Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 93: Zezi man sran kaka’m be aliɛ

Ndɛ 93: Zezi man sran kaka’m be aliɛ

ƝRƐNNƐN sa kun w’a tɔ. Yɛle kɛ b’a kun Zan Batɛmu Yofuɛ’n icra’n. Famiɛn i yi Erɔdiasi kloman Zan i sa. Ɔ maan ɔ yoli lele ɔ ɲannin famiɛn i sa nun atin kɛ be kpɛ Zan i ti’n be blɛ i.

Kɛ Zezi tili i sɔ’n, i wla boli i wun. Ɔ cuɛnnin i wun kan naan i kunngba w’a ko tran lika kun. Sanngɛ, sran’m be suli i su. Kɛ ɔ wunnin sran kpanngban sɔ mun’n, be yoli i annvɔ. Ɔ maan ɔ kannin Ɲanmiɛn i Sielɛ Blɛ’n i ndɛ kleli be, yɛ ɔ yoli wie’m be juejue.

Kɛ lika’n jɔli’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli i kɛ: ‘Wa’n ti blo, yɛ kusu lika’n w’a dun mmua jɔ. I sɔ’n ti, man sran’m be atin maan be wɔ klɔ’m be su be ko to aliɛ.’

Zezi su man sran kpanngban be aliɛ.

Zezi tɛli su kɛ: ‘Nán maan be wɔ, amun bɔbɔ an man be like.’ Zezi kpɛli i wun Filipu wun lɔ, ɔ usɛli i kɛ: ‘?Nin yɛ é ɲán like é tó mán minniɛn nga mun bé dí ɔ?’

Filipu seli kɛ: ‘Sɛ e fa denie ya nɲɔn to kpaun e kpɛkpɛ nun bɔɔ kannganngan’n, ɔ su juman be ngba.’ Andre kpannin seli kɛ: ‘Gbanflɛn kan nga, ɔ le kpaun nnun nin kpatra nɲɔn. ?Sanngɛ sran wlawla nga, ɔ́ jú be nin?’

Zezi seli kɛ: ‘An se be maan be kwlaa be gua ase.’ Kpɛkun ɔ lali Ɲanmiɛn ase, yɛ ɔ bubuli kpaun nun ɔn. Kpɛkun, i sɔnnzɔnfuɛ’m be fali kpaun nin jue’m be fa cɛcɛli sran’m be kwlaa. Be nun yasua kaklaakla’m be ti sran akpi nnun (5.000), yɛ bla mun nin ba kanngan’m be ti sran akpiakpi mun. Be kwlaa be dili like’n lele be ku yili. Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tiannin nga ɔ kali lɛ’n i nuan’n, ɔ ju gbogbo lele blu nin nɲɔn (12)!

Kɛ ɔ yoli’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be fa alie naan be kpɛ Galile fɛtɛ’n. Kɔnguɛ’n, aunmuan dan kun mɛnnin i wun su, kpɛkun nzue’n keje alie’n kɔ wa kɔ wa. Srɛ kunnin i sɔnnzɔnfuɛ mun kpa. I sin’n, kɔnguɛ afiɛn’n, be wun kɛ sran kun su nanti nzue’n su ɔ́ bá be wun lɔ. Srɛ m’ɔ kun be’n ti be kpankpannin, afin like nga be wun i lɛ’n be wunmɛn i wlɛ kpa.

Zezi seli kɛ: ‘Nán srɛ kun amun, min ɔn.’ Sanngɛ b’a faman su. Ɔ maan Piɛli seli kɛ: ‘Nannan, sɛ ɔ ti wɔ’n, flɛ min maan m bla ɔ wun lɔ nzue’n su lɔ.’ Yɛ Zezi seli kɛ: ‘Bla!’ Yɛ, Piɛli fin alie nun fiteli, yɛ ɔ́ nánti nzue’n su ɔ! Sanngɛ srɛ wa kunnin i, ɔ maan ɔ su mlɔn, naan Zezi w’a de i.

I sin’n, Zezi mannin sran kpanngban be aliɛ ekun. Ngalɛ nun’n, ɔ fali kpaun nso cɛ ɔ nin jue kanngan wie mun. Be kwlaa be ku yili ekun. ?Kɛ Zezi nian sran’m be lika sa’n, ɔ yoman ɲɛnmɛn? Kɛ Ɲanmiɛn maan ɔ́ wá káci famiɛn’n, e su kokoman like fi su kun!

Matie 14:1-32; 15:29-38; Zan 6:1-21.Kosan mun

 • ?Ngue ɲrɛnnɛn sa yɛ ɔ tɔli Zan Batɛmu yofuɛ’n i su ɔ, yɛ sa sɔ’n yoli Zezi sɛ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zezi mannin sran kpanngban nga be suli i su’n be aliɛ ɔ, yɛ aliɛ onga’n i gbogbo nɲɛ yɛ be isali ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ srɛ kunnin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun kɔnguɛ’n niɔn, yɛ ngue sa yɛ ɔ juli Piɛli su ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Zezi mannin sran kpanngban be aliɛ ekun ɔn?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn maan Zezi wá dí famiɛn’n asiɛ’n su’n, ngue ti yɛ mɛn’n ɔ́ yó ɲɛnmɛn ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 14:1-32 nun.

  ?Piɛli i sran’n i wafa benin yɛ Matie 14:23-32 ɔ yi i nglo ɔ?

  ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ Piɛli i ɲin w’a ti naan i awlɛn’n timan fufu kun ɔn? (Matie 14:27-30; Zan 18:10; 21:7; Sa Nga Be Yoli’n 2:14, 37-40; 1 Piɛr 5:6, 10)

 • Kanngan Matie 15:29-38 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi kle kɛ ɔ yoman ninnge nga i Si Zoova fa mɛn i’n, i finfin ɔn? (Mat. 15:37; Zan 6:12; Kol. 3:15)

 • Kanngan Zan 6:1-21 nun.

  ?E siefuɛ’m be ɲin yilɛ nun’n, wafa sɛ yɛ andɛ Klistfuɛ’m be kwla fa Zezi i ajalɛ’n? su ɔ (Zan 6:15; Mat. 22:21; Rɔm. 12:2; 13:1-4)