Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 96: Zezi yo sran’m be juejue

Ndɛ 96: Zezi yo sran’m be juejue

KƐ ZEZI wlánwlán klɔ’m be su’n, nn ɔ́ yó tukpacifuɛ’m be juejue. I abonuan ninnge nga ɔ yo be’n, be truli klɔ kanngan mun nin klɔ dandan’m be su. Ɔ maan sran’m be fa cɛcɛwafuɛ mun, ɔ nin aɲinsifuɛ mun, ɔ nin bobofuɛ mun, ɔ nin tukpacifuɛ kpanngban wie mun ekun be blɛli i. Zezi yoli be kwlaa be juejue.

Zan yoli Zezi i batɛmu’n i afuɛ nsan w’a sin. Zezi se i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ ɔ su wa kɔ Zerizalɛmu, naan lɔ yɛ bé wá kún i ɔ, kpɛkun Ɲanmiɛn ɔ́ wá cɛ́n i nguan. Kɛ ɔ kɛn i sɔ’n, nn ɔ te yo tukpacifuɛ’m be juejue te kɔ.

Zezi w’a yo bla kun i juejue.

Zezi su kle like wunmiɛn lolɛ cɛn nun. Bla nga amun wun i yɛ’n, tukpaciɛ’n w’a tin i su kpa i afuɛ ko ju blu nin mɔcuɛ (18) yɛ. Ɔ kwlá tinngɛmɛn i wun. Ɔ maan Zezi fɛli i sa fuali bla’n su yoli i juejue!

W’a yoman Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin mmla klefuɛ’m be fɛ. Be nun kun kpannin sran’m be su seli kɛ: ‘Cɛn nga be fa be di junman’n ɔ ti cɛn ba nsiɛn, an bla cɛn sɔ’m be nun naan be yo amun juejue, nán an ba wunmiɛn lolɛ cɛn nun kun!’

Sanngɛ Zezi tɛli i su kɛ: ‘?Dunman klofuɛ mun amun nun onin yɛ wunmiɛn lolɛ cɛn nun ɔ ɲannjimɛn i aflunmun m’ɔ o tuin’n nun’n ɔ ko mɛnmɛn i nzue ɔ, yɛ bla nga m’ɔ ti Abraamu anunman m’ɔ kpinndinman i afuɛ 18 (blu nin mɔcuɛ) yɛ’n, yɛ be su kwlá yomɛn i juejue wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun ɔn?’ Zezi i ndɛ nga ɔ kannin’n guali sran tɛ sɔ’m be ɲin ase.

I sin’n, Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be tuli ajalɛ be ɔli Zerizalɛmu akpasua liɛ’n su lɔ. Kɛ be jasoli Zeriko klɔ nun’n bé kɔ́’n, aɲinsifuɛ nɲɔn mɔ be srɛsrɛ like be di’n, be tili kɛ Zezi su sin lɛ. Yɛ be kpannin kɛ: ‘Zezi uka e!’

Zezi flɛli be naan w’a usa be kɛ: ‘?Ngue yɛ an klo kɛ n yo man amun ɔn? Be seli kɛ: ‘Nannan tike e ɲin.’ Zezi kannin be ɲinma’n, be ja nun lɛ be wunnin ase! ?Amun si like ti mɔ Zezi yo abonuan sa kwlaa sɔ mun’n? Yɛle kɛ ɔ si be aunnvuɛ yɛ ɔ klo kɛ be lafi i su. I sɔ’n ti’n, e kwla lafi su kpa kɛ, i Sielɛ Blɛ nun’n, sran fi su tɔman tukpaciɛ kun asiɛ’n su wa.

Matie 15:30, 31; Lik 13:10-17; Matie 20:29-34.Kosan mun

 • ?Kɛ Zezi wlánwlán klɔ kanngan mun nin klɔ dan­dan’m be su’n, nn ɔ́ yó ngue?
 • ?Kɛ be yoli Zezi i batɛmu’n m’ɔ dili afuɛ nsan’n, ngue ndɛ yɛ ɔ kan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun ɔn?
 • ?Wan mun yɛle be nga be o desɛn’n su lɛ’n, yɛ ngue yɛ Zezi yoli mannin bla’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ kɛ Zezi tɛli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun ɔ nin mmla klefuɛ’m be su’n, be ɲin guali ase ɔ?
 • ?Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be o Zeriko wun koko lɛ’n, ngue yɛ ɔ yoli mannin aɲinsifuɛ nɲɔn nga be srɛsrɛ like be di’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Zezi yoli abonuan sa mun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 15:30, 31 nun.

  ?Kɛ e nian Zezi i ninnge nga ɔ yoli’n, Zoova i abonuan tinmin benin yɛ ɔ yi i nglo ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ amun bu nda nga Zoova tɛli i kɛ ɔ́ mán mɛn uflɛ’n niɔn? (Jue. 37:29; Eza. 33:24)

 • Kanngan Lik 13:10-17 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ abonuan ninnge’n i sunman lika nga Zezi yoli i wunmiɛn lolɛ cɛn nun’n, be kle fɔnvɔlɛ nga ɔ́ wá fá mán asiɛ’n sufuɛ mun i afuɛ akpi Sielɛ Blɛ nun’n niɔn? (Lik 13:10-13; Jue. 46:10; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Ngl. 21:1-4)

 • Kanngan Matie 20:29-34 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga e suɛnnin i lɛ’n kle kɛ sran’m be ukalɛ nun’n, Zezi w’a fɛman le ɔ, yɛ ngue like yɛ i ayeliɛ sɔ’n kle e ɔ? (Mml. 15:7; Zak. 2:15, 16; 1 Zan 3:17)