Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 87: Zezi i gbanflɛn nun’n ɔ ɔli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ

Ndɛ 87: Zezi i gbanflɛn nun’n ɔ ɔli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ

AMUN nian bakan nga ɔ nin sran kpɛnngbɛn’m be su ijɔ lɛ’n. Zerizalɛmu Ɲanmiɛn sua nun fluwa klefuɛ mun yɛle kpɛnngbɛn sɔ mun. Bakan sɔ’n yɛle Zezi. W’a ɲin kan. Ɔ le afuɛ 12 siɛn’n.

Ɔ bo like klefuɛ’m be nuan kɛ Zezi si Ɲanmiɛn nin Biblu’n nun like kpanngban. ?Sanngɛ yoo, ngue ti yɛ Zozɛfu nin Mali be nunman wa wie ɔ? ?Ninfan yɛ be o ɔ? Amun e nian wafa nga sa’m be fa yoli’n.

Zezi nin fluwa klefuɛ’m be su ijɔ.

Afuɛ kwlaa nun’n Zozɛfu nin i awlobofuɛ’m be kwlaa be kɔ Zerizalɛmu, Delɛ Cɛn’n m’ɔ ti i liɛ ngunmin kun’n i dilɛ. Nazarɛti nin Zerizalɛmu be afiɛn’n wuali kpa. I blɛ sɔ nun’n loto nin keteke be nin a juman su. Be kɔ lika be ja nun, yɛ be nanti cɛn ba nsan naan b’a ju Zerizalɛmu.

Siɛn’n, Zozɛfu i awlobofuɛ’m b’a sɔn: Zezi lɛ sinma yasua nin bla mun, ɔ fata kɛ Zozɛfu nian be lika. Ɔ maan afuɛ’n liɛ’n, Zozɛfu nin Mali, ɔ nin be mma’m be fali atin tɛnndɛn nga be fa sa be sin Nazarɛti’n i su. Be bu i kɛ Zezi o be mɔ be nin be kɔ’n, be nun wie. Sanngɛ kɛ lika’n sannin’n, b’a wunman Zezi. Be kunndɛli i be osufuɛ nin be janvuɛ nga be nin be bali’n be nun, ngbɛn ɔn! I sɔ’n ti’n, be sali be sin ɔli i kunndɛlɛ Zerizalɛmu lɔ.

I agualiɛ su’n, bé wún Zezi ɔ, ɔ nin like klefuɛ mun yɛ be o yɛ. Ɔ su tie ndɛ nga be kan’n, kpɛkun i kusu ɔ usa be kosan mun. Zezi i ngwlɛlɛ’n ɔ bo be kwlaa’n be nuan. Sanngɛ, Mali usɛli i kɛ: ‘?N wa, ngue ti yɛ a yo e sɔ ɔ? Min nin ɔ si y’a kunndɛ ɔ lele, e ɲin a blo dan kpa.’

Zezi tɛli su kɛ ‘?Ngue ti yɛ amun kunndɛ min ɔn? ?An siman kɛ min Si ninnge’m be mian n sa?’

Nanwlɛ, kan be kwla suan Ɲanmiɛn su like lɛ’n, lɛ yɛ Zezi o ɔ. ?Nán i sɔ angunndan kunngba’n yɛ e waan é bú ɔ? Kɛ Zezi wa sɛli i sin Nazarɛti’n, le mɔcuɛ kwlaa ɔ kɔ Ɲanmiɛn sulɛ aɲia’m be bo. Afin kɛ m’ɔ fɛli i ɲin sieli i Ɲanmiɛn ninnge’m be su titi ti’n, ɔ suannin Biblu’n nun like kpanngban kpa. E yo kɛ Zezi sa, yɛ e fɛ i ajalɛ’n su.

Lik 2:41-52; Matie 13:53-56.Kosan mun

 • ?Kɛ e fa e wun i desɛn’n su lɛ’n Zezi le afuɛ nɲɛ, yɛ ninfan yɛle nga ɔ o lɛ’n?
 • ?Ngue yɛ afuɛ kwlaa nun’n Zozɛfu nin i awlobofuɛ’m be yo ɔ?
 • ?Kɛ bé sá be sin Nazarɛti’n mɔ be dili cɛn kun atin nun’n, ngue ti yɛ Zozɛfu nin Mali be sali be sin Zerizalɛmu ɔ?
 • ?Ninfan yɛ Zozɛfu nin Mali be wunnin Zezi ɔ, yɛ ngue ti yɛ be nga be o lɛ’n be nuan w’a bo be wun ɔn?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Zezi kan kleli i nin Mali ɔ?
 • ?Ɲanmiɛn i silɛ nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Zezi sa ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Lik 2:41-52 nun.

  ?Sɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn mmla’n seli kɛ yasua’m be kunngba cɛ yɛ be wɔ afuɛ nuan kwlakwla cɛn dilɛ’m be bo’n, andɛ ajalɛ kpa benin yɛ Zozɛfu nin Mali be kle siɛ nin niɛn mun ɔn? (Lik 2:41; Mml. 16:16; 31:12; Nya. 22:6)

  ?Siɛ nin niɛn’m be ɲin yilɛ nun’n ajalɛ kpa benin yɛ Zezi fa kle gbanflɛn nin talua mun andɛ ɔ? (Lik 2:51; Mml. 5:16; Nya. 23:22; Kol. 3:20)

 • Kanngan Matie 13:53-56 nun.

  ?Zezi i niaan’m be nun nnan benin yɛ Biblu’n boli be dunman ɔn, yɛ junman benin yɛ be dili i Klistfuɛ asɔnun’n nun ɔn? (Mat. 13:55; Yol. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Zak 1:1; Zid 1)