Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 86: Nzraama kun kle sran atin

Ndɛ 86: Nzraama kun kle sran atin
Mɛn nun sa sifuɛ mun

?AMUN wun nzraama ɲanɲan nga sran’m be nun kun su kle i lɛ’n? Kɛ be jasoli Zerizalɛmu lɛ’n, yɛ ɔ fiteli ɔ. Sran sɔ’m be fin wia afiliɛ lɔ, be suan nzraama’m be su fluwa. Be lafi su kɛ nzraama sɔ’n fá be kɔ́ sran nanndoliɛ kun sin.

Kɛ be juli Zerizalɛmu lɛ’n, be usali kɛ: ‘?Zuifu’m be famiɛn’n, mɔ be wuli i icra’n ɔ o nin? Afin e wunnin ba’n i nzraama’n wia afiliɛ lɔ, yɛ e bɛli i sulɛ ɔ.’ Dunman ‘Zuifu’n’ ɔ ti Izraɛlifuɛ’m be flɛlɛ’n kun ekun.

Jasin sɔ’n ti’n, Erɔdu m’ɔ ti Zerizalɛmu famiɛn’n, i klun titili i. Afin, ɔ kloman kɛ famiɛn uflɛ tran famiɛn bia’n su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Erɔdu yiali Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dandan mun nin mmla klefuɛ mun, naan w’a usa be kɛ: ‘?Ninfan yɛ bé wá wú Zezi ɔ?’ Be tɛli i su kɛ: ‘Biblu’n se kɛ Bɛtleɛmu lɔ ɔ.’

Kpɛkun, Erɔdu flɛli be nga be fin wia afiliɛ lɔ’n, yɛ ɔ seli be kɛ: ‘An wɔ ko kunndɛ bakan sɔ’n kpa; sɛ an wun i’n, an bla be wa kan kle min maan m bɔbɔ n ko su i wie.’ Sanngɛ nanwlɛ, Erɔdu liɛ’n, i waan ɔ́ kó kún ba nɔnman’n!

I sin’n, nzraama nga sran sɔ’m be wunnin i’n, ɔ dun mmua be ɲrun lele Bɛtleɛmu lɔ; kpɛkun ɔ ko jrannin lika nga bakan’n o nun’n su. Kɛ be wluli sua lɔ’n, be wunnin Mali nin Zezi kan’n. Be cɛli Zezi i ninnge wie mun. Sanngɛ, i sin’n Zoova seli sran sɔ mun laliɛ nun kɛ nán maan be sa be sin Erɔdu wun lɔ kun. I sɔ’n ti’n, atin uflɛ yɛ be fali be sali be sin be mɛn’n liɛ nun lɔ ɔ.

Kɛ Erɔdu tili i kɛ sran nga be fin wia afiliɛ lɔ’n b’a sa be sin be mɛn liɛ nun lɔ’n, ɔ fali ya dan kpa. Ɔ maan ɔ sunmannin sran kɛ be wɔ Bɛtleɛmu, be ko kun ba yasua nga b’a di afuɛ nɲɔn’n, nin be nga be nin a diman afuɛ nɲɔn’n be kwlaa. Sanngɛ, Zoova seli Zozɛfu laliɛ nun kɛ ɔ nin i awlobofuɛ’m be jaso wɔ Ezipti. I sin’n, kɛ Zozɛfu tili i kɛ Erɔdu w’a wu’n, yɛ ɔ fali Mali nin Zezi yɛ be sali be sin Nazarɛti lɔ ɔ. Lɛ yɛ Zezi wa ɲinnin ɔn.

?Amun bu i kɛ wan yɛ ɔ fali nzraama uflɛ sɔ’n fiteli ɔ? Maan ɔ kpɛn amun klun kɛ i klikli nun’n, kɛ fluwa sifuɛ sɔ’m be wunnin nzraama’n yɛ be wɔli Zerizalɛmu ɔ. Mmusu’m be si Satan m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún Ɲanmiɛn i Wa’n, i kusu si kɛ famiɛn Erɔdu ɔ su kunndɛ ba’n i kunlɛ wie. Ɔ maan sran nga ɔ fali nzraama nga ɔ kpaja lɛ’n fiteli’n, yɛle Satan.

Matie 2:1-23; Mise 5:1.Kosan mun

  • ?Wan yɛle sran nga be o desɛn’n su lɛ’n, yɛ ngue ti yɛ be nun kun fɛ i sa’n tinndin i nzraama nga ɔ kpaja lɛ’n i su ɔ?
  • ?Ngue ti yɛ awlabɔɛ tɔli famiɛn Erɔdu su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ yoli ɔ?
  • ?Ninfan yɛ nzraama nga ɔ kpaja lɛ’n, ɔ fali sran sɔ mun ɔli ɔ? ?Sanngɛ ngue ti yɛ kɛ bé sá be sin be mɛn nun’n, be fali atin uflɛ ɔ?
  • ?Ngue like yɛ Erɔdu seli i sran mun kɛ be yo ɔ, yɛ ngue ti ɔ?
  • ?Ngue yɛ Zoova seli Zozɛfu kɛ ɔ yo ɔ?
  • ?Wan yɛ ɔ fali nzraama nga ɔ kpaja lɛ’n fiteli ɔ, yɛ ngue ti ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

  • Kanngan Matie 2:1-23 nun.

    ?Kɛ sa sifuɛ’m bé kɔ́ Zezi i wun wunlɛ’n, nn ɔ le afuɛ nɲɛ, yɛ ninfan yɛ ɔ o ɔ? (Mat. 2:1, 11, 16)