Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 94: Ɔ klo ba kanngan mun

Ndɛ 94: Ɔ klo ba kanngan mun

AMUN nian Zezi, w’a to i sa w’a bla ba yasua kaan kun. Be kwla se kɛ Zezi klo ba kanngan mun sakpa. I akoto mun yɛle nga be su niɛn i lɛ’n. ?Ngue ndɛ yɛ Zezi su kan kle be ɔ? Amun e nian.

Icra’n yɛ Zezi nin i akoto’m be fin lika mmua kpa bé bá lɛ ɔ. Kɛ bé bá’n, i akoto’m be ngunmin be afiɛn lɔ’n, be sili akplowa. Ɔ maan kɛ be juli klɔ’n, Zezi usali be kɛ: ‘?Ngue ndɛ yɛ an kɛn i atin nun lɔ’n niɔn?’ Zezi bɔbɔ si akplowa nga be sili’n. Sanngɛ i waan ɔ́ nían sɛ bé bó akplowa sɔ’n su bé klé i o.

Zezi nin bakan kun

Akoto’m b’a tɛman su, afin be sili akplowa naan bé wún sran nga ɔ ti be nun dan’n. Be nun wie’m be waan bé yó dan trá be wiengu. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli be kɛ nán sran dan yolɛ’n yɛ ɔ ti nanndoliɛ like’n niɔn?

Ɔ flɛli bakan kun, yɛ ɔ fɛli i jrannin be kwlaa’n be ɲrun lɛ. Kpɛkun, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: ‘Sɛ amun a kaciman amun a yoman kɛ ba kanngan’m be sa’n, Ɲanmiɛn su sieman amun mlɔnmlɔn. Sran kwlaa nga ɔ yo wɛtɛɛ kɛ bakan nga sa’n, ɔ́ wá yó be kwlaa nga Ɲanmiɛn sie be’n be nun dan.’ ?Amun si like ti mɔ Zezi seli sɔ’n?

Like nga ti yɛ Zezi seli sɔ’n, yɛle kɛ ba kanngan mun’n, be yoman be wun dan, annzɛ be buman be wun kpa traman be wiengu. Ɔ maan ɔ fata kɛ akoto’m be yo kɛ ba kanngan mun sa. I liɛ’n be su siman sran dan yolɛ su akplowa.

Blɛ wie nun ekun’n, Zezi wa kleli kɛ ɔ klo ba kanngan mun. Cɛn kun’n sran wie’m be fali be mma mun bali Zezi sin. Akoto’m b’a kplinman be su. Sanngɛ Zezi seli i akoto mun kɛ: ‘An yaci ba kanngan’m be nun maan be bla min sin, afin be mɔ be yo be wun kɛ ba kanngan nga mun sa’n, be yɛ Ɲanmiɛn sie be ɔ.’ Kpɛkun, Zezi fali ba kanngan mun, yɛ ɔ yrali be su ɔ. ?Ɔ timan kpa kɛ e si kɛ Zezi klo ba kanngan mun?

Matie 18:1-4; 19:13-15; Mark 9:33-37; 10:13-16.Kosan mun

 • ?Kɛ bé fín lika mmua bé bá’n, ngue like yɛ akoto’m be ngunmin be afiɛn lɔ’n, be sili su akplowa ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zezi fali bakan kun jrɛnnin i akoto’m be afiɛn lɛ ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ akoto’m be yo kɛ ba kanngan mun sa ɔ?
 • ?I sin’n, wafa sɛ yɛ cɛn kun ekun’n, Zezi kleli kɛ ɔ klo ba kanngan mun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 18:1-4 nun.

  ?Ngue ti yɛ Zezi fa ɲanndra fa kle like ɔ? (Mat. 13:34, 36; Mark 4:33, 34)

 • Kanngan Matie 19:13-15 nun.

  ?Sɛ e waan é ɲán Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ’n i suyralɛ’n wie’n, ba kanngan’m be ayeliɛ wafawafa benin yɛ ɔ fata kɛ e nanti su ɔ? (Jue. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 • Kanngan Mark 9:33-37 nun.

  ?Sran dan yolɛ kunndɛlɛ’n su ndɛ benin yɛ Zezi kan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun ɔn? (Mark 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 • Kanngan Mark 10:13-16 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi i sin kɔlɛ’n yo ɲɛnmɛn ɔn, yɛ ngue ajalɛ yɛ i sɔ’n kle Klistfuɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun ɔn? (Mark 9:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)