Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 88: Zan su yo Zezi i batɛmu

Ndɛ 88: Zan su yo Zezi i batɛmu

AMUN nian auble nga ɔ su jra bian’n i ti su lɛ’n. Zezi yɛle bian sɔ’n Ɔ le afuɛ kɔe ablasan (30) siɛn’n. Yɛ sran nga ɔ nin i be jin lɛ’n, yɛle Zan. Y’a dun mmua y’a suɛn i su like. ?Ɔ te o amun klun kɛ i nun mɔ Mali ti wunnzɛfuɛ’n ɔ ɔli Elizabɛti i wun wunlɛ? ?Ɔ te o amun klun ekun kɛ, kɛ Elizabɛti tili Mali i nɛn’n, ba nga ɔ o i klun’n ɔ jaojaoli? Ba sɔ’n yɛle Zan. ?Sanngɛ ngue yɛ Zan nin Zezi be su yo i siɛn’n niɔn?

Zezi i batɛmu yolɛ’n.

Icra’n yɛ Zan w’a fa Zezi w’a mlɔn i Zurdɛn nzue ba’n nun lɛ. Kɛ be yo sran’m be batɛmu kɛ ngalɛ’n sa. I klikli nun’n be fɛ i mlɔn nzue’n nun, kpɛkun be fɛ i be fite. Kɛ mɔ i sɔ junman yɛ Zan di’n ti’n, be flɛ i kɛ Zan Batɛmu Yofuɛ. ?Sanngɛ ngue ti yɛ Zan yoli Zezi i batɛmu ɔ?

Sɛ Zan yoli i sɔ’n, yɛle kɛ Zezi bali kɛ Zan yo i batɛmu. Be nga be waan bé yáci be sa tɛ’m be yolɛ’n, be yɛ Zan yo be batɛmu ɔ. ?Yɛ Zezi li, ɔ yoli sa tɛ naan se kɛ ɔ́ yáci i yolɛ? Cɛcɛ, Zezi w’a yoman sa tɛ wie fi le, afin ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli bɔbɔ i Wa. Ɔ le sa ti mɔ Zan yoli Zezi i batɛmu’n. Maan e wun i sɔ sa liɛ’n.

Ka naan Zezi w’a ba kɛ Zan o wa yɛ’n, ɔ ti ajuin difuɛ. Ajuin difuɛ’n, ɔ di waka wun junman, ɔ fa yi tabli nin bia, ɔ nin di langa mun. Mali i wun Zozɛfu ti i sɔ ajuin difuɛ, ɔ maan ɔ kleli Zezi i junman sɔ’n i dilɛ wie. Sanngɛ, nán i sɔ ajuin dilɛ ti yɛ Zoova sunmɛnnin i Wa’n asiɛ’n su wa ɔ. Ɔ le i junman liɛ ngunmin kun di, yɛ siɛn’n Zezi i junman sɔ’n i dilɛ blɛ’n w’a ju. I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ ko yo naan w’a kle kɛ ɔ su wa yo i Si klun sa’n, Zezi seli Zan kɛ ɔ yo i batɛmu. ?I sɔ’n yoli Ɲanmiɛn fɛ?

I yo, afin kɛ Zezi finnin nzue nun fiteli’n, yɛ ɲanmiɛn su lɔ nɛn kun seli kɛ: ‘Min awlɛn su ba yɛ, i su yɛ m’an fa n wla’n kwlaa m’an gua ɔ.’ Kpɛkun, ɔ yoli kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n tikeli muaan, yɛ auble ngalɛ’n jrali Zezi su ɔ. Sanngɛ nán auble jrɛiin sa ɔ. Ɲanmiɛn i wawɛ’n yɛ ɔ jra ba kɛ auble sa ɔ.

Siɛn’n, ɔ fata kɛ Zezi bu ninnge kpanngban su angunndan, ɔ maan i kunngba ɔli lika kun ko dili cɛn ba lele ablanan (40). Satan toli i lɔ. Ɔ seli Zezi kpɛ nsan kɛ ɔ fɔn Ɲanmiɛn mmla’n. Sanngɛ Zezi w’a kplinman su.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zezi wa sɛli i sin, kɛ ɔ́ bá’n yɛ ɔ wunnin be nga bé wá káci i sufuɛ annzɛ i sɔnnzɔnfuɛ’n, be nun klikli mun ɔn. Be flɛ wie mun kɛ, Andre, Piɛli (annzɛ Simɔn ), Filipu yɛ Natanaɛli (annzɛ Batelemi). Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ uflɛ sɔ’m be ɔli Galile akpasua’n liɛ’n su lɔ. Galile lɔ’n, be jrannin Kana lɛ. Natanaɛli i klɔ ɔ. Lɛ yɛ Zezi ɔli atɔnvlɛ falɛ dan kun bo ɔ, atɔnvlɛ sɔ’n i bo yɛ ɔ yili i atrɛ klikli’n niɔn. ?Amun si atrɛ sɔ’n? Ɔ fali nzue kacili divɛn.

Matie 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mark 6:3; Zan 1:29-51; 2:1-12.Kosan mun

 • ?Wan mun yɛle sran nɲɔn nga be o desɛn’n su lɛ’n?
 • ?Wafa sɛ yɛ be yo sran i batɛmu ɔ?
 • ?Sran’n i wafa benin mun sa trele yɛ Zan yo be batɛmu ɔ?
 • ?Ngue sa cinnjin ti yɛ Zezi se Zan kɛ ɔ yo i batɛmu’n niɔn?
 • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kleli kɛ i klun jɔ batɛmu nga be yoli Zezi’n i su ɔ?
 • ?Kɛ Zezi kunngba ɔli lika kun ko dili cɛn ba ablanan’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?
 • ?Zezi i sufuɛ annzɛ i sɔnnzɔnfuɛ klikli’m be nun wie yɛle wan? ?Yɛ atrɛ klikli nga Zezi yili’n yɛle benin?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Matie 3:13-17 nun.

  ?Ajalɛ benin yɛ Zezi kleli m’ɔ fata kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nian su be yo be batɛmu ɔ? (Jue Mun 40: 8, 9; Matie 28:19, 20; Lik 3:21, 22)

 • Kanngan Matie 4:1-11 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi i Biblu’n nun ninnge silɛ kpa’n, ɔ wla e fanngan naan y’a suan Biblu’n nun like titi ɔ? (Matie 4:5-7; 2 Piɛr 3:17, 18; 1 Zan 4:1)

 • Kanngan Zan 1:29-51 nun.

  ?Zan fɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲin sie i wan su, yɛ wafa sɛ yɛ andɛ e kwla nanti i ajalɛ’n su ɔ? (Zan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Kanngan Zan 2:1-12 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Zezi i atrɛ klikli’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn i sa timan tankaan i sufuɛ’m be like kpa manlɛ nun ɔn? (Zan 2:9, 10; Jue Mun 84:12; Zak 1:17)