be bubuli fa yoli Zezi like’n, ɔ kle sɛ? (Zan 12:13; Fil. 2:10; Ngl. 7:9, 10)