Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 84: Anzi kun wa wunnin Mali wun

Ndɛ 84: Anzi kun wa wunnin Mali wun

TALUA klanman nga suan Mali. Ɔ ti Izraɛli bla yɛ ɔ tran Nazarɛti. Ɲanmiɛn si kɛ ɔ ti sran kpa. I ti yɛ ɔ sunmɛnnin i anzi Gabliɛli kɛ ɔ ko kan ndɛ kle i ɔ. ?Amun si ndɛ nga anzi Gabliɛli ko kan kleli Mali’n? Amun e nian ndɛ sɔ’n.

Anzi Gabliɛli yoli i like yɛ ɔ seli i kɛ: ‘Ɔ liɛ su ti ye! Maan e Min Zoova jran ɔ sin!’ Sran sɔ’n, Mali nin a wunmɛn i le. Ɔ maan i angunndan’n sanngannin, afin ndɛ nga anzi’n kannin’n, ɔ wunmɛn i wlɛ. Sanngɛ srɛ m’ɔ kun i ti’n, anzi Gabliɛli guɛli i awlɛn su nzue.

Mali

Ɔ seli i kɛ: ‘Mali, nán srɛ kun wɔ, afin Ɲanmiɛn Zoova a bu wɔ sran. I ti yɛ ɔ su wa yo abonuan sa kun mán wɔ ɔ. Á wá wú ba yasua kun, yɛ á tɔ́n i dunman Zezi.’

Anzi Gabliɛli yiyili nun ekun seli kɛ: ‘Ba sɔ’n yó sran dan, bé flɛ́ i kɛ Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n i Wa. Zoova síe i famiɛn kɛ Davidi sa. Sanngɛ Zezi ká famiɛn tititi, yɛ i Sielɛ Blɛ’n ɔ leman awieliɛ!’

Mali usɛli i kɛ: ‘?Kɛ mɔ n siman yasua’n, ɔ́ yó sɛ yɛ sa sɔ’n kwla yo ɔ?’

Anzi Gabliɛli tɛli i su kɛ: ‘Ɲanmiɛn wawɛ’n ɔ́ bá ɔ wun. I sɔ’n ti’n, ba’n mɔ á wú i’n, bé flɛ́ i Ɲanmiɛn Wa.’ Kpɛkun, ɔ seli Mali ekun kɛ: ‘Nian, Elizabɛti m’ɔ ti ɔ osufuɛ’n, w’a wunnzɛ i kpɛnngbɛn ba; bla sɔ’n mɔ be flɛ i klun kpanfuɛ’n, w’a wunnzɛ. Afin, sa kwlaa nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó’n, ɔ kwlɛ i yo.’

Ɔ maan ndɛndɛ Mali seli kɛ: ‘Min yɛ, n ti Zoova i afanniɛn, Ɲanmiɛn nin ɔ nuan fɛ.’ Kpɛkun, yɛ anzi yacili i lɛ ɔli ɔ.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman yɛ Mali wɔli Elizabɛti wun wunlɛ ɔ. Kɛ Elizabɛti tili Mali i nɛn’n, aklunjuɛ ti’n ba m’ɔ o i klun’n jaojaoli. Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli Elizabɛti nun yɛ ɔ seli Mali kɛ: ‘Eee, mmla’m be nun’n, Ɲanmiɛn a bu wɔ sran.’ Mali dili anglo ko ju nsan Elizabɛti i wun lɔ, i sin naan w’a sɛ i sin Nazarɛti.

Bian nga ɔ fata kɛ Mali jɛ i’n, yɛle Zozɛfu. Sanngɛ, kɛ Zozɛfu tili kɛ Mali a wunnzɛ’n, i waan ɔ jɛmɛn i kun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn i anzi kun seli Zozɛfu kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ, fa ɔ yi Mali kɔ ɔ bo, afin ba’n mɔ w’a wunnzɛ i’n ɔ fin Ɲanmiɛn.’ I sɔ’n ti’n, Zozɛfu nin Mali be jali be wun. Siɛn’n nga be minndɛ i’n, yɛle Zezi i awuliɛ.

Lik 1:26-56; Matie 1:18-25.Kosan mun

 • ?Wan yɛle bla nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n?
 • ?Ngue ndɛ yɛ Gabliɛli kan kleli Mali ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Gabliɛli yiyili nun kleli Mali kɛ sɛ bɔɔ ɔ nin a siman bian’n, sanngɛ ɔ́ wá wú ba ɔ?
 • ?Kɛ Mali ɔli i osufuɛ Elizabɛti wun lɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli lɔ ɔ?
 • ?Kɛ Zozɛfu tili i kɛ Mali ti wunnzɛfuɛ’n, ngue angunndan yɛ ɔ buli ɔ, sanngɛ siɛn’n ngue ti yɛ ɔ wa kacili i angunndan’n niɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Lik 1:26 nun.

  ?Lik 1:35 waan Zezi i nguan sanwun mɔ Ɲanmiɛn fa wlɛli i Mali mɔ fɔ o i nun’n, i ku sɛ nun’n, ɔ kle sɛ? (Aze 2:11-13; Zan 6:69; Ebr. 7:26; 10:5)

  ?Kɛ be nin a wuman Zezi’n, wafa sɛ yɛ be mɛnmɛnnin i ɔ? (Lik 1:41-43)

  ?Be nga andɛ Ɲanmiɛn ninnge’m be nun’n, be ɲan junman ngunmin kun’n, ajalɛ kpa benin yɛ Mali kle be ɔ? (Lik 1:38, 46-49; 17:10; Nya. 11:2)

 • Kanngan Matie 1:18-25 nun.

  ?Sɛ bɔbɔ b’a faman sran dunman Emaniɛli b’a tɔnman Zezi’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ i junman nga ɔ dili i asiɛ’n su wa’n, ɔ yi dunman sɔ’n i bo’n i nglo ɔ? (Mat. 1:22, 23; Zan 14:8-10; Ebr. 1:1-3)