Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 85: Zezi i awuliɛ’n

Ndɛ 85: Zezi i awuliɛ’n

?AMUN si ba nɔnman kan nga? I yɛ be flɛ i Zezi’n niɔn. Icra’n yɛ be wuli i nnɛn’m be like diwlɛ nun lɛ ɔ. Lɛ yɛ be sie nnɛn mun ɔn. Zezi yɛ Mali su lɛ i nnɛn’m be like diwlɛ nun lɛ ɔ, i nun yɛ aflunmun nin nnɛn wie’m be di like ɔ. ?Sanngɛ ngue ti yɛ Mali nin Zozɛfu be o nnɛn’m be like diwlɛ’n nun ɔn? ?Nán lɛ yɛ ɔ fata kɛ be wu ba’n niɔn?

Cɛcɛ, nán lɛ ɔ. Sanngɛ sɛ be o lɛ’n, i bo’n yɛle kɛ Sezar Ogisti m’ɔ ti Rɔmu siefuɛ’n, ɔ kpɛli mmla kun kɛ sran kwlaa ko klɛ i dunman i awuliɛ klɔ’n su lɔ. Be wuli Zozɛfu Bɛtleɛmu. Sanngɛ, kɛ ɔ nin Mali be juli lɔ’n b’a ɲanman sikewlɛ aofuɛ sua wie fi nun. I sɔ’n ti yɛ be nin nnɛn’m be o likawlɛ’n niɔn. I cɛn kunngba sɔ nun yɛ Mali wuli Zezi ɔ! Sanngɛ, amun wun kɛ ba’n ti juejue.

Zozɛfu nin Mali ɔ nin Zezi i nɔnman nun

?Amun wun nnɛn sunianfuɛ nga be su ba Zezi nianlɛ’n? Be la blo lɔ bé nían be bua’m be su kɔnguɛ, kpɛkun lika’n ɔ wa kpajali be su. Anzi kun yɛ ɔ yili i wun nglo sɔ ɔ! Srɛ kunnin nnɛn sunianfuɛ mun dan kpa. Sanngɛ, anzi’n seli be kɛ: ‘Nán srɛ kun amun mlɔnmlɔn! Ḿ má bó jasin fɛ’n kun klé amun. Yɛle kɛ ndɛkɛn, b’a wu e Min Klist Bɛtleɛmu wa. Ɔ́ yó sran mun be defuɛ! Nzɔliɛ nga amún fá sí i’n yɛ: amún wá wún ba nɔnman kun mɔ b’a cici i wun ɔ la nnɛn’m be like diwlɛ nun.’ Be ɲin mɔ bé bó ɔ, Ɲanmiɛn su lɔ Anzi kpanngban kpa b’a ba, be su manman Ɲanmiɛn. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ndɛndɛ kpa, nnɛn sunianfuɛ’m be ɔli Zezi kunndɛlɛ, ɔ maan siɛn’n b’a wun i.

?Amun si like ti mɔ Zezi ti i liɛ ngunmin’n? ?Amun si i sran wafa nga ɔ ti’n? Ɔ te o amun klun, afin kɛ e kanngan fluwa nga i ndɛ klikli nun’n, e kannin Ɲanmiɛn i Wa kpɛn’n i ndɛ. Kɛ Zoova yí nglo nin asiɛ’n, ɔ nin ninnge kwlaa mun’n, ɔ nin i yɛ be dili junman’n niɔn. Zezi i sran wafa nga ɔ ti’n yɛ ɔ o lɛ!

Ɲanmiɛn yɛ ɔ fɛli i Wa’n i nguan’n ɲanmiɛn su lɔ fa wlɛli i Mali ku sɛ nun ɔn. Ɔ maan kɛ ba nɔnman’m be fa tin be nin klun’n, i kunngba’n, yɛ Zezi fa tinnin Mali klun ɔn. Sanngɛ, ba nɔnman sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa. Ɔ maan siɛn’n, b’a wu Zezi i nnɛn’m be like diwlɛ nun Bɛtleɛmu wa. ?Sa ti mɔ aklunjuɛ su yɛ anzi’m be kan kleli sran mun kɛ b’a wu Zezi’n, amun wun i wlɛ siɛn’n?

Lik 2:1-20.Kosan mun

 • ?Wan yɛle ba nɔnman kan nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n, yɛ ninfan yɛ Mali su lɛ i ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ nnɛn’m be like diwlɛ nun yɛ be wuli Zezi ɔ?
 • ?Desɛn’n su’n, wan yɛle sran nga be su wlu nnɛn’m be like diwlɛ nun lɛ’n? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ anzi kun kan kleli be ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zezi ti i liɛ ngunmin ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ be kwla flɛ Zezi Ɲanmiɛn i Wa ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Lik 2:1-20 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Sezar Ogisti yoli maan Zezi i awuliɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, ɔ kpɛnnin su ɔ? (Lik 2:​1-4; Mis. 5:1)

  ?Wafa sɛ yɛ sran kun kwla yo ‘sran mɔ Ɲanmiɛn klun jɔ be wun’n’ be nun kun ɔn? (Lik 2:14; Mat. 16:24; Zan 17:3; Sa Nga Be Yoli’n 3:19; Ebr. 11:6)

  ?Sɛ Zide nnɛn sunianfuɛ mun mɔ be ti wɛtɛɛfuɛ’n, defuɛ kun i awuliɛ’n ti’n be dili aklunjuɛ, andɛ like dan benin ti yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn sufuɛ’m be di aklunjuɛ ɔ? (Lik 2:10, 11; Efɛ. 3:8, 9; Ngl. 11:15; 14:6)